Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Постановление Кабинета Министров Украины; Форма типового документа, Карточка от 08.12.20101116
Документ 1116-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.07.2019, основание - 580-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2010 р. N 1116
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 580 ( 580-2019-п ) від 26.06.2019 }
Про внесення змін до Порядку ведення
Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 425 ( 425-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1141), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1116
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
( 425-2009-п )

1. Пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. До Реєстру вносяться такі відомості про дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку і його засновника (власника):
найменування закладу;
місцезнаходження закладу (поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку
(міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса
веб-сторінки та електронної пошти);
рік заснування закладу;
форма власності закладу;
найменування органу, до сфери управління якого належить
заклад (для закладів державної форми власності);
прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу;
тип закладу;
режим функціонування закладу;
дата і результати проведення державної атестації закладу;
види послуг з оздоровлення та відпочинку;
серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі
провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню);
наявність спеціально відведеної території закладу;
кількість ліжко-місць у закладі;
вартість ліжко-дня;
графік змін;
найменування засновника (власника) (для юридичних осіб) або
прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
дата державної реєстрації;
серія, номер та ким видане свідоцтво про державну реєстрацію;
місцезнаходження засновника (власника) (поштовий індекс,
держава, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та
засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону,
телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);
інші відомості про заклад;
фото закладу (до 10 в електронному вигляді);
номер закладу в Реєстрі;
номер і дата видачі довідки про внесення до Реєстру;
зміна найменування закладу;
зміна засновника (власника), його найменування та
місцезнаходження;
перепрофілювання, реорганізація або ліквідація закладу;
зміна, викликана виправленням помилок (граматичних,
синтаксичних);
підстава, дата виключення закладу з Реєстру.".
2. У пункті 9:
абзац п'ятий після слів "атестацію закладу" доповнити словами
"(після проходження державної атестації)";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"ліцензії (у разі провадження закладом видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню);";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"розрахунку вартості ліжко-дня;
графіка змін.".
3. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
"Інформація про графіки змін та вартість ліжко-дня
уточнюється щороку на підставі даних, поданих заявником.".
4. У пункті 23 слово "назви" замінити словом "найменування",
а після слова "(засновника)" доповнити словами ", його
місцезнаходження".
5. У тексті Порядку ( 425-2009-п ) слова "власник
(засновник)" в усіх відмінках замінити словами "засновник
(власник)" у відповідному відмінку.
6. Додаток 1 до Порядку ( 425-2009-п ) викласти у такій
редакції:

"Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1116)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ____
__________________________________________________________________
Місцезнаходження закладу:
Поштовий індекс ____________ Область _____________________________
Район ______________________ Населений пункт _____________________
Вулиця ____________________________ Будинок ______________________
Корпус (за наявності) __________ Міжміський телефонний код _______
Номер телефону/телефаксу _________________________________________
Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________
__________________________________________________________________
Рік заснування закладу ___________________________________________
Форма власності закладу __________________________________________
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад
(для закладів державної форми власності) _________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу __________________
__________________________________________________________________
Тип закладу ______________________________________________________
Режим функціонування закладу _____________________________________
Дата і результати проведення державної атестації закладу _________
__________________________________________________________________
Види послуг з оздоровлення та відпочинку _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі
провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Наявність спеціально відведеної території закладу ________________
__________________________________________________________________
Кількість ліжко-місць у закладі __________________________________
Найменування засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку (для юридичних осіб) _______________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові власника (для фізичних осіб) _______
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
Дата державної реєстрації ________________________________________
Серія, номер та ким видане свідоцтво про державну реєстрацію _____
__________________________________________________________________
Місцезнаходження засновника (власника):
Поштовий індекс ________________ Держава _________________________
Область ________________________ Район ___________________________
Населений пункт ________________________ Вулиця __________________
Будинок ________________________ Корпус (за наявності) ___________
Міжміський телефонний код ________ Номер телефону/телефаксу ______
__________________________________________________________________
Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________
__________________________________________________________________

_________________________ ____________ ________________________
(засновник (власник)/або (підпис) (ініціали та прізвище)
уповноважена ним особа)
___ ____________ 20__ р.

М.П.
_______________
Примітка. Інформація в електронній формі, що додається,
зберігається разом з реєстраційною карткою.".вверх