Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 30.09.20091064
Документ 1064-2009-п, первая редакция — Принятие от 30.09.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1064
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1064
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455):
1) у додатку 29:
назву після слів "Державного казначейства" доповнити словами
", керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських
управлінь (відділів) Держкомзему";
у графі "Найменування посади" позицію "Начальник управління,
відділення" після слів "Начальник управління" доповнити словом ",
відділу";
2) назву додатка 34 після слів "Державного казначейства"
доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів
міжрайонних управлінь (відділів) Держкомзему".
2. У Положенні про Державний комітет України із земельних
ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
19 березня 2008 р. N 224 ( 224-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271):
1) доповнити пункт 4 підпунктом 29-1 такого змісту:
"29-1) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи
на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а
також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу;";
2) у пункті 7:
абзац перший після слів "мм. Києві та Севастополі" доповнити
словами ", районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські,
міжрайонні територіальні органи";
абзац третій після слів "мм. Києві та Севастополі" доповнити
словами ", районах, містах, а також в міськрайонних, міжміських,
міжрайонних територіальних органах Комітету";
3) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:
"Голова Держкомзему є Головним державним інспектором України
з контролю за використанням та охороною земель.";
4) у пункті 10:
абзац третій після слів "своїми заступниками" доповнити
словами ", покладає на одного з них повноваження заступника
Головного державного інспектора України з контролю за
використанням та охороною земель";
абзац восьмий після слів "територіальних органів Держкомзему"
доповнити словами ", головних державних інспекторів з контролю за
використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя".
3. Постанову Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р.
N 901 ( 901-2009-п ) "Про додаткові заходи щодо врегулювання
земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65,
ст. 2271) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Ліквідувати Державну інспекцію з контролю за
використанням та охороною земель, що діє у складі Державного
комітету із земельних ресурсів як урядовий орган державного
управління, та її територіальні органи.
Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції з контролю
за використанням та охороною земель.
Затвердити головою зазначеної комісії заступника Голови
Державного комітету із земельних ресурсів Бєльчика Сергія
Васильовича.
Голові комісії:
затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення
заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної інспекції з контролю
за використанням та охороною земель та її територіальних органів;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України
про результати роботи.".вверх