Документ 1154-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 24.03.2012, основание - 230-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 листопада 2011 р. N 1154
Київ
Про утворення Ради з питань запровадження
інноваційної моделі функціонування
будівельного комплексу
і розгляду будівельних проектів,
що мають важливе значення для
соціально-економічного розвитку регіонів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Раду з питань запровадження інноваційної моделі
функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних
проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного
розвитку регіонів, у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду з питань запровадження
інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і
розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для
соціально-економічного розвитку регіонів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1154
СКЛАД
Ради з питань запровадження інноваційної моделі
функціонування будівельного комплексу
і розгляду будівельних проектів,
що мають важливе значення
для соціально-економічного розвитку регіонів

Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, голова Ради
Заступник Міністра фінансів
Міністр регіонального розвитку і житлово-комунального
господарства Автономної Республіки Крим
Заступник голови Вінницької облдержадміністрації
Перший заступник голови Волинської облдержадміністрації
Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації
Заступник голови Донецької облдержадміністрації
Перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації
Перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації
Заступник голови Запорізької облдержадміністрації
Заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації
Заступник голови Київської облдержадміністрації
Перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Заступник голови Львівської облдержадміністрації
Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації
Заступник голови Одеської облдержадміністрації
Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації
Заступник голови Рівненської облдержадміністрації
Заступник голови Сумської облдержадміністрації
Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації
Заступник голови Харківської облдержадміністрації
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації
Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації
Перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації
Перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації
Заступник голови - начальник Головного фінансового управління
Чернівецької облдержадміністрації
Заступник голови Київської міськдержадміністрації
Заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації
Член правління, директор Генерального економічного
департаменту Національного банку (за згодою)
Голова ради Конфедерації будівельників України (за згодою)
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та
регіональної політики (за згодою)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1154
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань запровадження
інноваційної моделі функціонування
будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів,
що мають важливе значення
для соціально-економічного розвитку регіонів

1. Рада з питань запровадження інноваційної моделі
функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних
проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного
розвитку регіонів (далі - Рада), є консультативно-дорадчим
органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) сприяння забезпеченню координації дій центральних органів
виконавчої влади з питань запровадження інноваційної моделі
функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних
проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного
розвитку регіонів;
2) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів
та способів запровадження інноваційної моделі функціонування
будівельного комплексу, реалізації будівельних проектів, що мають
важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів та
удосконалення нормативно-правової бази з питань інноваційного
розвитку будівельної галузі.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану виконання актів законодавства з
питань будівництва та причин виникнення проблем у забезпеченні
інноваційного розвитку будівельної галузі;
2) готує за результатами своєї роботи пропозиції та
рекомендації стосовно визначення шляхів, механізмів та способів
запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного
комплексу;
3) розглядає будівельні проекти, що мають важливе значення
для соціально-економічного розвитку регіонів, та готує пропозиції
щодо їх реалізації;
4) проводить моніторинг та аналіз ефективності здійснення
заходів щодо запровадження інноваційної моделі функціонування
будівельного комплексу;
5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань забезпечення інноваційного розвитку будівельної
галузі та сприяння реалізації будівельних проектів, що мають
важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів;
6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.
5. Рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї
завдань робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів з питань запровадження інноваційної моделі
функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних
проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного
розвитку регіонів.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
7. Головою Ради є Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства. { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від
12.03.2012 }
Голова Ради затверджує її персональний склад та вносить у
разі потреби зміни до нього.
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням
голови Ради.
Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності -
заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради
забезпечує секретар.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина його членів.
9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів
Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі
засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем
і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.
Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може
викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до компетенції.
11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Ради здійснює Мінрегіон. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }вверх