Документ 096_005, действует, текущая редакция — Утверждение от 20.10.2011, основание - 1063-2011-п
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 15.09.2012. Посмотреть в истории? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу стосовно співробітництва у сфері оборони

{Меморандум затверджено Постановою КМ № 1063 від 20.10.2011}

Дата підписання:

30.03.2011

Дата затвердження Україною:

20.10.2011

Дата набрання чинності для України:

15.09.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу (далі - Учасники),

беручи до уваги існуючі дружні відносини між Україною та Брунеєм Даруссалам;

прагнучи зміцнити ці дружні відносини;

ураховуючи наміри Учасників сприяти військовому співробітництву для їхніх спільних інтересів та користі;

ураховуючи, що це співробітництво повинно бути розширено та вдосконалено в ефективний, послідовний, цільовий та безперервний спосіб для сприяння їхнім спільним інтересам та поваги до суверенітету обох країн,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум) є вираженням наміру та спільних інтересів обох Учасників стосовно встановлення співробітництва з питань оборони. Його цілі, однак, не можуть бути обов'язковими, але спонукають обох Учасників докладати своїх найліпших зусиль для сприяння та досягнення мети цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 2
Компетентні органи

Виконання цього Меморандуму покладатиметься на такі компетентні органи:

для Українського Учасника - Міністерство оборони України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном;

для Брунейського Учасника - Міністерство оборони Брунею Даруссаламу.

Стаття 3
Управління співробітництвом

Для виконання та моніторингу цього Меморандуму Учасники створять Спільний комітет (далі - Комітет). Комітет у межах погодженого Учасниками строку розробить свої правила та порядок дій.

Співголовування в Комітеті здійснюватиметься відповідними вповноваженими представниками Учасників, які визначатимуться до проведення будь-якого засідання Комітету.

Рішення Комітету затверджуватимуться Учасниками під час проведення засідань Комітету, які можуть охоплювати експертів з інших міністерств і відомств, визначених кожним Учасником.

Засідання Комітету проводитимуться почергово на території держав Учасників. Дата, місце та порядок денний визначатимуться під час проведення консультацій між Учасниками.

На засіданнях Комітету обговорюватимуться лише питання, які стосуються цього Меморандуму.

Після кожного засідання Комітет подаватиме звіт з рекомендаціями їхнім компетентним органам, не прийматиметься жодних обов'язкових рішень, окрім домовленості між міністерствами оборони держав Учасників.

Стаття 4
Напрями та форми співробітництва

Учасники відповідно до положень міжнародного права та національного законодавства здійснюватимуть співробітництво у сфері оборони за такими напрямами:

a) координування, контролю та вдосконалення різних видів спільної діяльності;

b) розроблення перспективних заходів;

c) співробітництва в галузі оборонної промисловості;

d) військових навчань:

підрозділи збройних сил держав Учасників братимуть участь у військових навчаннях;

e) обміну персоналом:

обидва Учасники вживатимуть заходів для обміну персоналом на всіх рівнях та в усіх взаємовигідних галузях. Для цього Учасники розширятимуть сфери обміну персоналом та створюватимуть відповідні механізми такого обміну. За рішенням Учасників до обміну залучатимуться військовослужбовці, а також обслуговуючий персонал;

f) обміну інформацією, яка становить спільний інтерес:

обмін інформацією та пов'язаними з нею матеріалами у військовій сфері з урахуванням визначених обмежень в інтересах національної безпеки обох Учасників здійснюватиметься Учасниками відповідно до спільних домовленостей у таких сферах:

i. реформування збройних сил та їхнього місця в суспільстві;

ii. технічних даних;

iii. дослідження та розробки у військово-науковій та промисловій галузях.

Співробітництво, затверджене обома Учасниками, здійснюватиметься за такими формами:

a) обміну документацією;

b) взаємного запрошення спостерігачів на заходи, пов'язані з демонстрацією військової техніки, озброєння та військових навчань;

c) семінарів, консультацій та конференцій з питань діяльності збройних сил.

Конкретні напрями співробітництва, зазначені в цій статті, визначатимуться додатковими домовленостями, підписаними вповноваженими представниками Учасників.

Стаття 5
Захист інформації

Обмін секретною інформацією здійснюватиметься відповідно до національних нормативно-правових актів держав Учасників.

Учасники захищатимуть будь-яку секретну інформацію, яка була доступною під час співробітництва у сфері оборони, і вживатимуть відповідних заходів безпеки.

Рівень відповідності секретної інформації контролюватиметься визначеними органами відповідно до національного законодавства держав Учасників.

Будь-який Учасник безпосередньо чи опосередковано не розкриватиме чи не передаватиме секретної інформації будь-якому третьому учаснику без попередньої письмової згоди Учасника, який надає таку інформацію.

Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, не може бути використана проти будь-якого з Учасників. Учасники погоджуються, що обмін інформацією, необхідною для здійснення спільних заходів у рамках цього Меморандуму, права на використання цієї інформації, взаємний захист секретної інформації та пов'язаних з нею матеріалів регулюватимуться окремою домовленістю між Учасниками.

Обов'язки, які випливають з положень статей 5 та 6, залишатимуться дійсними навіть після того, як Учасник, який надав секретну інформацію, надішле письмове повідомлення про припинення дії цього Меморандуму або його скасування.

Стаття 6
Захист прав інтелектуальної власності

Учасники визнають важливість взаєморозуміння з питань захисту прав інтелектуальної власності під час виконання цього Меморандуму.

Учасники спільно вирішуватимуть питання захисту інтелектуальної власності на відповідну продукцію, створену чи надану в ході співробітництва в рамках цього Меморандуму, згідно з національним законодавством держав Учасників та міжнародним правом.

Положення про захист і розподіл прав інтелектуальної власності на продукцію, створену в ході реалізації цього Меморандуму, відображатимуться в окремих домовленостях і контрактах, укладених у рамках цього Меморандуму. У цьому разі права інтелектуальної власності розподілятимуться відповідно до внеску кожного Учасника.

Стаття 7
Фінансові положення

Усі витрати, пов'язані з обміном делегацій за цим Меморандумом, покриватимуться лише Учасником, який направляє.

Стаття 8
Зобов'язання за іншими міжнародними договорами

Цей Меморандум не впливатиме на міжнародні права та зобов'язання, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Учасники цього Меморандуму.

Стаття 9
Вирішення спорів

Будь-яка розбіжність або спір стосовно тлумачення та застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться мирним шляхом та із взаємною повагою за допомогою проведення спільних консультацій та переговорів між Учасниками.

Стаття 10
Прикінцеві положення

Цей Меморандум набере чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Учасники повідомляють один одного про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб він був чинним протягом невизначеного строку.

До цього Меморандуму за згодою обох Учасників можуть уноситися зміни чи доповнення, які оформляються додатковими протоколами, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Дія цього Меморандуму може бути припинена будь-яким Учасником шляхом надіслання іншому Учаснику дипломатичними каналами письмового повідомлення за 90 днів до припинення його дії.

Учинено в Брунеї Даруссаламі 30 березня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, малайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні чи виконанні положень цього Меморандуму перевага віддається текстові англійською мовою.

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ЗА УРЯД
ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ СУЛТАНА
І ЯНГ ДІ-ПЕРТУАНА БРУНЕЮ
ДАРУССАЛАМУ

МІНІСТР
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
УКРАЇНИ

К.І. ГРИЩЕНКО

МІНІСТР
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
І ТОРГІВЛІ БРУНЕЮ ДАРУССАЛАМУ

ПРИНЦ МОХАММЕД БОЛКІЯХвверх