Документ 1142-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1142
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу
групу з питань координації та реалізації проекту
"Видача державних актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань
координації та реалізації проекту "Видача державних актів на право
власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи
кадастру", що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1142
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань координації
та реалізації проекту "Видача державних актів на право
власності на землю в сільській місцевості
та розвиток системи кадастру"

1. Міжвідомча робоча група з питань координації та реалізації
проекту "Видача державних актів на право власності на землю в
сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (далі -
Міжвідомча робоча група) є консультативно-дорадчим органом,
утвореним з метою сприяння реалізації зазначеного проекту.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є
підготовка пропозицій щодо:
розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
реалізації проекту "Видача державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (далі -
проект);
організації взаємодії органів виконавчої влади з питань
реалізації проекту;
оцінки відповідності заходів з реалізації проекту його цілям;
підготовки рекомендацій з усунення недоліків та розв'язання
проблем, що стримують процес реалізації проекту.
4. Міжвідомча робоча група має право:
1) утворювати у разі потреби експертні групи;
2) залучати до участі у своїй діяльності представників
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій за погодженням з їх
керівниками;
3) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є
засідання, що скликаються її головою щокварталу та у разі потреби.
Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за
його відсутності - заступник голови.
Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним,
якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається більшістю
присутніх на засіданні членів складу групи та оформляється
протоколом, що підписується головуючим на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
6. Рішення Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України.
7. Голова Міжвідомчої робочої групи:
1) здійснює керівництво її діяльністю;
2) затверджує план роботи групи на відповідний період та
порядок денний засідань;
3) вносить у разі потреби зміни до її складу.
8. Функції з підготовки аналітичних матеріалів для
Міжвідомчої робочої групи, ведення протоколу її засідання,
узагальнення інформації, що надходить від членів групи,
покладаються на секретаря.
9. Організаційне та технічне забезпечення діяльності
Міжвідомчої робочої групи здійснюється Держземагентством. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }вверх