Документ n0001461-67, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2005, підстава - 2377-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про затвердження Положення про спостережні комісії при
виконавчих комітетах місцевих Рад народних
депутатів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1967, N 10, ст. 89 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії Верховної
Ради УРСР
N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70 N 450-VIII ( 450-08 ) від 16.02.72 N 1528-VIII ( 1528-08 ) від 29.03.73 N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )

( У назві і тексті Указу слова "районних, міських Рад
депутатів трудящих" і в заголовку Положення слова
"районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих"
замінено словами "місцевих Рад народних депутатів"
згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР
N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про спостережні комісії при виконавчих
комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 лютого 1967 року

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережні комісії при виконавчих
комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70 )
I. Завдання спостережних комісій
і порядок їх утворення

Стаття 1. Спостережні комісії утворюються при виконавчих
комітетах районних, міських (міст обласного і республіканського
підпорядкування) районних у містах та обласних Рад народних
депутатів. В разі необхідності спостережні комісії можуть бути утворені
при виконавчих комітетах міських (міст районного підпорядкування)
і селищних Рад народних депутатів. Питання про доцільність їх
утворення вирішується виконавчим комітетом обласної Ради народних
депутатів. Спостережні комісії, утворені при виконавчих комітетах
міських (міст районного підпорядкування) і селищних Рад народних
депутатів, мають права і обов'язки районних, міських (міст без
районного поділу), районних у містах спостережних комісій.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 ) ( Стаття 1 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР
N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70, із змінами, внесеними згідно
з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від
28.12.84 )
Стаття 2. Спостережна комісія діє у складі голови
(заступника голови, секретаря або члена виконавчого комітету
відповідної Ради), заступника голови, секретаря і не менш як
6 членів комісії.
Число членів комісії встановлюється в залежності від обсягу
роботи відповідною Радою народних депутатів, яка утворює комісію.
До складу комісії входять депутати Рад, представники
профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій і
трудових колективів (з числа досвідчених вихователів, ветеранів
праці, пенсіонерів-учителів, медичних працівників, офіцерів запасу
та інших). ( Стаття 2 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 3. Районні, міські, районні у містах, обласні
спостережні комісії утворюються відповідними Радами народних
депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень
цих Рад. ( Стаття 3 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 4. До складу спостережної комісії не можуть входити
працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, а також
адвокати. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 450-VIII ( 450-08 ) від 16.02.72 )
Стаття 5. Виконавчий комітет районної, міської, районної в
місті, обласної Ради народних депутатів в разі потреби може своїм
рішенням провести заміну окремих членів спостережної комісії з
наступним затвердженням цього рішення відповідною Радою народних
депутатів. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70, N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 6. Основними завданнями спостережних комісій є:
а) здійснення постійного громадського контролю за діяльністю
виправно-трудових установ, виховно-трудових профілакторіїв і
органів, які виконують вироки судів до заслання, вислання і
виправних робіт без позбавлення волі або відають виконанням
умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням
засудженого до праці і умовного звільнення з місць позбавлення
волі з обов'язковим залученням засудженого до праці, додержанням
цими установами і органами режиму та умов утримання засуджених, за
правильністю їх трудового використання та організацією їх праці,
загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, проведенням
виховної роботи і правильністю застосування до засуджених стягнень
та заохочень, а також подання необхідної допомоги цим установам і
органам у проведенні зазначеної роботи; ( Пункт "а" статті 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР
N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
б) залучення громадськості до подання допомоги адміністрації
виправно-трудових установ, виховно-трудових профілакторіїв і
органів, які виконують вироки судів до заслання, вислання та
виправних робіт без позбавлення волі або відають виконанням
умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням
засудженого до праці і умовного звільнення з місць позбавлення
волі з обов'язковим залученням засудженого до праці, в роботі по
виправленню і перевихованню засуджених; ( Пункт "б" статті 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР
N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
в) подання допомоги громадським організаціям і трудовим
колективам у перевихованні і виправленні осіб, переданих на
поруки, засуджених умовно або до покарання, не зв'язаного з
позбавленням волі, засуджених до позбавлення волі, щодо яких
виконання вироку відстрочено, умовно засуджених до позбавлення
волі з обов'язковим залученням до праці, умовно звільнених з місць
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, осіб, які
відбули покарання або достроково звільнені від покарання, а також
здійснення контролю за організацією і проведенням цієї роботи на
підприємствах, в установах і організаціях; ( Пункт "в" статті 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР
N 450-VIII ( 450-08 ) від 16.02.72, в редакції Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
г) облік та громадський нагляд за поведінкою в побуті і на
виробництві осіб, які не раз судилися, після відбуття ними
покарання і повернення з місць позбавлення волі;
д) подання необхідної допомоги у трудовому і побутовому
влаштуванні особам, звільненим з місць позбавлення волі,
виховно-трудових профілакторіїв, від заслання і вислання, а також
іншим особам, звільненим від відбування покарання; ( Пункт "д"
статті 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
( Пункт "е" статті 6 виключено на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 7. Для виконання зазначених у статті 6 цього
Положення завдань спостережні комісії при виконавчих комітетах
районних, міських (міст без районного поділу), районних у містах
Рад народних депутатів мають право:
а) перевіряти в межах своєї компетенції діяльність
адміністрації виправно-трудових установ, виховно-трудових
профілакторіїв і органів, які виконують вироки судів до заслання,
вислання, виправних робіт без позбавлення волі або відають
виконанням умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці і умовного звільнення з місць
позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці;
б) вимагати від адміністрації установ і органів, зазначених у
пункті "а" цієї статті, потрібні для роботи комісії документи і
довідки;
в) проводити прийом засуджених, знайомитися з їх особовими
справами, приймати від них і розглядати пропозиції, заяви і
скарги;
г) заслуховувати на своїх засіданнях звіти адміністрації
установ і органів, зазначених у пункті "а" цієї статті, про роботу
по виправленню і перевихованню засуджених, а також інформації
адміністрації підприємств, установ і організацій, які шефствують
над виправно-трудовими установами, виховно-трудовими
профілакторіями, і вносити пропозиції про усунення недоліків у їх
роботі;
д) перевіряти стан виховної роботи на підприємствах, в
установах і організаціях серед осіб, переданих на поруки,
засуджених умовно або до покарання, не зв'язаного з позбавленням
волі, засуджених до позбавлення волі, щодо яких виконання вироку
відстрочено, умовно засуджених до позбавлення волі з обов'язковим
залученням до праці, умовно звільнених з місць позбавлення волі з
обов'язковим залученням до праці, осіб, які відбули покарання або
достроково звільнені від покарання. Виділяти своїх представників і
доручати їм систематичне проведення виховної роботи і нагляд за
поведінкою осіб, умовно достроково звільнених від покарання;
е) порушувати в установленому порядку клопотання про
помилування;
є) входити спільно з органами, які відають виконанням
покарання, до суду у випадках, передбачених чинним законодавством:
з поданням про умовно-дострокове звільнення засуджених від
покарання або про заміну їм невідбутої частини покарання більш
м'яким покаранням;
з поданням про умовне звільнення з місць позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці;
з поданням про направлення осіб, умовно засуджених до
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці і умовно
звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до
праці, для відбування позбавлення волі, призначеного вироком;
з клопотанням про включення до загального трудового стажу
часу роботи в колоніях - поселеннях засуджених, які відбули
покарання в цих колоніях, в тому числі засуджених за вчинення
злочину з необережності;
ж) перевіряти обгрунтованість порушення адміністрацією
виправно-трудових колоній питання про переведення засуджених у
виправно-трудових колоніях особливого режиму з приміщень камерного
типу в звичайні житлові приміщення у тій самій колонії, про
переведення засуджених, яких тримають у виправно-трудових колоніях
загального, посиленого і суворого режиму або в звичайних житлових
приміщеннях колоній особливого режиму, в приміщення камерного типу
і переведення засуджених, яких тримають в колонії особливого
режиму, в одиночні камери у тій самій колонії та при наявності
достатніх підстав давати згоду на застосування зазначених заходів
до засуджених;
з) давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством:
на зміну призначеного засудженому виду виправно-трудової
установи з відповідним режимом;
на проживання поза колонією засуджених жінок на час
звільнення їх від роботи у зв'язку з вагітністю та родами, а також
до досягнення дитиною дворічного віку і на повернення цих
засуджених у колонію для дальшого відбування покарання;
на пересування засудженого без супроводу за межами
виховно-трудового профілакторію;
на порушення адміністрацією виправно-трудової установи
клопотання перед виконавчим комітетом місцевої Ради народних
депутатів про прописку осіб, звільнених з виправно-трудової
установи, без обмеження за обраним ними місцем проживання;
на встановлення адміністрацією виправно-трудової установи
адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць
позбавлення волі;
и) виділяти своїх представників для участі в судових
засіданнях при розгляді питань про засуджених у випадках,
передбачених чинним законодавством;
і) перевіряти обгрунтованість відмови в прийомі на роботу
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, виховно-трудових
профілакторіїв, а також засуджених до заслання, вислання або
звільнених від відбування покарання;
ї) вносити на розгляд виконавчого комітету відповідної Ради
народних депутатів пропозиції:
про поліпшення діяльності виправно-трудових установ,
виховно-трудових профілакторіїв і органів, які виконують вироки
судів до заслання, вислання, виправних робіт без позбавлення волі
або відають виконанням умовного засудження до позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці і умовного звільнення
з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до
праці;
про поліпшення виховної роботи на підприємствах, в установах
і організаціях серед осіб, переданих на поруки, засуджених умовно
або до покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, засуджених до
позбавлення волі, щодо яких виконання вироку відстрочено, умовно
засуджених до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці,
умовно звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим
залученням до праці, осіб, які відбули покарання або достроково
звільнені від покарання;
про забезпечення трудового і побутового влаштування осіб,
звільнених від покарання. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70,
N 450-VIII ( 450-08 ) від 16.02.72, N 1528-VIII ( 1528-08 ) від
29.03.73, в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 7-1. Обласні і міські (міст з районним поділом)
спостережні комісії:
розробляють і проводять в життя відповідно в межах області,
міста заходи по здійсненню громадського контролю за діяльністю
виправно-трудових установ, виховно-трудових профілакторіїв, по
організації виховної роботи з засудженими і особами, яких
звільнено від покарання, та тими, що відбули покарання, а також
здійснюють інші заходи по запобіганню злочинності і
правопорушенням та по усуненню причин і умов, що їх породжують;
координують, спрямовують і контролюють діяльність відповідно
районних, міських (міст без районного поділу), районних у містах
спостережних комісій, подають їм методичну допомогу, узагальнюють
і поширюють позитивний досвід їх роботи. ( Частина перша статті 7-1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
При виконанні зазначених обов'язків обласні і міські (міст з
районним поділом) спостережні комісії можуть користуватися
правами, передбаченими статтею 7 цього Положення. ( Статтю 7-1
доповнено частиною другою згідно з Указом Президії Верховної Ради
УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 ) ( Положення доповнено статтею 7-1 згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70 )
II. Організація роботи спостережних комісій
Стаття 8. Роботу спостережної комісії організує і спрямовує
голова комісії. Голова комісії забезпечує регулярне скликання
засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на
чергових засіданнях, готує для розгляду на засіданнях плани роботи
комісії і звіти про її діяльність, дає доручення членам комісії і
перевіряє їх виконання.
Стаття 9. Засідання спостережної комісії вважається
правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.
Постанова комісії приймається простою більшістю голосів і
заноситься до протоколу засідання, який підписується головою та
секретарем комісії.
Стаття 10. На засідання спостережної комісії запрошуються
прокурор, який здійснює нагляд за місцями позбавлення волі та
органами, які виконують вироки судів щодо осіб, засуджених до мір
покарання, не зв'язаних з позбавленням волі, і, залежно від
характеру питань, які розглядаються, - представники адміністрації
виправно-трудових установ, виховно-трудових профілакторіїв і
зазначених органів, керівники підприємств, установ і організацій
за місцем роботи засуджених, осіб, переданих на поруки або
звільнених з місць позбавлення волі, а також представники
громадських організацій і трудових колективів. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 11. При розгляді матеріалів про умовно-дострокове
звільнення від покарання, про заміну невідбутої частини покарання
більш м'яким та інших матеріалів на засуджених в засіданнях
спостережної комісії обов'язковою є участь представників
адміністрації виправно-трудових установ, виховно-трудових
профілакторіїв та органів, які виконують вироки судів до заслання,
вислання і виправних робіт без позбавлення волі або відають
виконанням умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці і умовного звільнення з місць
позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
На засідання комісії, як правило, викликаються засуджені,
справи яких розглядаються.
Стаття 12. У складі спостережних комісій можуть створюватись
секції:
організації праці і професійно-технічного навчання;
виховної роботи і загальноосвітнього навчання;
санітарно-побутова;
обліку і громадського нагляду за поведінкою в побуті і на
виробництві осіб, які не раз судилися;
подання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні особам,
звільненим від покарання, та інші. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Спостережні комісії в питаннях, віднесених до їх
компетенції, взаємодіють з постійними комісіями Рад народних
депутатів, іншими комісіями при виконавчих комітетах цих Рад,
підтримують тісні контакти з правоохоронними органами,
громадськими організаціями, трудовими колективами і у своїй роботі
спираються на широкий громадський актив. ( Частина друга статті 12
в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 )
від 28.12.84 )
Стаття 13. Спостережні комісії працюють на громадських
началах. Члени комісій виконують свої обов'язки, як правило, у
вільний від основної роботи час. В тих випадках, коли член комісії
виконує доручення, зв'язане з відривом від своєї основної роботи,
за ним зберігається середній заробіток за місцем роботи, і він має
право на відшкодування зроблених ним витрат. ( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР N 8214-X ( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 14. Прийняті в межах компетенції постанови
спостережних комісій про усунення недоліків у діяльності
виправно-трудових установ, виховно-трудових профілакторіїв і
органів, які виконують вироки судів до заслання, вислання,
виправних робіт без позбавлення волі або відають виконанням
умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням
засудженого до праці і умовного звільнення з місць позбавлення
волі з обов'язковим залученням засудженого до праці, а також у
роботі підприємств, установ і організацій по перевихованню і
виправленню осіб, переданих на поруки, засуджених умовно або до
покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, засуджених до
позбавлення волі, щодо яких виконання вироку відстрочено, умовно
засуджених і умовно звільнених з обов'язковим залученням до праці,
осіб, які відбули покарання або достроково звільнені від
покарання, підлягають обов'язковому виконанню. ( Частина перша
статті 14 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Адміністрація зазначених установ і органів, а також
підприємств і організацій повинна в двотижневий строк повідомити
спостережну комісію про заходи, вжиті по виконанню її постанови.
Стаття 15. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена
у виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів. Рішення
виконавчого комітету є остаточним. ( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70, N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
III. Керівництво роботою спостережних комісій
Стаття 16. Керівництво діяльністю спостережних комісій
здійснюють виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів,
перед якими комісії відповідальні і яким вони підзвітні. ( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70, N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )
Стаття 17. Витрати, зв'язані з діяльністю спостережних
комісій, провадяться за рахунок коштів виконавчих комітетів
відповідних Рад народних депутатів.
Технічне обслуговування спостережних комісій покладається на
виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів. ( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії
Верховної Ради УРСР N 2914-VII ( 2914-07 ) від 24.07.70, N 8214-X
( 8214-10 ) від 28.12.84 )

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКОвгору