Документ 1074-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.05.2017, основание - 294-2017-п
( Последнее событие — Редакция, произойдет 01.01.2020, основание - 1150-2018-п. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2006 р. N 1074
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України з питань діяльності
органів і установ виконання покарань
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007
N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007
N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013
N 703 ( 703-2013-п ) від 14.08.2013
N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015
N 1059 ( 1059-2015-п ) від 16.12.2015
N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016
N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів і установ виконання покарань зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р.
N 352 ( 352-94-п ) "Про особливості застосування Закону України
"Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання
покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного
департаменту з питань виконання покарань";
пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня
1999 р. N 1988 ( 1988-99-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 43, ст. 2154).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1074
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань діяльності органів і
установ виконання покарань

1. У пункті 30 Переліку категорій працівників, яким може бути
надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові
жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 24, ст. 1593), слова "установ
кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від
16 червня 1992 р. N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб,
які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ" - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
31 січня 2004 р. N 102 ( 102-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 5, ст. 231):
1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби";
2) у додатку 1 до постанови:
у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
пункт 4 приміток до норми N 1-загальна викласти у такій
редакції:
"4. Тут і далі - без урахування додаткової кількості солі,
яку дозволяється витребувати для інших потреб згідно з пунктом 7
Порядку застосування норм харчування та норм заміни продуктів
харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань,
слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ";
в останньому абзаці приміток до норми N 2 - для засуджених,
зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами праці,
слова "Засуджені, що знаходяться в установах по виконанню
покарань" замінити словами "Особи, які тримаються в установах
виконання покарань";
у назві норми N 3 - для осіб, які тримаються у слідчих
ізоляторах Державного департаменту з питань виконання покарань,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, та абзаці
другому приміток до неї слова "Державного департаменту з питань
виконання покарань" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби";
у назві норми N 7 - для осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ, що постраждали від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
у назві норми N 8 - для хворих, які перебувають на лікуванні
у лікувальних закладах і медичних частинах установ
кримінально-виконавчої системи, та абзаці другому приміток до неї
слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби";
3) у назві додатка 2 до постанови слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання
покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби";
4) у додатку 3 до постанови:
у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
у пункті 1 слова "Засудженим, що знаходяться в установах по
виконанню покарань" замінити словами "Особам, які тримаються в
установах виконання покарань";
в абзаці другому пункту 2 слово "спецконтингенту" замінити
словами "осіб, які тримаються в установі";
перше речення пункту 8 після слова "установ" доповнити
словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої
служби";
пункт 11 після слів "у кожному конкретному випадку" доповнити
словами "Державним департаментом з питань виконання покарань та".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний
вісник України, 1997 p., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609;
2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071;
2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017;
2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) -
з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ):
1) абзац тринадцятий пункту 1 викласти у такій редакції:
"час перебування на посадах службовців у виправно-трудових
установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях
виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та
невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в
категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої
служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних
відповідно Міністерством внутрішніх справ та Державним
департаментом з питань виконання покарань";
2) пункт 2 після слів "начальницького складу органів
внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної
кримінально-виконавчої служби";
3) у пункті 3:
підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
"час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони
здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих
засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і
в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань
виконання покарань";
у підпункті "в":
абзац дев'ятий після слів "органів внутрішніх справ" та "і
умовами" доповнити відповідно словами "воєнізованих формуваннях
Державної кримінально-виконавчої служби" та "(в порядку)";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах
виконання покарань, призначених для тримання засуджених до
довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку,
затверджуваних Державним департаментом з питань виконання
покарань";
підпункт "г" доповнити абзацом такого змісту:
"час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби".
4. Пункт 8 та останній абзац пункту 12 переліку видів
доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на
одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146
( 146-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 161; 1996 р., N 2,
ст. 46; Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 122; 2002 р.,
N 27, ст. 1254), після слів "внутрішніх справ" доповнити словами
"та Державної кримінально-виконавчої служби".
5. У назві та абзацах першому і п'ятому постанови Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 ( 534-93-п ) "Про
поліпшення умов оплати праці працівників установ
кримінально-виконавчої системи" - із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1080
( 1080-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34,
ст. 2248), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами
"виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229
( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

7. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609):
1) підпункти 2 і 8 пункту 2 після слів "органів внутрішніх
справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої
служби";
2) абзац третій додатка 3 до Положення доповнити словами "та
Державної кримінально-виконавчої служби".
8. Абзаци перший і третій пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 ( 648-95-п ) "Про
умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1996 р. N 392 ( 392-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10,
ст. 282) і від 25 жовтня 2002 р. N 1594 ( 1594-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2021), після слів "органів
внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 984
( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }

10. В абзаці п'ятому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 1996 р. N 1443 ( 1443-96-п ) "Про поетапну
передачу до комунальної власності об'єктів соціальної
інфраструктури" - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 р. ( 635-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 19, ст. 687), слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 294
( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

12. В абзацах другому і третьому пунктів 7 і 9 Положення про
порядок консервації основних виробничих фондів підприємств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
1997 р. N 1183 ( 1183-97-п ) "Про порядок консервації основних
виробничих фондів підприємств" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 44, с. 28; 1999 р., N 8, ст. 290), слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

14. У постанові Кабінету Міністрів України від
18 серпня 1999 р. N 1510 ( 1510-99-п ) "Про умови грошового
забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці
працівників кримінально-виконавчої системи" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 33, ст. 1736; 2004 р., N 17, ст. 1198):
1) у постанові:
у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавча
система" в усіх відмінках замінити словами "Державна
кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку;

{ Абзац третій підпункту 1 пункту 14 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

{ Підпункт 2 пункту 14 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

15. У постанові Кабінету Міністрів України від
29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п ) "Про Комплексну програму
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та
членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48,
ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174):
1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої
служби";
2) у назві, абзаці третьому розділу "Мета та основні
завдання", абзаці сьомому розділу "Фінансове та нормативно-правове
забезпечення" і розділу "Очікувані результати виконання Програми"
Програми, затвердженої зазначеною постановою, та назві додатка 11
до Програми слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках
замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у
відповідному відмінку.

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

18. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми
грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших
цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6,
ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125) слова "органів і установ
виконання покарань" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 703
( 703-2013-п ) від 14.08.2013 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1297
( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 }

21. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям
з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52,
ст. 2372; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16,
ст. 1110; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737):
абзац другий пункту 3, підпункт 1 пункту 7 та абзац перший
пункту 9 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"та Державної кримінально-виконавчої служби";
абзац другий пункту 8 після слів "органів внутрішніх справ" і
"органам внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "та
Державної кримінально-виконавчої служби" і "Державній
кримінально-виконавчій службі".
22. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 2002 р. N 45 ( 45-2002-р ) "Про додаткові
заходи щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи" слова
"кримінально-виконавчої системи" та в тексті розпорядження слова
"органів і установ пенітенціарної системи" замінити словами
"Державної кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294
( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859;
2004 р., N 16, ст. 1105; 2006 р., N 11, ст. 716):
1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "органах і
установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами
"Державній кримінально-виконавчій службі";
2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:
у підпункті "в" пункту 1 приміток до норми
N 1 - загальновійськова та пункті 3 приміток до норми
N 5 - лікувальна слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
у примітках до норми N 8:
в абзаці першому пункту 1 слова "органів і установ
кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби";
у другому реченні абзацу першого пункту 3 слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

26. В абзаці п'ятому додатка до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб'єктів формування Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 15 березня 2006 р. N 327
( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752),
слова "Органи і установи кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Органи і установи виконання покарань та слідчі
ізолятори".
27. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877 ( 877-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 24, ст. 1133; 2004 р., N 52,
ст. 3451):
1) в абзаці четвертому розділу IV слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання
покарань Державної кримінально-виконавчої служби";
2) у розділі V:
у пункті 13 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
у пункті 17 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "органів і установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби";
у пункті 30 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої
служби";
у пунктах 43 і 47 слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
28. Абзац п'ятий розділу "Мета і основні завдання Концепції"
Концепції оптимізації підготовки кадрів та організації надання
освітніх послуг у навчальних закладах Міноборони, інших
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво
військовими формуваннями і правоохоронними органами, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р.
N 436 ( 436-2003-р ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30,
ст. 1564), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"і Державної кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1059
( 1059-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

31. У назві та абзацах другому і дев'ятому пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1831
( 1831-2003-п ) "Деякі питання відрядження осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони,
кримінально-виконавчої системи та податкової міліції до органів
виконавчої влади, інших цивільних установ" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2516) слова "кримінально-виконавча
система" в усіх відмінках замінити словами "Державна
кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.
32. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової
компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 січня 2004 р. N 44 ( 44-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 2, ст. 59; 2005 р., N 2, ст. 87), слова
"органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
33. У пункті 8 Положення про спостережні комісії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2004 р. N 429 ( 429-2004-п ) "Про затвердження положень про
спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних
установах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 905),
слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
34. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
16 червня 2004 р. N 774 ( 774-2004-п ) "Про внесення змін до
Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові
жилі приміщення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24,
ст. 1593) слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
35. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від
13 липня 2004 р. N 895 ( 895-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876) слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294
( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

37. У назві та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2005 р. N 428 ( 428-2005-п ) "Про доповнення
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ та поширення на осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 1994 р. N 150" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 23, ст. 1283) слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
38. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 38, ст. 2372), слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої
служби".вверх