Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Program, Events on December 22, 20101165
Document 1165-2010-п, valid, current version — Adoption on December 22, 2010
( Last event — Entry into force, gone December 30, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1165
Київ
Про затвердження Державної програми
розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на
2011-2015 роки (далі - Програма), що додається.
2. Державній службі технічного регулювання:
забезпечити виконання заходів Програми в межах видатків,
передбачених для Служби у державному бюджеті на відповідні роки;
подавати щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України
інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1165
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки

Аналіз розвитку еталонної бази за попередній період
та визначення головних проблем
реалізації державної політики в цій сфері

Еталонна база є науково-технічною основою забезпечення
єдності вимірювань у державі, що сприяє захисту інтересів
споживачів, підвищенню точності обліку енергоресурсів, посиленню
контролю безпеки атомних електростанцій, розвитку міжнародної
торгівлі, наукової та виробничої сфери економіки, зокрема у
машинобудівній та приладобудівній промисловості, у витратометрії.
Еталонна база складається з державних первинних та вторинних
еталонів одиниць вимірювання, стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки),
стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості
речовин і матеріалів (далі - довідкові дані).
Велика кількість різних засобів вимірювальної техніки, що
використовуються в усіх галузях економіки, визначає потребу у
відповідній кількості конкретних еталонів одиниць вимірювання
(далі - еталони) та вимоги до їх технічних характеристик.
На сьогодні еталонна база містить 62 первинних та
70 вторинних еталонів, у той час як для національної економіки
необхідно згідно з проведеним аналізом близько 85 первинних та
100 вторинних еталонів. Близько 50 відсотків еталонів функціонує
понад 10 років, ступінь їх зносу становить 70-80 відсотків. Це
зумовлено наявністю в їх складі електронних та електромеханічних
високоточних приладів з обмеженим строком експлуатації.
Здійснення технічного та метрологічного контролю за
інформацією, пов'язаною з відліком часу, потребує постійного
вдосконалення технічної бази державного еталона одиниць часу і
частоти, подальшого розвитку Державної служби єдиного часу і
еталонних частот, її організаційних структур, що забезпечують
єдність вимірювань часу і частоти, підвищення точності
національної шкали часу.
До Державного реєстру засобів вимірювальної техніки внесено
1130 типів стандартних зразків. Результати аналізу потреби у
застосуванні стандартних зразків, проведеного Головним центром
Державної служби стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів разом з Національною академією наук,
науково-дослідними інститутами та організаціями Міністерства
аграрної політики та продовольства, МОЗ, Мінфіну, іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади і
Державною пробірною службою, свідчать про необхідність збільшення
кількості типів стандартних зразків.
Фонд стандартних довідкових даних, який веде Головний центр
Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та
властивості речовин і матеріалів, включає у кілька десятків разів
менше нормативних документів, ніж відповідні фонди розвинутих
країн. Істотним недоліком системи забезпечення єдності вимірювань
є відсутність достатньої кількості стандартних довідкових даних.
Це призводить, зокрема, до фінансових втрат під час здійснення
торгово-комерційних операцій, помилок під час розроблення нових
матеріалів, конструювання та проектування технологічних процесів і
систем, неточностей вимірювання під час проведення моніторингу
навколишнього природного середовища.
Характеристика використання еталонної бази
На сьогодні кількісні показники використання еталонної бази в
цілому зросли до таких значень:
на первинних еталонах щороку проводиться повірка та
метрологічна атестація понад 1500 вторинних та робочих еталонів на
загальну суму понад 2 млн. гривень;
на вторинних еталонах щороку проводиться повірка та
метрологічна атестація понад 30000 робочих еталонів, високоточних
робочих засобів вимірювальної техніки на загальну суму понад
8 млн. гривень;
робочі еталони, які пройшли метрологічну атестацію, передають
розміри одиниць вимірювання понад 130 млн. високоточних робочих
засобів вимірювальної техніки в усіх галузях економіки,
забезпечуючи одержання прибутку до 5-15 гривень на 1 гривню витрат
із створення еталонів.
Стратегічні цілі та пріоритети розвитку еталонної бази
Стратегічні цілі та пріоритети розвитку еталонної бази
передбачають:
забезпечення умов для інноваційного розвитку національної
економіки;
створення метрологічної інфраструктури, що відповідатиме
потребам ринкової економіки;
створення умов для підвищення якості та
конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
поліпшення стану охорони здоров'я та захисту навколишнього
природного середовища;
забезпечення задоволення потреб споживачів метрологічних
послуг, а також захисту споживачів і національної економіки від
наслідків недостовірних результатів вимірювань;
підвищення рівня національної безпеки.
Основні завдання та заходи з виконання Програми
Основними завданнями Програми є:
створення і вдосконалення первинних та вторинних еталонів;
утримання та експлуатація державних еталонів;
звірення державних еталонів з національними еталонами інших
держав і міжнародними еталонами;
удосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і
еталонних частот;
створення державних стандартних зразків;
визначення стандартних довідкових даних;
підвищення ефективності діяльності Державної служби єдиного
часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби
стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості
речовин і матеріалів.
Для виконання Програми здійснюються заходи, наведені у
додатку.
Розрахунок очікуваної ефективності
і строк виконання Програми
Виконання Програми сприятиме розробленню та впровадженню у
виробництво нових засобів вимірювальної техніки, які є
найпоширенішими в різних галузях науки і техніки, але раніше в
Україні не вироблялися, відновленню роботи підприємств, які
випускали таку продукцію, а також створенню нових робочих місць,
підвищенню якості продукції, виконанню робіт, наданню послуг.
Виконання Програми дасть можливість:
створити 13 і вдосконалити 21 первинний еталон, створити 6 і
вдосконалити 8 вторинних еталонів для забезпечення єдності
вимірювань у державі;
підвищити точність відтворення одиниць часу і частоти,
розробити сучасні ефективні системи передачі шкали часу і
еталонних частот споживачам і порівняння шкали часу України та
інших держав, передачі еталонних сигналів споживачам каналами
телебачення;
створити 5 типів стандартних зразків;
розробити 12 нормативних документів, що визначають стандартні
довідкові дані;
підвищити ефективність діяльності Державної служби єдиного
часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби
стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості
речовин і матеріалів;
зменшити витрати матеріальних ресурсів, зокрема енергетичних,
і створити умови для впровадження ресурсозберігаючих технологій;
проводити наукові дослідження із створення новітніх
технологій;
створити умови для доступу вітчизняної продукції на
міжнародний ринок;
підвищити рівень метрологічного забезпечення виробництва
продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог
нормативно-правових актів у сфері метрології;
запровадити сучасні методи вимірювання і засоби вимірювальної
техніки у процесі розроблення перспективних технологій;
привести можливості еталонної бази і системи передачі
розмірів одиниць вимірювання у відповідність з потребами
економіки, науки, суспільства;
посилити контроль за станом охорони здоров'я, безпеки умов
праці, якості та безпечності харчових продуктів і лікарських
засобів, станом навколишнього природного середовища, обліку
енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової
енергії, газу, води, нафтопродуктів);
здійснити звірення державних еталонів з національними
еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
розвивати взаємовигідну міжнародну торгівлю.
Строк виконання Програми - 2011-2015 роки.
Визначення механізму управління і контролю
за ходом виконання Програми
Відповідальною за виконання Програми є Державна служба
технічного регулювання, яка в установленому порядку визначає
виконавців заходів Програми, укладає з ними відповідні договори та
здійснює контроль за їх виконанням.
Закупівля робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів
Державної служби технічного регулювання відповідно до Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).
Виконавцями заходів Програми є науково-дослідні інститути,
інші наукові установи, організації, визначені на конкурсних
засадах.
Державна служба технічного регулювання затверджує перелік
робіт з виконання заходів Програми та погоджує його з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також проводить
аналіз і комплексну оцінку їх результатів, цільового використання
коштів, готує та подає Міністерству економічного розвитку і
торгівлі у двотижневий строк після завершення звітного кварталу
інформацію про хід виконання Програми.
Економічне обґрунтування і оцінка
необхідних ресурсів для виконання Програми
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) роботи, пов'язані з діяльністю та
розвитком еталонної бази, підлягають фінансуванню за рахунок
коштів державного бюджету.
Обсяг фінансування Програми складається з витрат, пов'язаних
із:
створенням і вдосконаленням первинних і вторинних еталонів,
утриманням та експлуатацією державних еталонів (забезпечення
необхідних умов функціонування - створення спеціалізованих
приміщень, спеціальних фундаментів, термостатування приміщень,
водо-, тепло-, електропостачання; забезпечення стабільності
метрологічних характеристик та їх дослідження, метрологічна
атестація, проведення регламентних робіт тощо), а також звіренням
державних еталонів з національними еталонами інших держав і
міжнародними еталонами (що є обов'язковою умовою для міжнародного
визнання результатів вимірювань і випробувань вітчизняної
продукції, для виходу її на міжнародні ринки), створенням
стандартних зразків та визначенням довідкових даних;
виконанням робіт з підвищення ефективності діяльності
державних служб єдиного часу та еталонних частот, стандартних
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних
довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і
матеріалів.
Загальний обсяг фінансування Програми орієнтовно становить
63474 тис. гривень.
Фінансування заходів з виконання Програми здійснюється у
межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік
Державній службі технічного регулювання.
Обсяг фінансування заходів уточнюється щороку з урахуванням
можливостей державного бюджету.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
з виконання Державної програми розвитку еталонної бази
на 2011-2015 роки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу | Наймену- | Значення показника |Прогнозний| У тому числі за роками | | | вання |------------------------------| обсяг | | | | показника |усьо-| за роками |фінансових| | | | | го |------------------------|ресурсів, |----------------------------| | | | |2011|2012|2013|2014|2015| тис. |2011|2012 |2013 |2014 |2015 | | | | | | | | | | гривень | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |1. Створення і |кількість | 48 | 4 | 11 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |вдосконалення |еталонів | | | | | | | | | | | | | |первинних і вторинних | | | | | | | | | | | | | | |еталонів одиниць | | | | | | | | | | | | | | |вимірювання: | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |геометричних величин | | 3 | | 2 | 1 | | | 883 |120 | 400 | 363 | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |механічних величин | | 6 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4123 |250 | 873 | 800 |1000 |1200 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |параметрів потоку, | | 6 | 1 | 2 | | | 3 | 3714 |340 | 674 | 700 | 750 |1250 | |витрат, рівня, об'єму | | | | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |тиску | | 3 | | | 1 | 2 | | 1285 |120 | 300 | 365 | 500 | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |фізико-хімічного | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | 2182 |100 | 350 | 400 | 550 | 782 | |складу і властивостей | | | | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |температурних та | | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 3300 | | 650 | 750 | 850 |1050 | |теплофізичних величин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |одиниць часу і частоти| | 1 | 1 | | | | | 190 |190 | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |електричних і | | 8 | | 1 | 3 | 4 | | 5877 | 70 |1200 |2307 |2300 | | |магнітних величин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |радіотехнічних та | | 2 | 1 | 1 | | | | 306 |120 | 186 | | | | |радіоелектронних | | | | | | | | | | | | | | |величин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |акустичних величин | | 2 | | | | 2 | | 2894 | | 900 | 994 |1000 | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |оптико-фізичних | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2840 |370 | 400 | 420 | 450 |1200 | |величин | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |характеристик | | 2 | | | | | 2 | 5000 | | |1250 |1050 |2700 | |іонізуючого | | | | | | | | | | | | | | |випромінювання і | | | | | | | | | | | | | | |ядерних констант | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Разом | | | | | | | | 32594 |1680|5933 |8349 |8450 |8182 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |2. Утримання та |кількість | | 65 | 66 | 69 | 72 | 76 | 13920 |2600|2640 |2760 |2880 |3040 | |експлуатація державних|еталонів | | | | | | | | | | | | | |еталонів | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |3. Звірення державних | -"- | 72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 2160 |420 | 420 | 420 | 420 | 480 | |еталонів з | | | | | | | | | | | | | | |національними | | | | | | | | | | | | | | |еталонами інших держав| | | | | | | | | | | | | | |і міжнародними | | | | | | | | | | | | | | |еталонами | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |4. Удосконалення |кількість | 6 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 3000 | | 650 | 600 | 600 |1150 | |технічної бази |нових | | | | | | | | | | | | | |Державної служби |зразків | | | | | | | | | | | | | |єдиного часу і |прецизійної| | | | | | | | | | | | | |еталонних частот |апаратури | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |5. Створення державних|кількість | 5 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | |стандартних зразків |стандартних| | | | | | | | | | | | | |складу та властивостей|зразків | | | | | | | | | | | | | |речовин і матеріалів, | | | | | | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | | | | | | | | |----------------------| |-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |хімічних речовин | | 2 | | | 1 | 1 | | 740 | 50 | 230 | 230 | 230 | | |(неорганічні та | | | | | | | | | | | | | | |органічні) | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |для контролю об'єктів | | 2 | | | 1 | | 1 | 500 | 40 | 115 | 115 | 115 | 115 | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |металів та сплавів | | 1 | | | | 1 | | 260 | 10 | 80 | 85 | 85 | | |(чорні, кольорові та | | | | | | | | | | | | | | |дорогоцінні), руди та | | | | | | | | | | | | | | |концентратів | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Разом | | | | | | | | 1500 |100 | 425 | 430 | 430 | 115 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |6. Визначення |кількість | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |стандартних довідкових|стандартних| | | | | | | | | | | | | |даних, що |довідкових | | | | | | | | | | | | | |використовуються для: |даних | | | | | | | | | | | | | |----------------------| |-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |забезпечення точності | | 1 | | | 1 | | | 50 | | | 50 | | | |вимірювання | | | | | | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |проведення дослідження| | 2 | | | | 2 | | 80 | | | | 80 | | |ступеня розчинності у | | | | | | | | | | | | | | |воді компонентів | | | | | | | | | | | | | | |повітря, природного | | | | | | | | | | | | | | |газу та нафти | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |виробництва пластмас | | 2 | | | | 1 | 1 | 80 | | | | 40 | 40 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |визначення | | 3 | | 2 | | | 1 | 120 | | 80 | | | 40 | |властивостей | | | | | | | | | | | | | | |конструкційних | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |визначення | | 1 | 1 | | | | | 40 | 40 | | | | | |термодинамічних | | | | | | | | | | | | | | |властивостей технічно | | | | | | | | | | | | | | |важливих газів і рідин| | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |визначення | | 1 | | | 1 | | | 50 | | | 50 | | | |властивостей | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів для | | | | | | | | | | | | | | |сцинтиляційної техніки| | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |визначення | | 2 | | | | | 2 | 80 | | | | | 80 | |властивостей розчинів | | | | | | | | | | | | | | |для екологічних | | | | | | | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | | | | | | | |фармацевтики і | | | | | | | | | | | | | | |хімічних технологій | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Разом | | | | | | | | 500 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |7. Підвищення |відсотків | 100|100 |100 |100 |100 |100 | | | | | | | |ефективності | | | | | | | | | | | | | | |діяльності: | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Державної служби | | | | | | | | 8000 |1000|1500 |1500 |2000 |2000 | |єдиного часу і | | | | | | | | | | | | | | |еталонних частот | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Державної служби | | | | | | | | 1500 |100 | 300 | 350 | 350 | 400 | |стандартних зразків | | | | | | | | | | | | | | |складу та властивостей| | | | | | | | | | | | | | |речовин і матеріалів | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Державної служби | | | | | | | | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |стандартних довідкових| | | | | | | | | | | | | | |даних про фізичні | | | | | | | | | | | | | | |сталі та властивості | | | | | | | | | | | | | | |речовин і матеріалів | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Разом | | | | | | | | 9800 |1160|1860 |1910 |2410 |2460 | |----------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+----+-----+-----+-----+-----| |Усього за Програмою | | | | | | | | 63474 |6000|12008|14569|15310|15587| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------on top