Document z2226-13, invalid, current version — Loss of force on February 17, 2017, on the basis - z0083-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2013  № 1045


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2013 р.
за № 2226/24758

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1160 від 26.12.2016}

Про затвердження Порядку оформлення Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 9 статті 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 12 березня 2009 року № 52 "Про затвердження Порядку оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за № 388/16404 (із змінами).

3. Департаменту місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) спільно з Департаментом правової роботи Державної фінансової інспекції України (Попов А.Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної фінансової інспекції України Андрєєва П.П.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2013 № 1045


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2013 р.
за № 2226/24758

ПОРЯДОК
оформлення Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та інших актів законодавства з метою визначення процедури складання Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами (далі - органи державного фінансового контролю) протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-2, 164-12, 164-14 та частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП, розгляду справ про адміністративні правопорушення, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 163-12, 164-2, 164-12, 164-14 та частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП, уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за встановленою формою (додаток 1).

Надіслані до органу державного фінансового контролю постанова прокурора (його заступників) про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності та додані до неї матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, розглядаються у десятиденний строк після їх надходження. За результатами розгляду зазначених матеріалів посадовою особою органу державного фінансового контролю складається протокол про адміністративне правопорушення в межах строків, передбачених статтею 38 КУпАП. У разі відсутності підстав для складання протоколу орган державного фінансового контролю повідомляє про це відповідний орган прокуратури з викладенням мотивів прийняття такого рішення.

2. Від імені органів державного фінансового контролю протоколи мають право складати уповноважені на те посадові особи Держфінінспекції України, державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Інспекції), у тому числі державних фінансових інспекцій у районах, містах та міжрайонних, об'єднаних в районах та містах державних фінансових інспекцій, а також головні державні фінансові інспектори в районах та містах.

3. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Протокол складається у двох примірниках, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

5. Один примірник протоколу залишається в органі державного фінансового контролю, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

6. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

7. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноруч викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

9. Не пізніше наступного дня після складання протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП (додаток 2) чи в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3) та долучається до матеріалів справи про вчинене адміністративне правопорушення. У зазначених журналах, які повинні бути прошнуровані і скріплені гербовою печаткою органу державного фінансового контролю та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

Належним чином оформлені протокол та інші матеріали справи надсилаються органу, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом трьох календарних днів з дня підписання (відмови від підписання) протоколу та його реєстрації.

III. Розгляд посадовими особами органів державного фінансового контролю справ про адміністративні правопорушення

1. Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КУпАП.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП, розглядають та накладають адміністративні стягнення від імені органу державного фінансового контролю посадові особи, визначені частиною другою статті 234-1 КУпАП (далі - уповноважена посадоваособа).

2. Орган (уповноважена посадова особа) державного фінансового контролю повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про час і місце розгляду справи (додаток 4) оформляється листом на бланку органу державного фінансового контролю та надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим поштовим відправленням або вручається під розписку.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3. Уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

4. Розгляд справи про адміністративне правопорушення починається з оголошення уповноваженою посадовою особою, яка розглядає справу, того, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх прав і обов'язків. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються подані докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Усі документи (їх належним чином завірені копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

5. При розгляді справи з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов за формами згідно з додатками до цього Порядку:

1) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 5);

2) постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 6).

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; вказівку про порядок і строк оскарження постанови. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою органу державного фінансового контролю, яка розглянула справу.

7. Уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю закриває провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо встановить наявність таких обставин:

1) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

8) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні за цим фактом;

9) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

8. За вчинення адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю має право накладати стягнення у вигляді штрафу в межах, передбачених статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП

Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю може прийняти рішення про звільнення порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові по справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення, уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю повинна всебічно і об'єктивно розглянути справу, з'ясувати, чи можна вважати правопорушення малозначним.

Відповідно до частини другої статті 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи.

9. Якщо при розгляді справи орган (уповноважена посадова особа) державного фінансового контролю дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

10. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Постанова органу (уповноваженої посадової особи) державного фінансового контролю по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, передбаченого статтею 289 КУпАП.

11. На постанові про накладення адміністративного стягнення після її виконання уповноваженою посадовою особою органу державного фінансового контролю ставиться відповідна позначка.

12. Усі матеріали, зброшуровані за кожною адміністративною справою, зберігаються в установленому законодавством порядку. 

IV. Оскарження постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами (уповноваженими посадовими особами) державного фінансового контролю

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до вищестоящого органу (вищестоящої уповноваженої посадової особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня винесення постанови.

Постанову органу (уповноваженої посадової особи) державного фінансового контролю про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за поданням прокурора керівником цього органу, а також незалежно від наявності подання прокурора - Головою Держфінінспекції України.

2. При оскарженні постанови до вищестоящого органу (вищестоящої уповноваженої посадової особи) скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення (далі - скарга) подається уповноваженій посадовій особі, яка винесла оскаржувану постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами протягом трьох календарних днів передається органом державного фінансового контролю, до якого надійшла скарга, до органу (уповноваженої посадової особи), уповноваженого її розглядати.

3. Скарги на постанови, винесені уповноваженою посадовою особою органу державного фінансового контролю, розглядає вищестояща посадова особа цього органу. Скарги на постанови, винесені керівником територіального органу Держфінінспекції України, розглядає Голова Держфінінспекції України чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Голови Держфінінспекції України, розглядає Голова Держфінінспекції України.

4. Скарга обов'язково повинна містити найменування органу державного фінансового контролю, до якого подається скарга, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання скаржника, обставини справи та суть скарги, дату складання скарги, підпис скаржника. Якщо в скарзі міститься посилання на докази, що не досліджувалися (не подавалися скаржником) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, такі докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через п'ять днів від дня її надходження.

Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої уповноваженої посадової особи) особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у десятиденний строк з дня їх надходження.

5. Скарга і подання прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (уповноваженою посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

6. При розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа органу державного фінансового контролю перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення, не обмежуючись доводами скаржника. Орган (уповноважена посадова особа), що розглядає скаргу, може дослідити нові докази, які не подавалися та/або не досліджувалися при розгляді справи про адміністративне правопорушення, за власною ініціативою або за клопотанням скаржника (його представника), якщо визнає обґрунтованими причини, що унеможливили подання таких доказів до моменту винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення, або безпідставною відмову у їх прийнятті (врахуванні) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

7. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП, уповноваженою посадовою особою органу державного фінансового контролю виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

8. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, а також органу державного фінансового контролю, що її виніс. Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, повідомляється прокурор та у разі потреби відповідний орган державної виконавчої служби.

V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами (уповноваженими посадовими особами) державного фінансового контролю

1. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому КУпАП.

2. Штраф вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на таку постанову подання прокурора - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, посадова особа органу державного фінансового контролю, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, забезпечує направлення постанови про накладення штрафу для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI. Реалізація матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-12, 164-14 КУпАП

1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-12, 164-12, 164-14 КУпАП, розглядаються судом.

2. Справа про адміністративне правопорушення, що передається до суду, повинна містити такі документи або їх копії, завірені підписом посадової особи та печаткою органу державного фінансового контролю:

1) протокол про адміністративне правопорушення;

2) пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол (якщо воно подано не на бланку протоколу);

3) документи щодо обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення (довідки про склад сім'ї, наявність на утриманні непрацездатних осіб тощо, якщо такі були надані особою, що притягається до адміністративної відповідальності);

4) матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення;

5) опис документів.

3. Справа про адміністративне правопорушення передається до суду за місцем вчинення правопорушення рекомендованим поштовим відправленням або нарочним у строк не пізніше трьох робочих днів після реєстрації протоколу в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3).

Матеріали справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується посадовою особою органу державного фінансового контролю, ставиться дата його складання.

4. У супровідному листі про передачу справи про адміністративне правопорушення до суду зазначаються:

1) обставини, суть та якою посадовою особою вчинено адміністративне правопорушення;

2) яких заходів для усунення виявлених порушень вжито посадовою особою об'єкта контролю, стосовно якої складено протокол;

3) прохання повідомити орган державного фінансового контролю про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення та про орган державної виконавчої служби, якому надіслано постанову на виконання.

В органі державного фінансового контролю залишаються копії всіх матеріалів справи про адміністративне правопорушення, що передана до суду, і до них долучаються супровідний лист, додатково надані особою, яка притягалася до адміністративної відповідальності, документи, пояснення, повідомлення про результати розгляду справи, сплату адміністративного штрафу тощо.

5. У разі незгоди з рішенням суду, винесеним по справі про адміністративне правопорушення, відповідний орган державного фінансового контролю ініціює перед органами прокуратури внесення подання на таке рішення.

VII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. У Держфінінспекції України та Інспекціях формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, в яких накопичуються такі документи і матеріали:

1) протокол;

2) надані в письмовій формі особою, яка притягалася до адміністративної відповідальності, пояснення, зауваження, заперечення, клопотання;

3) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

4) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, її майновий і сімейний стан, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи (у разі їх надання особою) чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

5) копія листа про повідомлення особи про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

6) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

7) скарга порушника або подання на постанову по справі про адміністративне правопорушення (якщо скарга подавалась чи подання вносилося) і матеріали їх розгляду;

8) матеріали листування щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

9) документ про сплату адміністративного штрафу (його копія);

10) документи щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

2. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує  посадова особа органу державного фінансового контролю, яка склала протокол. Контроль за формуванням справи про адміністративне правопорушення, в тому числі за своєчасним направленням постанови про накладення адміністративного стягнення (за статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП) для примусового виконання здійснює керівник того структурного підрозділу органу державного фінансового контролю, працівником якого складено протокол про адміністративне  правопорушення.

3. В органі державного фінансового контролю ведеться журнал видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 8).

Директор Департаменту
місцевих бюджетів, взаємодії
з ЦОВВ та регіонамиЄ.Ю. Кузькін
Додаток 1
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушенняДодаток 2
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 9 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтею 164-2, частинами третьою - сьомою статті 166-6 КУпАП

____________________________________________________________
(назва органу державного фінансового контролю)

№ з/п

Дата складання протоколу, номер протоколу

П. І. Б., посада та місце роботи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

П. І. Б., посада особи, яка склала протокол, назва структурного підрозділу органу державного фінансового контролю

Дата надходження протоколу до органу державного фінансового контролю

Дата винесення постанови та суть прийнятого рішення із зазначенням розміру накладеного штрафу

Дата вручення (направлення) постанови

Дата скарги (подання) на постанову та П. І. Б. скаржника (назва органу прокуратури)

Дата та суть винесеного по скарзі (поданню) рішення

Позначка про сплату штрафу, дата, номер платіжного документа, сума (грн)

Позначка про надіслання постанови до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу, дата, номер листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Додаток 3
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 9 розділу ІІ, пункт 3 розділу VI)

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду

_______________________________________________
(назва органу державного фінансового контролю)

№ з/п

Дата складання протоколу, номер протоколу

П. І. Б., посада та місце роботи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

П. І. Б., посада особи, яка склала протокол, назва структурного підрозділу органу державного фінансового контролю

Дата надіслання матеріалів справи про адміністративне правопорушення до суду

Результати розгляду справи в суді

Дата подання та назва органу прокуратури, що його ініціював

Відомості про результати розгляду подання

Позначка про сплату штрафу та його розмір (грн), дата, номер платіжного документа

дата винесення постанови

прийняте рішення, розмір штрафу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 4
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 2 розділу ІІI)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення


Додаток 5
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 6 розділу ІIІ)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення


Додаток 6
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 6 розділу ІIІ)

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення


Додаток 7
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 7 розділу ІV)

РІШЕННЯ
по скарзі (поданню прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушенняДодаток 8
до Порядку оформлення Державною
фінансовою інспекцією України
та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні
правопорушення
(пункт 3 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення

_______________________________________________
(назва органу державного фінансового контролю)

№ з/п

Дата видачі бланка

Тип виданого бланка (протокол про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення, постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення чи рішення по скарзі (поданню прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення)

Кількість виданих бланків документів (шт.)

Номери (серія) виданих бланків (з № по №)

П. І. Б., посада особи, яка отримала бланки документів, назва структурного підрозділу органу державного фінансового контролю

Підпис особи, яка отримала бланки документів

Повернено зіпсованих бланків (кількість (шт.), номери) документів

П. І. Б. особи, яка отримала зіпсовані бланки документів

Підпис особи, яка отримала зіпсовані бланки документів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10on top