Document z1934-12, invalid, current version — Loss of force on February 7, 2019, on the basis - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.10.2012 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2012 р.
за N 1934/22246
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), розділів II і III Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", з метою забезпечення
реалізації норм Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо регулювання діяльності банків" ( 3024-17 ) та
приведення нормативно-правових актів Національного банку України у
відповідність до законодавства України Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про відкриття та функціонування
кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів
у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами),
такі зміни:
1.1. В абзаці другому розділу 1 слова "банківської ліцензії
та письмового дозволу на здійснення операцій з валютними
цінностями (далі - ліцензія та письмовий дозвіл)" замінити словами
"банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій (далі - банківська ліцензія та генеральна
ліцензія)".
1.2. У тексті розділів 2, 3 та 4 слова "ліцензії та
письмового дозволу" у всіх відмінках замінити словами "банківської
ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках.
1.3. Абзац другий пункту 4.4 розділу 4 після слів "до
Державного бюджету України" доповнити словами "та Пенсійного фонду
України".
1.4. В абзацах п'ятому пункту 6.2 та четвертому пункту 6.3
розділу 6 слова "письмового дозволу на здійснення операцій з
валютними цінностями" замінити словами "генеральної ліцензії на
здійснення валютних операцій".
2. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002
N 502 ( z0021-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), такі зміни:
2.1. У пункті 1.1 глави 1: в абзаці п'ятому слова "Національного банку України"
виключити; в абзаці восьмому слова "генеральну ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями"
замінити словами "генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій".
2.2. У главі 2: у пункті 2.1: в абзаці другому слова "письмовий дозвіл Національного банку
України на здійснення неторговельних операцій з валютними
цінностями" замінити словами "генеральну ліцензію на здійснення
валютних операцій у частині проведення операцій з готівковою
іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти
банків, та/або операцій з готівковою іноземною валютою (купівля,
продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти,
що працюють на підставі укладених банками агентських договорів з
юридичними особами - резидентами"; в абзаці третьому слова "генеральну ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями"
замінити словами "генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій"; пункт 2.15 викласти в такій редакції: "2.15. У разі прийняття Національним банком України рішення
про відкликання банківської ліцензії чи відкликання генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій банк (фінансова установа)
зобов'язаний в триденний строк після отримання цього рішення
повернути довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти до
територіального управління. Територіальне управління робить
відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти".
3. Унести до Правил вивезення з України і ввезення в Україну
уповноваженими банками національної та іноземної валюти,
банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327
( z0753-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.08.2003 за N 753/8074 (зі змінами), такі зміни:
3.1. У пункті 1.1 глави 1 слова "письмовий дозвіл
Національного банку на" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині".
3.2. У пункті 2.1 глави 2 слова "письмовий дозвіл
Національного банку на здійснення операцій з банківськими металами
на міжнародних ринках" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з
банківськими металами на міжнародних ринках (щодо залучення та
розміщення банківських металів на міжнародних ринках та/або
торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках)".
3.3. У пункті 3.1 глави 3 слова "письмовий дозвіл
Національного банку на" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині".
3.4. У пункті 4.1 глави 4 слова "письмовий дозвіл
Національного банку на операції з банківськими металами на
валютному ринку України та/або операції з банківськими металами на
міжнародних ринках" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з
банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення
та розміщення банківських металів на валютному ринку України та
торгівлі банківськими металами на валютному ринку України) та/або
здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках
(щодо залучення та розміщення банківських металів на міжнародних
ринках та/або торгівлі банківськими металами на міжнародних
ринках)".
3.5. У тексті Правил слова "письмового дозволу Національного
банку на здійснення операцій з валютними цінностями" замінити
словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій".
4. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для
оплати банківських металів та проведення окремих валютних
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 266 ( z0897-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі
змінами), такі зміни:
4.1. У пункті 1.7 глави 1 слова "письмовий дозвіл
Національного банку на здійснення операцій з" замінити словами
"генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині
торгівлі".
4.2. У главі 2: абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з
банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення
та розміщення банківських металів на валютному ринку України та
торгівлі банківськими металами на валютному ринку України), для
отримання ліцензії з метою оплати банківських металів для
подальшого їх увезення на територію України має подати в довільній
формі заяву про отримання ліцензії для оплати банківських металів
із зазначенням суми в іноземній валюті, яка має переказуватися."; підпункти "а", "б" виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно
абзацами другим, третім.
4.3. Підпункт "е" пункту 2.3 після слів "листа-погодження"
доповнити словами "Кабінету Міністрів України".
5. Унести до Положення про порядок отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), такі зміни:
5.1. В абзаці першому пункту 4.1 глави 4 розділу I слова
"письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій
із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
(далі в цій главі - уповноважений банк)" замінити словами
"генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині
залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках".
5.2. В абзацах другому пункту 1.1 та другому пункту 1.4
глави 1 розділу II слова "письмовий дозвіл Національного банку на
здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на
міжнародних ринках" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення
іноземної валюти на міжнародних ринках".
6. В абзаці другому пункту 1.5 глави 1 Положення про порядок
видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на
використання іноземної валюти на території України як засобу
платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 14.10.2004 N 483 ( z1429-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за N 1429/10028 (зі
змінами), слова "письмовий дозвіл на здійснення операції з
валютними цінностями" замінити словами "генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій".
7. Унести до розділу I Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за
N 950/11230 (зі змінами), такі зміни: в абзаці дев'ятому пункту 4 слова "письмового дозволу на
здійснення операцій з валютними цінностями" та в пункті 14 слова
"письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з
валютними цінностями (генеральної ліцензії)" замінити словами
"генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій"; в абзаці двадцять другому пункту 4 слова "(письмовий дозвіл
Національного банку на здійснення операцій з валютними
цінностями)" виключити.
8. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України та банків України для
використання в роботі.
9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова С.Г.Арбузов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
Голова Державної
податкової служби України О.В.Клименкоon top