Питання Комісії державних нагород та геральдики
Указ Президента Украины; Положение, Состав коллегиального органа от 31.12.20111211/2011
Документ 1211/2011, действует, текущая редакция — Редакция от 01.12.2017, основание - 391/2017

Указ
Президента України

Питання Комісії державних нагород та геральдики

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 241/2012 від 05.04.2012
№ 381/2013 від 15.07.2013
№ 12/2015 від 14.01.2015
№ 285/2016 від 02.07.2016
№ 391/2017 від 29.11.2017}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити:

1) Положення про Комісію державних нагород та геральдики (додається);

{Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 2 і 3 Указу Президента України від 11 квітня 2000 року № 583 «Про Комісію державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 23 травня 2000 року № 706 «Про внесення зміни до складу Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 14 липня 2000 року № 897 «Про внесення змін до складу Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 26 червня 2002 року № 585 «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 квітня 2000 року № 583»;

Указ Президента України від 29 серпня 2002 року № 782 «Про внесення змін до складу Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 27 серпня 2003 року № 935 «Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики»;

абзац п'ятий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року № 77 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

Указ Президента України від 29 квітня 2005 року № 738 «Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 2 листопада 2006 року № 929 «Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 25 червня 2009 року № 492 «Про зміни у складі Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 13 листопада 2009 року № 928 «Про зміни у складі Комісії державних нагород та геральдики»;

Указ Президента України від 8 лютого 2010 року № 141 «Про зміну у складі Комісії державних нагород та геральдики».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
31 грудня 2011 року
№ 1211/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 грудня 2011 року № 1211/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію державних нагород та геральдики

1. Комісія державних нагород та геральдики (далі - Комісія) є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка проектів нормативно-правових актів з питань державних нагород України та геральдичної справи;

підготовка висновків щодо порушених перед Президентом України клопотань про нагородження державними нагородами України, позбавлення державних нагород України, поновлення у правах на державні нагороди України, видачу дублікатів нагород або документів про нагородження;

узагальнення практики нагородження державними нагородами України і розвитку нагородної та геральдичної справи, підготовка відповідних пропозицій Президентові України;

розгляд питань про передачу музеям державних нагород на тимчасове або постійне зберігання;

здійснення експертизи проектів: малюнків та описів знаків державних нагород України; зразків документів про нагородження державними нагородами України; малюнків та описів символіки центральних органів виконавчої влади, інших державних органів; малюнків та описів відомчих заохочувальних відзнак; передбачених законодавством знаків розрізнення військовослужбовців, а також організаційне та методичне забезпечення процесів, пов’язаних із розвитком геральдичної справи.

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Указу Президента № 285/2016 від 02.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2017 від 29.11.2017}

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, матеріали і документи;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2017 від 29.11.2017}

залучати представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та інших фахівців до підготовки і розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2017 від 29.11.2017}

утворювати робочі, експертні групи для опрацювання питань, що належать до її компетенції;

ініціювати проведення конкурсів, нарад, виставок, конференцій з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та інших членів Комісії.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Указу Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

Голову Комісії призначає Президент України.

Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України.

Пропозиції щодо персонального складу Комісії на розгляд Президентові України вносяться головою Комісії.

Комісія працює на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у міру потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 285/2016 від 02.07.2016}

Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи, скликає засідання Комісії, визначає порядок денний засідань, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Комісії його повноваження виконує заступник голови Комісії.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

Про місце, дату і час засідання члени Комісії повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дня його проведення. Одночасно із зазначеною інформацією членам Комісії надсилаються порядок денний та матеріали до засідання.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 285/2016 від 02.07.2016}

Позачергове засідання Комісії може бути скликане на підставі листа на ім’я голови Комісії, підписаного не менш як третиною членів Комісії.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 285/2016 від 02.07.2016}

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутня більш як половина від її складу.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комісії і відповідальним секретарем Комісії.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

У разі якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може письмово висловити свою думку з питання, що розглядається, яка додається до протоколу.

Рішення Комісії з поточних питань можуть прийматися шляхом опитування членів Комісії.

{Пункт 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Указом Президента № 285/2016 від 02.07.2016}

7. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, учені, фахівці, а також представники засобів масової інформації. На засідання Комісії з питань розгляду проектів малюнків та описів символіки центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відомчих заохочувальних відзнак, передбачених законодавством знаків розрізнення військовослужбовців можуть запрошуватися представники відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів військового управління.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 285/2016 від 02.07.2016, № 391/2017 від 29.11.2017}

8. У разі відхилення Комісією клопотання про нагородження державною нагородою України відповідні матеріали повертаються органу, організації, які вносили подання.

9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України.

{Пункт 9 в редакції Указу Президента № 12/2015 від 14.01.2015}

10. Комісія має свій бланк, який може використовуватися за підписом голови Комісії, його заступників.

Глава Адміністрації Президента України

С.ЛЬОВОЧКІН


{Склад Комісії державних нагород та геральдики втратив чинність на підставі Указу Президента № 12/2015 від 14.01.2015}вверх