Про підсумки роботи господарських судів України в умовах судово-правової реформи у 2003 році
Вищий господарський суд, Рада суддів господарськ. судів; Постанова від 27.02.2004
Документ n0005600-04, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2004

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
РАДА СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.02.2004

Про підсумки роботи господарських судів України
в умовах судово-правової реформи у 2003 році

Обговоривши стан здійснення судочинства та організації
забезпечення господарських судів у 2003 році, Пленум Вищого
господарського суду України та Рада суддів господарських судів
України відзначають, що у 2003 році вжито ряд заходів, спрямованих
на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у
господарських відносинах, захист прав та охоронюваних законом
інтересів держави, суб'єктів господарювання, підвищення авторитету
судової влади. У 2003 році місцевими господарськими судами закінчено
провадженням понад 218 тис. справ, апеляційними господарськими
судами переглянуто понад 28 тисяч справ, Вищим господарським судом
України в касаційному порядку - майже 8 тисяч справ. Аналіз
структури вирішених спорів та динаміка її складових у порівнянні з
2002 роком свідчить про зменшення частки спорів, пов'язаних з
майновими вимогами та одночасне збільшення кількості справ про
банкрутство, позадоговірних немайнових спорів, спорів про
укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними. З метою втілення в життя завдань судово-правової реформи
здійснено заходи щодо реалізації положень Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ): - реформовано структуру Вищого господарського суду України
шляхом утворення чотирьох судових палат з розгляду окремих
категорій справ, сформовано відділи забезпечення роботи створених
судових палат; - відповідні судові палати створено в апеляційних
господарських судах; - у місцевих господарських судах запроваджено спеціалізацію
суддів. Активно проводилася робота з вивчення стану організації
роботи у місцевих та апеляційних господарських судах, вивчення та
узагальнення судової практики з наданням методичної допомоги
місцевим та апеляційним судам у правильному застосуванні
законодавства. Систематично опрацьовувалися законопроекти, спрямовані на
проведення судової реформи. Розроблено та подано до Верховної Ради
України пропозиції щодо внесення змін до Законів України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 )
та інших. Під контролем постійно перебували організаційні та кадрові
питання забезпечення роботи господарських судів, зокрема,
укомплектування місцевих та апеляційних господарських судів
кваліфікованими кадрами. Одним із пріоритетних напрямків діяльності господарських
судів України поряд із забезпеченням захисту прав та охоронюваних
законом інтересів громадян, підприємств і організацій залишалося
виявлення та попередження соціально-економічних причин і умов, що
сприяють злочинності та корупції. На адресу керівників
підприємств, установ і організацій у 2003 році надіслано понад 2,
2 тисячі окремих ухвал, що на 21% більше, ніж у 2002 році. До
прокуратури та органів внутрішніх справ надіслано 628 повідомлень
про виявлені порушення, що містять ознаки дій, переслідуваних у
кримінальному порядку, тобто на 18 % більше, ніж у 2002 році. Актуальність цієї роботи зростає в поточному році з огляду на
видання Указу Президента України від 09.02.2004 N 175/2004
( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції". Пленум і Рада суддів відзначають, що у здійсненні судочинства
господарськими судами є й недоліки та проблеми, які негативно
впливають на виконання завдань суду, визначених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ). У роботі господарських судів не повною мірою
використовувалися організаційні можливості для підвищення якості
та ефективності здійснення правосуддя, не зажди правильно
застосовувалися норми матеріального і процесуального права, мали
місце випадки безпідставного повернення позовних заяв та
апеляційних і касаційних скарг, недодержання процесуальних
строків. У 2003 році Вищим господарським судом України за
результатами перегляду рішень, ухвал та постанов у касаційному
порядку змінено та скасовано 3951 судове рішення. Потребує вдосконалення організація роботи з підвищення
кваліфікації суддів, помічників суддів та інших працівників судів;
особливу увагу слід приділити питанням, пов'язаним з практичним
застосуванням у вирішенні господарських спорів нового Цивільного
кодексу України ( 1540-06 ) та Господарського кодексу України
( 1798-12 ). Недостатнім був рівень матеріального та організаційного
забезпечення судів, особливо фінансування капітального будівництва
та ремонту приміщень новостворених апеляційних господарських
судів, внаслідок чого не всі приміщення судів відповідають вимогам
щодо умов здійснення правосуддя. Київський апеляційний
господарський суд, утворений відповідно до Указу Президента
України від 11.07.2001 N 511/2001 ( 511/2001 ), не забезпечено
службовим приміщенням. Понад півроку не можуть розпочати
діяльність через відсутність службових приміщень Луганський та
Київський міжобласний апеляційні господарські суди, утворені
згідно з Указом Президента України від 25.06.2003 N 552/2003
( 552/2003 ). Викликає стурбованість намагання позбавити у законодавчому
порядку вищі спеціалізовані суди функцій розпорядників коштів
державного бюджету з їх фінансового забезпечення та передати
відповідні функції Державній судовій адміністрації. Такі
законодавчі пропозиції, викладені у проекті Закону України,
реєстраційний N 4855 від 20.01.2004, суперечать статусу вищих
спеціалізованих судів, визначеному статтею 125 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 38 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ). У зв'язку з наведеним Пленум Вищого господарського суду
України та Рада суддів господарських судів України
П О С Т А Н О В И Л И:
1. Звернути увагу господарських судів на необхідність
здійснення господарського судочинства на засадах верховенства
права, забезпечення захисту гарантованих Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами прав і свобод людини і громадянина,
прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і
держави.
2. Головам апеляційних господарських судів:
2.1. Систематично організовувати вивчення і узагальнення
судової практики; надавати методичну допомогу місцевим
господарським судам з питань застосування законодавства;
2.2. Продовжити практику вивчення стану організації роботи в
місцевих господарських судах щодо здійснення правосуддя з
використанням відповідної інформації голів названих судів.
3. Головам апеляційних і місцевих господарських судів за
підсумками роботи судів у 2003 році:
3.1. Протягом березня - квітня 2004 року проаналізувати
недоліки, виявлені у діяльності господарських судів, розробити
конкретні заходи з підвищення персональної відповідальності
кожного судді за додержання процесуальних строків розгляду справ,
належне оформлення справ, неухильне дотримання принципу рівності
сторін перед законом і судом.
3.2. У разі виявлення порушення суддею законодавства,
недбалого ставлення до своїх обов'язків, вчинення дій, які
компрометують звання судді, реагувати на це оперативно та
принципово, ініціювати питання про порушення в установленому
законом порядку відповідного дисциплінарного провадження. Рекомендувати голові господарського суду міста Києва і голові
Київського апеляційного господарського суду вирішити в
установленому законом порядку питання про ініціювання
дисциплінарного провадження щодо судді господарського суду міста
Києва Шидловської В.В.
3.3. Організувати систематичне вивчення роз'яснень Пленуму
Верховного Суду України, рекомендацій президії Вищого
господарського суду України та правових позицій цих судових
органів, у тому числі семінарів, нарад суддів. Особливу увагу приділити питанням, пов'язаним із
застосуванням у судовій практиці нового Цивільного кодексу України
( 1540-06 ) та Господарського кодексу України ( 1798-12 ).
3.4. Продовжувати співпрацю з Академією суддів України з
метою навчання суддів та підвищення кваліфікації працівників
господарських судів України.
4. Рекомендувати Державній судовій адміністрації:
4.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення
приміщеннями та створення належних матеріально-технічних умов для
роботи Луганського, Київського та Київського міжобласного
апеляційних господарських судів.
4.2. Вжити заходів щодо організаційного забезпечення
діяльності судів і фінансування їх витрат, у тому числі видатків
на капітальне будівництво приміщень господарських судів;
4.3. Продовжити подальше комп'ютерне забезпечення здійснення
судочинства з метою повного технічного фіксування судового
процесу, модернізації комп'ютерної техніки, проведення заходів
щодо систематичного навчання з питань користування комп'ютерною
технікою;
4.4. Продовжити роботу з навчання суддів і підвищення
кваліфікації працівників апарату судів, особливо новопризначених,
і тримати цю роботу під постійним контролем.
5. Доручити президії Вищого господарського суду України та
Раді суддів господарських судів України:
5.1. Розглянути питання про створення у Вищому господарському
суді України Судової палати з розгляду справ у корпоративним
спорах та спорах, пов'язаних з приватизацією державного майна;
5.2. Разом з Державною судовою адміністрацією України
розробити заходи щодо створення протягом 2004-2007 років модельної
системи господарських судів України, яка б відповідала високим
вимогам суспільства щодо захисту прав і свобод людини.
6. Рекомендувати керівництву Вищого господарського суду
України:
6.1. Спільно з Радою суддів господарських судів України і
Державною судовою адміністрацією України терміново вжити заходів
щодо збільшення кількості суддів у тих судах, де навантаження
перевищує середній показник по господарських судах України.
6.2. Заслухати на спільному засіданні президії Вищого
господарського суду України і Ради суддів господарських судів
України інформацію: - щодо діяльності Державного підприємства "Судовий
інформаційний центр"; - з питань фінансування місцевих і апеляційних господарських
судів в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України
на 2004 рік.
6.3. Подати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України заперечення з приводу внесення до пункту 1 частини другої
статті 120 та частини другої статті 125 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ) змін, які передбачали б
позбавлення вищих спеціалізованих судів функцій розпорядників
коштів державного бюджету та передачу таких функцій Державній
судовій адміністрації.
7. Підтримати позицію Верховного Суду України щодо
прискорення визначення Державною судовою адміністрацією науково
обґрунтованого навантаження на одного суддю.
8. Рекомендувати Раді суддів господарських судів України
розглянути питання про ефективність діяльності апеляційних
господарських судів щодо здійснення правосуддя.
9. Рекомендувати кваліфікаційній комісії господарських судів
України оперативно реагувати на факти порушень норм чинного
законодавства у розгляді справ з метою порушення дисциплінарного
провадження стосовно осіб, які своєю поведінкою і діяльністю
компрометують звання судді.
10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
президію Вищого господарського суду України і президію Ради суддів
господарських судів України.
Голова Вищого господарського
суду України Д.Притика
Голова Ради суддів
господарських судів України В.Палійвгору