Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 25.08.20041078
Документ 1078-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 27.06.2013, основание - 418-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2004 р. № 1078
Київ

Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1827 від 27.12.2006
№ 284 від 26.03.2008
№ 1051 від 03.12.2008
№ 905 від 29.09.2010
№ 619 від 11.07.2012
№ 418 від 22.05.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації матеріальних цінностей державного резерву, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Державному агентству резерву привести у місячний строк власні рішення у відповідність з цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 619 від 11.07.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1078
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. №905)

ПОРЯДОК
реалізації матеріальних цінностей державного резерву

{У тексті Порядку слово “Держкомрезерв” у всіх відмінках замінено словом “Держрезерв” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі мобілізаційного, на підставі актів Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" (далі - матеріальні цінності).

2. Реалізація Держрезервом матеріальних цінностей здійснюється шляхом:

проведення аукціону;

продажу одержувачу, визначеному Кабінетом Міністрів України, для здійснення стабілізаційних заходів на внутрішньому ринку, надання державної підтримки галузям економіки, підприємствам, установам та організаціям (крім матеріальних цінностей, що відпускаються з державного резерву в порядку тимчасового позичання). Умови такого продажу визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Для проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей Держрезерв утворює аукціонний комітет (далі - комітет).

Комітет очолює Голова Держрезерву або його заступник.

До складу комітету входять представники Держрезерву, Мінекономрозвитку і Мінфіну.

Кількість членів комітету не повинна становити менше ніж сім осіб.

Положення про комітет затверджується наказом Мінекономрозвитку.

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 619 від 11.07.2012}

4. Організаційні заходи щодо проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей (далі - аукціон), в тому числі пов'язані з дослідженням цінової ситуації на внутрішньому ринку, проведенням маркетингу, публікацією оголошень, перевіркою якісного і кількісного стану та оцінкою матеріальних цінностей, здійснюються Держрезервом.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

5. Матеріальні цінності за найменуваннями та кількістю об'єднуються комітетом у лоти.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

6. Початкова ціна лота матеріальних цінностей визначається Держрезервом як їх ринкова вартість на підставі звіту або акта про оцінку майна відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

Після отримання звіту або акта про оцінку ринкової вартості майна Держрезерв надсилає копію такого звіту або акта до Мінекономрозвитку. Якщо Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів від дати їх надходження не висловило зауважень до результатів оцінки ринкової вартості матеріальних цінностей, Держрезерв у встановленому порядку розміщує оголошення про проведення аукціону.

7. Оголошення про проведення аукціону розміщується в газеті “Урядовий кур’єр” та на офіційному веб-сайті Держрезерву не менше ніж за 20 календарних днів до дати його проведення. Повідомлення про продаж матеріальних цінностей Держрезерв протягом трьох робочих днів від дати опублікування оголошення надсилає їх відповідальним зберігачам із запрошенням взяти участь в аукціоні.

В оголошенні про проведення аукціону зазначається найменування матеріальних цінностей, дата проведення аукціону, реквізити офіційного веб-сайта Держрезерву та контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону.

На офіційному веб-сайті Держрезерву зазначаються:

найменування матеріальних цінностей, одиниця виміру, кількість у лоті, їх місце зберігання та номер лота;

початкова ціна лота;

розмір гарантійного внеску, рахунок Держрезерву, на який сплачується гарантійний внесок, та строк його сплати;

місце, дата і час проведення аукціону та час реєстрації уповноважених представників суб’єктів господарювання;

форма та спосіб подання заявки на участь в аукціоні (далі - заявка) і перелік документів, які додаються до неї;

місце та строк подання заявки;

строк дії заявки;

контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

8. Інформація про зміну місця, дати, часу чи умов проведення аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держрезерву не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

10. Суб’єкт господарювання має право:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

подати тільки одну заявку на конкретний лот;

відкликати заявку або внести зміни до неї до закінчення строку її подання без втрати гарантійного внеску.

11. Форма заявки, а також перелік документів, що додаються до неї, затверджуються Мінекономрозвитку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держрезерву.

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

У заявці зазначається номер лота, найменування, місце зберігання, кількість, одиниця виміру матеріальних цінностей та підтверджується згода учасника взяти участь у торгах за початковою ціною лота, зазначеною в оголошенні.

До заявки додаються:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

{Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

12. Заявка разом з документами, що додаються до неї, у запечатаному конверті надсилається Держрезерву або подається за актом приймання-передачі, який підписується секретарем комітету та уповноваженим представником суб’єкта господарювання.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

На конверті зазначаються назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

Заявка та документи, що додаються до неї, повинні бути засвідчені підписом суб’єкта господарювання, а у разі, коли суб’єкт господарювання є юридичною особою, підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

13. Кожна заявка в день її надходження вноситься до реєстру заявок, який ведеться секретарем комітету або особою, уповноваженою виконувати його обов'язки.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Порядок формування і ведення реєстру заявок затверджується Мінекономрозвитку.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

14. Розкриття конвертів із заявками здійснюється комітетом після закінчення строку їх подання.

У разі оформлення заявки не за встановленою формою або подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі комітет відхиляє заявку.

Інформація про заявки (наявність та правильність оформлення документів, що додаються до них) зазначається у протоколі засідання комітету.

15. Гарантійний внесок суб’єкт господарювання сплачує у розмірі 10 відсотків початкової ціни лота до закінчення строку подання заявки. В іншому випадку гарантійний внесок вважається несплаченим.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

16. Гарантійний внесок повертається протягом трьох робочих днів після виникнення підстави для його повернення.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

Підставами для повернення гарантійного внеску є:

відхилення комітетом заявки;

відкликання заявки до закінчення строку її подання;

{Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

повернення заявки, що надійшла з порушенням строку подання;

визначення переможцем аукціону іншого учасника;

визнання аукціону таким, що не відбувся (крім випадку, зазначеного у пункті 21 цього Порядку);

{Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

виконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей.

Сума гарантійного внеску може зараховуватися переможцю аукціону в оплату вартості матеріальних цінностей (як останній платіж) за договором їх купівлі-продажу в разі його виконання, про що зазначається у договорі.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

Гарантійний внесок не повертається:

учаснику, що став переможцем аукціону, але не виконав умови договору купівлі-продажу матеріальних цінностей або відмовився від його укладення;

учасникам аукціону, якщо вони відмовилися розпочати торги (у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку);

учаснику в разі відсутності на аукціоні його представника.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

17. Аукціон відбувається шляхом проведення торгів за кожним лотом, до участі у яких допускаються всі присутні та зареєстровані уповноважені представники суб’єктів господарювання.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

Реєстрація представників суб’єктів господарювання проводиться за пред'явленням паспорта (або документа, що посвідчує особу) та доручення на вчинення дій під час аукціону, а у разі, коли представником суб’єкта господарювання є його керівник, - документа, який підтверджує його повноваження. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

18. Аукціон починається з оголошення комітетом інформації про розкриття конвертів із заявками відповідно до пункту 14 цього Порядку та надання суб’єкту господарювання статусу учасника аукціону. Статус учасника аукціону набувають суб’єкти господарювання (резиденти або нерезиденти), якщо подана ними заявка на участь в аукціоні та перелік документів до неї, визначених у пункті 11 цього Порядку, відповідно оформлені.

{Абзац перший пункту 18 в редакції Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

Комітет повідомляє присутнім про суб’єктів господарювання, які допущені та не допущені до участі в аукціоні, а також причини їх недопущення.

{Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

Торги відбуваються за наявності представників не менш як двох учасників аукціону.

{Абзац четвертий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

19. На початку торгів один з членів комітету (далі - ведучий) оголошує початкову ціну лота та пропонує збільшувати її шляхом підняття руки та виголошення своєї ціни.

Під час кожного підвищення ціни лота ведучий називає учасника аукціону і повідомляє пропозицію його представника.

20. У разі коли після триразового повторення останньої ціни лота, запропонованої одним з представників учасників аукціону, не буде запропонована вища ціна, ведучий закінчує торги проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота та переможця аукціону.

Переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

З переможцем аукціону Держрезерв укладає договір купівлі-продажу матеріальних цінностей.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

21. У разі коли після пропозиції щодо збільшення початкової ціни лота жоден з представників учасників аукціону не запропонував вищу ціну, торги за лотом припиняються та аукціон визнається таким, що не відбувся.

22. Результати аукціону зазначаються у протоколі засідання комітету, який підписують голова та усі члени комітету, присутні на аукціоні.

Інформація про результати аукціону оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держрезерву наступного робочого дня після його проведення.

Витяг з протоколу видається учаснику аукціону протягом трьох робочих днів після надходження відповідного запиту.

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

24. У разі невиконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей Держрезерв має право розірвати договір відповідно до законодавства та оголосити черговий аукціон з реалізації цих матеріальних цінностей.

25. Держрезерв протягом п'яти робочих днів після виконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу матеріальних цінностей щодо оплати їх вартості видає розпорядження відповідальному зберігачеві про їх відпуск переможцю аукціону.

У разі невиконання відповідальним зберігачем розпорядження Держрезерву до переможця аукціону переходять усі права Держрезерву щодо відповідального зберігача як до боржника.

26. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

до участі в аукціоні допущено менше ніж два учасника;

комітетом відхилені усі заявки на участь в аукціоні;

на аукціоні були присутні представники менше ніж двох учасників;

усі учасники аукціону відмовилися розпочати торги (у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку).

27. У разі коли аукціон не відбувся, комітет приймає рішення про проведення повторного аукціону.

28. Оголошення про проведення повторного аукціону розміщується в газеті "Урядовий кур'єр" не менше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення.

Більш детальна інформація про проведення повторного аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держрезерву.

{Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

29. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону з продажу цього лота, який не виконав умови договору купівлі-продажу матеріальних цінностей або відмовився від його укладення, а також учасник, який відмовився від участі у торгах попереднього аукціону.

{Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

30. У разі проведення повторного аукціону з реалізації одного і того самого лота комітет знижує початкову ціну лота на 10 відсотків початкової ціни попереднього аукціону.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

31. У разі коли один і той самий лот не продано протягом трьох аукціонів у зв’язку з неподанням на нього заявок або визнанням аукціонів такими, що не відбулися, Держрезерв на власному веб-сайті розміщує інформацію про подальшу реалізацію таких матеріальних цінностей за початковою ціною останнього (третього) аукціону. Аукціон проводиться не менше ніж через 10 календарних днів від дати розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 418 від 22.05.2013}

32. У разі коли матеріальні цінності не реалізовані згідно з цим Порядком протягом шести місяців, вони підлягають повторній оцінці їх ринкової вартості згідно з пунктом 6 цього Порядку для подальшої реалізації відповідно до вимог цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 32 згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

33. У разі коли матеріальні цінності, що не реалізовані у зв’язку із втратою якісних характеристик та/або закінченням строку придатності відповідно до законодавства, заборонені до використання та підлягають вилученню з обігу, Держрезерв подає Мінекономрозвитку проект акта Кабінету Міністрів України щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією.

{Порядок доповнено пунктом 33 згідно з Постановою КМ № 418 від 22.05.2013}

{Порядок в редакції Постанов КМ № 1827 від 27.12.2006, № 284 від 26.03.2008, № 905 від 29.09.2010}вверх