Документ n0021525-08, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 30.06.2014, підстава - n0008525-14

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
Про стан виконання Державної комплексної програми
розвитку авіаційної промисловості України
на період до 2010 року та першочергові завдання
розвитку вітчизняного авіабудування
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 597/2008 ( 597/2008 ) від 27.06.2008 }

Розглянувши стан виконання Державної комплексної програми
розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року
та основні проблемні питання розвитку вітчизняного авіабудування,
а також відповідні висновки і пропозиції Міжвідомчої комісії Ради
національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що
склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація
України", утвореної рішенням Ради національної безпеки і оборони
України від 15 лютого 2008 року "Про Державний авіабудівний
концерн "Авіація України" ( n0006525-08 ), введеним в дію Указом
Президента України від 3 березня 2008 року N 188 ( 188/2008 ),
Рада національної безпеки і оборони України констатує, що в
результаті невиконання у 2005-2007 роках Кабінетом Міністрів
України значної частини завдань, передбачених Указом Президента
України від 27 травня 2005 року N 850 ( 850/2005 ) "Про
невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі", ситуація як
навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України", так і
в цілому в авіабудівній галузі держави, продовжує погіршуватися. З
огляду на зниження науково-технічного та технологічного потенціалу
галузі, наростаюче науково-технологічне відставання України у цій
сфері від розвинутих держав, неефективність механізмів
стимулювання інноваційної діяльності, низьку
конкурентоспроможність продукції галузі посилюються загрози
національним інтересам і безпеці держави.
Кабінетом Міністрів України не забезпечено належного
виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної
промисловості України на період до 2010 року, насамперед
реалізації її головного завдання - зростання виробництва та
продажу української авіаційної техніки. За 2002-2007 роки
зазначену Державну програму профінансовано з Державного бюджету
України лише на 19,8 відсотка, окрему бюджетну програму щодо
державної підтримки літакобудування через механізм здешевлення
кредитів було введено лише з 2007 року. Це призвело до фактичного
зупинення серійного виробництва літаків, відставання авіабудівної
галузі від світового рівня в науково-дослідній, проектній та
виробничій сферах, скорочення кількості висококваліфікованих
фахівців у цій галузі.
Дестабілізуючим чинником є неефективне управління об'єктами
державної власності авіабудівної галузі з боку Міністерства
промислової політики України. Утворений з метою об'єднання
розробників і виробників авіаційної техніки в єдиний комплекс із
централізованим управлінням Державний авіабудівний концерн
"Авіація України" не має реальних важелів впливу на підприємства -
учасників Концерну, іноді зустрічає протидію з боку окремих
учасників Концерну щодо реалізації покладених на Концерн завдань.
Це призвело до низької ефективності використання бюджетних коштів
та коштів, одержаних від виробничої, комерційної, торговельної та
іншої господарської діяльності підприємствами - учасниками
Концерну, а також зриву виконання зовнішньоекономічних контрактів
із виробництва та поставки до іноземних держав літаків,
комплектуючих до них та іншого обладнання, що завдає шкоди
авторитету України на міжнародних ринках авіаційної техніки.
З огляду на викладене, з метою забезпечення ефективного
розвитку авіаційної промисловості України, досягнення
інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності вітчизняної
авіаційної техніки та інтеграції в світову авіаційну
промисловість, а також зважаючи на те, що відповідно до статті 8
Закону України "Про основи національної безпеки України"
( 964-15 ) забезпечення умов для сталого економічного зростання та
підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в
економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення
ефективності інвестиційних процесів, стимулювання
випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних
виробництв віднесено до основних напрямів державної політики з
питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони
України в и р і ш и л а:
1. Визнати необхідним здійснення невідкладних заходів щодо
забезпечення затвердження в установленому порядку Стратегії
розвитку вітчизняної авіаційної промисловості та цивільної
авіаційної техніки на період до 2020 року (далі - Стратегія), яка
б визначила на довгостроковий період, зокрема:
політику в авіабудівній галузі щодо виробництва
конкурентоспроможної продукції з урахуванням приєднання України до
СОТ;
стратегічні напрями модернізації та розвитку виробничого,
конструкторського, науково-дослідницького і кадрового потенціалу
авіабудівної галузі;
заходи з прискорення інноваційного розвитку галузі, розвитку
високих наукоємних технологій для підвищення науково-технічного
потенціалу авіаційної промисловості, укладання відповідних угод
про стратегічне партнерство та забезпечення різнопланових
прикладних наукових досліджень за участю іноземних партнерів;
напрями вдосконалення організаційно-управлінської системи і
науково-проектної структури кооперації.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити із залученням Національної академії наук України
та забезпечити затвердження в місячний строк у встановленому
порядку Стратегії;
2) у місячний строк після затвердження Стратегії:
опрацювати питання щодо особливостей корпоратизації
підприємств авіабудівної галузі України та в разі необхідності
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний
законопроект;
розробити та затвердити план антикризових заходів щодо
фінансового оздоровлення та відновлення ефективної роботи
підприємств авіабудівної галузі, в якому передбачити, зокрема,
опрацювання до кінця третього кварталу 2008 року питання щодо
надання в установленому порядку Харківському державному
авіаційному виробничому підприємству та державному підприємству
"Київський авіаційний завод "АВІАНТ" відкритим акціонерним
товариством "Державний експортно-імпортний банк України"
середньострокових і довгострокових кредитів під державні гарантії;
розробити та затвердити Державну програму оновлення парку
вітчизняних авіакомпаній літаками типу Ан-140 та Ан-148 на період
до 2015 року та запровадити механізми стимулювання українських
авіаперевізників щодо придбання ними літаків вітчизняного
виробництва;
3) підготувати і внести у двомісячний строк після
затвердження Стратегії необхідні зміни до Державної комплексної
програми розвитку авіаційної промисловості України на період до
2010 року, в тому числі стосовно заходів поетапної інтеграції
українського літакобудування у світову авіаційну промисловість,
гармонізації галузевої нормативно-технічної та правової бази з
вимогами угод СОТ;
4) здійснити у двомісячний строк у встановленому порядку
заходи щодо підвищення ефективності діяльності Державного
авіабудівного концерну "Авіація України", посилення його впливу на
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної авіаційної
техніки, забезпечення виконання Державної комплексної програми
розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року,
зокрема, шляхом надання Концерну додаткових повноважень щодо
управління підприємствами - учасниками Концерну, передачі
підприємств - учасників Концерну до сфери управління Концерну,
поклавши у зв'язку з цим на Концерн відповідні повноваження щодо
управління зазначеними об'єктами державної власності, зокрема,
щодо:
розроблення стратегії розвитку державних підприємств -
учасників Концерну;
здійснення контролю за діяльністю підприємств - учасників
Концерну;
проведення моніторингу фінансової діяльності підприємств -
учасників Концерну, в тому числі виконання показників їх
фінансових планів;
контролю за використанням переданого в оренду державного
майна підприємств - учасників Концерну;
участі у підготовці та укладенні міжнародних договорів щодо
зазначених об'єктів державної власності;
5) здійснити у двомісячний строк у встановленому порядку
комплекс соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на:
відновлення професійно-технічного навчання працівників,
удосконалення системи підготовки інженерно-технічних та наукових
кадрів для авіаційної промисловості;
забезпечення комплектування виробничої сфери авіабудівних
підприємств інженерно-технічними та робітничими кадрами, в тому
числі закріплення молодих робітників, інженерів, конструкторів,
учених на підприємствах вітчизняної авіаційної промисловості;
6) забезпечити до 1 жовтня 2008 року за участю всіх
заінтересованих сторін підготовку проектів законів та інших
нормативно-правових актів щодо підтримки авіаційної промисловості,
в тому числі щодо:
підвищення інвестиційної привабливості підприємств авіаційної
промисловості;
впровадження фінансових інструментів державної підтримки
підприємств в умовах членства України в СОТ;
механізму відрахування підприємствами, які є учасниками
інтегрованих галузевих об'єднань, частки чистого прибутку до
Державного бюджету України та дивідендів, нарахованих за належними
державі акціями зазначених об'єднань, на розвиток
науково-технічної діяльності та оновлення виробничої бази
підприємств;
здешевлення витрат з оновлення авіаційної техніки вітчизняних
авіакомпаній за лізинговими операціями;
забезпечення державної підтримки експорту продукції
національного авіабудування;
7) здійснювати щорічне уточнення заходів Державної
комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України на
період до 2010 року та необхідних обсягів видатків Державного
бюджету України на їх фінансування;
8) вжити у 2008 році в установленому порядку заходів щодо
укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними
партнерами в галузі авіабудування, забезпечити дальше
супроводження розвитку міжнародного співробітництва за визначеними
програмами із додержанням національних інтересів.
3. Ліквідувати Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і
оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо
Державного авіабудівного концерну "Авіація України", як таку, що
виконала покладені на неї завдання.
Скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 15 лютого 2008 року "Про Державний авіабудівний концерн
"Авіація України" ( n0006525-08 ), введене в дію Указом Президента
України від 3 березня 2008 року N 188 ( 188/2008 ).
Запропонувати Президентові України визнати таким, що втратив
чинність, Указ Президента України від 3 березня 2008 року N 188
( 188/2008 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 лютого 2008 року "Про Державний авіабудівний
концерн "Авіація України".

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 30 травня 2008 рокувгору