Документ n0010323-13, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Арбітражні керуючі - суб'єкти незалежної професійної діяльності: вимоги та порядок набуття статусу

Виділення на законодавчому рівні нової професії - професії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) - пов'язане з ухваленням у грудні 2011 року та набранням чинності з 19 січня 2012 року нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон). Відповідно до цього нормативно-правового акта змінений статус арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - арбітражний керуючий), який замість суб'єкта підприємницької діяльності став суб'єктом незалежної професійної діяльності.

Які ж зміни несе Закон? По-перше, порядок отримання статусу арбітражного керуючого дуже схожий на порядок отримання права на адвокатську або нотаріальну діяльність, а саме: необхідне проходження стажування й навчання протягом 6 місяців, складання кваліфікаційного іспиту й отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, яке видається на безстроковий термін. По-друге, передбачені також такі вимоги до арбітражного керуючого, як наявність стажу роботи за фахом не менше 3 років або 1 року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти та знання державної мови.

Законодавчо визначені вимоги і до помічника арбітражного керуючого. Відповідно до статті 100 Закону помічником арбітражного керуючого може бути: громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту й володіє державною мовою. Стаж роботи помічником прирівнюється до строку стажування. Варто звернути увагу на заборону помічникові арбітражного керуючого здійснювати підприємницьку (посередницьку) або адвокатську діяльність, обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності. Хоча Закон не містить відповідної заборони щодо арбітражного керуючого.

З метою належної реалізації положень Закону Міністерство юстиції України наказом від 27.12.2012 № 1973/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 6/22538 (далі - Положення), визначило порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Так, підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого; другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні навчальними закладами (установами) навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - навчальні курси).

Відповідно до пункту 2.6 розділу II Положення Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити навчальні курси формує перелік закладів, що проводять навчальні курси, та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

Станом на 08 березня 2013 року у перелік закладів, що проводять навчальні курси, включено 20 навчальних закладів (установ), а саме: Міжнародний інститут бізнесу, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, Міжрегіональна академія управління персоналом, Кримський інститут економіки та господарського права, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Міжнародна академія фінансів та інвестицій, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет, Національний університет "Одеська юридична академія", Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Сумський державний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України", Приватний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького", Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 128/5.

Відповідно до глави 3 розділу II Положення стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить не менше 6 місяців.

Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років; брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство; у практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов'язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом; до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (до набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з підстав, передбачених абзацами третім, шостим, сьомим, дев'ятим, десятим частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом 3 робочих днів з дня його видання до Головного управління юстиції за місцезнаходженням своєї контори (офісу), що є основним місцем здійснення діяльності.

Керівник стажування може одночасно стажувати не більше 2 стажистів.

За результатами стажування керівник стажування в останній день проходження стажування складає відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Завершальним етапом у набутті статусу арбітражного керуючого є складення кваліфікаційного іспиту з метою отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - свідоцтво). Іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Порядок складення кваліфікаційного іспиту затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року № 93/5 "Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 116/22648.

Так, до складення іспиту допускається особа, яка: є громадянином України; дієздатна; має вищу юридичну або економічну освіту; не має судимості за вчинення корисливих злочинів; здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я; не має заборони обіймати керівні посади; має стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти; пройшла навчання відповідно до законодавства; пройшла стажування відповідно до законодавства; вільно володіє державною мовою.

Особа подає особисто або надсилає поштою до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія) документи, які підтверджують відповідність вищезазначеним вимогам, а саме: заяву на ім'я голови Комісії про видачу свідоцтва; засвідчену в установленому порядку копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту; довідку про відсутність судимості; засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки; засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації проживання; довідку про проходження медичного огляду; дві фотокартки розміром 40 х 30 мм; копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; копію відгуку про проходження стажування особою.

Комісія за результатами розгляду документів, що подаються особою до Комісії, приймає рішення про допуск чи відмову в допуску до складення іспиту.

Комісія відмовляє у допуску до складення іспиту у разі:

невідповідності особи вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

завершення строку дії сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

негативного відгуку про проходження стажування особою.

Рішення про відмову в допуску до складення іспиту може бути оскаржене до Комісії.

Особи, які допущені до складення кваліфікаційного іспиту, складають іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Під час складення іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв'язку. У разі виявлення користування претендентом під час складення іспиту сторонніми джерелами інформації або засобами зв'язку такий претендент за рішенням Комісії відсторонюється від участі в іспиті і вважається таким, який не склав його.

Для іспиту складаються білети. У кожному білеті містяться 40 запитань, до кожного з яких надається перелік із 5 відповідей у формі тверджень. Одне твердження буде правильним, решта - неправильними.

На складення іспиту відводиться три години.

Особа вважається такою, яка склала іспит, якщо вона набрала не менше ніж 35 балів.

Комісія на підставі результатів іспиту шляхом голосування більшістю присутніх членів Комісії приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Результати проведення іспиту (кількість отриманих балів кожною особою), прізвища, імена, по батькові осіб, за результатами складеного іспиту яких Комісією прийнято рішення про видачу (або відмову у видачі) Мін'юстом України свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), розміщуються на офіційному веб-сайті Мін'юсту України в мережі Інтернет.

Особа, яка не склала іспит, має право скласти іспит повторно один раз у порядку, передбаченому для складення іспиту.

Особа, яка не склала повторний іспит, може бути допущена до складення нового іспиту після проходження перепідготовки в порядку, визначеному законодавством.

Результати іспитів можуть бути оскаржені протягом місяця до Комісії.

Свідоцтво видається Мін'юстом України без обмеження строку дії та є обов'язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Свідоцтво видається особисто особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, або його представнику за довіреністю.

Дата видачі свідоцтва вноситься до нього в момент його фактичного отримання.

Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців у сфері фінансового оздоровлення й банкрутства підприємців-боржників. Новели законодавства щодо скасування ліцензування арбітражних керуючих, надання їм статусу незалежної професійної особи, введення допуску до професії через систему незалежного автоматизованого тестування усунуть хибне уявлення про арбітражного керуючого як про підприємця, діяльність якого спрямована перш за все на отримання власного прибутку.

Отже, такі зміни у законодавстві є надзвичайно важливими і актуальними, а їх практичне впровадження забезпечить підвищення професіоналізму арбітражних керуючих та підвищить авторитет професії та якість надання послуг.

Завідувач сектору
навчання арбітражних
керуючих Управління
з питань банкрутства
Департаменту нотаріату,
банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу









І.М. Осійчук



вгору