Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

ВІДМОВА
у виправленні помилок

№ _____________

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у виправленні зазначених у повідомленні помилок у зв'язку із встановленням факту, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 34
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку

№ _____________

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором

_________________________________________
(Держгеокадастр або найменування

______________________________________________________________________________
його територіального органу)

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для їх внесення, але у

___________________________________________________________________________
(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей
___________________________________________________________________________
Державного земельного кадастру)

виявлено технічну помилку, а саме

___________________________________________________________________________
(суть виявлених помилок)
________________________________________________________________________________ ______

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 35
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме

_________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:

необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку;

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення.

від "___" __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________.

До заяви додаються:

документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку ______________________________________;

документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі ___________________________________;

документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 36
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у

__________________________________________________________________________
(відомості Державного земельного
__________________________________________________________________________
кадастру, у яких виявлено помилку)
__________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

технічної помилки, а саме

_________________________________________________________________________,
(суть помилки)

для виправлення якої

_________________________________________________________________________
(шляхи виправлення помилки)

_________________________________________________________________________.

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 37
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити помилку, допущену у

____________________________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру,

____________________________________________________________________________
у яких виявлено помилку)

щодо

_____________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, а саме

_____________________________________________________________________________
(суть помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

До заяви додаються:

документи / посвідчені копії документів, що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель (у разі наявності таких документів) ____________________________________________;

погоджена документація із землеустрою, оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує внесення плати за внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою, оцінки земель.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 37-1
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 37-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}Додаток 38
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у

____________________________________________________________________________
(документація із землеустрою / оцінки земель)

помилки, а саме

________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

_________________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

____________________________________________________________________________,
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

для виправлення якої

________________________________________________________.
(шляхи виправлення помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 39
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме

_____________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

______________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

____________________________________________________________________________.
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

До повідомлення додаються документи, що підтверджують факт існування та характер виявленої помилки _________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 40
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме

____________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

_________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

______________________________________________________________________________.
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

для виправлення якої

_________________________________________________________.
(шляхи виправлення помилки)вверх