Документ 1107-V, первая редакция — Принятие от 31.05.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.488 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101) такі
зміни:
1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Національні стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності мають розроблятися на основі:
міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або
перебувають на завершальній стадії розроблення, за винятком
випадків, якщо вони є неефективними або невідповідними з огляду на
недостатній рівень захисту або базові кліматичні, географічні
умови, особливості держави, умови та суттєві технологічні
проблеми;
регіональних стандартів - лише у тому разі, якщо міжнародні
стандарти не можуть бути використані з причин, зазначених у
попередньому абзаці;
стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки
відповідності або відповідних їх частин держав, що є членами
відповідних міжнародних чи регіональних організацій, або з якими
укладено відповідні міжнародні договори України (договори про
взаємне визнання, розроблення та застосування стандартів,
технічних регламентів та процедур оцінки відповідності);
наукових досягнень, знань і практики";
2) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"Пропозиції щодо розроблення національного стандарту
розглядаються відповідним технічним комітетом з урахуванням
пріоритетів у стандартизації. Приймаючи рішення стосовно
пропозиції щодо розроблення національного стандарту, відповідний
технічний комітет повинен брати до уваги чинні міжнародні або
регіональні стандарти, або такі, що перебувають на завершальній
стадії розроблення, а також особливості держави, відповідну
інформацію, географічні та кліматичні характеристики країни та
рівень її економічного розвитку. При цьому перевага в застосуванні
має надаватися чинному або такому, що перебуває на завершальній
стадії розроблення, міжнародному стандарту. Інші стандарти, крім
міжнародних, можуть використовуватися лише у разі, якщо
використання міжнародного стандарту або його частини було б
неефективним або невідповідним з таких причин, зокрема, як: вимоги
національної безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя
або здоров'я людини, тварин або рослин, а також захист довкілля;
кліматичні чи інші географічні чинники; суттєві технологічні або
інфраструктурні проблеми";
3) статтю 29 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У разі якщо відповідні інструкції або рекомендації, які
видаються міжнародними органами стандартизації, вже існують або їх
розроблення завершується, органи з оцінки відповідності повинні
використовувати їх або їхні відповідні частини як основу для їхніх
процедур оцінки відповідності, крім випадків, якщо виконання таких
інструкцій або рекомендацій було б неефективним або невідповідним
з таких причин, зокрема, як: вимоги національної безпеки;
запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я людини,
тварин або рослин, а також захист довкілля; кліматичні чи інші
географічні чинники; суттєві технологічні або інфраструктурні
проблеми, або через характерні для України особливості, умови або
усталену систему. У цих випадках органи з оцінки відповідності
повинні надати на запит пояснення причин невикористання
міжнародних правил або рекомендацій".
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно
частинами третьою - восьмою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1107-Vвверх