Документ 1048-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 03.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.03.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про фермерське господарство"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.390 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45,
ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560) такі зміни:
1) статтю 5 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з
розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими
будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними
насадженнями, яка знаходиться за межами населеного пункту".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
2) в абзаці першому частини першої та частині четвертій
статті 9 слова "відокремленими садибами" замінити словами
"відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам,
які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських
населених пунктах, на поліських територіях, визначених в
установленому порядку Кабінетом Міністрів України";
3) у статті 11:
у частинах першій та другій слова "відокремленими садибами"
замінити словами "відокремленими фермерськими садибами,
фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність
та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських
територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів
України";
у частині другій слово "першого" замінити словом "одного", а
слова "пільгові умови кредитування" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1048-VIвверх