Документ 1084-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.04.2018, основание - 13-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1084
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 13 ( 13-2018-п ) від 11.01.2018 }
Про затвердження Порядку
формування і виконання замовлення на проведення
фундаментальних наукових досліджень, прикладних
наукових досліджень та виконання науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок
коштів державного бюджету
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 458 ( 458-2008-п ) від 14.05.2008
N 713 ( 713-2008-п ) від 20.08.2008
N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

З метою забезпечення ефективного використання коштів
державного бюджету на проведення наукових досліджень і розробок,
проектних та конструкторських робіт Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок формування і виконання замовлення на
проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних
наукових досліджень та виконання науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету,
що додається. { Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1084
ПОРЯДОК
формування і виконання замовлення
на проведення фундаментальних наукових досліджень,
прикладних наукових досліджень та виконання
науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів
державного бюджету
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }
{ У тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках
замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

1. Цей Порядок визначає механізм формування головними
розпорядниками бюджетних коштів (далі - замовники) тематики
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок,
окремих їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу
видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного
замовлення (далі - замовлення). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }
2. Замовлення виконується в рамках:
фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок у межах видатків
державного бюджету, передбачених на цю мету державним
науково-дослідним і науково-технічним установам, університетам,
академіям та інститутам; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011, N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;
державних цільових наукових і науково-технічних та
інноваційних програм і наукових частин державних цільових програм;
{ Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
програм і проектів у сфері міжнародного наукового,
науково-технічного та інноваційного співробітництва; { Абзац
п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }
програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази
державних науково-дослідних і науково-технічних установ,
університетів, академій та інститутів; { Абзац шостий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від
23.09.2015 }
інших наукових досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок відповідно до потреб економіки та
розвитку суспільства. { Абзац сьомий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }
3. Замовник формує замовлення за програмно-цільовим принципом
з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
інноваційної діяльності або наукового забезпечення розвитку
відповідної сфери суспільного виробництва, пріоритетних напрямів
діяльності замовника. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від
31.10.2011 }
4. Замовник на підставі результатів наукової та
науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення,
аналізу перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і
техніки у відповідних галузях, прогнозів кон'юнктури світового
ринку наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових
знаннях, сучасних технологіях і товарній продукції визначає
тематику замовлення. { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
Завдання у замовленні визначаються виходячи з реальних потреб
економіки та розвитку суспільства і спрямовуються на одержання
конкретних результатів, що забезпечують:
розв'язання найважливіших природничих, технічних і
гуманітарних проблем;
створення принципово нових готових до впровадження
технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної
продукції;
прискорення технологічного оновлення реального сектору
економіки;
сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків
збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів
і послуг.
5. Формування замовлення здійснюється з додержанням таких
принципів:
узгодження послідовності етапів виконання замовлення з
одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко
визначених завдань, створення кінцевої наукоємної продукції,
конкурентоспроможної за якістю і ціновими показниками та доступної
для споживачів;
неперервність етапів виконання замовлення з метою
забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;
спрямування результатів виконання замовлення на скорочення
строку освоєння конкурентоспроможних технологій і здешевлення
процесу виробництва імпортозамінної продукції;
забезпечення високої наукоємності та високого рівня
корисності для держави і суспільства кінцевих результатів
замовлення, а також за погодженням із замовником швидке доведення
одержаних нових наукових знань і розробок до суб'єктів
господарювання, що здійснюватимуть їх практичне застосування у
відповідних сферах суспільного виробництва;
гарантування замовником додержання особистих немайнових прав
авторів та майнових прав власників науково-технічних розробок,
зокрема об'єктів права інтелектуальної власності.
6. Замовники: { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
щороку видають накази про формування тематики замовлення з
визначенням строків і порядку подання заявок на виконання
замовлення в межах передбачених їм на цю мету видатків державного
бюджету, про що інформують потенційних виконавців;
забезпечують проведення наукової та науково-технічної
експертизи заявок на виконання замовлення за відповідними
цільовими проектами (далі - заявка), що подаються замовникам
потенційними виконавцями замовлення за встановленою замовниками
формою;
за результатами наукової та науково-технічної експертизи на
конкурсних засадах визначають тематику та виконавця замовлення,
або шляхом проведення тендерної процедури відбирають з числа
учасників торгів (тендерів) виконавців попередньо визначеної
замовником тематики замовлення.
Тематичні плани замовлення на виконання прикладних наукових
досліджень і науково-технічних розробок надсилаються замовниками
МОН для погодження в установленому ним порядку. { Пункт 6
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
Проведення експертизи тематики замовлення на виконання
фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою
з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при
Національній академії наук. { Пункт 6 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
При цьому основними критеріями визначення тематики замовлення
є:
узгодженість її з реальними потребами економіки та розвитку
суспільства;
спрямованість замовлення на одержання нових результатів, що
відповідають світовому рівню або перевищують його, готових до
впровадження у відповідних сферах суспільного виробництва з метою
забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, зростання
наукоємності цієї продукції та реальної економічної віддачі від
вкладених у наукову та науково-технічну сферу бюджетних коштів,
трудових і матеріальних ресурсів;
взаємозв'язок результатів виконання замовлення з потребами
відповідних галузей економіки, а також потреб вітчизняних
підприємств у рамках програм їх оновлення, виробництва
конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції із суспільними
потребами.
Виконавцями замовлення можуть бути науково-дослідні,
науково-технічні, проектні і конструкторські установи та
організації будь-якої форми власності (далі - виконавці).
Порядок конкурсного відбору виконавців, яким виділятимуться
кошти на виконання замовлення, а також порядок визначення їх
обсягів і механізм контролю за використанням визначається
замовником відповідно до законодавства. За інших рівних умов
перевага надається виконавцям, які інвестують більший обсяг
власних або залучених коштів. { Абзац пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2008-п ) від
14.05.2008 }
7. Тематика замовлення та його виконавці затверджуються
замовником, після чого складається перелік завдань, виконання яких
продовжується відповідно до строків, визначених у попередні роки,
та нових завдань, фінансування яких можливе за рахунок коштів, що
вивільнилися після виконання замовлення попередніх років, або
додатково передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.
8. Замовлення виконується за договором (угодою), що
укладається між замовником та виконавцем. Замовлення на виконання
наукових досліджень і науково-технічних розробок установами, що
належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних
коштів, здійснюється згідно із затвердженим замовником порядком.
Невід'ємною складовою зазначеного договору (угоди), порядку, є
завдання (технічні завдання), в яких детально визначаються вимоги
до результатів виконання замовлення, а також до порядку перевірки
застосування та обліку науково-технічних розробок суб'єктами
господарювання. { Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ
N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
Договорами (угодами) також визначаються обсяги, строки
виконання замовлення, порядок фінансування, звітування про
виконання, відповідальність сторін за взяті зобов'язання.
9. Фінансове забезпечення виконання замовлення здійснюється
за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні
цілі. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
У разі потреби виконавці замовлення, а також підприємства,
установи та організації, інші інвестори, заінтересовані в
проведенні додаткових наукових досліджень, проектних і
конструкторських робіт, можуть інвестувати власні кошти у
виконання замовлення.
Кошти, виділені на виконання замовлення з державного бюджету,
є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями
замовлення на інші цілі.
Механізм фінансування кожного завдання визначається
замовником виходячи з умови максимально ефективного використання
виділених коштів, реального складу виконавців та їх
матеріально-технічних можливостей, змісту і строків виконання
замовлення.
10. Замовники щороку готують пропозиції до проекту Державного
бюджету на наступний рік стосовно обсягів фінансування замовлення
(за погодженням з Мінекономрозвитку) та тематики, погодженої з
МОН, та подають їх Мінфіну. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
11. Замовники надають пріоритет у фінансуванні замовлення,
спрямованого на розробку новітніх технологій та наукової
конкурентоспроможної продукції, що забезпечить зменшення
залежності від імпорту, сприятиме ресурсо- та енергозбереженню,
підвищенню продуктивності праці.
Замовник забезпечує оптимальне співвідношення обсягів
фінансування замовлення на відповідних стадіях наукових
досліджень, проектних і конструкторських робіт, у тому числі
фундаментальних досліджень, прикладних розробок та
експериментально-промислових випробувань результатів замовлення, з
послідовним збільшенням обсягів фінансування від менш витратних до
більш витратних проектів.
12. Стан виконання замовлення контролюється замовником шляхом
проведення планових та позапланових перевірок, а також організації
супроводження виконання відповідного цільового науково-технічного
проекту представниками замовника.
Результати перевірок, відповідні висновки і пропозиції
використовуються замовником для уточнення та коригування обсягів
фінансування на окремих етапах виконання замовлення з метою
прискорення одержання кінцевих результатів, визначених замовником,
а також припинення роботи над проектами, що виконуються не на
належному рівні або втратили актуальність чи не можуть бути
виконані з об'єктивних причин.
13. Замовник разом з виконавцем несе відповідальність за
одержання кінцевих результатів замовлення і вживає дієвих заходів
для забезпечення їх практичного застосування, передбачаючи для
цього необхідні кошти з бюджетних і позабюджетних джерел, або
пропонує їх для застосування заінтересованим суб'єктам
господарювання.
Замовник забезпечує широке ознайомлення суспільства з
результатами виконання замовлення та можливість їх диверсифікації
шляхом придбання і продажу ліцензій на створені об'єкти права
інтелектуальної власності, нові технології та види товарної
продукції.
Відповідно до законодавства одержана науково-технічна
продукція з урахуванням висновків науково-технічної експертизи та
результатів оцінки її відповідності сучасному рівню
науково-технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу,
принципам державної науково-технічної та інноваційної політики,
вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності може
передаватися суб'єктам господарювання (користувачам цієї
продукції) для практичного застосування з додержанням прав та
економічних інтересів держави, виконавців замовлення і власників
майнових та особистих немайнових прав на об'єкти технологій і
об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі
виконання замовлення (зокрема на об'єкти авторського права,
промислової власності, селекційні здобутки, технологічні знання).
{ Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1152 ( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
Порядок та умови передачі і використання прав на
науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником,
виконавцем та користувачем цієї продукції.
14. Замовники в межах своєї компетенції під час формування та
виконання замовлення, пов'язаного з виробництвом нової продукції,
реалізацією державних інноваційних програм та окремих цільових
науково-технічних проектів, освоєнням вітчизняними підприємствами,
установами та організаціями нових технологій виробництва
відповідно до потреб економіки та розвитку суспільства, створюють
умови для широкого застосування суб'єктами господарювання їх
результатів. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }
15. Замовники подають щороку МОН в установленому ним порядку
відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в
частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки), заходи щодо забезпечення практичного застосування таких
результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової
(науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох
років з моменту створення такої продукції. { Абзац перший пункту
15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
МОН узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз
результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного
виробництва, ефективності застосування суб’єктами господарювання
науково-технічних розробок, формує аналітичну довідку про стан
розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та результати наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу
технологій, яка щороку до 15 червня року, що настає за звітним,
розміщується на офіційному веб-сайті МОН. { Абзац другий пункту 15
в редакції Постанови КМ N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 } { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 713
( 713-2008-п ) від 20.08.2008; в редакції Постанови КМ N 1152
( 1152-2011-п ) від 31.10.2011 }вверх