Про гербовий збір
Указ Президента Украины; Положение от 06.11.19981222/98
Документ 1222/98, утратил силу, текущая редакция — Приостановление действия от 13.05.1999, основание - 643-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про гербовий збір

( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону
N 643-XIV ( 643-14 ) від 13.05.99 )

Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити з 1 січня 1999 року справляння гербового збору
з договорів, векселів та установчих документів суб'єктів
підприємницької діяльності. Гербовий збір не справляється з договорів, укладених до
1 січня 1999 року, векселів, виданих до 1 січня 1999 року, та
установчих документів, поданих для державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності до 1 січня 1999 року.
2. Затвердити Положення про гербовий збір (додається).
3. Кабінету Міністрів України визначити у місячний строк
порядок виробництва, зберігання та продажу марок гербового збору.
4. Запропонувати Національному банку України привести у
місячний строк видані ним нормативно-правові акти у відповідність
з цим Указом.
5. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
6. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 листопада 1998 року
N 1222/98

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 листопада 1998 року N 1222/98
ПОЛОЖЕННЯ
про гербовий збір

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: марка гербового збору - спеціальний знак, наявність якого
підтверджує сплату гербового збору у порядку, визначеному цим
Положенням; маркування - позначення марками гербового збору оригіналів
договорів, векселів та установчих документів суб'єктів
підприємницької діяльності; суб'єкти господарської діяльності - підприємці-громадяни,
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, інші
юридичні особи незалежно від форми власності та
організаційно-правової форми, які є резидентами, юридичні
особи-нерезиденти, а також їх філіали (відділення),
представництва.
2. Відповідно до цього Положення провадиться справляння
гербового збору з таких документів: договорів, за якими сторони - суб'єкти господарської
діяльності беруть на себе зобов'язання передати майно, виконати
роботи, надати послуги, сплатити гроші тощо, а також з договорів,
якими вносяться зміни, спрямовані на збільшення суми зазначених
договорів, якщо договори укладаються між резидентами, резидентами
та нерезидентами (далі - договори); векселів, які видаються відповідно до законодавства України; установчих документів суб'єкта підприємницької діяльності,
якими визначається розмір статутного фонду, вкладів, часток
засновників такого суб'єкта, а також з документів, якими до
установчих документів вносяться зміни (доповнення), спрямовані на
збільшення статутного фонду, вкладів, часток засновників суб'єкта
підприємницької діяльності (далі - установчі документи).
3. Гербовий збір не справляється з: договорів, які пов'язані з використанням коштів Державного
бюджету України та місцевих бюджетів, коштів державних цільових
фондів; договорів, хоча б однією із сторін яких є фізична особа, яка
не є суб'єктом підприємницької діяльності; векселів, які видаються органами виконавчої влади; установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності,
засновниками яких виступають органи виконавчої влади, та з
документів, якими до таких установчих документів вносяться зміни
(доповнення).
4. Платниками гербового збору є суб'єкти господарської
діяльності, які відповідно до цього Положення здійснюють
маркування документів, передбачених пунктом 2 цього Положення.
5. Маркуванню відповідно до цього Положення підлягають всі
примірники оригіналів документів, зазначених в абзацах другому та
четвертому пункту 2 цього Положення, за винятком випадків,
передбачених абзацом другим пункту 6 цього Положення, а також
векселі та їх тотожні примірники.
6. Маркування договорів здійснюється сторонами договору за
письмовою угодою між ними. За відсутності такої угоди маркування
здійснюється стороною договору, яка проводить оплату за цим
договором, а у разі товарообмінних (бартерних) операцій -
сторонами відповідного договору рівними частками. У разі укладення договорів за межами України між резидентами
України та нерезидентами маркуванню підлягають примірники
оригіналів договорів, що належать резидентам України, які і
здійснюють таке маркування.
7. Маркування першого примірника векселя здійснюється
векселедавцем, всіх інших тотожних примірників векселів, виданих
на вимогу векселедержателя, - векселедержателем, якщо інше не
передбачено письмовою угодою між ними.
8. Маркування установчих документів при державній реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється засновниками
такого суб'єкта за письмовою угодою між ними. За відсутності такої
угоди маркування здійснює кожний засновник відповідно до його
вкладу (частки), визначеного установчими документами. Маркування установчих документів при перереєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності та державній реєстрації змін
(доповнень) до установчих документів суб'єктів підприємницької
діяльності здійснюють відповідні суб'єкти підприємницької
діяльності.
9. Ставка гербового збору, що справляється з договорів (крім
договорів про товарообмінні (бартерні) операції), визначається
залежно від грошової суми, яка підлягає сплаті за цими договорами. Ставка гербового збору, що справляється з договорів про
товарообмінні (бартерні) операції, визначається залежно від
грошової суми, яка дорівнює вартості всіх передбачених договором
операцій, виходячи з суми договору, у подвійному розмірі. Ставка гербового збору в разі внесення змін до договорів
визначається залежно від збільшення суми договору.
10. Ставка гербового збору, що справляється з векселів,
визначається залежно від грошових сум, визначених у векселях.
11. Ставка гербового збору, що справляється з установчих
документів, визначається залежно від розміру статутного фонду
суб'єкта підприємницької діяльності, а в разі утворення суб'єктів
підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства не
формують статутний фонд, - залежно від грошової суми та (або)
вартості майна, що передаються засновниками цій юридичній особі. Ставка гербового збору в разі внесення змін до установчих
документів визначається залежно від суми, на яку збільшується
статутний фонд (вклади, частки засновників). 12. Встановлюються ставки гербового збору в таких розмірах:
1) грошова сума, яка підлягає сплаті за договором (а в разі
здійснення товарообмінних
(бартерних) операцій - грошова
сума, яка дорівнює вартості сума збору (в гривнях)
передбачених за договором
операцій), збільшення суми
договору, грошова сума, визначена
у векселі (в гривнях)
менше ніж 2 тис. 1 від 2 тис. до 10 тис. 2 від 10 тис. до 20 тис. З від 20 тис. до 50 тис. 4 від 50 тис. до 100 тис. 5 від 100 тис. до 200 тис. 7 від 200 тис. до 400 тис. 10 від 400 тис. до 1 млн. 15 від 1 млн. до 2 млн. 20 від 2 млн. до 5 млн. 30 від 5 млн. до 10 млн. 50 від 10 млн. до 20 млн. 100 від 20 млн. до 100 млн. 200 від 100 млн. 400
2) розмір статутного фонду (грошова сума, вартість майна,
що передаються засновниками
юридичній особі) за установчим сума збору (в гривнях)
документом, сума, на яку
збільшується статутний фонд
(вклади, частки засновників)
(в гривнях)
менше ніж 5 тис. 4 від 5 тис. до 10 тис. 8 від 10 тис. до 50 тис. 15 від 50 тис. до 100 тис. 30 від 100 тис. до 1 млн. 50 від 1 млн. до 5 млн. 120 від 5 млн. до 10 млн. 200 від 10 млн. до 50 млн. 400 від 50 млн. і більше 800
13. Суми гербового збору, що підлягають сплаті, визначаються
платниками самостійно, виходячи із ставок збору, встановлених
пунктом 12, відповідно до пунктів 9-11 цього Положення.
14. Сплата гербового збору провадиться шляхом придбання його
платниками в установах Ощадного банку України марок гербового
збору за їх номінальною вартістю. Суми гербового збору, внесені за рахунок коштів платників
гербового збору - юридичних осіб, відносяться на валові витрати
виробництва та обігу. Марки гербового збору, не використані платниками гербового
збору - юридичними особами у звітному періоді, в якому вони були
придбані та віднесені на валові витрати виробництва та обігу,
можуть використовуватися у наступних звітних періодах.
15. Марки гербового збору випускаються номіналом 1, 2, 5, 10,
20, 50, 100, 200 та 400 гривень.
16. Марка гербового збору має вигляд прямокутника з
перфорацією за периметром. Марки виготовляються на захищеному
гумованому папері із застосуванням спеціальних зображень високого
ступеня захисту. Марка гербового збору має такі реквізити: найменування - "Гербовий збір"; номінал марки; зображення Державного Герба України. Залежно від номінальної вартості марки гербового збору
різняться між собою кольором та засобами захисту, мають серію та
нумерацію. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб
запобігти їх повторному використанню. Зразки марок гербового збору затверджуються та засоби захисту
марок гербового збору від підроблення, несанкціонованого
тиражування чи повторного використання визначаються Міністерством
фінансів України.
17. Марки гербового збору виготовляються, зберігаються,
обліковуються та реалізуються в порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України. Марки гербового збору виготовляються на замовлення Ощадного
банку України за рахунок коштів Державного бюджету України.
18. Реалізація марок гербового збору здійснюється установами
Ощадного банку України. Надання марок гербового збору платнику гербового збору
здійснюється не пізніше банківського дня, наступного за днем
отримання установою Ощадного банку України коштів від такого
платника. Реалізовані Ощадним банком України марки гербового збору
поверненню не підлягають, у тому числі в разі їх пошкодження. Установи Ощадного банку України вправі видавати платнику
гербового збору на перераховану ним суму марки іншого номіналу.
При цьому обов'язково враховуються вимоги щодо маркування одного
примірника документа не більше ніж п'ятьма марками гербового
збору.
19. Маркування документів здійснюється шляхом наклеювання
марок гербового збору на: першу (титульну) сторінку кожного примірника установчого
документа в разі державної реєстрації (перереєстрації) суб'єкта
підприємницької діяльності, державної реєстрації змін (доповнень)
до установчих документів суб'єкта підприємницької діяльності - не
пізніше наступного робочого дня після отримання від органу
державної реєстрації установчих документів; першу сторінку договору - в день його підписання; вексель - у день видачі векселя або його тотожного
примірника. Платник здійснює маркування документа таким чином, щоб на
один примірник документа наклеювалося не більше п'яти марок
гербового збору.
20. Кошти, отримані від справляння гербового збору,
зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 80
відсотків, до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів
областей, міста Києва та міста Севастополя - 20 відсотків. Перерахування коштів Ощадним банком України до бюджетів
провадиться щодня, за вирахуванням витрат банку на зберігання та
реалізацію марок гербового збору в розмірі 2 відсотків отриманих
коштів.
21. За кожний день прострочки надання марок гербового збору
платнику гербового збору з вини установи Ощадного банку України
платнику виплачується неустойка в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України.
22. Порушення встановлених цим Положенням правил тягне за
собою дисциплінарну, майнову, адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно з законодавством. Платники гербового збору несуть відповідальність згідно з
законодавством України за правильність обчислення суми гербового
збору та маркування документів. У разі ухилення від сплати гербового збору органи державної
податкової служби стягують з платників цього збору суми
несплаченого збору та застосовують фінансові санкції, передбачені
законодавством України. Документи, які відповідно до цього Положення підлягають
маркуванню і на яких відсутні марки гербового збору або маркування
яких здійснено з порушенням установленого порядку, не можуть
використовуватися для підтвердження вимог платника або обставин у
разі виникнення спору. У разі коли згідно з законодавством умовою вчинення дій є
подання документів, які відповідно до цього Положення підлягають
маркуванню, державні органи, особи вчиняють відповідні дії лише у
разі підтвердження сплати гербового збору з цих документів.
23. Контроль за дотриманням порядку сплати гербового збору та
перерахуванням установами Ощадного банку України одержаних коштів
до бюджету здійснюється органами державної податкової служби. Платники гербового збору щомісяця подають відповідним органам
державної податкової служби розрахунок суми гербового збору,
сплаченого ними за минулий місяць у строк та за формою, що
встановлені Державною податковою адміністрацією України. Ощадний банк України щомісяця подає до Державної податкової
адміністрації України за встановленою нею формою звіт про
кількість та номінальну вартість реалізованих та нереалізованих
марок гербового збору.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвверх