Документ 1064-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 14.11.2017, основание - 830-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1064
Київ

Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 236 від 12.04.2017
№ 830 від 08.11.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство енергетики та вугільної промисловості повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2016 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету (видатки розвитку) за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського Союзу”, у сумі 150000 тис. гривень, які отримані від Європейського Союзу як перший фіксований транш в рамках Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”, Міністерству енергетики та вугільної промисловості для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах коштів, які надійшли від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, що додається.

4. Забезпечити:

1) Міністерству енергетики та вугільної промисловості - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Міністерству енергетики та вугільної промисловості коштів відповідно до переданих бюджетних призначень;

Міністерству енергетики та вугільної промисловості - використання зазначених бюджетних коштів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1064

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 1101540 “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України” та отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” (далі - бюджетні кошти) для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 236 від 12.04.2017}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

3. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605, і спрямовуються на заходи з:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 236 від 12.04.2017, № 830 від 08.11.2017}

розроблення проектів нормативно-правових актів для подальшої реалізації положень Третього енергетичного пакету Європейського Союзу, згідно Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

розроблення та впровадження системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз в паливно-енергетичному комплексі;

впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі;

інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу).

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

Для фінансування заходів не інвестиційного характеру виділяється не більше як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів.

{Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 830 від 08.11.2017}

4. Одержувачами бюджетних коштів можуть бути підприємства державної форми власності або господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі.

Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, проводиться процедура санації боржника або які перебувають у процесі ліквідації.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599) та за наявності проектної документації на такі об’єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові інформацію про їх використання для її узагальнення та подання до 25 числа Мінфіну разом з пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань (за наявності);

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Для зарахування коштів, що надходять від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету в рамках Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки впровадження Енергетичної стратегії України”, Мінфін доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на рахунок Міністерства в іноземній валюті, відкритий у Національному банку, за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

11. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпоряднику бюджетних коштів.

12. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов’язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувачем відповідного об’єкта.вверх