Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 28.11.20111205
Документ 1205-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.06.2018, основание - 424-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 листопада 2011 р. N 1205
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 424 ( 424-2018-п ) від 18.04.2018 }
Про заходи щодо підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Відповідно до частини п'ятої статті 8 та частини другої
статті 10 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення"
( 2058-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню
Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що
додається.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським, районним, районним у
мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям утворити до
15 грудня 2011 р. територіальні комісії з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити
положення про них.
Рекомендувати сільським, селищним, міським радам утворити до
31 грудня 2011 р. територіальні комісії з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити
положення про них.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям відповідно до
своїх повноважень сприяти Державній службі статистики в підготовці
та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським, районним, районним у
мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям за участю
органів місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:
уточнити до 10 грудня 2011 р. перелік та межі міських
населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків,
нумерації кварталів, будинків та квартир;
перевірити до 10 грудня 2011 р. правильність та повноту
обліку населення;
сприяти Державній службі статистики в проведенні робіт із
складення квартальних списків житлових будинків та житлових
приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських
населених пунктах (із чисельністю населення 3000 осіб і більше) і
списків сільських населених пунктів;
забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших
працівників, залучених Державною службою статистики до підготовки
і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями
з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку,
транспортними засобами тощо.
6. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної
прикордонної служби, Державній пенітенціарній службі, іншим
центральним органам виконавчої влади, що мають закриті території,
провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та
забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які
перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на
закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного
проживання (перебування).
7. Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту провести
роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити
проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах
охорони здоров'я та установах і закладах соціального
обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких
зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб,
де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де
їм надається тимчасовий притулок.
8. Міністерству закордонних справ забезпечити проведення
перепису громадян України, які у період проведення Перепису
перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних
представництвах та консульських установах України, членів їх
домогосподарств.
9. Державній службі статистики:
розробити за участю заінтересованих центральних органів
виконавчої влади та затвердити до 1 березня 2012 р. програму
Перепису;
забезпечити до 1 вересня 2012 р. проведення робіт, пов'язаних
із створенням технічної бази та програмно-технологічного комплексу
для оброблення результатів Перепису.
10. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством
фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі за
поданням Державної служби статистики затвердити Порядок залучення
тимчасового переписного персоналу до виконання робіт з підготовки
і проведення Всеукраїнського перепису населення, оброблення його
результатів з оплатою праці у розмірах, визначених умовами оплати
праці працівників органів державної статистики, які залучаються до
підготовки та проведення Перепису, оброблення, узагальнення і
поширення його результатів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1205
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії
Голова Державної служби статистики, заступник голови Комісії
Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ
Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і
торгівлі
Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ
Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури
Перший заступник (заступник) Міністра культури
Перший заступник (заступник) Міністра надзвичайних ситуацій
Перший заступник (заступник) Міністра оборони
Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки, молоді
та спорту
Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я
Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики
Перший заступник (заступник) Міністра фінансів
Перший заступник (заступник) Міністра юстиції
Перший заступник (заступник) Голови Державної міграційної
служби
Перший заступник (заступник) Голови Державної пенітенціарної
служби
Перший заступник (заступник) Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Держстату
Директор департаменту персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М.В. Птухи Національної академії наук (за згодою)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1205
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Міжвідомча комісія з питань сприяння проведенню
Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів
України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і
проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);
підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та
способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та
організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення
Перепису, що виконується центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до
зазначеної роботи;
бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань
матеріально-технічного, фінансового та організаційного
забезпечення Перепису;
розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної
допомоги, а також коштів міжнародних організацій, іноземних
держав, об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання
робіт, пов'язаних з Переписом;
подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції
щодо проведення Перепису.
5. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних
експертів (за згодою);
утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї
завдань тимчасові робочі групи із залученням вітчизняних та
іноземних фахівців;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.
{ Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }
Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Персональний склад Комісії затверджує її голова. У разі потреби
голова Комісії вносить зміни до її складу.
8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за
рішенням її голови.
Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності
- заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії
забезпечує секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.
9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації)
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення,
проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх
повноважень.
11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення діяльності Комісії здійснює Держстат.вверх