Document z1836-13, invalid, current version — Loss of force on September 23, 2016, on the basis - z1191-16

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013  № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2013 р.
за № 1836/24368

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 400 від 03.08.2016}

Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 337 від 14.07.2015
№ 147 від 18.03.2016}

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" та з метою вдосконалення системи обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, що додається.

2. Скасувати наказ Міністра оборони України від 16 червня 2006 року № 356 "Про затвердження Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України" (зі змінами).

3. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В.Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
10.10.2013  № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2013 р.
за № 1836/24368

ПОЛОЖЕННЯ
про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

1. Це Положення визначає порядок обліку та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України.

2. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (зі змінами) та Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" формування спеціального фонду військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - бюджетні установи), здійснюється за рахунок власних надходжень.

Перелік груп та підгруп власних надходжень бюджетних установ та напрями їх використання визначено частиною четвертою статті 13 та частиною дев’ятою статті 51 Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні установи здійснюють дозволені види господарської діяльності, пов’язаної з отриманням додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил), виключно після їх реєстрації як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах України.

Господарська діяльність, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, здійснюється військовими частинами після одержання у встановленому порядку ліцензії без справляння плати за видачу такої ліцензії.

Реєстрація бюджетних установ як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах України здійснюється відповідно до Порядку реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року № 749.

Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 року № 1171.

4. Планування, використання та облік надходжень спеціального фонду бюджетними установами Міністерства оборони України здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) та переліку власних надходжень бюджетних установ Міністерства оборони України за групами та видами надходжень, наведеного в додатку до цього Положення.

5. Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, бюджетні установи використовують на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг.

Якщо доходи бюджетних установ від надання послуг перевищують витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 337 від 14.07.2015}

6. Кошти, отримані за додаткову (господарську) діяльність, бюджетні установи використовують для організації додаткової (господарської) діяльності.

Якщо доходи бюджетних установ перевищують витрати, пов’язані з організацією додаткової (господарської) діяльності, бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

{Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства оборони № 337 від 14.07.2015}

7. Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та додаткову (господарську) діяльність, яка підлягає перерахуванню Міністерству оборони України, здійснюється за формулою

Спер.=(Cд-Cв-Cп)x0,5,

де

Сд

-

кошти, отримані за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);


-

кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) витрат, понесених під час надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);


Сп

-

сума податків (зборів), яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності).

Міністерство оборони України спрямовує ці кошти на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 337 від 14.07.2015}

8. Бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків коштів, отриманих як плата за оренду майна (за винятком сум, які спрямовуються на відшкодування понесених витрат і сплату податків), перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України для фінансування першочергових заходів з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства оборони № 337 від 14.07.2015}

Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за оренду майна, яка підлягає перерахуванню на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України, здійснюється за формулою

Спер.=(Cд-Cв-Cп)x0,5,

де

Сд

-

кошти, отримані за минулий місяць як плата за оренду майна;


-

кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) понесених витрат (оплата експертної оцінки, комунальних послуг, енергоносіїв тощо);


Сп

-

сума податків, яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць як плата за оренду майна.

Решту коштів від плати за оренду майна бюджетні установи використовують на фінансування заходів з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна.

9. Кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна) у повному обсязі зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

10. Перерахування бюджетними установами власних надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України здійснюється на підставі платіжних доручень бюджетних установ лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 337 від 14.07.2015}

11. Кошти спеціального фонду, які надходять від головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетні установи спрямовують виключно на цільові видатки, визначені цим розпорядником, у межах бюджетних асигнувань за спеціальним фондом.

12. Бюджетні установи, які не є платниками житлово-комунальних послуг, кошти, одержані від споживачів (гуртожитки, готелі, комендантські дільниці тощо) як плата за житлово-комунальні послуги, обліковують за видом 1.2.23 "Діяльність гуртожитків, готелів, надання місць для короткотермінового проживання" та перераховують у повному обсязі не рідше одного разу на місяць на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ".

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України та Департамент фінансів Міністерства оборони України спрямовують ці кошти до відповідних квартирно-експлуатаційних органів для оплати ними житлово-комунальних послуг відповідно до затверджених кошторисів за спеціальним фондом.

Квартирно-експлуатаційні органи здійснюють контроль за нарахуванням бюджетними установами плати за житлово-комунальні послуги, своєчасністю і повнотою їх утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України.

Керівники бюджетних установ відповідають за своєчасне нарахування плати за житлово-комунальні послуги, її утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України.

13. У разі проведення бюджетними установами (відповідно до законодавства) операцій у натуральній формі зазначені операції проводяться в межах затверджених кошторисів за спеціальним фондом та відображаються у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

Для зарахування до доходів та видатків спеціального фонду вартості необоротних активів, отриманих у натуральній формі, бюджетні установи не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державної казначейської служби України довідку про надходження у натуральній формі за формою, наведеною у додатку 34 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи здійснюють відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746, та від 12 жовтня 2010 року № 1202 “Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312.

{Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Міністерства оборони № 147 від 18.03.2016}

Вартість активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи відображають у звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 147 від 18.03.2016}

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.

Благодійні внески бюджетні установи зараховують виключно на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України для зарахування цих надходжень (благодійних внесків, грантів та дарунків).

14. Кошти, доходи та видатки спеціального фонду відображаються бюджетними установами на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку згідно із законодавством.

15. Департамент фінансів Міністерства оборони України щороку до 15 січня, виходячи з доведеного Державною казначейською службою України витягу з розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень на відповідний рік, готує та доводить до бюджетних установ інформацію щодо реквізитів спеціальних реєстраційних рахунків Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами для централізованого зарахування власних надходжень.

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
І.Ю. Марко
Додаток
до Положення про облік та використання
коштів спеціального фонду державного
бюджету в Міністерстві оборони України
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
власних надходжень бюджетних установ Міністерства оборони України за групами та видами надходжень

Вид надходжень

Найменування надходжень до спеціального фонду

1

2

1. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1.1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1.1.1

Відшкодовані курсантами та особами офіцерського складу витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також звільнення з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу

1.1.2

Кошти, що надходять від центральних органів виконавчої влади як плата за послуги, пов’язані з призовом громадян України на строкову військову службу

1.1.3

Кошти, що надходять як плата за проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт

1.1.4

Кошти, які надходять від військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни і ветеранів військової служби та членів їхніх сімей як частина оплати вартості путівки за санаторно-курортне лікування на пільгових умовах

1.1.5

Плата за надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я Збройних Сил України військовослужбовцям інших військових формувань та пенсіонерам з числа військовослужбовців, яким відповідно до законодавства надано пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами відповідних військових формувань, та кошти, отримані як відшкодування витрат цих закладів за стаціонарне лікування потерпілих від злочинних діянь

1.1.6

Плата за надання послуг метрологічними службами, військовими метрологічними і вимірювальними лабораторіями у сфері метрологічної діяльності підприємствам, установам та організаціям, які не належать до сфери управління Міністерства оборони України, та громадянам

1.1.7

Кошти, що отримуватимуть бюджетні установи Міністерства оборони України за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.1.8

Кошти від надання платних послуг закладами культури відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого Кабінетом Міністрів України

1.1.9

Кошти від надання військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів та вищими військовими навчальними закладами платних послуг щодо підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу

1.1.10

Кошти від надання спортивними клубами та навчально-спортивними закладами платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Кабінетом Міністрів України

1.1.11

Кошти від надання архівними установами платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Кабінетом Міністрів України

1.1.12

Кошти від надання послуг військовими представництвами Міністерства оборони України з контролю якості та приймання продукції оборонного призначення на договірній основі іншим центральним органам виконавчої влади та вітчизняним суб’єктам господарської діяльності

1.2. Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

1.2.1

Транспортне оброблення вантажів та складське господарство

1.2.2

Діяльність санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України, у тому числі реалізація санаторних путівок за договірними цінами

1.2.3

Діяльність лікувальних закладів Міністерства оборони України, медична, стоматологічна практика та ветеринарна діяльність

1.2.4

Виробництво виробів із деревини

1.2.5

Діяльність у сфері телебачення та радіомовлення

1.2.6

Вища, професійно-технічна, дошкільна, інші види освіти та діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів

1.2.7

Діяльність автомобільного транспорту

1.2.8

Діяльність кафе та їдалень, послуги з постачання готової їжі

1.2.9

Рекламна діяльність

1.2.10

Діяльність зв’язку

1.2.11

Постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води

1.2.12

Виконання земляних та будівельно-монтажних робіт, розбирання будівель та споруд

1.2.13

Авіаційні перевезення

1.2.14

Функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту

1.2.15

Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій

1.2.16

Видавнича та поліграфічна діяльність

1.2.17

Діяльність, пов’язана з очищенням і прибиранням приміщень та територій

1.2.18

Ремонт техніки, устаткування, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1.2.19

Оброблення брухту та відходів

1.2.20

Інші види додаткової (господарської) діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил України

1.2.21

Дослідження та розробки (у тому числі виконання договірних робіт науково-дослідними установами (підрозділами) Міністерства оборони України)

1.2.22

Різні видовищні заходи та інша діяльність у сфері відпочинку та розваг

1.2.23

Діяльність гуртожитків, готелів, надання місць для короткотермінового проживання

1.2.24

Вирощування та виробництво сільськогосподарської продукції

1.3. Плата за оренду майна бюджетних установ

1.3.1

Плата за оренду нерухомого військового майна

1.3.2

Плата за оренду рухомого військового майна

1.4. Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

1.4.1

Кошти за відпущене військовими частинами за плату майно у випадках, передбачених наказами і директивами Міністра оборони України, у тому числі реалізоване уповноваженими підприємствами (організаціями) надлишкове військове майно, яке не належить до озброєння, військової та спеціальної техніки

1.4.2

Кошти від реалізації брухту та відходів чорних і кольорових металів, інших продуктів утилізації військового майна

1.4.3

Кошти, які надходять від здачі на переробку брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали і каміння, та залишаються у розпорядженні Міністерства оборони України

1.4.4

Кошти, які надходять від здачі відходів паперу, шмаття (ганчір’я), отриманого внаслідок списання та вибракування, інших відходів

1.4.5

Кошти, які надходять у рахунок відшкодування (в адміністративному порядку, за виконавчими листами та надписами нотаріальних органів) винними особами матеріальних збитків, завданих державі втратою, псуванням, знищенням, нестачею, розкраданням, незаконними витратами майнових цінностей, втратою чи знеціненням грошових документів, нестачею, розкраданням, понаднормативними втратами дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів та інших валютних цінностей

1.4.6

Кошти за носіння речового майна менше строків, встановлених строками служби речового майна, виданого безкоштовно за нормами забезпечення (у випадках звільнення військовослужбовців із військової служби за відповідними статтями та в інших випадках, передбачених наказами і директивами Міністра оборони України)

2. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2.1. Благодійні внески, гранти та дарунки

2.1.1

Благодійні внески

2.1.2

Гранти та дарунки

2.2. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

2.2.1

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

2.2.2

Кошти (вартість квартир), отримані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 715 "Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони", інших договорів про спільне будівництво житла для військовослужбовців (інвестування) на землях колишніх військових містечок

2.2.3

Кошти (вартість матеріально-технічних ресурсів), що отримують бюджетні установи в рамках виконання програм міжнародної технічної допомоги

2.3. Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

2.3.1

Кошти, що отримують військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів від розміщення на депозитах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

__________
Примітка.


Перерахування коштів на рахунки Міністерства оборони України здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня до 25 числа кожного місяця.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 147 від 18.03.2016}on top