Document za560-07, invalid, current version — Loss of force on October 11, 2013, on the basis - z1436-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
15.05.2007 N 956
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2007 р.
за N 560/13827
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1334 ( z1436-13 ) від 30.07.2013 }
Про особливості провадження
депозитарної діяльності
з державними цінними паперами

Відповідно до частини дев'ятої статті 10, частини восьмої
статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), абзацу четвертого частини першої статті 2 Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.09.98 N 120
( zb666-98, z0666-98 ) "Про затвердження Положення про особливості
здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.10.98 за
N 666/3106.
2. Національний банк України відповідно до повноважень,
визначених статтею 2 Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) та статтями 10, 11 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), провадить депозитарну
діяльність з державними цінними паперами бездокументарної форми
існування (облігаціями внутрішніх державних позик України,
цільовими облігаціями внутрішніх державних позик України та
казначейськими зобов'язаннями України) з урахуванням таких
особливостей: обслуговування розміщення, обігу, сплати доходу та погашення
державних цінних паперів здійснюється відповідно до розробленого
Національним банком положення та на підставі законодавства щодо
депозитарної діяльності; проведення розрахунків за правочинами щодо державних цінних
паперів здійснюється із забезпеченням принципу "поставка цінних
паперів проти оплати"; здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо державних
цінних паперів безпосередньо через рахунки зберігачів та/або
депонентів зберігачів без використання рахунку Національного банку
України як депозитарію спеціальними засобами системи електронних
платежів Національного банку України, яка забезпечує дотримання
принципу "поставка цінних паперів проти оплати"; емісія державних облігацій та казначейських зобов'язань
України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Дане рішення набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 15.05.2007 N 27
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Іголкінon top