Document z1678-16, valid, current version — Adoption on November 17, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 28, 2017. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.11.2016  № 2473


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2016 р.
за № 1678/29808

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
17.11.2016  № 2473


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2016 р.
за № 1678/29808

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. Пункт 1 розділу І після слів «відповідно до» доповнити словами «Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України,».

2. У пункті 1 розділу ІІ:

1) абзаци другий, третій замінити новим абзацом такого змісту:

«борг за активом - балансова вартість активу без урахування суми сформованого резерву; уцінки за цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки; дисконту та/або премії;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами третім - двадцять четвертим;

2) після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«гарантійний внесок - форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань за договором купівлі-продажу, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що складає частину від початкової ціни активів (майна) та підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) шляхом перерахування коштів на рахунок організатора торгів або шляхом надання банківської гарантії (у тому числі в електронній формі) на відповідну суму або в іншій формі;

електронна торгова система (далі - ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять шостим;

3) абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п’ятим;

4) в абзаці одинадцятому слово «торги» замінити словами «діяльність з організації торгів та/або юридична особа, що володіє електронним майданчиком (оператор електронного майданчика)»;

5) в абзаці шістнадцятому слова «виконавчою дирекцією Фонду» замінити словом «Фондом»;

6) після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«початкова ціна - ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

7) абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«початкова ціна реалізації - вартість активу (майна) на повторних торгах, відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені Фондом;»;

8) абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

«пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), публічного паспорта активу (майна) і пропозиції щодо початкової ціни/початкової ціни реалізації та формується МКУА (залежно від категорії активу (майна) банку);».

3. У пункті 2 розділу ІІІ слова «виконавчою дирекцією Фонду» замінити словом «Фондом».

4. Пункти 1-5 розділу IV замінити пунктами такого змісту:

«1. МКУА подає план продажу активів (майна) уповноваженому структурному підрозділу Фонду перед затвердженням Фондом. Разом з планом продажу активів (майна) МКУА подає перелік активів (майна) банку, що не підлягають продажу.

МКУА також формує та затверджує протоколом пропозицію щодо кожного активу (майна), лота або пулу відповідно до плану продажу активів (майна) банку.

Пропозиції формуються відповідно до планів продажу активів (майна), затверджуються протоколом МКУА та передаються до Фонду.

МКУА подає уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо кожного активу (майна), лота або пулу активів (майна), а уповноважений структурний підрозділ формує висновки щодо кожного активу (майна), лота або пулу.

Зміни до пропозицій готуються у вигляді окремого протоколу МКУА та погоджуються у порядку, визначеному цим пунктом.

2. Уповноважений структурний підрозділ може доручити МКУА підготувати пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку, лота або пулу активів.

3. Фонд укладає договір з організатором відкритих торгів (аукціону), вимоги до змісту якого встановлені Фондом, згідно з рішенням Фонду про затвердження порядку та умов продажу активу(ів) (майна).».

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Протягом п'яти робочих днів після рішення Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) банк на своєму веб-сайті і Фонд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднюють публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціонів) за формою та структурою інформації, визначеними у додатках 1-10 до цього Положення.»;

в абзаці другому слова «Фонд протягом п’яти робочих днів» замінити словами «Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення банком, що ліквідується, і Фондом на своїх веб-сайтах публічних паспортів активів (майна) та паспорта відкритих торгів (аукціонів) Фонд»;

в абзаці третьому слова «двадцяти одного робочого дня» замінити словами «дванадцяти робочих днів»;

в абзаці четвертому слово «активу» замінити словом «активу(ів)»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова «активу» та «щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить службову інформацію, та персональних даних» замінити відповідно словами «активу(ів)» та «щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Після цього банк забезпечує доступ до кімнати даних у робочий час упродовж робочого тижня та можливість ознайомлення з активом(ми) (майном) на період до дати проведення відкритих торгів (аукціону) та надає проект договору купівлі-продажу активів (майна), а до електронної форми документів - на спеціальному захищеному веб-сайті, доступ до якого забезпечується Фондом цілодобово до дати проведення відкритих торгів (аукціону), на яких планується продати такий актив (майно).»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова та цифри «активу», «10», «витяг із такого реєстру» замінити відповідно словами та цифрами «активу(ів)», «11», «такий реєстр з оновленою інформацією»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«За сім робочих днів до кожних повторних відкритих торгів (аукціону) по лоту Фонд оновлює паспорт відкритих торгів (аукціону). Фонд та банк, що ліквідується, оприлюднюють оновлений паспорт відкритих торгів (аукціону) на своїх веб-сайтах без оприлюднення оголошення щодо продажу активів (майна) в друкованих засобах масової інформації.»;

4) у пункті 4:

слово «двох» замінити словом «трьох»;

після слова «(аукціону)» доповнити пункт знаком «,».

6. У розділі VI:

1) в абзаці сьомому пункту 1 слова «та таким, що відповідає Закону про систему гарантування» виключити;

2) у пункті 2 слова «(на електронних майданчиках)» замінити словами «, у тому числі через ЕТС»;

3) в абзаці першому пункту 3:

слово «реалізації» виключити;

після слів «оціночну вартість» доповнити словами «, визначену незалежним суб’єктом оціночної діяльності»;

4) пункт четвертий виключити.

7. Розділ VII викласти в такій редакції:

«VII. Порядок продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні)

1. Після рішення Фонду щодо затвердження пропозиції Фонд протягом трьох робочих днів зобов'язаний укласти договір з організатором торгів.

2. Не пізніше одного робочого дня після кінцевого строку/терміну прийому організатором торгів заявок на участь у відкритих торгах (аукціоні) від потенційних покупців банк надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду інформацію про кількість зареєстрованих потенційних покупців у розрізі лотів.

3. Для участі у відкритих торгах (аукціоні) потенційний покупець має внести організатору відкритих торгів (аукціону) гарантійний внесок, розмір якого встановлюється Фондом та який підлягає поверненню організатором відкритих торгів (аукціону) переможцю за вирахуванням встановленої Фондом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону), але не раніше отримання підтвердження від банку, що ліквідується, про укладення договору та повний розрахунок за відповідні активи (майно) з боку такого переможця.

Гарантійні внески повертаються іншим учасникам відкритих торгів (аукціону), які не були визнані переможцями.

4. У разі якщо відкриті торги (аукціон) відбулися, Фонд отримує від організатора торгів протокол відкритих торгів (аукціону) із зазначенням ціни продажу лота. Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) не раніше трьох робочих днів з дати завершення відкритих торгів (аукціону), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та протягом наступного робочого дня з дня проведення розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.

5. У разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), укладання договору купівлі-продажу активу(ів) (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, розмір винагороди організатору відкритих торгів (аукціону) становить визначену Фондом частину від затвердженого Фондом розміру винагороди організатора торгів за продаж цих активів (майна).

Залишок гарантійного внеску після вирахування визначеної Фондом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону) перераховується банку, що ліквідується.

6. У разі скасування відкритих торгів (аукціону) або визнання їх такими, що не відбулися, гарантійні внески повертаються їх учасникам протягом 3 (трьох) робочих днів.

7. Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця (учасника).

8. Банк кожної п'ятниці надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду відомості щодо реалізованих активів (майна) банку за формою, визначеною у додатку 12 до цього Положення, із зазначенням фактичного отримання банком коштів.

9. Банк, що ліквідується, має право продати активи (майно), які не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні), зі зниженням їх початкової ціни, встановленої для проведення перших відкритих торгів (аукціону), на 10 відсотків з можливістю подальшого зниження початкової ціни реалізації на кожних наступних відкритих торгах (аукціоні) на 10 відсотків, але сумарно не більше ніж на 30 відсотків від початкової ціни, що затверджена Фондом, без повторного затвердження Фондом початкової ціни реалізації на повторних відкритих торгах (аукціоні) за умови відсутності інших рішень Фонду.

10. У разі якщо після зниження початкової ціни на 30 відсотків відкриті торги (аукціон) з продажу активів (майна) не відбулися, банк, що ліквідується, повторно подає до уповноваженого структурного підрозділу Фонду пропозицію щодо відповідних активів (майна) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення таких торгів.».

8. У додатках:

додаток 1 до Положення викласти у новій редакції, що додається;

доповнити Положення новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-11 вважати відповідно додатками 3-12;

у додатках 6, 7 до цього Положення слово та цифру «додатка 4» замінити словом та цифрою «додатка 5»;

додатки 10, 11 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

відмітку додатка 12 викласти у такій редакції:

«Додаток 12 до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

(пункт 8 розділу VII)».

Директор департаменту
консолідованого продажу
та управління активамиЮ.В. БерещенкоДодаток 1
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

ПРАВА
вимоги юридичних осіб

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

короткий опис боржника із зазначенням найменування та місцезнаходження;

основні дані за активом;

оціночна вартість активу;

історія реструктуризації;

опис претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості (повна хронологія подій претензійно-позовної роботи, опис дій, направлених на задоволення вимог кредитора, результати розгляду спорів);

інформація щодо забезпечення за активом, у тому числі його детальний опис;

інформація щодо поручителів, у тому числі майнових поручителів;

аналіз фінансово-майнового стану позичальника та/або поручителів;

наявність оригіналів документів кредитної справи;

відмітка про те, що майнові права за активом є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

інші чинники, що впливають на якість активу (його забезпечення), у тому числі місце надання кредиту/місце проживання поручителя/місцезнаходження предмета застави;

інформація про проведену оцінку (СОД) активу;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

короткий опис боржника (без зазначення найменування/прізвища, ім'я та по батькові, місцезнаходження/місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації);

основні дані за активом;

стан претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості;

інформація щодо забезпечення за активом, у тому числі опис забезпечення (без зазначення найменування/прізвища, ім'я та по батькові, місцезнаходження/місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації);

інформація про наявність поручителів, у тому числі майнових поручителів;

інші чинники, що впливають на якість активу (його забезпечення), у тому числі місце надання кредиту/місце проживання поручителя/місцезнаходження предмета застави.Додаток 2
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

ПРАВА
вимоги юридичних осіб - портфель активів
(кредити та дебіторська заборгованість)

Внутрішній та публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

найменування боржника;

опис боржника;

опис активу;

опис майна, переданого в забезпечення;

пропозиція МКУА банку щодо вартості активу;

обґрунтування банку щодо складу та наповнення портфеля (спільні ознаки, інше);

інша інформація.Додаток 10
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

ПАСПОРТ
відкритих торгів (аукціону):

організатор відкритих торгів (аукціону);

місцезнаходження та посилання в мережі Інтернет на веб-сторінку організатора торгів, номер телефону, час роботи;

початкова ціна реалізації/вартість реалізації;

номери біржових лотів (номер, під яким буде виставлений актив на продаж);

умови відкритих торгів (аукціону):

розмір реєстраційного внеску;

розмір гарантійного внеску;

склад лота;

крок аукціону;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні);

порядок ознайомлення з активом/контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном.Додаток 11
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 3 розділу V)

РЕЄСТР
заявок про зацікавленість у придбанні активу (майна)

Найменування банку, що ліквідується.

Номер та назва лота.

Організатор відкритих торгів (аукціону).

Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону).

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні).

№ з/п

Дата реєстрації

Найменування юридичної особи (П. І. Б. фізичної особи)

П. І. Б. представника юридичної особи

Контактні дані

on top