Document z1670-04, first version — Adoption on December 16, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.12.2004 N 3101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1670/10269

Про затвердження Порядку нарахування та сплати пені
адміністратором недержавного пенсійного фонду
учаснику недержавного пенсійного фонду

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення
державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного
пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок нарахування та сплати пені
адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику
недержавного пенсійного фонду, що додається.
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України -
директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
Рибальченка А.А.
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 16.12.2004 N 105
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
16.12.2004 N 3101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за N 1670/10269

ПОРЯДОК
нарахування та сплати пені адміністратором
недержавного пенсійного фонду учаснику
недержавного пенсійного фонду

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі - Закон),
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).
1. Загальні положення
1.1. Цим Порядком установлюється порядок нарахування та
сплати адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі -
адміністратор) учаснику недержавного пенсійного фонду (далі -
фонд) пені у визначених Законом ( 1057-15 ) випадках.
1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: зобов'язання адміністратора перед учасником фонду (далі -
зобов'язання) - зобов'язання адміністратора здійснити
перерахування коштів учасника фонду іншим суб'єктам недержавного
пенсійного забезпечення у випадках, передбачених частиною третьою
статті 58, частиною шостою статті 62 та частиною третьою статті 63
Закону ( 1057-15 ), або здійснити пенсійну виплату учаснику фонду
у випадку, передбаченому статтею 65 Закону; пеня - неустойка, що стягується з адміністратора на користь
учасника фонду та обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно
виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення
виконання зобов'язання. Термін "облікова ставка Національного банку України"
вживається в цьому Порядку відповідно до Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ). Інші терміни в цьому Порядку вживаються відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
2. Нарахування пені
2.1. Пеня нараховується адміністратором: 2.1.1. У разі несвоєчасного перерахування адміністратором
пенсійних коштів учасника фонду іншому пенсійному фонду,
банківській установі або страховій організації у випадку прийняття
вкладником фонду рішення про розірвання пенсійного контракту та
заміну пенсійного фонду; 2.1.2. У випадку несвоєчасного перерахування адміністратором
пенсійних коштів учасника фонду страховій організації у разі коли
учасник фонду бажає отримувати довічну пенсію в страховій
організації за рахунок пенсійних коштів, накопичених у пенсійному
фонді на його користь; 2.1.3. У разі несвоєчасного перерахування адміністратором
пенсійних коштів учасника фонду іншому пенсійному фонду у випадку,
коли учасник фонду уклав договір про виплату пенсії на визначений
строк з іншим пенсійним фондом; 2.1.4. У випадку порушення адміністратором строку здійснення
одноразової пенсійної виплати учаснику фонду (спадкоємцю учасника
фонду).
2.2. Гранична дата виконання зобов'язання у випадках,
передбачених підпунктами 2.1.2-2.1.4 пункту 2.1 цього Порядку,
визначається як дата надходження адміністратору заяви та/або
документів відповідно до Закону ( 1057-15 ), збільшена на
5 робочих днів, а у випадку, передбаченому підпунктом 2.1.1 пункту
2.1, - як дата надходження адміністратору документів, визначених
абзацом третім частини третьої статті 58 Закону, збільшена на
30 календарних днів.
2.3. Якщо гранична дата виконання зобов'язання збігається з
вихідним або святковим днем, то такою граничною датою вважається
наступний за вихідним або святковим операційний банківський день.
2.4. Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня,
наступного за граничною датою виконання зобов'язання.
2.5. Пеня нараховується на фактичну суму зобов'язання,
невиконаного на кожний день періоду прострочення його виконання. У
разі часткового виконання зобов'язання протягом періоду
прострочення його виконання, для мети подальшого нарахування пені
фактична сума зобов'язання, що залишилась невиконаною,
визначається станом на перший календарний день, наступний за датою
виконання частини зобов'язання адміністратора перед учасником
фонду.
2.6. Пеня нараховується в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми
невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення його
виконання.
2.7. Для розрахунку пені використовується відповідне значення
облікової ставки Національного банку України, що діяла на кожний
день періоду прострочення виконання зобов'язання.
2.8. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені,
нарахованої адміністратору відповідно до підпункту 2.1.1 пункту
2.1 цього Порядку, якщо затримка у виконанні зобов'язання сталася
з поважних причин.
2.9. Документом, що підтверджує суму виконання зобов'язання
(частини зобов'язання) та дату його виконання, є платіжне
доручення адміністратора зберігачеві фонду, щодо учасника якого
виконується зобов'язання, проведене і завірене зберігачем у
встановленому законодавством порядку. Днем подання до зберігача
платіжного доручення вважається день його реєстрації в цьому
зберігачі, підтверджений відповідним штампом.
3. Джерела та порядок сплати пені
3.1. Сплата пені адміністратором здійснюється за його власний
рахунок. Забороняється здійснювати сплату пені за рахунок
пенсійних активів недержавних пенсійних фондів.
3.2. Пеня учаснику фонду сплачується одночасно з
перерахуванням (виплатою) простроченої суми зобов'язання (його
частини): 3.2.1) банківським переказом; 3.2.2) поштовим переказом.
3.3. Учасник фонду, а у випадках, передбачених
законодавством, спадкоємець учасника фонду, разом із відповідною
заявою, що подається адміністратору в випадках, передбачених
статтями 58, 62, 63 та 65 Закону ( 1057-15 ), зобов'язаний у
письмовій формі надати необхідну інформацію (реквізити поточного
рахунку в банку, поштову адресу тощо, інше відповідно до чинного
законодавства) щодо обраного в межах пункту 3.2 цього Порядку
способу, в який він отримуватиме пеню в разі виникнення підстав
для її нарахування та сплати.
3.4. Витрати, пов'язані зі здійсненням відповідного
банківського чи поштового переказу при сплаті пені учаснику, несе
адміністратор.
3.5. Документом, що підтверджує суму пені та дату її сплати,
є: 3.5.1. У випадку, якщо пеня сплачувалася учаснику фонду
банківським переказом, - платіжне доручення адміністратора банку,
в якому відкритий його поточний рахунок, проведене і завірене цим
банком у встановленому законодавством порядку щодо перерахування
суми нарахованої пені відповідному учаснику фонду або його
спадкоємцю. Днем подання до банку платіжного доручення вважається
день його реєстрації в цьому банку, підтверджений відповідним
штампом; 3.5.2. У випадку, якщо пеня сплачувалася учаснику фонду
поштовим переказом - документ відповідно до чинного законодавства,
що підтверджує здійснення адміністратором поштового переказу
відповідному учаснику фонду або його спадкоємцю.
4. Державний контроль
4.1. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку
здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України відповідно до чинного законодавства.
4.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням вимог цього Порядку застосовуються заходи впливу,
передбачені законодавством України.
Член Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України -
директор департаменту нагляду
за недержавними пенсійними фондами А.А.Рибальченкоon top