Document z1584-12, previous version — Revision on May 31, 2013, on the basis - z0710-13
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1584/21896

Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 12 від 18.02.2013
№ 22 від 11.04.2013}

Відповідно до частини четвертої статті 33, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
23.07.2012  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1584/21896

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) та визначає порядок та строки розгляду Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) справ про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (далі - правопорушення) та застосування адміністративно-господарських санкцій за такі порушення.

1.2. Метою цього Положення є забезпечення дотримання банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

1.3. Провадження у справах про правопорушення, а також умови та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій Фондом здійснюються з особливостями, встановленими статтею 33 Закону та цим Положенням.

1.4. Інформація та дані про ознаки правопорушення можуть міститися в:

матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Фондом;

звітності, що подається банками до Фонду;

повідомленнях, отриманих від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб;

зверненнях громадян;

повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації;

інших джерелах.

1.5. Фонд застосовує адміністративно-господарські санкції відповідно до статті 33 Закону.

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб є протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

1.6. Уповноважені працівники Фонду, які складають протоколи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та/або розглядають справи, в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення правопорушення вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту правопорушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством адміністративно-господарські санкції (далі - санкції).

1.7. Рішення, прийняте за результатами розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, повинно бути законним та обґрунтованим і повинно ґрунтуватися лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

1.8. У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Фонду, посадова особа, яка складає протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та/або розглядає справу, надсилає відповідні матеріали до:

Національного банку України;

відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить розгляд таких правопорушень.

1.9. Постанова про порушення справи про правопорушення, протокол про правопорушення, постанова про розгляд справи про правопорушення, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення, постанова про накладення штрафу, постанова про закриття справи про правопорушення, розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб вважаються надісланими (врученими) банку, який притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику банку під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом.

{Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

1.10. Штраф може бути накладено на банк протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

ІІ. Посадові особи Фонду, які уповноважені розглядати справи про правопорушення, та їх повноваження

2.1. Розгляд справ про правопорушення здійснюється директором-розпорядником Фонду або його заступниками (далі - посадова особа, яка уповноважена розглядати справи) на підставі протоколу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

2.2. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, може застосовувати санкції, передбачені частинами першою - третьою статті 33 Закону, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

2.3. Директор-розпорядник Фонду (особа, що виконує його повноваження) має право витребувати будь-яку справу про правопорушення, що перебуває у провадженні заступника директора-розпорядника Фонду, та передати її на розгляд іншому заступнику або прийняти її до свого провадження.

ІІІ. Склади правопорушень у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та види адміністративно-господарських санкцій за такі правопорушення

3.1. Фонд накладає на банки санкції за такі порушення:

неподання банком відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (частина перша статті 33 Закону);

несвоєчасне подання банком відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (частина перша статті 33 Закону);

подання банком недостовірних відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (частина перша статті 33 Закону);

порушення банком порядку ведення бази даних про вкладників (частина друга статті 33 Закону);

невиконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (частина третя статті 33 Закону);

{Абзац шостий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (частина третя статті 33 Закону).

{Абзац сьомий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

3.1.1. Під неподанням відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти відсутність у Фонді необхідних відомостей (як на дату, встановлену Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, так і на будь-яку іншу дату) з одночасною відсутністю у банку підтверджуючих документів про надання Фонду таких відомостей.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за неподання відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, у розмірі від 0,05 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

3.1.2. Під несвоєчасним поданням відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти подання Фонду необхідних відомостей пізніше терміну (строку), встановленого Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, але до дати виявлення правопорушення Фондом з одночасною відсутністю у банку підтверджуючих документів про вчасне подання Фонду таких відомостей.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за несвоєчасне подання відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, у розмірі від 0,05 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

3.1.3. Під поданням недостовірних відомостей до Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти наявність у Фонді поданих банком відомостей з інформацією, що не відповідає дійсності.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за подання недостовірних відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, у розмірі від 0,05 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

3.1.4. Під порушенням банком порядку ведення бази даних про вкладників слід розуміти порушення вимог щодо формування та ведення банками бази даних про вкладників в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за порушення банком порядку ведення бази даних про вкладників у розмірі від 0,05 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Абзац третій підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

3.1.5. При накладенні штрафу посадова особа Фонду, яка уповноважена розглядати справи, вирішує питання про винесення банку розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

{Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

3.1.6. Під невиконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти діяння (дію чи бездіяльність) керівника або працівників банку щодо невиконання рішення та/або нормативно-правового акта Фонду чи розпорядження Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

Під несвоєчасним виконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти виконання рішення та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпорядження Фонду про усунення порушень пізніше строку, встановленого рішенням та/або нормативно-правовими актами Фонду чи розпорядженням Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, але до дати виявлення Фондом такого порушення.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за невиконання або несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі від 0,04 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

3.2. У разі вчинення банком двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

ІV. Провадження у справах про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

4.1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

4.2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю у разі:

відсутності події вчинення правопорушення;

відсутності складу правопорушення;

якщо справа не підлягає розгляду Фондом;

закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених у пункті 1.10 розділу І цього Положення;

наявності за тим самим фактом нескасованої постанови у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб;

наявності за тим самим фактом рішення суду;

втрати чинності нормативно-правового акта, який порушено;

наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо банку, який притягується до відповідальності.

Про закриття провадження у справі про правопорушення посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься постанова про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 1).

4.3. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, розглядає таку справу та виносить рішення за справою відповідно до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4.4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у разі:

перебування на розгляді у Фонді, Національному банку України, в судах або в інших органах державної влади іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;

необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків.

Про зупинення провадження у справі про правопорушення посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2).

4.5. Провадження у справі про правопорушення відновлюється після з'ясування обставин, які спричинили його зупинення, про що посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, виносить постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 3).

4.6. Порушення вимог законодавства при провадженні у справі про правопорушення може бути підставою для прийняття директором-розпорядником Фонду або заступником директора-розпорядника Фонду постанови про направлення справи про правопорушення на новий розгляд.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи про правопорушення та отримала постанову про направлення справи про правопорушення на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення, якою призначає дату нового розгляду справи про правопорушення.

V. Порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

5.1. Підставою для порушення справи про правопорушення є протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 4) (далі - протокол про правопорушення), який складається не пізніше 15 робочих днів з дати виявлення правопорушення.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

5.2. Облік видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб ведеться в журналі видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 5).

Бланк протоколу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб має серію і номер.

5.3. Журнали видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та журнали реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 6) зберігаються у Фонді протягом 5 років.

5.4. Протокол про правопорушення повинен містити:

номер, дату, місце його складання;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про правопорушення;

повне найменування банку, який притягується до відповідальності;

місцезнаходження банку, який притягується до відповідальності;

код за ЄДРПОУ та код МФО банку;

виклад обставини правопорушення;

посилання на Закон та/або нормативно-правовий акт Фонду, норму якого(их) порушено;

відомості про наявність повторного вчинення правопорушення банком, щодо якого складено протокол про правопорушення.

Пояснення посадових осіб банку (за наявності), який притягується до відповідальності, є складовою частиною протоколу про правопорушення і приєднуються до нього у вигляді додатка.

5.5. Протокол про правопорушення складається та підписується:

у разі проведення інспекційної перевірки - керівником інспекційної групи і керівником банку, який притягується до відповідальності;

у разі проведення інспекційної перевірки у складі інспекційної групи Національного банку України - працівником Фонду відповідно до окремого плану перевірки, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Пункт 5.5 розділу V доповнено абзацом третім згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

у разі виявлення порушення без проведення перевірки - посадовою особою (особами) Фонду, підпис якої (яких) скріплюється печаткою, з подальшим його направленням до банку, який притягується до відповідальності.

{Абзац четвертий пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

5.6. Керівник інспекційної групи:

до підписання протоколу про правопорушення вирішує такі питання:

чи необхідне витребування додаткових матеріалів;

чи наявні підстави, передбачені в пункті 2.3 розділу ІІ цього Положення;

чи підлягають задоволенню клопотання банку;

робить напис про відмову у разі відмови керівника або представника банку, який притягується до відповідальності, підписати протокол про правопорушення. Керівник банку має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання (якщо його складено протягом проведення перевірки).

5.7. У разі неявки керівника або представника банку, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення протокол складається керівником інспекційної групи в той самий день, про який було повідомлено керівника банку, про що робиться відповідний напис на протоколі про правопорушення.

5.8. Протокол про правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється працівником Фонду, що його склав, у журналі реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

{Абзац перший пункту 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5.9. Один примірник протоколу про правопорушення після його підписання надається керівнику або представнику банку, щодо якого його складено. У разі неявки керівника або представника банку, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення один примірник протоколу не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації надсилається банку, який притягується до відповідальності.

У разі складання та реєстрації протоколу про правопорушення при здійсненні безвиїзного контролю діяльності банків один примірник такого протоколу надсилається банку, щодо якого його складено, поштою відповідно до вимог цього Положення.

5.10. Протокол про правопорушення після його складання та реєстрації не пізніше наступного робочого дня разом з поясненнями (за наявності) керівника, іншої відповідальної посадової особи банку та документами, що підтверджують правопорушення, направляється посадовій особі, яка уповноважена розглядати справи.

5.11. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, не пізніше п'яти робочих днів після складення протоколу про правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 7).

5.12. Якщо банком вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються посадовою особою окремо по кожному правопорушенню, якщо правопорушення не пов’язані між собою.

5.13. Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного вирішення справи допускається об'єднання справ про правопорушення банком в одне провадження (у разі якщо правопорушення, зазначені в протоколі про правопорушення, пов’язані між собою) та виділення справи про правопорушення банком в окреме провадження (якщо правопорушення, зазначені в протоколі про правопорушення, не пов’язані між собою).

5.14. Про об'єднання справ про правопорушення та виділення справи про правопорушення в окреме провадження посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься відповідна постанова.

VI. Підготовка до розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

6.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

чи правильно складено протокол про правопорушення та чи додані інші матеріали справи про правопорушення;

чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

чи наявні підстави, передбачені в пункті 4.2 розділу ІV цього Положення;

чи підлягають задоволенню клопотання представників банку;

щодо сповіщення банку про час і місце її розгляду.

{Абзац сьомий пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

6.2. Якщо посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4.2 розділу ІV цього Положення, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів з дати її винесення надсилається банку, щодо якого закрито справу.

6.3. Якщо посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4.4 розділу ІV цього Положення, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення.

6.4. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, вирішує питання, передбачені у пункті 6.1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, яку надсилає банку, щодо якого порушено справу про правопорушення, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

6.5. У разі необхідності посадова особа, уповноважена розглядати справи, може витребувати додаткові матеріали, висновки, пояснення та інші докази, без яких неможливо прийняти рішення по справі.

До розгляду справи про правопорушення можуть залучатися фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи про правопорушення.

VII. Розгляд справ про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

7.1. Справа про правопорушення щодо банку розглядається у присутності керівника та/або представника банку, який притягується до відповідальності.

Повноваження представника банку, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої долучається до матеріалів справи.

У разі відсутності керівника або представника банку, який притягується до відповідальності, справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення банку про місце і час розгляду справи згідно з вимогами пункту 6.4 розділу VІ цього Положення.

7.2. Керівник або представник банку, який притягується до відповідальності, має право давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення посадової особи Фонду за справою.

Розгляд справи про правопорушення здійснюється державною мовою.

Керівник або представник банку, щодо якого розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження у справі про правопорушення.

7.3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівники Фонду.

7.4. Працівник юридичної служби Фонду надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження у справі, надає висновок щодо провадження у справі про правопорушення, бере участь у дослідженні доказів, подає посадовій особі, яка уповноважена розглядати справи, свої пропозиції з приводу дотримання вимог законодавства при винесенні рішення за справою про правопорушення.

{Пункт 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

7.5. Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність чи відсутність правопорушення, інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про правопорушення та пояснень керівника чи працівників банку, який притягається до відповідальності, а також інших документів.

{Пункт 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

7.6. Якщо при розгляді справи про правопорушення посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, дійде висновку, що порушення має ознаки злочину, то вона передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.

7.7. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням банку. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення посадової особи, яка розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

7.8. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка уповноважена розглядати справи.

Посадова особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, який банк притягається до відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

7.9. Посадова особа, яка розглядає справу, при розгляді справи про правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративно-господарське правопорушення; чи підлягає банк адміністративно-господарській відповідальності; чи є обставини, що пом'якшують та/або обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

{Пункт 7.10 розділу VII виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

VIII. Постанова за справою про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

8.1. Розглянувши справу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає рішення за справою про правопорушення.

Рішення посадової особи за справою оформлюється у вигляді постанови про накладення штрафу (додаток 8), крім випадку застосування заходу впливу у вигляді винесення розпорядження про усунення порушень банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

{Абзац другий пункту 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

8.2. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає рішення про накладення штрафу або винесення розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб протягом 15 робочих днів після отримання протоколу про правопорушення та додатків до нього.

{Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

8.3. Постанова складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

8.3.1. У вступній частині постанови зазначаються:

номер постанови;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про банк, щодо якого розглядається справа (повне найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв'язку).

8.3.2. Мотивувальна частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення або факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це правопорушення.

8.3.3. У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

8.4. Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

8.5. Постанова за справою про правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

{Пункт 8.5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

8.6. За справою про правопорушення посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає одне з таких рішень:

про накладення штрафу за правопорушення або винесення розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб;

{Абзац другий пункту 8.6 розділу VIII в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 22 від 11.04.2013}

про закриття справи (за всіма справами, у разі об’єднання кількох справ у одне провадження, або частково).

8.7. Постанова за справою про правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Копія постанови надається керівнику або представнику банку, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

{Абзац третій пункту 8.7 розділу VIII виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

8.8. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

8.9. Постанова за справою про правопорушення разом з усіма матеріалами справи протягом п'ятнадцяти робочих днів подається відповідному структурному підрозділу Фонду для зберігання.

{Пункт 8.9 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

ІХ. Розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб

{Назва розділу ІХ в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

9.1. Розпорядження про усунення  банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розпорядження про усунення порушень) (додаток 9) із зазначенням терміну/строку виконання такого розпорядження виноситься посадовою особою за банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

{Пункт 9.1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013, № 22 від 11.04.2013}

9.2. Розпорядження про усунення порушень надається керівнику або представнику банку, щодо якого його винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику розпорядження, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати його винесення.

9.3. Розпорядження про усунення порушень повинно містити:

номер, дату, місце винесення;

посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла розпорядження;

відомості про банк, щодо якого виноситься розпорядження;

викладення обставин справи;

посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено;

посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість винесення такого розпорядження;

строк усунення порушень законодавства;

строк повідомлення Фонду про усунення порушень.

Розпорядження про усунення порушень підписується посадовою особою, яка його винесла, та скріплюється печаткою Фонду.

9.4. Посадовою особою, яка винесла розпорядження про усунення порушень, до дати спливу строку виконання такого розпорядження за письмовим клопотанням банку, щодо якого його винесено, може бути прийнято рішення про продовження строку виконання цього розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється банку.

9.5. Контроль за виконанням розпорядження про усунення порушень здійснює відповідний структурний підрозділ Фонду.

9.6. У разі ухилення від виконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень посадова особа застосовує до такого банку санкцію у вигляді штрафу.

Застосування такої санкції не звільняє банк від зобов’язання усунути порушення вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

9.7. Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законом.

Х. Виконання постанов про накладення штрафів

10.1. Штраф має бути сплачений не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання банком надісланої Фондом копії постанови про накладення штрафу.

10.2. Банки сплачують штрафи шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду, зазначений у постанові про накладення штрафу.

{Пункт 10.3 розділу X виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}

ХІ. Порядок оформлення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

{Абзац перший пункту 11.1 розділу XI виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12  від 18.02.2013}

11.1. Провадження в справі про правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу або розпорядження про усунення порушень, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові або розпорядженні, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених законодавством.

{Пункт 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 22 від 11.04.2013}

11.2. Справа про правопорушення з описом документів, що є у справі про правопорушення (додаток 10), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову.

11.3. Справи про правопорушення зберігаються в установленому порядку протягом трьох років з дати виконання постанови про накладення штрафу або виконання розпорядження про усунення порушень.

{Пункт 11.3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 22 від 11.04.2013}

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОСТАНОВА
про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}


Додаток 2
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОСТАНОВА
про зупинення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 3
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОСТАНОВА
про відновлення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 4
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПРОТОКОЛ
про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осібДодаток 5
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються від _____ до ______

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

Прізвище, ініціали та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 6
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Серія, номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про банк, щодо якого складено протокол

П.І.Б. особи, що склала протокол

Примітка

найменування

місцезнаходження

код за ЄДРПОУ та МФО

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 7
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОСТАНОВА
про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 8
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}


Додаток 9
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень порядку ведення бази даних про вкладників

{Додаток 9 в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 12 від 18.02.2013}Додаток 10
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

ОПИС
документів, що є у справі про правопорушення

№ з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість сторінок

1

2

3

Опис складено
_____________________
                  (посада)


___________________
(підпис)


_________________________
(прізвище, ініціали)on top