Document z1634-15, valid, current version — Adoption on December 17, 2015
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2015. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.12.2015  № 3201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1634/28079

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пунктів 1, 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. ПашкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
17.12.2015  № 3201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1634/28079

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2004 року за № 148/8747, такі зміни:

1) у пункті 1.2 розділу 1:

абзаци шостий, восьмий після слова "необов’язковий" доповнити словом "(добровільний)";

в абзаці сьомому слова "в готівковій або в безготівковій формі" виключити;

в абзаці одинадцятому:

слова "власні кошти" замінити словами "власний капітал";

після слів "від неповернених позичок" доповнити словами ",сформована за основною сумою виданих кредитів";

абзац дванадцятий після слів "з метою покриття втрат від неповернення кредитів" доповнити словами ", включаючи прострочену заборгованість за нарахованими процентами";

доповнити пункт новими абзацами двадцять четвертим та двадцять п’ятим такого змісту:

"зобов'язання - заборгованість кредитної спілки, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів кредитної спілки, що втілюють у собі економічні вигоди;

прострочена заборгованість за нарахованими процентами - заборгованість за нарахованими процентами за кредитами, не отримана в термін, передбачений договором;".

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - двадцять дев’ятим;

абзац двадцять шостий після слів "установлений договором" доповнити словами ", після отримання від члена кредитної спілки вимоги щодо виконання таких зобов'язань";

2) у розділі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 2.1.3 викласти в такій редакції:

"2.1.3. Режим залучення додаткових пайових внесків встановлюється положенням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням.

Рішенням загальних зборів за умови, якщо така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми додаткового пайового внеску, який повертається виключно в разі припинення членства в кредитній спілці.

Добровільний додатковий пайовий внесок члена кредитної спілки вноситься членом виключно за його бажанням без жодних обмежень щодо розміру чи періодичності внесення.

Добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені як у разі припинення членства в кредитній спілці, так і без втрати членства в кредитній спілці.

Повернення додаткових пайових внесків у разі припинення членства в кредитній спілці провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Повернення добровільних додаткових пайових внесків без припинення членства в кредитній спілці провадиться за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Спрямування добровільних додаткових пайових внесків на погашення кредиту та процентів за його користування або на поповнення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок здійснюється за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Поповнення додаткового пайового внеску сумою процентів, нарахованих на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та/або на його пайові внески здійснюється за письмовою заявою члена кредитної спілки.";

абзац перший підпункту 2.1.4 викласти в такій редакції:

"2.1.4. За підсумками фінансового року нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки, розподіляється між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів) у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки. Крім цього, протягом року на додаткові пайові внески може розподілятися дохід у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами членів кредитної спілки. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності плата (проценти), нарахована (розподілені) на залучені кредитною спілкою додаткові пайові внески членів, має(ють) бути включена(і) до складу витрат кредитної спілки.";

у підпункті 2.1.6:

в абзаці першому речення четверте, п’яте виключити;

доповнити підпункт новим реченням такого змісту: "Повернення необов’язкових (добровільних) цільових внесків у додатковий капітал повністю або частково не тягне за собою припинення членства фізичної особи в кредитній спілці.";

доповнити підпункт абзацом другим такого змісту:

"У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці добровільний цільовий внесок в додатковий капітал повертається в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.2:

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"Ознаками неплатоспроможності кредитної спілки є невиконання кредитною спілкою протягом 30 і більше календарних днів з дня отримання вимоги щодо виконання зобов'язань у розмірі 10 і більше відсотків від суми своїх невиконаних вимог за зобов’язаннями по договорах залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки або перевищення суми збитків кредитної спілки на 25 відсотків від суми резервного капіталу, обов'язкових пайових внесків та обов'язкових цільових внесків у додатковий капітал.";

доповнити підпункт після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:

"З моменту виникнення в кредитній спілці зазначених у цьому пункті ознак неплатоспроможності кредитна спілка не має права збільшувати заборгованість за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом укладання нових договорів.";

у підпункті 2.2.3 друге речення виключити;

підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

"2.2.4. Мінімальний нормативний розмір резервного капіталу становить:

3 відсотки від зобов’язань кредитної спілки у разі відсутності у кредитної спілки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

3 відсотки від суми зобов’язань кредитної спілки у разі наявності у кредитної спілки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. При цьому:

починаючи з останньої звітної дати другого фінансового року від дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії кредитній спілці, мінімальний нормативний розмір її резервного капіталу повинен становити:

5 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки;

починаючи з останньої звітної дати четвертого фінансового року від дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії кредитній спілці, мінімальний нормативний розмір її резервного капіталу повинен становити:

10 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки, якщо така кредитна спілка не є учасником об’єднаної кредитної спілки.

Сума, що відповідає мінімальному нормативному розміру резервного капіталу, має бути розміщена в активах за такими категоріями:

у грошових коштах на поточних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "АА-" за національною рейтинговою шкалою та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

у грошових коштах на депозитних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "АА-" за національною рейтинговою шкалою та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

у грошових коштах у вигляді додаткових пайових внесків та на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці, яка не має невиконаних заходів впливу Нацкомфінпослуг, строк виконання яких настав;

у державних цінних паперах.

Величина кожної із зазначених категорій активів за умови представлення їх за балансовою вартістю не може перевищувати 70 відсотків мінімального нормативного розміру резервного капіталу.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця. Цей норматив не застосовується для об’єднаних кредитних спілок.";

доповнити пункт після підпункту 2.2.4 новим підпунктом такого змісту:

"2.2.5. Кредитна спілка може здійснювати розподіл доходу на додаткові пайові внески протягом року або розподіляти нерозподілений дохід за підсумками фінансового року на пайові внески лише за умови досягнення нормативів достатності капіталу, коефіцієнта платоспроможності та мінімального нормативного розміру резервного капіталу, а також за умови дотримання нормативу прибутковості.";

3) у розділі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Нормативи якості активів

Відношення загальної суми заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекритої сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, до загальної суми заборгованості за наданими кредитами для кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок:

для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може перевищувати 8 відсотків;

для другої групи режимів регулювання кредитних спілок та для об'єднаних кредитних спілок не може перевищувати 10 відсотків;

для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не може перевищувати 12 відсотків.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця.";

у пункті 3.2:

у підпункті 3.2.2:

абзац перший після слів "капіталу кредитної спілки" доповнити словами "на дату надання кредиту";

у абзаці третьому слова "щоденно на початок робочого дня" замінити словами "на дату надання кредиту";

у першому реченні підпункту 3.2.3 цифри та слова "500 відсотків капіталу кредитної спілки" замінити цифрами та словами "80 відсотків загального кредитного портфеля кредитної спілки, крім об’єднаної кредитної спілки";

підпункт 3.2.6 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3.2.7 вважати підпунктом 3.2.6;

в абзаці першому підпункту 3.2.6 слова "власних коштів" замінити словами "власного капіталу";

у пункті 3.3:

підпункт 3.3.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Контроль за виконанням цього нормативу здійснюється за підсумками фінансового року.";

доповнити пункт після підпункту 3.3.1 новим підпунктом такого змісту:

"3.3.2. Розмір поточного збитку кредитної спілки на звітну дату не має перевищувати різниці між сформованим резервним капіталом та мінімальним нормативним розміром резервного капіталу для відповідної кредитної спілки.

Контроль за виконанням цього нормативу здійснюється станом на останній день звітного кварталу.".

У зв’язку з цим підпункт 3.3.2 вважати відповідно підпунктом 3.3.3;

у підпункті 3.3.3 слова "прибутковості, а також графіка формування резервного капіталу" замінити словами "коефіцієнта платоспроможності та мінімального нормативного розміру резервного капіталу, а також за умови дотримання нормативу прибутковості";

4) перше речення підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 після слів "до запитання" доповнити словами ", строкові внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, кінцевий строк погашення яких настав.";

5) у розділі 5:

у пункті 5.1:

у підпункті 5.1.1 слова "за рахунок частини доходів" замінити словами ", який визнається резервом, сформованим згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів внаслідок реалізації кредитного ризику";

перше речення підпункту 5.1.3 викласти в такій редакції: "5.1.3 З метою визначення кредитного ризику віднесення кредиту до певного рівня прострочення відбувається в останній день кожного місяця (далі - дата визначення прострочення).";

у підпункті 5.1.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"РЗ = П х Н + ПП,";

після абзацу четвертого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"ПП - прострочена заборгованість за процентами, нарахованими з 01 січня 2015 року.";

абзац п’ятий підпункту 5.1.6 після слів "для неповернених та безнадійних кредитів" доповнити словами та цифрами ", а також простроченої заборгованості за процентами, нарахованими з 01 січня 2015 року";

у підпункті 5.1.7:

абзац другий після знака та літер "ΣНП" доповнити знаками та літерами "+ ΣПП";

після абзацу сьомого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"ΣПП - сума залишків простроченої заборгованості за процентами за всіма кредитами, нарахованими з 01 січня 2015 року;";

у підпункті 5.1.9 друге речення виключити;

у підпункті 5.1.11 слова "положень (стандартів) бухгалтерського обліку" замінити словами "Міжнародних стандартів фінансової звітності";

підпункт 5.1.13 викласти в такій редакції:

"5.1.13. Списання сум заборгованості за рахунок страхового резерву здійснюється за рішенням уповноваженого органу кредитної спілки за наявності обставин, які підтверджують неможливість погашення такої заборгованості, з урахуванням ознак, визначених Податковим кодексом України.

При цьому списання сум заборгованості за кредитами здійснюється за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а списання сум заборгованості за іншими активними операціями (крім кредитних операцій) - за рахунок резерву сумнівних боргів.";

6) в абзаці четвертому пункту 6.1 розділу 6 слово "нерозподіленого" виключити;

7) розділ 8 доповнити новими пунктами 8.6-8.8 такого змісту:

"8.6. Резервний капітал кредитної спілки, внесеної до Державного реєстру фінансових установ, повинен досягти мінімального нормативного значення у розмірі 3 % станом на 31 березня 2016 року.

8.7. Норма 5 % щодо мінімального нормативного розміру резервного капіталу для кредитної спілки в разі наявності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовується з 30 червня 2016 року.

З 01 квітня 2016 року до 30 червня 2016 року зазначена норма застосовується у розмірі 3 %.

8.8. Норма 10 % щодо мінімального нормативного розміру резервного капіталу для кредитної спілки в разі наявності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, якщо така кредитна спілка не є учасником об’єднаної кредитної спілки, застосовується з 31 грудня 2016 року.

На період з 01 липня 2016 року до 31 грудня 2016 року зазначена норма застосовується у розмірі 5 %. З 01 квітня 2016 року до 30 червня 2016 року зазначена норма застосовується у розмірі 3 %".

2. Унести до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, такі зміни:

1) у розділі 2:

в абзаці четвертому пункту цифру "9" замінити цифрами "10";

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.1 після абзацу десятого доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятими такого змісту:

"Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки (додаток 9).

Кредитні спілки подають звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки в електронній або паперовій формі.";

у другому реченні підпункті 2.2.3 цифру "9" замінити цифрами "10";

2) у розділі 3:

перше речення абзацу першого після слів "звітний період" доповнити словами "без врахування зменшення корисності фінансових активів";

абзац перший після першого речення доповнити трьома новими реченнями такого змісту: "Процентні доходи та витрати відображаються за номінальними ставками. Складові капіталу відображаються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки". Усі договори, укладені кредитною спілкою, відображаються за початковим терміном погашення. Початковим терміном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-яких змін та доповнень до нього.";

в абзаці тринадцятому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 друге речення викласти в такій редакції: "При цьому операції щодо резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок на нараховані проценти за користування кредитами не відображаються в складі звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки та в складі звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки.";

після пункту 3.7 доповнити розділ новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

У графі 3 рядка 010 наводиться інформація про кількість договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, укладені кредитною спілкою з її членами за звітний період.

У графі 3 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті, на яку укладено кредитною спілкою з її членами договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за звітний період.

Дані графи 3 рядка 020 додатка 9 збігаються з даними графи 4 рядка 120 додатка 2 та графи 4 рядка 200 або 2000 додатка 8.

У графі 4 рядка 010 наводиться інформація про кількість (усього) договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов’язання, у тому числі прострочені зобов’язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

У графі 4 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов’язання, у тому числі зобов’язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

Дані графи 4 рядка 020 збігаються з даними графи 6 рядка 120 додатка 2, графи 4 рядка 170 додатка 3 та графи 6 рядка 200 або 2000 додатка 8.

У графі 5 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов’язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав на кінець звітного періоду.

У графі 6 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) невиконаних вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду.

Графа 6 рядків 010 та 020 є підсумком граф 7, 8 рядків 010, 020.

У графі 7 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних до 30 календарних днів вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядків 010, 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядка 030 наводиться інформація про питому вагу невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог щодо виконання зобов’язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (результат від ділення графи 8 на графу 6 рядка 020, у процентах).".

У зв’язку з цим пункт 3.8 вважати відповідно пунктом 3.9;

в абзаці першому пункту 3.9 цифру "9" замінити цифрами "10";

3) доповнити Порядок новим додатком 9 такого змісту:

"

Додаток 9
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Інформація
щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
за ___________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________________________
(назва кредитної спілки)

Назва показника

Код рядка

Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав

Невиконані вимоги щодо зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

У тому числі:

до 30 календарних днів з дати отримання вимоги

30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість договорів (одиниць)

010Сума, грн

020Питома вага в прострочених зобов’язаннях

030

Х


Керівник кредитної спілки

___________________
(підпис)

// ______________________
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

// ______________________
(П.І.Б.)

".

У зв’язку з цим додаток 9 вважати додатком 10.

Директор
департаменту регулювання
та нагляду за кредитними
установами та бюро
кредитних історій

Л. Мендрулon top