Документ 1015-2009-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.04.2011, основание - 411-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 вересня 2009 р. N 1015
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 411 ( 411-2011-п ) від 13.04.2011 }
Питання стажування
аспірантів, докторантів, наукових
і науково-педагогічних працівників
у провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах в Україні
та за кордоном
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про стажування аспірантів,
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до
35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах в Україні та за кордоном, що додається.
2. Установити, що у 2010-2011 роках стажування аспірантів,
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в
Україні та за кордоном здійснюється за рахунок коштів вищих
навчальних закладів і наукових установ, які направляють на
стажування, а також грантів та інших джерел.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1015
ПОЛОЖЕННЯ
про стажування аспірантів,
докторантів, наукових і науково-педагогічних
працівників віком до 35 років у провідних
вищих навчальних закладах та наукових
установах в Україні та за кордоном

1. Це Положення визначає механізм організації та проходження
стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах в Україні та за кордоном аспірантів, докторантів,
наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років
(далі - молоді учені), які проводять фундаментальні та/або
прикладні наукові дослідження.
2. Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та
практичної підготовки молодих учених шляхом проведення
оригінальних авторських досліджень з використанням сучасного
обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними
методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і
викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та
розширення наукових контактів.
3. Основними завданнями стажування є:
проведення фундаментальних та/або прикладних наукових
досліджень;
набуття навичок з трансферу технологій та управління
інноваційною діяльністю;
вивчення досвіду впровадження у практику передових технологій
викладання та ознайомлення із сучасними засобами навчання.
4. Для стажування направляються молоді учені, які мають
наукові здобутки і проводять на високому науковому рівні
фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження.
5. Молоді учені направляються на стажування до провідних
вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні відповідно
до укладених договорів.
6. У разі відсутності в Україні умов для проведення на
належному рівні фундаментальних та/або прикладних наукових
досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної
економіки, та необхідності підготовки відповідних категорій
висококваліфікованих фахівців молоді учені можуть направлятися на
стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових
установ за кордоном. Молоді учені направляються на стажування до
провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за
кордоном відповідно до міжнародних договорів України, а також у
рамках міжнародних програм і проектів, учасником яких є Україна.
7. Строк стажування наукових і науково-педагогічних
працівників не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів і
докторантів - двох місяців.
8. Відбір молодих учених для стажування у провідних вищих
навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном
здійснюється відповідно до порядку та критеріїв, установлених МОН.
Обов'язковою вимогою під час відбору молодих учених є наявність у
них вагомих наукових здобутків, результати яких опубліковані у
вітчизняних та іноземних наукових виданнях, або виступів на
міжнародних конференціях, а також враховується рівень актуальності
для України проблеми, що передбачена тематикою стажування.
9. Фінансування витрат, пов'язаних із стажуванням,
проводиться за рахунок бюджетних коштів, а також грантів та інших
джерел.
10. Стажування наукових і науково-педагогічних працівників
здійснюється з відривом від основного місця роботи. Наукові і
науково-педагогічні працівники, направлені на стажування, мають
право на гарантії та компенсації, що передбачені законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1015
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 287
( 287-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 249; Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2439, N 52, ст. 2794; 2005 р., N 31,
ст. 1864):
пункт 1 після слова "військовослужбовців" доповнити словом ",
докторантів";
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Строк навчання працівників, які направляються на стажування
до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за
кордоном, не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів і
докторантів - двох місяців.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 98
( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }вверх