Document z2038-13, valid, current version — Adoption on November 8, 2013
( Last event — Entry into force, gone December 17, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2013  № 1320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2013 р.
за № 2038/24570

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Відповідно до статей 14, 23 і 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 року за № 2024/22336, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Департаменту фінансової політики (Лівий І.З.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський


С.Г. Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
08.11.2013 № 1320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2013 р.
за № 2038/24570

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та наказами Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України).

II. Основні завдання та функції Комісії

До повноважень Комісії належать:

1) розгляд актів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, а саме: товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

2) вирішення питань про застосування до  суб’єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

3) визначення розміру штрафу;

4) ініціювання звернення до суду з позовною заявою про стягнення із суб’єкта відповідної суми штрафу в разі його несплати протягом установленого строку;

5) погодження розроблених структурним підрозділом Мінекономрозвитку України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму квартальних планів проведення перевірок суб’єктів, на підставі яких видається відповідний наказ Мінекономрозвитку України.

ІІІ. Порядок організації діяльності Комісії та підготовки справ до розгляду

1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, членів та секретаря.

2. Головою Комісії є перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступником голови Комісії та секретарем - працівники структурного підрозділу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3. Посадовий склад Комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку України.

4. Формою роботи Комісії є засідання, що проводятьсяза рішенням її голови.

Засідання веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії обирають тимчасово виконуючого обов’язки голови Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина їїчленів.

5. Засідання Комісії проводяться протягом строку, визначеного пунктом 10 Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 року за № 2024/22336 (далі - Порядок).

6. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії голова Комісії призначає одного з членів Комісії виконувати обов’язки секретаря Комісії.

7. Розгляд справ на засіданні Комісії розпочинається з доповіді головуючого або члена Комісії, які попередньо повинні вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховується суб’єкт, працівники, які брали участь у проведенні перевірки, та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

На засіданні Комісії ведеться протокол. Протокол підписується головуючим, секретарем та всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

8. Член Комісії має право:

вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

9. Член Комісії зобов’язаний виконувати доручення голови Комісії відповідно до законодавства.

10. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов’язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу, якщо:

він є членом сім’ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності члена Комісії.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова або інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов’язаний ознайомити члена Комісії про йоговідвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

11. Комісія має право запитувати в установленому законом порядку необхідну для розгляду справи та здійснення повноважень інформацію як від суб’єктів, так і від працівників, які брали участь у проведенні перевірки.

IV. Прийняття рішення Комісією

1. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

1) про накладення штрафу на суб’єкта за вчинене правопорушення;

2) про закриття провадження у справі.

У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб’єктом Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією, крім накладення штрафу на суб’єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб’єкта шляхом обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб’єкта в порядку, встановленому законом.

2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов’язковою.

У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої мотивовані зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов’язково додаються до протоколу засідання Комісії.

3. На підставі протоколу засідання Комісії рішення оформляється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1 і 2 до Порядку,  у двох примірниках, які підписуються головою Комісії та скріплюються печаткою Мінекономрозвитку України.

Рішення оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4. Рішення Комісії може бути оскаржене суб’єктом у встановленому законодавством порядку.

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономрозвитку України.

Заступник директора
департаменту фінансової
політикиВ.В. Андрієнкоon top