Document z1650-14, valid, current version — Revision on April 26, 2019, on the basis - z0373-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014  № 1708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2014 р.
за № 1650/26427

Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 157 від 14.03.2019}

Відповідно до абзацу другого статті 3, пункту 27 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160 «Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.99 № 104», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами).

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Національного банку України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.Б. Черкаський


М.Я. Бараш


О.В. ПисарукО.Л. Шейко


Протокол засідання Комісії
від 16 грудня 2014 року № 63
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.12.2014  № 1708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2014 р.
за № 1650/26427

ПОЛОЖЕННЯ
щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку

1. Це Положення регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності, брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу); депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльності із зберігання активів пенсійних фондів).

2. Банк (його відокремлений підрозділ) повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі профільних структурних підрозділів, які організаційно відокремлені від інших підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють інші види діяльності.

Профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) – це підрозділ, що здійснює окремий вид (види) професійної діяльності на фондовому ринку на підставі внутрішнього положення про відповідний підрозділ за умови дотримання ним установлених законодавством вимог щодо здійснення такої діяльності.

3. Внутрішнє положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку затверджується в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо:

1) мети та предмета діяльності профільного структурного підрозділу, які повинні передбачати здійснення таким підрозділом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку з урахуванням установлених обмежень;

2) наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

3) наявності відповідного обладнання та програмно-технічного комплексу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 157 від 14.03.2019}

4) наявності відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

5) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку;

6) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності;

7) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших підрозділів банку;

8) окремого технічного та технологічного забезпечення підрозділу;

9) системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації профільного структурного підрозділу банку;

10) системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не займаються здійсненням певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, до окремих приміщень профільних структурних підрозділів банку.

4. Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька профільних структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то:

1) забороняється суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить окремий вид діяльності на фондовому ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах банку, які провадять інші види професійної діяльності;

2) забороняється суміщення роботи спеціалістів банку (його відокремлених підрозділів), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами, з роботою в профільних структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

5. Якщо відокремлений підрозділ банку має структурні підрозділи, працівники яких не здійснюють окремі види професійної діяльності у складі профільних структурних підрозділів банку, але згідно з посадовими обов’язками мають право та зобов’язання провадити діяльність щодо ідентифікації клієнтів згідно з вимогами, встановленими законодавством України, такі працівники мають право на підставі відповідних розпорядчих та/або внутрішніх документів банку здійснювати ідентифікацію клієнтів та підготовку (оформлення) документів для відкриття рахунку у цінних паперах з метою їх передання для опрацювання в установленому законодавством порядку профільному структурному підрозділу банку.

6. Додаткові вимоги щодо організації роботи профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, встановлені Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386, ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами та відповідними внутрішніми документами банку.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінаon top