Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 05.03.20091073-VI
Документ 1073-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 05.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.03.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.418 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці другому Закону України "Про ратифікацію
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо
участі дітей у збройних конфліктах" ( 1845-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 476) цифри і слово
"19 років" замінити цифрами і словом "18 років";
2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 38, ст. 324):
у частині п'ятій статті 11 слова "не нижче спеціаліста"
замінити словами "не нижче бакалавра";
у частині першій статті 19 слова "мають вищу або
професійно-технічну освіту" замінити словами "мають вищу,
професійно-технічну або повну загальну середню освіту";
абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій
редакції:
"військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій
службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які
мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту
і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані,
а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу,
з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до
40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового,
сержантського і старшинського складу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1073-VIвверх