Document z2012-13, valid, current version — Adoption on November 11, 2013
( Last event — Entry into force, gone December 10, 2013. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2013 N 896
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2013 р.
за N 2012/24544

Про внесення змін до наказу
Державної туристичної адміністрації України
від 06 червня 2005 року N 50

Відповідно до статті 23 Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) та підпункту 4.7.5 пункту 4.7 пункту 4 Положення про
Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ),
Н А К А З У Ю:
1. Абзац другий пункту 2 Опису бланка ваучера, затвердженого
наказом Державної туристичної адміністрації України від 06 червня
2005 року N 50 ( z0765-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18 липня 2005 року за N 765/11045 (у редакції
наказу Міністерства культури і туризму України від 03 березня
2011 року N 16), виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати
відповідно абзацами другим - одинадцятим.
2. Внести до Інструкції про порядок оформлення ваучера на
надання туристичних послуг та його використання, затвердженої
наказом Державної туристичної адміністрації України від 06 червня
2005 року N 50 ( z0765-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 18 липня 2005 року за N 765/11045, такі зміни:
2.1. Пункт 1.3 глави 1 виключити. У зв'язку з цим пункт 1.4 вважати пунктом 1.3.
2.2. У главі 2: в абзаці другому пункту 2.1 слова "державною мовою або мовою
національних меншин України" замінити словами "відповідно до вимог
Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ); у пункті 2.2 слова "- власник ваучера" замінити словами ",
який оформляє ваучер"; пункти 2.4 та 2.5 викласти в такій редакції: "2.4. Ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності,
який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, у трьох
примірниках. Інформація, що вноситься до ваучера, має бути
ідентичною на всіх примірниках. Перший і другий примірники ваучера
видаються перед початком подорожі вповноваженою особою суб'єкта
туристичної діяльності туристу, що здійснює подорож індивідуально,
або керівнику групи туристів при груповій поїздці. Третій
примірник ваучера зберігається у суб'єкта туристичної діяльності,
який його оформив. У разі оформлення електронного варіанта ваучера
він передається туристу засобами електронного зв'язку, а його
електронна копія зберігається у суб'єкта туристичної діяльності. 2.5. У разі оформлення суб'єктом туристичної діяльності, що
реалізує послуги, електронного варіанта ваучера суб'єкт
туристичної діяльності повинен на вимогу туриста надати йому
письмове підтвердження факту укладення договору на туристичне
обслуговування на умовах, зазначених в електронному варіанті
ваучера."; пункт 2.6 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.7-2.11 вважати відповідно
пунктами 2.6-2.10; пункт 2.6 після слів "оформлений індивідуально" доповнити
словами ", якщо інше не випливає з особливостей здійснення
подорожі".
3. Державному агентству України з туризму та курортів
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак
Голова Державного агентства України
з туризму та курортів О.О.Шаповалова
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродськийon top