Document z2197-13, valid, current version — Adoption on December 5, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 14, 2014. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2013 N 983
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за N 2197/24729

Про затвердження Змін
до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні

Відповідно до Закону України від 05 липня 2011 року N 3565-VI
( 3565-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері
автомобільних перевезень", підпункту 4.8.24 підпункту 4.8 пункту 4
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого
Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581
( 581/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363
( z0128-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20
лютого 1998 року за N 128/2568, що додаються.
2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Міністр В.В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А.Пронченко
Міністр внутрішніх справ України В.Ю.Захарченко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.12.2013 N 983
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за N 2197/24729

ЗМІНИ
до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні
( z0128-98 )

1. У главі 1: 1) абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять восьмий вважати
відповідно абзацами восьмим - двадцять сьомим; 2) в абзаці восьмому слова "експедитор з перевезення
вантажів" замінити словами "експедитор транспортний"; 3) в абзаці шістнадцятому слова "укрупнену вантажну одиницю"
замінити словами "укрупнене вантажне місце"; 4) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції: "Перевізник - фізична або юридична особа - суб'єкт
господарювання, що надає послуги з перевезень вантажів чи здійснює
за власний кошт перевезення вантажів автомобільними транспортними
засобами."; 5) абзац вісімнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять сьомий
вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим; 6) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "Причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії,
пристосований для буксирування автомобілем."; 7) доповнити главу новими термінами такого змісту,
розмістивши їх в алфавітному порядку: "Засіб пакетування - засіб для формування і скріплення
вантажів в укрупнене вантажне місце, за винятком
пакетоформувальної і пакетоскріплювальної техніки, в результаті
застосування якого забезпечується пакетування."; "Піддон - засіб пакетування, що має настил і, за
необхідності, надбудову для розміщення і кріплення вантажу.".
2. В абзаці другому пункту 2.7 глави 2 слово "безпечних"
виключити.
3. У главі 3: 1) у пункті 3.1 слово "місцевому" замінити словом "міському"; 2) в абзаці другому пункту 3.8 слова "телефонограмою,
телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом"
замінити словами "електронними чи іншими засобами зв'язку".
4. У підпункті "г" пункту 7.1 глави 7 слова "вантажної
одиниці" замінити словами "вантажного місця".
5. Пункти 8.15, 8.25 глави 8 викласти в такій редакції: "8.15. Вантаж повинен бути належним чином закріплений
засобами кріплення (ременями, ланцями, розтяжками, тросами,
розпірними перекладинами, якірними рейками (балками), сітками
тощо) відповідно до національних стандартів щодо правил безпечного
закріплення вантажів і засобів кріплення. Кількість засобів
кріплення вантажу повинна бути достатньою для здійснення його
безпечного перевезення."; "8.25. Час прибуття автомобіля для завантаження
встановлюється у пункті вантаження з моменту проставляння в
товарно-транспортній накладній відмітки про фактичний час прибуття
автомобіля для завантаження, а час прибуття автомобіля для
розвантаження - з моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної
накладної в пункті розвантаження.".
6. У главі 11: 1) абзац перший пункту 11.1 викласти в такій редакції: "11.1. Основним документом на перевезення вантажів є
товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7
( za197-13 ) до цих Правил."; 2) пункт 11.3 виключити. У зв'язку з цим пункти 11.4 - 11.10 вважати відповідно
пунктами 11.3 - 11.9.
7. Абзац другий пункту 14.4 глави 14 викласти в такій
редакції: "Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі
належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.".
8. У главі 24: 1) підпункт 24.1.1 пункту 24.1 викласти в такій редакції: "24.1.1. Перевезення продукції хімічної промисловості, що
належить до небезпечних вантажів у частині, не передбаченій цією
главою, здійснюється відповідно до Європейської угоди про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
( 994_217 ), Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ) та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26
липня 2004 року N 822 ( z1040-04 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 20 серпня 2004 року за N 1040/9639 (далі - Правила
дорожнього перевезення небезпечних вантажів)."; 2) у підпункті 24.2.11 пункту 24.2 слова "Правил перевезень
небезпечних вантажів автомобільним транспортом в Україні" замінити
словами "Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення
небезпечних вантажів (ДОПНВ) ( 994_217 ), Закону України "Про
перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) та Правил дорожнього
перевезення небезпечних вантажів ( z1040-04 )".
9. Абзац другий пункту 27.1 глави 27 викласти в такій
редакції: "Перевезення цієї категорії вантажів автомобільними
транспортними засобами здійснюється з особливостями, встановленими
Правилами проїзду великогабаритних та великовагових транспортних
засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними
переїздами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2001 року N 30 ( 30-2001-п ).".
10. Пункт 28.3 глави 28 виключити. У зв'язку з цим пункти 28.4 - 28.6 вважати відповідно
пунктами 28.3 - 28.5.
11. У тексті Правил слово "вага" у всіх відмінках замінити
словом "маса" у відповідних відмінках.
12. У додатку 1 до Правил: 1) слово "місцевому" замінити словом "міському"; 2) у главі 2: в абзаці четвертому пункту 2.1 слова "телефонограмою або по
міжмашинних зв'язках "ЕОМ - ЕОМ" замінити словами "електронними чи
іншими засобами зв'язку"; у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 слова "транспортних документів і
дорожніх листів" замінити словами "товарно-транспортних
документів"; у пункті 2.5 слова "оформлений дорожній лист, завірений
Перевізником" замінити словами "оформлена товарно-транспортна
накладна"; 3) у пункті 5.2 глави 5 слова "телекс", "телетайп" замінити
словом "e-mail".
13. У додатку 2 до Правил слова "телекс", "телетайп" замінити
словом "e-mail".
14. У додатку 4 до Правил слова "серія" та "чи подорожнього
листа" виключити.
15. Після додатка 6 доповнити Правила новим додатком 7, що
додається. У зв'язку з цим додатки 7 - 21 вважати відповідно додатками 8
- 22. У тексті Правил посилання на додатки 7 - 21 замінити
посиланнями відповідно на додатки 8 - 22.
16. У додатку 20 до Правил: 1) слово "серії" виключити; 2) слова "дорожній лист" у всіх відмінках замінити словами
"товарно-транспортна накладна" у відповідних відмінках; 3) слово та цифри "додатка 18" замінити словом та цифрами
"додатка 19".
17. У тексті додатків до Правил цифри та літеру "19__ р."
замінити цифрами та літерою "20__ р.".
Директор Департаменту
автомобільного транспорту Д.В.Петухов

Додаток 7
до Правил перевезень
вантажів автомобільним
транспортом

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
( za197-13 )on top