Документ 113-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.02.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2008 р. N 113
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2007 р., N 17, ст. 652), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 113
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам ( 1102-2004-п )

1. В абзаці четвертому пункту 4 цифри "2000" замінити цифрами
"2005".
2. У пункті 5:
абзац перший викласти у такій редакції:
"5. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається
новоствореним фермерським господарствам протягом одного
бюджетного року не більш як за двома видами витрат, а фермерським
господарствам з відокремленими садибами - один раз протягом трьох
років за двома видами витрат, пов'язаних з:";
у підпункті 2 цифру і слова "8 відсотків річних" замінити
словами "облікової ставки Національного банку, що діє на дату
нарахування відсотків за користування кредитами";
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля вітчизняного виробництва, а також іноземного
походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що
затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої
експлуатації фермерським господарством протягом не менш як трьох
років з моменту державної реєстрації та відсутності на момент
придбання у власності фермерського господарства аналогічних
одиниць техніки - у розмірі 30 відсотків без урахування суми
податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за
одиницю техніки;";
доповнити підпункт 4 після слів і цифр "у розмірі 30
відсотків" словами і цифрами "без урахування суми податку на
додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один
збудований або реконструйований об'єкт".
3. В абзаці першому пункту 6 цифри "100" замінити цифрами
"150".
4. У пункті 8:
доповнити абзац дев'ятий після слів і цифр "у розмірі 120
відсотків річних" словами "облікової ставки Національного банку";
в абзаці дванадцятому цифру і слова "8 відсотків річних"
замінити словами "облікової ставки Національного банку, що дії на
дату нарахування відсотків за користування кредитами";
в абзаці тринадцятому слова ", довідка відповідних органів
державної податкової служби про те, що фермерське господарство є
платником податку на додану вартість" виключити;
доповнити абзац чотирнадцятий після слів і цифр "у розмірі 30
відсотків" словами і цифрами "без урахування суми податку на
додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один
збудований або реконструйований об'єкт";
доповнити абзац сімнадцятий після слів "з науково-дослідною
установою" словами ", яка пройшла державну атестацію та внесена до
Державного реєстру наукових установ".
5. Доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:
"Черговість надання фінансової підтримки фермерським
господарствам на безповоротній основі визначається за датою
реєстрації у журналі їх обліку.".
6. Доповнити пункт 12 після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
"У разі виявлення факту незаконного одержання бюджетних
коштів керівник фермерського господарства несе відповідальність
згідно із законодавством, а у разі нецільового використання
бюджетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової
підтримки претендентові на її одержання протягом поточного та
трьох наступних бюджетних періодів.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
7. Доповнити Порядок ( 1102-2004-п ) пунктом 13-1 такого
змісту:
"13-1. За підсумками дев'яти місяців поточного року і
починаючи з жовтня щомісяця Мінагрополітики за погодженням з
Мінфіном може здійснювати пропорційний перерозподіл бюджетних
коштів між регіонами згідно з пропозиціями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій щодо зменшення асигнувань у разі неможливості їх
використання або збільшення у зв'язку з виникненням потреби.".вверх