Документ 1000-2015-п, перша редакція — Прийняття від 02.12.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. № 1000
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 1000

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (далі - зброя, боєприпаси до неї); виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони (далі - спеціальні засоби) та їх продажу.

2. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ці Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах термін “об’єкт дозвільної системи” вживається в значенні, наведеному в Положенні про дозвільну систему, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576.

4. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

5. До заяви про отримання ліцензії (додаток 1) додаються:

1) підтвердні документи:

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;

копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;

нормативний документ у сфері стандартизації (стандарти, технічні регламенти, технічні умови) на кожен вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби);

копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків та володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;

копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

Такі документи подаються для кожного місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві та провадиться в повному обсязі або частково.

Місцем провадження виду господарської діяльності є об’єкт (приміщення, будівля), у межах якого провадиться відповідний вид господарської діяльності або який використовується для його провадження (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання), а саме:

магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами;

майстерня з ремонту зброї;

виробниче приміщення;

приміщення для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів.

Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін, внесених до документів, що подані ліцензіатом до органу ліцензування).

6. Заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються згідно з описом документів, що подаються органові ліцензування для отримання ліцензії. Один примірник опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачеві ліцензії, а другий примірник залишається в органі ліцензування.

Організаційні вимоги

7. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органові ліцензування, а також ті, що підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, що подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії;

2) повідомляти органові ліцензування про зміну даних, які були зазначені у документах, що подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії.

У разі зміни таких даних ліцензіат не пізніше одного місяця з дня їх настання подає органові ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, що підтверджують зазначені зміни;

3) у разі припинення провадження господарської діяльності у зв’язку з форс-мажорними обставинами повідомити про це органам Національної поліції за місцем провадження діяльності. У разі потреби зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби згідно з дозволами на їх придбання та перевезення повинні бути вивезені з магазину на тимчасове зберігання до приміщень іншого ліцензіата за наявності відповідного договору між ними;

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки щодо додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

8. Місця (приміщення) провадження господарської діяльності повинні відповідати таким вимогам:

1) бути ізольованими від інших підсобних службових приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі, внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентними за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 міліметрів кожна (з прокладеними між ними сталевими ґратами) або цегляній стінці завтовшки не менше 120 міліметрів, армованій сталевою сіткою;

2) повинні мати:

двоє дверей з міцними і надійними замками, зокрема зовнішні - дощані однопільні завтовшки 50 міліметрів, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - ґратчасті сталеві або обладнані металевими ролетами, які відповідають заходам безпеки, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів із сталевого профілю. Зовнішні двері повинні замикатися на два внутрішніх замки і опечатуватися печаткою або опломбовуватися, а внутрішні двері - на внутрішній або навісний замок;

на віконних прорізах із середини приміщення або між рамами сталеві ґрати або металеві ролети, які відповідають заходам безпеки. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи внутрішніх залізних віконниць повинні бути обладнані ґратами, кінці прутків яких забиваються в стіну на глибину не менше 30 міліметрів і заливаються бетонним розчином, віконниці, що замикаються на навісні замки (ґрати, які вставляються у дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), виготовляються із сталевих прутків діаметром не менше 15 міліметрів. Прутки зварюються в кожному місці перетину, утворюючи вічка розміром не більш як 150 х 150 міліметрів). На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають заходам безпеки і виключають можливість проникнення сторонніх осіб;

на вентиляційних вікнах, люках встановлені сталеві ґрати з вічками розміром не більш як 100 х 100 міліметрів, які відповідають заходам безпеки і виключають можливість проникнення сторонніх осіб, отвори в стінах, що призначені для прокладення інженерних мереж, діаметром не більш як 200 міліметрів;

протипожежні засоби та опис майна із зазначенням кількості шаф, сейфів, металевих ящиків, їх номерів, а також печатку, якою вони опечатуються;

3) повинні бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією з прихованою проводкою до щитка електроживлення, датчиками на стінах, стелі, віконних рамах, дверях, люках, підлозі, що спрацьовують на відчинення або злам шаф, сейфів, де зберігаються зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення повинні бути передані для охорони органам поліції охорони з підключенням сигналізації до пульту централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення або в залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях.

У разі неможливості обладнання приміщення сигналізацією з підключенням її до пульту централізованого нагляду органів поліції охорони (розміщення їх на закритих об’єктах) вони повинні бути обладнані автономною сигналізацією з датчиками на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу до вартового приміщення та на пост відомчої охорони або на пульт чергового в територіальному органі Національної поліції у разі наявності технічної можливості.

9. Зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів здійснюється з дотриманням таких вимог:

1) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби зберігаються в торговельному залі на вітринах, стелажах, прилавках за умови неможливості раптового заволодіння ними (скріплені тросом, зачинені вітрини тощо) і видаються громадянам за наявності дозволу на їх придбання;

2) у торговельному залі магазину повинна бути встановлена за прилавком або вмонтована в прилавок шафа для зберігання пороху та шафа для зберігання капсулів і боєприпасів до зброї та патронів до спеціальних засобів.

Забороняється зберігання пороху з капсулями або зарядженими патронами в одній шафі. Порох може викладатися на прилавок разом з капсулями тільки для передачі покупцеві.

Категорично забороняється залишати зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби в торговельному залі після закриття магазину в разі непідключення сигналізації до пульту централізованого нагляду органів поліції охорони;

3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби у приміщеннях для зберігання повинні розміщуватися в металевих шафах (сейфах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Двері шаф для міцності укріплюються сталевими накладками або косинцями. Допускається їх зберігання у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

Боєприпаси та патрони повинні зберігатися в металевому ящику, шафі окремо від зброї, спеціальних засобів.

Допускається зберігання великої кількості зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів у кімнатах-сейфах (сховищах);

4) у приміщеннях для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів забороняється зберігати будь-які інші предмети.

10. Господарська діяльність з виробництва зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів провадиться з дотриманням таких вимог:

1) провадження господарської діяльності з виробництва зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів та торгівлі ними без сертифіката відповідності забороняється;

2) уся виготовлена зброя, спеціальні засоби повинні мати номер і штамп (марку) виробника та сертифікат відповідності;

3) нумерація виготовленої зброї, спеціальних засобів повинна здійснюватися за погодженням з МВС відповідно до індексів, що встановлюються для м. Києва і областей (додаток 3). Номери для кожного регіону починаються з цифр 000001;

4) суб’єкт господарювання, що виготовляє зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби, повинен мати інструкцію щодо пропускного і внутрішньооб’єктового режиму з урахуванням особливостей об’єкта, який охороняється, режиму робочого часу, постійних і тимчасових перепусток, порядку входу і виходу громадян, внесення і винесення (вивезення) зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів;

5) для обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів ведуться книги обліку (додатки 4-6), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Національної поліції.

Допускається ведення обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів в електронному вигляді з подальшим роздруковуванням інформації щомісяця до 5 числа для формування книги обліку.

11. Господарська діяльність з ремонту зброї провадиться з дотриманням таких вимог:

1) приймання в ремонт зброї (видача її після ремонту) здійснюється:

від громадянина - за наявності дозволу на зберігання та носіння зброї і документа, який засвідчує особу;

від юридичної особи - за наявності в представника юридичної особи дозволу на носіння зброї, супровідного листа керівника юридичної особи, доручення і документа, який засвідчує особу;

2) у разі здавання в ремонт незареєстрованої зброї адміністрація майстерні повинна негайно передати її територіальному органові Національної поліції, а також подати відомості про особу, яка здала зброю;

3) у разі неприбуття протягом місяця після закінчення строку виконання замовлення громадянина або представника юридичної особи, що здав у ремонт зброю, зброя підлягає передачі територіальному органові Національної поліції для вирішення питання про належність такої зброї;

4) для обліку зброї, що надійшла для ремонту, ведеться книга обліку (додаток 7), яка повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою територіального органу Національної поліції.

12. Господарська діяльність з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами провадиться з дотриманням таких вимог:

1) продаж спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, крім газових пістолетів, револьверів та пристроїв, органам та установам, зазначеним в Правилах застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. № 49, здійснюється за письмовим клопотанням керівників таких органів та установ;

2) зброя, газові пістолети, револьвери, пристрої вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), продаються на підставі дозволів на їх придбання, мисливські ножі - на підставі дозволу на право зберігання і носіння зброї або дозволу на право придбання холодної зброї, паспорта громадянина або документа, який засвідчує особу, газові балончики - громадянам, які досягли 18-річного віку, за наявності паспорта;

3) продаж нарізної зброї, газових пістолетів, револьверів, пристроїв здійснюється за наявності довідки про їх відстріл, що проводиться підрозділами експертної служби МВС;

4) продаж у магазинах боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення та патронів до газових пістолетів, револьверів, пристроїв здійснюється:

юридичній особі - на підставі дозволу на їх придбання, а також доручення, виданого її представникові, та документа, який засвідчує особу;

громадянинові - на підставі дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї невійськового призначення, газових пістолетів, револьверів, пристроїв;

5) зброя та спеціальні засоби здаються для комісійного продажу громадянами або представниками юридичної особи згідно з направленням (додаток 8) і документами, які засвідчують особу.

Квитанція про прийняття для комісійного продажу зброї, спеціальних засобів разом з дозволами на їх зберігання та носіння подається громадянином у десятиденний строк до територіального органу Національної поліції, в якому вони зареєстровані. Після одержання територіальним органом Національної поліції повідомлення з магазину про реалізацію зброї така зброя знімається з обліку.

У разі виявлення дефекту зброї або спеціальних засобів, що реалізовані, вони приймаються суб’єктом господарювання, що їх реалізував, за наявності відповідного направлення;

6) суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, веде книгу обліку зброї (додаток 9), боєприпасів до неї (додаток 10), спеціальних засобів (додаток 11), яка повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою територіального органу Національної поліції.

Кадрові вимоги

13. Керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками, з якими укладаються трудові договори, можуть бути дієздатні особи, які досягли 21-річного віку, за відсутності в них непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів, а також:

систематичного порушення громадського порядку, скоєння насильства в сім’ї, що підтверджується документально;

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або направлення кримінального провадження стосовно них до суду з обвинувальним актом на момент укладення договору;

вироку суду, виконання якого відстрочено, або засудження до виправних робіт.Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадженняДодаток 3
до Ліцензійних умов

ІНДЕКСИ,
що встановлюються для м. Києва та областей для нумерації виготовленої вогнепальної, холодної та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, спеціальних засобів

ВІ

-

Вінницька область

ВН

-

Волинська область

ДН

-

Дніпропетровська область

ДЦ

-

Донецька область

ЖИ

-

Житомирська область

ЗК

-

Закарпатська область

ЗП

-

Запорізька область

ІФ

-

Івано-Франківська область

КО

-

Київська область

КІ

-

м. Київ

КД

-

Кіровоградська область

ЛВ

-

Львівська область

ЛГ

-

Луганська область

МК

-

Миколаївська область

ОД

-

Одеська область

ПО

-

Полтавська область

РВ

-

Рівненська область

СУ

-

Сумська область

ТР

-

Тернопільська область

ХК

-

Харківська область

ХО

-

Херсонська область

ХМ

-

Хмельницька область

ЧК

-

Черкаська область

ЧР

-

Чернівецька область

ЧН

-

Чернігівська область


Додаток 4
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовленої зброї

Порядковий номер

Основні частини зброї

Дата надходження, найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшли основні частини зброї, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)

Найменування, марка (модель), серія, калібр, номер зброї

Сертифікат відповідності

Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання, якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/ дозволу на придбання (ким і коли видані)

ствол

корпус або ствольна коробка

затвор або барабан

інші

Почата _____ _____________________ 20__ р.

Закінчена _____ _____________________ 20__ р.Додаток 5
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених боєприпасів

Порядковий номер

Дата надходження, найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшли комплектуючі, його місцезнаходження, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

Комплектуючі

Найменування, марка (модель), калібр виготовлених боєприпасів

Сертифікат відповідності

Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання, якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/ дозволу на придбання (ким і коли видані)

порох (грам)

капсуль/капсульована гільза (штук)

Почата ______ _____________________ 20___ р.

Закінчена ______ ___________________ 20___ р.Додаток 6
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів

Порядковий номер

Основні частини спеціальних засобів

Дата надходження, найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшли основні частини спеціальних засобів, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)

Найменування, марка (модель), серія, калібр, номер виготовлених спеціальних засобів

Сертифікат відповідності

Дата передачі, реалізації, найменування суб’єкта господарювання, якому передано, реалізовано, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)

ствол

корпус або ствольна коробка

затвор або барабан

інші

Почата ____ _____________________ 20___ р.

Закінчена ____ ___________________ 20___ р.Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку зброї, що надійшла для ремонту

Порядковий номер

Надходження

Видача

дата

найменування суб’єкта господарювання, від якого зброя надійшла для ремонту, його місцезнаходження, номер накладної; прізвище, ім’я, по батькові власника, місце проживання

номер накладної/ дозволу на зберігання та носіння (ким і коли видані)

номер квитанції на прийняту для ремонту зброю

марка (модель)

калібр, серія, номер

прізвище особи, що прийняла зброю

дата видачі зброї, серія і номери, проставлені на зброї після ремонту

підпис особи, якій реалізовано зброю

Почата _____ _______________________ 20___ р.

Закінчена _____ _____________________ 20___ р.Додаток 8
до Ліцензійних умов

НАПРАВЛЕННЯДодаток 9
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку зброї

Порядковий номер

Надходження

Реалізація

дата

найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшла зброя, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові власника, місце проживання

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий), накладної, направлення

марка (модель)

калібр,серія, номер

дата

найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано зброю, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано зброю, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

підпис особи, якій реалізовано зброю

Почата ______ _____________________ 20___ р.

Закінчена ______ ___________________ 20___ р.Додаток 10
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку реалізованих боєприпасів

Порядковий номер

Дата реалізації

Найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано боєприпаси, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано боєприпаси, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)

Номер дозволу на придбання, зберігання

Калібр

Кількість (цифрою та словами)

Підпис особи, якій реалізовано боєприпаси

Почата _____ ___________________ 20___ р.

Закінчена _____ ____________________ 20___р.Додаток 11
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку спеціальних засобів

Порядковий номер

Надходження

Реалізація

дата

найменування суб’єкта господарювання, від якого надійшли спеціальні засоби, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові власника, місце проживання

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий), накладної, направлення

марка (модель)

калібр, серія, номер

дата

найменування суб’єкта господарювання, якому реалізовано спеціальні засоби, його місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові особи, якій реалізовано спеціальні засоби, місце проживання, серія, номер паспорта (ким і коли виданий)

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

підпис особи, якій реалізовано спеціальні засоби

Почата ____ ______________________ 20___ р.

Закінчена ____ ____________________ 20___ р.вгору