Документ n0004600-10, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2010

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.07.2010

Про підсумки роботи господарських судів України
у першому півріччі 2010 року та їх завдання
на поточний рік

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. Голови Вищого
господарського суду України Осетинського А.Й. про підсумки роботи
господарських судів у першому півріччі 2010 року, Пленум Вищого
господарського суду України відзначає, що упродовж зазначеного
періоду господарські суди в цілому успішно виконували свої
завдання щодо утвердження правового порядку в економічних
відносинах держави.
У звітному періоді місцевими господарськими судами розглянуто
126,4 тисячі звернень осіб за захистом своїх порушених прав і
охоронюваних законом інтересів.
До Державного бюджету України ( 2154-17 ) у
I півріччі 2010 року сплачено або присуджено до стягнення
державного мита в сумі 115,5 млн.грн., що майже на 14 відсотків
більше, ніж у I півріччі 2009 року, та 166,6 тис. доларів США, що
вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найбільшу кількість справ розглянуто місцевими господарськими
судами міста Києва (12 тис.), Харківської (5,6 тис.), Донецької
(5,5 тис.) та Дніпропетровської (5,4 тис.) областей.
До апеляційних господарських судів у I півріччі 2010 року
надійшло 21,7 тис. скарг та подань, що на 12,4 відсотка більше,
ніж у першій половині минулого року.
Протягом звітного періоду на розгляд Вищого господарського
суду України надійшло 15,2 тис. касаційних скарг та подань, що в
1,3 разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Показник якості судових актів, прийнятих місцевими
господарськими судами у першому півріччі 2010 року і змінених та
скасованих в апеляційному та касаційному порядку, становив
4,6 відсотка проти 4,0 відсотка за аналогічний період
минулого року.
Найкращих показників якості розгляду справ досягнуто
господарськими судами Закарпатської, Кіровоградської, Чернівецької
та Луганської областей, де кількість змінених та скасованих
судових актів склала відповідно 1,9; 2,6 та 2,9 відсотка (у двох
останніх).
У звітному періоді Верховним Судом України переглянуто у
порядку повторної касації 115 судових актів Вищого господарського
суду України, з яких 102 судових акта, у тому числі 83 постанови,
було скасовано, що складає 0,7 відсотка від загальної кількості
прийнятих.
Водночас, у здійсненні господарськими судами правосуддя мали
місце недоліки, які впливали на виконання ними завдань, визначених
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України.
Звертає на себе увагу зниження на 0,6 відсотка показника
якості судових рішень, ухвалених місцевими господарськими судами.
Значною є кількість скарг учасників судового процесу,
пов'язаних із неналежною організацією роботи у судах, нарікань на
порушення суддями норм процесуального права, а також норм і правил
суддівської етики.
Рівень фінансування місцевих, апеляційних господарських
судів, а також Вищого господарського суду України є критичним та
таким, що загрожує функціонуванню системи господарських судів
України.
Потребує вдосконалення робота з проведення узагальнення
судової практики та надання методичної допомоги місцевим та
апеляційним господарським судам.
Підвищеної уваги Вищого господарського суду України потребує
робота з опрацювання відповідними державними органами проблеми
розмежування компетенції адміністративних і господарських судів,
узгодження приписів норм Цивільного ( 435-15 ) і Господарського
кодексів України ( 436-15 ), доопрацювання проекту нового
Господарського процесуального кодексу України.
Пленум Вищого господарського суду України
П О С Т А Н О В И В:
1. Доповідь в.о. Голови Вищого господарського суду України
Осетинського А.Й. "Про підсумки роботи господарських судів України
у першому півріччі 2010 року та їх завдання на поточний рік" взяти
до відома.
2. Головам місцевих та апеляційних господарських судів: - провести збори суддів та працівників апарату з обговорення
стану здійснення правосуддя, проблем судочинства та шляхів їх
вирішення з поданням відповідних пропозицій Вищому господарському
суду України; - розробити та здійснити комплексні заходи, спрямовані на
забезпечення виконання положень нового закону про судоустрій та
статус суддів; - забезпечити виконання Заходів щодо вдосконалення та
підвищення ефективності діяльності господарських судів України
(створення модельних господарських судів) на 2009-2011 роки; - проаналізувати причини надходження скарг на дії суддів,
внести пропозиції щодо відповідного реагування на обґрунтовані
скарги; - систематично проводити навчання з суддями та працівниками
апарату судів з актуальних питань здійснення правосуддя; - забезпечити систематичне вивчення та аналіз причин помилок,
які допускають окремі судді, та вживати заходів щодо усунення
таких причин; - проаналізувати рівень трудової та виконавської дисципліни в
судах, вжити заходів щодо підвищення її рівня, не залишати без
відповідного реагування жодного випадку невиконання чи
несвоєчасного виконання доручень; - забезпечити виконання вимог Закону України "Про доступ до
судових рішень" ( 3262-15 ) щодо внесення електронних копій
судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; - організувати вивчення працівниками апаратів судів вимог
Інструкції з діловодства в господарських судах ( v0075600-02 ).
3. Головам апеляційних господарських судів: - активізувати роботу з вивчення і узагальнення судової
практики та надання методичної допомоги місцевим господарським
судам у застосуванні законодавства; - вивчити причини скасування та зміни судових актів місцевих
і апеляційних господарських судів судами вищого рівня, вжити
заходів щодо усунення умов, які сприяють виникненню судових
помилок; - організувати стажування суддів місцевих господарських судів
в апеляційних господарських судах.
4. Вищому господарському суду України: - розробити та здійснити комплексні заходи, спрямовані на
забезпечення виконання положень нового закону про судоустрій та
статус суддів; - забезпечити виконання Заходів щодо вдосконалення та
підвищення ефективності діяльності господарських судів України
(створення модельних господарських судів) на 2009-2011 роки; - узагальнити причини скасування або зміни Верховним Судом
України судових рішень Вищого господарського суду України у
першому півріччі 2010 року і розробити конкретні заходи щодо
усунення таких причин; - продовжити перегляд роз'яснень та рекомендацій президії
Вищого господарського суду України з метою приведення їх у
відповідність з чинним законодавством; - відновити практику надання Пленумом Вищого господарського
суду України роз'яснень з питань застосування господарськими
судами норм матеріального і процесуального права, зокрема щодо
застосування заходів забезпечення позову; - проаналізувати рівень трудової і виконавської дисципліни в
судах та розробити комплексні заходи щодо підвищення її рівня; - здійснювати постійний контроль за додержанням вимог
законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, а також
за дотриманням суддями Кодексу професійної етики судді
( n0004415-02 ); - здійснити узагальнення заяв і скарг на дії суддів
господарських судів, проаналізувати причини допущених ними
порушень, послідовно вживати всіх передбачених законом заходів,
спрямованих на притягнення до дисциплінарної відповідальності
суддів, які припускаються порушень, несумісних з високим званням
судді. - забезпечити подання до Верховної Ради України розробленого
робочою групою Вищого господарського суду України проекту нової
редакції Господарського процесуального кодексу України; - активізувати роботу з надання методичної допомоги місцевим
та апеляційним господарським судам; - продовжити практику проведення нарад, семінарів,
конференцій з метою обговорення питань, пов'язаних з
удосконаленням практики застосування законодавства; - розглянути і вирішити питання щодо створення у Вищому
господарському суді України структурного підрозділу, до функцій
якого належало б вивчення і забезпечення єдності судової практики
господарських судів.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
секретаря Пленуму Вищого господарського суду України.
В.о. Голови Вищого
господарського суду України А.Осетинський
Секретар Пленуму Вищого
господарського суду України І.Васищаквгору