Документ 1104-97-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.01.2011, основание - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 1997 р. N 1104
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку випуску, обігу
та погашення векселів, які видаються на
суму податку на додану вартість при імпорті
товарів на митну територію України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1076 ( 1076-98-п ) від 13.07.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 1123 ( 1123-99-п ) від 26.06.99
N 1189 ( 1189-99-п ) від 05.07.99
N 1730 ( 1730-2000-п ) від 22.11.2000
N 1384 ( 1384-2001-п ) від 24.10.2001
N 21 ( 21-2002-п ) від 10.01.2002
N 128 ( 128-2002-п ) від 14.02.2002
N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002
N 500 ( 500-2003-п ) від 07.04.2003
N 678 ( 678-2003-п ) від 12.05.2003
N 1100 ( 1100-2004-п ) від 25.08.2004
N 1470 ( 1470-2004-п ) від 29.10.2004
N 143 ( 143-2005-п ) від 23.02.2005
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005
N 1203 ( 1203-2005-п ) від 15.12.2005
N 535 ( 535-2006-п ) від 19.04.2006
N 816 ( 816-2006-п ) від 09.06.2006
N 1077 ( 1077-2007-п ) від 30.08.2007
N 1344 ( 1344-2007-п ) від 21.11.2007 }

{ Дію Постанови буде припинено з 1 листопада 2002 р. за
операціями з ввезення усіх товарів, крім операцій з
ввезення нафти сирої, щодо яких дія зазначеної постанови
припиняється починаючи з 1 січня 2003 року, згідно з
Постановами КМ N 1392 ( 1392-2002-п ) від 16.09.2002,
N 1467 ( 1467-2002-п ) від 27.09.2002 - Постанови
скасовано на підставі Постанови КМ N 1580 ( 1580-2002-п )
від 25.10.2002 }

На виконання пункту 11.5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення векселів,
які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті
товарів на митну територію України, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
2. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону
України "Про податок на додану вартість".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 1997 р. N 1104
ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на
суму податку на додану вартість при імпорті
товарів на митну територію України
( У назві та тексті Порядку слова "ввезення (пересилання)" в
усіх відмінках замінено словом "імпорт" у відповідному
відмінку, а слова "ввезені (імпортовані)", "ввезений
(пересланий)", "ввезені" в усіх відмінках і формах числа
замінено словом "імпортований" у відповідному відмінку і
формі числа згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2005-п )
від 26.05.2005 )
I. Загальні положення
1. Цим Порядком, розробленим відповідно до пункту 11.5 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі -
Закон), встановлюються єдині правила випуску, обігу, обліку та
погашення векселів, які випускаються (далі - видаються) платниками
податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію
України на суму податкового зобов'язання. Дія цього Порядку поширюється на імпортовані товари,
оформлення вантажної митної декларації (за винятком тимчасової чи
неповної, періодичної чи попередньої декларації) щодо яких
проводиться з дня набрання чинності Законом незалежно від дати
укладення договорів (контрактів), відповідно до яких здійснюється
їх імпорт, та дати перетину державного кордону України. ( Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 ) Стосовно готової продукції, виробленої з давальницької
сировини резидента, яка до 1 січня 1999 р. повертається
(ввозиться) на митну територію України, за умови, що за договорами
з переробки сировини було проведено фактичні витрати до 1 жовтня
1997 р., або якщо таку давальницьку сировину повністю або частково
було вивезено за межі митної території України до 1 жовтня
1997 р., та стосовно операцій з ввезення давальницької сировини на
митну територію України до приведення законодавчих актів України з
питань оподаткування давальницької сировини у відповідність з
нормами Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) порядок сплати податку на додану вартість
визначається Законом України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ). ( Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ
N 1076 ( 1076-98-п ) від 13.07.98 )
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке
значення:
податковий вексель - це письмове безумовне грошове
зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму
коштів у порядку та терміни, визначені Законом, яке підтверджене
комерційним банком шляхом авалю та видається платником на
відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється у
разі імпорту товарів на митну територію України; ( Абзац другий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 395 ( 395-2005-п ) від
26.05.2005 )
аваль - вексельне поручительство, згідно з яким комерційний
банк бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя
перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом
банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж)
окремо для кожного окремого примірника кожного векселя.
Забороняється оформлення авалю одним документом більше ніж на один
вексель.
3. Зобов'язання щодо сплати податку на додану вартість при
імпорті товарів на митну територію України виникають у день
оформлення вантажної митної декларації (за винятком тимчасової чи
неповної, періодичної чи попередньої декларації), але сплату можна
відстрочити шляхом видачі податкового векселя. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
4. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка
відповідає всім наведеним нижче вимогам:
є платником податку на додану вартість відповідно до вимог
статті 2 Закону, якщо раніше такий платник податку чи пов'язані з
ним особи, які є або були платниками податку на додану вартість,
не здійснювали погашення податкових векселів у спосіб, не
передбачений пунктом 19 цього Порядку; { Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 ( 1344-2007-п )
від 21.11.2007 }
зареєстрована як платник податку на додану вартість згідно із
статтею 9 Закону та внесена до реєстру платників податку на додану
вартість;
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику
податку на додану вартість;
не має на момент митного оформлення товарів податкових
векселів, не погашених у строк. { Пункт 4 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою КМ N 1077 ( 1077-2007-п ) від 30.08.2007 }

( Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

Особи, які не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту,
сплачують податок на додану вартість при імпорті товарів на митну
територію України в установленому порядку без видачі податкового
векселя.

( Абзац восьмий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Абзац дев'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 143 ( 143-2005-п ) від 23.02.2005 )

5. Дія цього Порядку не поширюється на операції з імпорту на
митну територію України підакцизних товарів та товарів, які
належать до товарних груп 1 - 24 УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), а також на операції з імпорту на митну
територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, які
були зареєстровані як платники цього податку менше ніж за
дванадцять календарних місяців до місяця, в якому здійснюється
такий імпорт, чи тими, які є суб'єктами оподаткування за
правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем
оподаткування, що передбачають сплату цього податку за ставками
іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 8-1.2 статті 8-1
Закону ( 168/97-ВР ). ( Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1076 ( 1076-98-п ) від
13.07.98; в редакції Постанови КМ N 1730 ( 1730-2000-п ) від
22.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1493
( 1493-2002-п ) від 11.10.2002, N 678 ( 678-2003-п ) від
12.05.2003, N 1100 ( 1100-2004-п ) від 25.08.2004; в редакції
Постанови КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1730 ( 1730-2000-п ) від 22.11.2000 )

Сума податку на додану вартість за імпортованими підакцизними
товарами та товарами, які належать до товарних груп 1-24 УКТЗЕД (
2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а також за операціями з
імпорту на митну територію України будь-яких товарів, що
здійснюються особами, які були зареєстровані як платники цього
податку менше ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, в
якому здійснюється такий імпорт, чи тими, які є суб'єктами
оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань
спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього
податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6
та 8-1.2 статті 8-1 Закону ( 168/97-ВР ), підлягає сплаті під час
митного оформлення в установленому порядку. ( Пункт 5 доповнено
абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1076 ( 1076-98-п ) від
13.07.98; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1493
( 1493-2002-п ) від 11.10.2002, N 678 ( 678-2003-п ) від
12.05.2003; в редакції Постанови КМ N 395 ( 395-2005-п ) від
26.05.2005 )

( Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

Виданий податковий вексель не підлягає передачі шляхом
індосаменту. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам, незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки
або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів
векселів. Протест податкового векселя не здійснюється, сума, зазначена
у непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість,
яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для
погашення податкового боргу. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
II. Видача податкових векселів
6. Видача податкового векселя здійснюється за бажанням
платника податку на додану вартість. Векселедержателем є державна
податкова адміністрація (інспекція) за місцем реєстрації
векселедавця як платника податку на додану вартість. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
7. Податковий вексель складається на суму податкового
зобов'язання, тобто на суму податку на додану вартість, яка
нарахована і має бути сплачена при імпорті товарів на митну
територію України. Вартість товарів для цілей визначення суми
податку, належної до сплати, визначається відповідно до пункту 4.3
Закону. При митному оформленні імпортованого на митну територію
України товару сума податкового зобов'язання за однією вантажною
митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а
частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового
зобов'язання, нарахованого за вантажною митною декларацією (за
винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої
декларації), і окремо для кожної вантажної митної декларації.
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 ) Якщо митна вартість однієї партії товарів перевищує 80 млн.
гривень, на повну суму податкового зобов'язання, нараховану за
однією вантажною митною декларацією, може надаватися кілька
податкових векселів. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 816 ( 816-2006-п ) від 09.06.2006 }
8. Строк, на який видається податковий вексель, не може
перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі. У разі імпорту
на митну територію України товарів для окремих видів діяльності,
які мають сезонний характер або здійснюються з використанням
довгострокових договорів, може видаватися податковий вексель на
суму податку на додану вартість з більш довгим строком погашення.
Перелік таких товарів затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац шостий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
( Абзац восьмий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
У разі імпорту на митну територію України товарів, які були
придбані для провадження діяльності, пов'язаної з використанням
довгострокових договорів з метою реалізації інвестиційних проектів
у рамках міжнародних договорів України з міжнародними фінансовими
організаціями (далі - інвестиційні проекти МФО), та оплачені в
повному обсязі за рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій, може видаватися податковий вексель із строком
погашення до кінця поточного бюджетного року. Перелік
інвестиційних проектів МФО, в рамках яких може видаватися
податковий вексель із строком погашення до кінця поточного
бюджетного року, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Підтвердження належності товарів до одного із згаданих
інвестиційних проектів МФО здійснюється Мінфіном. ( Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1384 ( 1384-2001-п )
від 24.10.2001 )
Платник податку, що виконує проект технологічного парку
згідно із Законом України "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), при імпорті нових
устаткування, обладнання, комплектувальних виробів подає органу
митного контролю податковий вексель із строком погашення на 720
календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в
Україні, - податковий вексель на суму податкового зобов'язання із
строком погашення на 180 календарний день з дня подання векселя
органу митного контролю. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 535 ( 535-2006-п ) від 19.04.2006 } ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1123
( 1123-99-п ) від 26.06.99, N 1730 ( 1730-2000-п ) від
22.11.2000, N 1100 ( 1100-2004-п ) від 25.08.2004 )
9. Видача податкового векселя здійснюється під час проведення
митного оформлення імпортованих на митну територію України товарів
у строк, встановлений для сплати податку на додану вартість.
10. Податковий вексель складається у трьох примірниках: виключно на вексельному бланку, що видається банком; ( Абзац
другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 395 ( 395-2005-п ) від
26.05.2005 ) у грошовій одиниці України, перерахованій за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення
податкових зобов'язань. Для здійснення контролю за видачею, оплатою та погашенням
векселів як з боку митних органів, так і з боку державних
податкових адміністрацій (інспекцій) визначаються такі
особливості оформлення податкового векселя: перший примірник податкового векселя - це оригінал
вексельного бланка, придбаного платником в установі банку; другий і третій примірники податкового векселя - це
ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого
примірника), які мають однаковий з першим примірником номер
вексельного бланка; усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя
(в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються
окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за
винятком порядкового номера примірника, тобто перший примірник
векселя, другий примірник векселя, третій примірник векселя). В органі митного контролю, який здійснює митне оформлення
імпортованих на митну територію України товарів, залишається
другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається
(передається) цим органом митного контролю не пізніше ніж на
третій день від дати видачі векселя державної податкової
адміністрації (інспекції), в якій особа зареєстрована як платник
податку на додану вартість. Третій примірник векселя залишається у платника податку, який
його видав. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1076
( 1076-98-п ) від 13.07.98, N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
11. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, встановлені
для первинних бухгалтерських документів.
III. Забезпечення податкових векселів
12. Податкові векселі в обов'язковому порядку підлягають
забезпеченню (підтвердженню) комерційними банками шляхом авалю.

( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Розділ IV "Порядок надання довідки про відповідність
статусу імпортера вимогам Закону" виключено на підставі Постанови
КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

V. Погашення податкових векселів

( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

19. Якщо термін погашення податкового векселя настає до
закінчення терміну подання податкової декларації до органу
державної податкової служби за звітний (податковий) період, в
якому він був поданий органові митного контролю, платник податку
не включає суму зобов'язань за векселем до складу податкових
зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до
бюджету. При цьому платник податку має право на включення
перерахованої суми зобов'язань за векселем до складу податкового
кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому проведене таке
перерахування.
Якщо термін погашення податкового векселя настає після
закінчення терміну подання податкової декларації до органу
державної податкової служби за звітний (податковий) період, в
якому він був поданий органові митного контролю, платник податку
включає суму зобов'язань за векселем до складу податкових
зобов'язань у звітному (податковому) періоді, в якому він був
поданий органові митного контролю. При цьому платник податку має
право на включення суми зобов'язань за векселем до складу
податкового кредиту у наступному звітному (податковому) періоді за
умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування
коштів до бюджету.
Якщо платнику податку на дату подання податкового векселя
органові митного контролю органом державної податкової служби
підтверджено суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або
більша від суми зобов'язання за векселем, платник податку має
право включити суму зобов'язань за векселем до складу податкових
зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому він був
поданий органові митного контролю. При цьому податковий вексель
вважається погашеним, а платник податку має право на включення
суми зобов'язань за векселем до складу податкового кредиту у
наступному звітному (податковому) періоді.
Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому
векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково
погасити податковий вексель шляхом перерахування коштів до бюджету
або заліку суми бюджетного відшкодування, підтвердженого органом
державної податкової служби, згідно з поданою ним письмовою
заявою.
Комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у
разі його непогашення платником у строк.
До податкової декларації платник податку додає перелік та
копії погашених у звітному (податковому) періоді, за який
подається декларація, податкових векселів, суму зобов'язань за
якими відповідно сплачено чи включено до податкових зобов'язань за
цей звітний період.
Не вважається таким, що погашений, податковий вексель,
погашення якого здійснюється у спосіб, не передбачений зазначеним
пунктом. { Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1344 ( 1344-2007-п ) від 21.11.2007 } ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно Постановою КМ N 1076
( 1076-98-п ) від 13.07.98; в редакції Постанов КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005, N 1203 ( 1203-2005-п ) від
15.12.2005 )
20. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому
векселі, включається у визначених Законом випадках до суми
податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, і
відображається в податковій декларації окремим рядком. ( Абзац
перший пункту 20 в редакції Постанови КМ N 1203 ( 1203-2005-п )
від 15.12.2005 )

( Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ
N 1203 ( 1203-2005-п ) від 15.12.2005 )

Зазначена сума не включається до суми податкового кредиту
платника податку повністю або частково, якщо Законом встановлено
обмеження щодо врахування її при визначенні податкового кредиту, у
таких випадках: імпортований на митну територію України товар
використовується для виготовлення продукції (робіт, послуг), які
не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
( Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно
Постановою КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 ) імпортовані на митну територію України товари частково
використовуються для виготовлення оподатковуваної продукції, а
частково - ні (підпункт 7.4.3 Закону); імпортований на митну територію України товар не
використовується у межах господарської діяльності платника
податку. ( Абзац шостий пункту 20 в редакції Постанови КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
20-1. У разі наявності податкового боргу за податковими
деклараціями, до яких включено податкові зобов'язання, визначені у
податкових векселях, стягнення такого податкового боргу
проводиться відповідно до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ). ( Порядок доповнено пунктом 20-1 згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
20-2. Погашення податкових векселів, виданих у 2004 році для
підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до
статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), підприємств з
виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії,
підприємств з виробництва броньованих бойових машин, підприємств
концерну "Бронетехніка України", підприємств літакобудівної
промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну
підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 ),
суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію
України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі,
ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію),
видобутих (виловлених, вироблених) суднами, внесеними до
Державного суднового реєстру України або Суднової книги України,
здійснюється шляхом включення суми, зазначеної у податковому
векселі, до суми податкових зобов'язань платника податку в
податковому періоді, на який припадає останній календарний день
дворічного терміну з дня надання такого податкового векселя органу
митного контролю. ( Порядок доповнено пунктом 20-2 згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )
VI. Облік податкових векселів
21. Облік податкових векселів здійснюється органами митного
контролю та державними податковими адміністраціями (інспекціями).
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
22. Облік податкових векселів органами митного контролю
ведеться в порядку, встановленому Держмитслужбою.
23. Державна податкова адміністрація (інспекція) за
місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий
вексель, веде облік векселів у журналі за формою згідно з
додатком N 3 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований,
прошнурований та скріплений гербовою печаткою державної
податкової адміністрації (інспекції). Податковий вексель, отриманий від органу митного контролю,
реєструється в журналі вхідної кореспонденції і в журналі обліку
податкових векселів у день його отримання. На отриманому векселі ставиться номер, під яким вексель
зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції, номер, під яким
вексель зареєстровано в журналі обліку податкових векселів, та
робиться запис "Взято на облік". У журналі зазначається дата оформлення векселя, дата, коли
вексель має бути погашений, ставиться відмітка про погашення
векселя. ( Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 395 ( 395-2005-п ) від 26.05.2005 ) ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
24. Облік податкових векселів платником податку ведеться
відповідно до порядку бухгалтерського обліку податку на додану
вартість, встановленого Мінфіном.
25. Контроль обліку податкових векселів здійснюють органи
державної податкової служби на підставі даних, одержаних від
органів митного контролю, податкових декларацій та платіжних
документів на сплату сум податку на додану вартість за оплаченими
векселями. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
(1336-98-п ) від 25.08.98 )

( Розділ VII "Особливості застосування Порядку до підприємств
легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області"
виключено на підставі Постанови КМ N 395 ( 395-2005-п ) від
26.05.2005 )

VIII. Відповідальність платників податку
27. Порушення платниками податку вимог пунктів 19 та 20 цього
Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 11
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ).

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 395
( 395-2005-п ) від 26.05.2005 )

Додаток N 3
до Порядку випуску, обігу та
погашення векселів, які видаються
на суму податку на додану вартість
при ввезенні (пересиланні) товарів
на митну територію України
ЖУРНАЛ
обліку податкових векселів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Дата |Номер |Номер |Сума |Дата |Строк|Від- |Від- | |реєст-|реєс- |реєс- |і дата|пода- |видачі |пла- |мітка |мітка | |рації |трації|трації |ван- |тку на |векселя|тежу |про |про | |вексе-|вексе-|вексе- |тажної|додану | |за |оплату|пога- | |ля в |ля в |ля в |митної|варті- | |век- |век- |шення | |дер- |дер- |журналі|декла-|сть, на| |селем|селя |вексе-| |жавній|жавній|вхідної|рації |оплату | | |(дата |ля | |подат-|подат-|корес- | |якої | | |спи- |(звіт-| |ковій |ковій |понден-| |видано | | |сання |ний | |інс- |адмі- |ції | |век- | | |суми |(по- | |пек- |ніст- | | |сель, у| | |век- |датко-| |ції |рації | | |гривнях| | |селя з|вий) | | | | | | | | |рахун-|пері- | | | | | | | | |ка |од, у | | | | | | | | |плат- |якому | | | | | | | | |ника |суму | | | | | | | | |або з |вексе-| | | | | | | | |раху- |ля вк-| | | | | | | | |нка |лючено| | | | | | | | |банку-|до по-| | | | | | | | |ава- |датко-| | | | | | | | |ліста)|вої | | | | | | | | | |декла-| | | | | | | | | |рації)| |——————+——————+———————+——————+———————+———————+—————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— ( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )вверх