Документ 1111-V, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності стосовно виконання вимог, пов'язаних
із вступом України до СОТ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.512 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176
після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177
після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229
після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".
2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356):
пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";
пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких
матеріалів та знарядь".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1111-Vвверх