Document z1678-13, first version — Adoption on September 20, 2013
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

20.09.2013  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1678/24210

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Відповідно до статей 9 та 13 Закону України «Про природні монополії», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, що додається.

2. Юридичному управлінню (Дудченко В.Г.) та Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови Антимонопольного комітету України –
державний уповноважений

М.Ю. Бродський


Л.І. Колісник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
20.09.2013  № 169


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1678/24210

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про природні монополії».

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, що здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії) на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), та прийняли рішення про застосування стимулюючого регулювання за погодженням з Комісією (далі - ліцензіати).

1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази активів ліцензіатів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази, строків їх корисного використання та метод нарахування амортизації для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.4. Термін «регуляторна база активів» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про природні монополії».

1.5. Облік регуляторної бази активів щодо діяльності з транспортування теплової енергії ведеться окремо від інших видів ліцензованої діяльності.

1.6. Облік регуляторної бази активів, введених до переходу на стимулююче регулювання, ведеться окремо від обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

1.7. Регуляторна база активів ліцензіата обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії відповідно до пункту 2.5 розділу ІІ Методики формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 02 листопада 2012 року № 357, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 року за № 1916/22228 (далі - Методика формування тарифів).

1.8. У складі регуляторної бази активів враховуються власні та отримані на умовах фінансового лізингу об'єкти і орендовані цілісні майнові комплекси, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, основні засоби, отримані на праві господарського відання чи праві оперативного управління, інші необоротні матеріальні активи, а також нематеріальні активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії.

Об’єкти незавершеного будівництва, а також об’єкти, які не будуть використовуватись для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії у регуляторному періоді, для якого розраховуються тарифи, не враховуються в регуляторній базі активів.

1.9. Вартість створених, реконструйованих та модернізованих об'єктів для транспортування теплової енергії враховується при визначенні вартості регуляторної бази активів з дати введення відповідних об'єктів в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

1.10. Інфраструктура, яка використовується відповідно до договорів концесії, враховується у складі регуляторної бази активів з урахуванням положень Законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» та відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.11. Орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за використання майна, що не перебуває у власності ліцензіата та необхідне для здійснення ліцензованої діяльності, не включаються до складу регуляторної бази активів.

1.12. Зміна вартості активів відповідно до бухгалтерського обліку не враховується при визначенні початкової та залишкової вартості регуляторної бази активів.

II. Визначення регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

2.1. При першому застосуванні стимулюючого регулювання величина регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі - Методика оцінки активів), за умови отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

2.2. Не включаються до складу регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання:

земельні ділянки та речові права на них;

об’єкти соціальної інфраструктури;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів.

2.3. У разі якщо перехід на стимулююче регулювання відбувся пізніше ніж через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, введених згідно з інвестиційною програмою, затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629 (далі - Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм), вибуття активів та амортизації за формулою

РБА0дс_к = РБА + I - ВА - А, тис. грн,

(1)

де

РБА0дс_к

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду, тис. грн;


РБА

-

регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки активів, тис. грн;


І

-

вартість активів, створених за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм, тис. грн;


ВА

-

вартість виведених з експлуатації, проданих або відчужених іншим шляхом активів регуляторної бази активів (за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу на стимулююче регулювання), тис. грн;


А

-

сума амортизаційних відрахувань на активи, що були утворені до проведення незалежної оцінки активів, та активи, що були утворені за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання (за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу на стимулююче регулювання), тис. грн.

2.4. Первісна вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кожен рік регуляторного періоду встановлюється рівною первісній вартості регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок попереднього року, зменшеній на вартість вибуття активів з регуляторної бази активів, та визначається за формулою

ПРБАtдс = ПРБАдсt-1 - ПВОЗtдс, тис.грн,

(2)

де

ПРБАtдс = ПРБАдсt-1

-

первісна вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t та році t-1 відповідно, тис. грн;


ПВОЗtдс

-

первісна вартість активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом у році t, тис. грн.

2.5. Залишкова вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кожен рік регуляторного періоду визначається відповідно до підпунктів 2.5.1 - 2.5.4 пункту 2.5 розділу ІІ Методики формування тарифів.

2.6. Амортизація на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, розраховуються за прямолінійним або кумулятивним методом нарахування амортизації на основі первісної вартості регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням очікуваного виведення активів з експлуатації та строків корисного використання груп активів, наведених у додатку до цього Порядку.

III. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

3.1. До регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

3.2. Не включаються до складу регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок споживачів, а також грантів, субсидій та інших коштів, що надані ліцензіату на безповоротній основі.

3.3. Урахування нових інвестицій у регуляторній базі активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, здійснюється окремо по кожному об’єкту.

3.4. У разі якщо ліцензіат експлуатує об'єкти, що здійснюють діяльність з транспортування теплової енергії відповідно до договору оренди та/або концесії, облік інвестицій ведеться окремо для інвестицій за рахунок власних коштів ліцензіата, у тому числі в частині відокремлюваних та невідокремлюваних поліпшень об’єктів, що здійснюють діяльність з транспортування теплової енергії, та для інвестицій, профінансованих орендодавцем (концесієдавцем).

3.5. При переході у власність ліцензіата активів, необхідних для здійснення ліцензованої діяльності, що раніше враховувались в регуляторній базі активів іншого ліцензіата, первісна і залишкова вартість цих об’єктів встановлюється рівною первісній і залишковій вартості цих активів у ліцензіата, що передає зазначені активи.

3.6. На початок першого року першого регуляторного періоду первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, встановлюється такою, що дорівнює нулю.

3.7. Для наступних років першого регуляторного періоду, а також для наступних регуляторних періодів первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, визначається як вартість активів в експлуатації, необхідних для здійснення регульованої діяльності, накопичених з дати переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до пунктів 3.1 - 3.6 цього розділу за формулою

ПРБАtnc =ПРБАnct-1 - ПВОЗtnc + Itnc, тис. грн,

(3)

де

ПВОЗtnc

-

первісна вартість активів регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом у році t, тис. грн;


Itnc

-

вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми на рік t, тис. грн.

3.8. Залишкова вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кожен рік регуляторного періоду визначається відповідно до підпунктів 2.5.5 - 2.5.8 пункту 2.5 розділу ІІ Методики формування тарифів.

3.9. Амортизація на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, розраховуються за прямолінійним або кумулятивним методом нарахування амортизації на основі первісної вартості регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням очікуваного виведення/введення активів, передбачених схваленою в установленому законодавством порядку інвестиційною програмою на відповідний період, та строків корисного використання груп активів, наведених у додатку до цього Порядку.

Директор Департаменту
стратегічного планування
та розвитку у сфері
комунальних послуг
Д. Арлачов
Додаток
до Порядку визначення регуляторної
бази активів суб’єктів природних
монополій, що здійснюють господарську
діяльність з транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 2.6)

СТРОКИ
корисного використання груп активів регуляторної бази активів ліцензіатів, що здійснюють діяльність з транспортування теплової енергії

№ з/п

Групи активів

Строк корисного використання, років

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т.ч.:


1.1

будівлі:


1.1.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

1.1.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)

50

1.1.3

будівлі адміністративного призначення

70

1.2

споруди

30

1.3

передавальні пристрої, в т.ч.:


1.3.1

підземні теплові мережі

30

1.3.2

надземні теплові мережі

25

2

Машини та обладнання, у т.ч.:


2.1

технологічне обладнання

25

2.2

вимірювальні прилади, телемеханіка тощо

15

2.3

обладнання систем зв'язку

15

2.4

обчислювальна техніка

7

3

Транспортні засоби

10

4

Інструменти, прилади, інвентар (меблі):


4.1

Меблі

15

4.2

Інвентар

5

5

Програмне забезпечення

10

6

Нематеріальні активи

5
on top