Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Требования, Форма типового документа, Описание, Информация, Перечень, Форма, Классификация, Сообщение, Заявление, Решение, Справка, Выдержка от 17.10.20121051
Документ 1051-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

{Пункт 166 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або в електронній формі надсилається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або мотивовану відмову в наданні такого документа.

{Пункт 167 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

167-1. У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування або надсилаються зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування.

У разі подання заяви в електронній формі за власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа технічними засобами телекомунікацій.

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.

{Порядок доповнено пунктом 167-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

168. Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у формі повідомлення у разі, коли:

1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2) із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Повідомлення про відмову у наданні відомостей надається за формою згідно з додатком 43.

169. Заяви (запити) про отримання документів, передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття.

170. Під час прийняття заяви (запиту) до Державного земельного кадастру щодо об'єкта Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер заяви (запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою (запитом), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

4) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву (запит).

{Підпункт 7 пункту 170 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

171. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:

1) межі державного кордону за формою згідно з додатком 44;

2) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) за формою згідно з додатком 45;

3) обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 46;

4) земельну ділянку за формою згідно з додатком 47.

171-1. У день прийняття (у разі подання особисто) або надходження (у разі надіслання поштою або в електронній формі) заяви про надання відомостей Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру перевіряє наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються.

У разі відсутності відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру Державному кадастровому реєстратору за місцем розташування земельної ділянки повідомляється про необхідність відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку.

Державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки, відомості про яку запитуються, у день надходження повідомлення про необхідність відкриття Поземельної книги відкриває відповідно до пунктів 107-161 цього Порядку Поземельну книгу на таку земельну ділянку.

У разі неможливості відкриття Поземельної книги на земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у Державному реєстрі земель Державний кадастровий реєстратор вносить відповідний запис до відомостей Державного земельного кадастру про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням причини прийняття даного рішення.

Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, або про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляється Державному кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, і зазначеному центру.

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

У разі наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про неможливість відкриття Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до пункту 168 цього Порядку і передає таке повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

Після формування витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення заявнику надсилається на адресу електронної пошти (за наявності) повідомлення щодо завершення опрацювання його заяви про надання відомостей, її реєстраційного номера та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому можна отримати витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

Подання заяви в електронній формі про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру та оплата послуги з їх надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та електронних платіжних систем можуть здійснюватися через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Для подання заяви в електронній формі заявник на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка), вносить за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру таку інформацію:

для фізичної особи:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);

- місце проживання;

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

- контактний телефон;

- статус (власник/користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа);

- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої замовляється витяг;

- адреса електронної пошти;

- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.

Після внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру заявнику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.

Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за відомостями про:

кадастровий номер земельної ділянки;

дату подання заяви.

На підставі інформації, наданої заявником під час подання заяви в електронній формі та здійснення оплати послуги, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, відповідно до пунктів 168-170, 176 цього Порядку формує заяву про надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про відмову у наданні таких відомостей та передає їх у паперовому вигляді до зазначеного центру або за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа технічними засобами телекомунікацій на адресу електронної пошти, зазначену у заяві.

Заява про надання відомостей у паперовому вигляді підписується заявником під час видачі йому центром надання адміністративних послуг витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.”;

{Порядок доповнено пунктом 171-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

172. У разі необхідності отримання додаткової до витягу з Державного земельного кадастру графічної інформації про об'єкт Державного земельного кадастру замовник може отримати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) про такий об'єкт відповідно до пунктів 166-170, 181-183 цього Порядку.

173. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

174. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель мають право:

1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

2) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об'єктів (за наявності таких об'єктів);

3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи.

175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи;

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

{Пункт 175 в редакції Постанови КМ № 782 від 30.09.2015}

176. Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) посвідчує власним кваліфікованим електронним підписом, а у паперовій формі - підписує та засвідчує свій підпис власною печаткою і надає заявникові. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.

{Абзац перший пункту 176 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

{Абзац другий пункту 176 виключено на підставі Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, примірник такого витягу підписується нотаріусом і посвідчується його печаткою та залишається у справах нотаріуса.

{Абзац третій пункту 176 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

177. У разі звернення за отриманням витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру заявник пред'являє Державному кадастровому реєстраторові, адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої ним особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

{Абзац перший пункту 177 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

177-1. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить відомості про земельну ділянку та права на неї, відомості про власника (користувача) земельної ділянки, крім персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи), у разі подання відповідної заяви третьою особою, та з персональними даними у разі подання відповідної заяви суб’єктом персональних даних.

{Порядок доповнено пунктом 177-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 710 від 18.07.2018}

178. Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

{Пункт 179 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

180. Довідка з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли довідка надається в електронній формі, - посвідчує його власним кваліфікованим електронним підписом.

{Абзац перший пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Перший примірник довідки надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держгеокадастру.

181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються в електронній та за бажанням заявника у паперовій формі згідно з додатком 7 протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру.

{Абзац перший пункту 181 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) містить:

пояснення умовних позначень;

частину ортофотоплану у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру;

відомості про Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ), найменування та межі адміністративно-територіальних одиниць;

відомості про номери та межі кадастрових зон і кварталів;

відомості про облікові номери та межі масивів земель сільськогосподарського призначення;

{Пункт 181 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

відомості про облікові номери та межі обмежень у використанні земель;

відомості про режимоутворюючі об’єкти;

відомості про межі земельних ділянок та кадастровий номер однієї земельної ділянки;

відомості про межі земельних ділянок, які набули статусу архівних.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про Державний земельний кадастр” застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали у випадках, передбачених частиною шостою статті 118, абзацом другим частини другої статті 123, пунктом “б” частини шостої статті 151 Земельного кодексу України.

{Абзац тринадцятий пункту 181 в редакції Постанови КМ № 477 від 05.06.2019}

{Пункт 181 в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}

182. На отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка фізична або юридична особа за умови її ідентифікації з використанням схем електронної ідентифікації, в тому числі органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

{Пункт 182 в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

183. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру в одному примірнику, який надається заявникові після підписання Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування та засвідчення його підпису власною печаткою, а у разі, коли викопіювання надається в електронній формі, - посвідчення його власним кваліфікованим електронним підписом.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), підготовлене та роздруковане її замовником самостійно у випадку, визначеному абзацом одинадцятим пункту 181 цього Порядку, не засвідчується власним підписом та печаткою суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру.

{Пункт 183 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 710 від 18.07.2018}

{Пункт 183 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

184. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них надаються за формами згідно з додатками 48 і 49.

185. На отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають право особи, які відповідно до цього Порядку мають право на отримання оригіналів відповідних документів, а саме:

1) щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на таку земельну ділянку;

2) щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи;

3) щодо усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, якщо це пов'язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.

186. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них формуються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли копія документа Державного земельного кадастру або витяг з нього надається в електронній формі, - посвідчує його власним кваліфікованим електронним підписом.

{Абзац перший пункту 186 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Перший примірник копії документа Державного земельного кадастру або витягу з нього надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держгеокадастру.

Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання

187. Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;

{Підпункт 2 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Підпункт 2-1 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Підпункт 2-2 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

{Підпункт 2-3 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

{Підпункт 3 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

3-1) органам державної влади;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3-2) органам місцевого самоврядування;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3-3) органам і підрозділам СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

4) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 925 від 06.12.2017}

5) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 925 від 06.12.2017}

6) нотаріусам під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

{Пункт 187 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 925 від 06.12.2017}

188. Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання суб'єктам, зазначеним у пункті 187 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац перший пункту 188 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

{Абзац другий пункту 188 виключено на підставі Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

Доступ до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу, надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно з заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання за формою згідно з додатком 54.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015; в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Заява подається в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

Надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру протягом п’яти робочих днів.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

{Пункт 188 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015}

188-1. Надання доступу до Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та кваліфікованого електронного підпису.

Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку, а саме підключення, до Державного земельного кадастру надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 55.

Заява подається до Держгеокадастру в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника.

До заяви додається довідка про результати стажування або про виконання обов’язків Державного кадастрового реєстратора для суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку.

Держгеокадастр у день надходження заяви розглядає її та передає адміністратору Державного земельного кадастру для проведення перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом трьох робочих днів проводить зазначену перевірку та надає Держгеокадастру акт перевірки за формою згідно з додатком 56.

У разі відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку, Держгеокадастр протягом одного робочого дня з моменту надходження акта перевірки надає адміністратору Державного земельного кадастру дозвіл на надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, що здійснюється безоплатно протягом одного робочого дня з моменту отримання такого дозволу.

{Порядок доповнено пунктом 188-1 згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

189. Автоматизоване робоче місце користувача Державного земельного кадастру повинно відповідати вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення згідно з додатком 57.

Адміністратор Державного земельного кадастру на своєму офіційному веб-сайті розміщує зазначені вимоги.

{Пункт 189 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

190. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання може надаватися до відомостей про:

1) геодезичну основу Державного земельного кадастру;

2) картографічну основу Державного земельного кадастру;

3) державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону);

4) землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (назва адміністративно-територіальної одиниці, опис меж адміністративно-територіальної одиниці, площа земель в межах адміністративно-територіальної одиниці, повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць, акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць, категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на підставі яких встановлено категорію земель), масиви земель сільськогосподарського призначення (назва, код (номер), межі масиву та угідь, що входять до його складу, опис меж, площа, інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву, документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру), угіддя адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), контури угідь, площа, документи, на підставі яких визначено угіддя, якісні характеристики угідь), економічна та нормативна грошова оцінка земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці, бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці);

{Підпункт 4 пункту 190 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

5) землі в межах державного кордону за межами територій адміністративно-територіальних одиниць (відомості, зазначені у підпункті 4 цього пункту, у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження);

6) обмеження у використанні земель (вид, опис меж, площа, зміст обмеження, опис режимоутворюючого об'єкта - контури, найменування та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта), документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель);

7) земельну ділянку (кадастровий номер, місцезнаходження, опис меж, площа, міри ліній по периметру, координати поворотних точок меж, прив'язка поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі, якісний стан земель та бонітування ґрунтів, інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка, цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), відомості про масив земель сільськогосподарського призначення, до складу якого входить земельна ділянка, склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назви, обмеження у використанні земельних ділянок, частина земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, документація із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку, а також відомості про власників, користувачів земельної ділянки).

{Підпункт 7 пункту 190 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

Суб’єктам, зазначеним у підпунктах 1 і 6 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 4-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 205 від 21.03.2016, № 710 від 18.07.2018}

Суб’єктам, зазначеним у підпунктах 4 і 5 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 6-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 710 від 18.07.2018}

{Абзац одинадцятий пункту 190 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-1 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 710 від 18.07.2018}

Територіальним органам центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається в межах території дії їх повноважень.

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-2 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 710 від 18.07.2018}

Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається:

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

сільським, селищним, міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - району;

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

обласним радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - області;

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Київській та Севастопольській міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - мм. Києва та Севастополя.

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

191. Для отримання інформації з Державного земельного кадастру суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює пошук у Державному земельному кадастрі.

Отриману в результаті пошуку інформацію забороняється надавати іншим особам за їх зверненням, крім випадків, встановлених законом.

Суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює заходи щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Державного земельного кадастру, відповідно до законодавства.

192. Формування інформації з Державного земельного кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, з обов'язковим зазначенням у ньому підстав для формування такого запиту та критеріїв пошуку інформації про об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснюються певні дії.

193. Під час доступу суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру фіксуються:

1) особа суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку;

2) дата, час та тривалість доступу;

3) підстави та параметри запита до Державного земельного кадастру;

4) обсяг та зміст інформації, доступ до якої надано відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку.

194. З метою забезпечення захисту інформації, доступ до якої надається відповідно до запитів суб'єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, використовуються засоби захисту інформації відповідно до законодавства.

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру

195. Користування відомостями Державного земельного кадастру шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, здійснюється фізичними та юридичними особами:

1) у випадках, передбачених підпунктами 1-8 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використання поширених веб-оглядачів та редакторів без застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово без обмеження з можливістю анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації;

{Підпункт 1 пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

2) у випадках, передбачених підпунктами 9-12 пункту 196 цього Порядку, - на платній основі з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації;

{Підпункт 2 пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3) у випадках, передбачених підпунктами 13-16 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

{Пункт 195 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

195-1. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір відповідно до частини третьої статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.вверх