Document z1548-12, previous version — Revision on November 11, 2014, on the basis - z1293-14
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.08.2012  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1548/21860

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 10 від 11.02.2013
№ 43 від 30.12.2013
№ 104 від 29.09.2014}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 2 «Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 241/6529.

3. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.08.2012 № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1548/21860

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014}

розрахункова сума - сума коштів в межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі.

Вклади в іноземній валюті включаються до загальної розрахункової суми після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону.

бзац п’ятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

{Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

4. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

5. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону.

6. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

7. Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

8. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

9. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

10. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону.

{Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

11. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

ІІ. Діяльність із забезпечення виконання зобов’язань банку з виплати коштів в період здійснення тимчасової адміністрації

1. Національний банк України інформує Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду.

4. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити:

1) нарахування відсотків та перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу;

2) відображення операцій з використанням платіжних карток, а також усіх видаткових операцій, що відбулися після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

3) консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (далі - Правила);

5) протягом тижня з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку - аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунення всіх виявлених помилок (за наявності);

6) формування файлів та архівування бази даних про вкладників відповідно до вимог розділу ІІ Правил;

7) направлення до Фонду файлів бази даних разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків та гарантованих сум у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків;

8) направлення до Фонду файлів із:

переліком вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону;

переліком осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку;

переліком осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що ще не виконане.

5. Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів «D» та «Z» на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум у файлі «Z».

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються уповноваженій особі Фонду. У супровідному листі вказується статус прийняття файла (прийнято без помилок/прийнято з помилками), а також зазначаються сума і кількість безпомилкових записів та сума і кількість записів з помилками. Файл з помилками передається уповноваженій особі Фонду для перевірки та доопрацювання, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України.

6. Банк має право надати до Фонду відповідні зміни до бази даних про вкладників. Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються:

суть змін;

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (за записами, що змінюються).

Зміни реквізитів вкладника (поля 2 * 10) надаються за структурою файла «Z» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

Усі інші зміни, що стосуються певного конкретного запису з файла «D» (сум, номерів рахунків та договорів, дат укладення та закінчення договорів тощо), надаються за структурою файла «D» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатора рахунку вкладника) та номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

7. З метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

8. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 1 до цього Положення.

Обґрунтування необхідності надання цільової позики має містити суми прогнозних надходжень та відтоку грошових коштів протягом періоду дії тимчасової адміністрації, а також розшифрування рахунку № 9806 «Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку».

До заявки додаються:

розрахунок загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 2 до цього Положення;

список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Список);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону;

проект договору цільової позики.

За потреби Фонд може витребувати від неплатоспроможного банку інші документи.

9. Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку окремими траншами на підставі укладеного між Фондом та банком договору цільової позики. Для отримання чергового траншу цільової позики уповноважена особа Фонду надає до Фонду заявку на отримання траншу. До заявки на отримання траншу додається список вкладників (у межах Списку), які отримують кошти за рахунок цього траншу, а також його розрахунок.

10. Список (списки) формується(ються) відповідно до базової структури Правил у розрізі рахунків вкладника з визначенням належних розрахункових сум, в електронному вигляді - за структурою інформаційного рядка файла «Список», визначеною у додатку 4 до цього Положення.

Список складається з інформації, що введена в базу даних про вкладників відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

До Списку не включається інформація про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону.

Список подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності), на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Список в електронному вигляді може бути переданий до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.

11. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Список до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника;

значення загального розміру розрахункових сум за всіма рахунками одного вкладника, що не повинно перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

12. Протягом процедури здійснення тимчасової адміністрації в банку уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати за рахунок цільової позики, щодо:

зменшення (збільшення) кількості;

зміни розміру сум;

зміни особи вкладника (на підставі свідоцтва про право на спадщину тощо);

змін реквізитів вкладників.

Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

13. Перерахування траншу цільової позики неплатоспроможному банку здійснюється на підставі укладеного договору цільової позики, рішення виконавчої дирекції Фонду та за розпорядженням директора-розпорядника Фонду.

14. Уповноважена особа Фонду надає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду (додаток 5):

станом на 01 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики.

Звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду подається:

на паперовому носії - згідно з додатком 5 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла «Звіт про виплати», визначеною у додатку 6 до цього Положення.

15. Звіти на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку, на електронних носіях - у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом.

Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

16. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

виконання умов договору цільової позики;

повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду у строк, визначений договором цільової позики;

надання виконавчій дирекції Фонду звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додатки 5, 6) станом на останній день виплат вкладникам за рахунок цільової позики та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 7). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.

{Розділ II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014}

ІІІ. Діяльність уповноваженої особи Фонду при здійсненні відшкодувань коштів за вкладами

1. Національний банк України інформує Фонд про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

2. Фонд призначає уповноважену особу Фонду та розпочинає процедуру ліквідації банку в день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, за виключенням випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

3. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 8), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі - Перелік), перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку.

{Пункт 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013, № 104 від 29.09.2014}

4. Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується, виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів (зменшених на суму податку), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

{Абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

{Абзац третій пункту 4 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку.

5. Перелік складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація про вкладника в Переліку має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Перелік на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, що ліквідується, на електронних носіях подається на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Перелік вкладників» (додаток 9) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

{Абзац четвертий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

6. Протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно:

зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування;

зміни розміру належних їм сум;

зміни особи вкладника;

змін реквізитів вкладників;

змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Додаткова інформація залежно від її типу надається окремими файлами, що формуються згідно з додатками 9 та 10 до цього Положення.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

IV. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами

1. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Перелік до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

{Абзац перший пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку, становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

{Абзац другий пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

невключення до Переліку інформації про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом;

{Абзац третій пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

відсутності в Переліку більше одного запису по одному вкладнику;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника.

2. Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення (далі - Загальний Реєстр).

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

3. Загальний Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Загальний Реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Загальний Реєстр/Реєстр переказів» (додаток 12) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

4. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами та затверджує Загальний Реєстр протягом шести днів з дня отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

5. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

6. На підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів (здійснює перерахування гарантованої суми за Загальним Реєстром, передачу Загального Реєстру банку-агенту) не пізніше семи днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

7. Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. По закінченні цього строку  або у разі припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників) відповідно до рішення суду або іншого уповноваженого органу державної влади банк–агент повертає до Фонду не отриману вкладниками суму та надає Фонду звіти про виплати відповідно до пунктів 8, 9, 10 розділу V цього Положення.

Якщо сума, що отримана впродовж строку виплати за Загальним реєстром, складає менше 80 % від суми зобов’язань Фонду перед вкладниками цього банку та/або якщо судом або іншим уповноваженим органом державної влади було прийнято рішення про відновлення виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників) Фонд:

{Абзац другий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

на підставі рішення виконавчої дирекції формує Реєстр переказів вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Реєстр переказів), за формою Загального реєстру (додаток 11) з урахуванням сум, що отримані вкладниками, та направляє його банку–агенту для здійснення подальших виплат;

{Абзац третій пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

за розпорядженням директора-розпорядника Фонду перераховує банку–агенту суму для подальших виплат відшкодування.

{Пункт 7 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

8. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Виплата сум відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі/Реєстрі переказів відмінні від реквізитів їх документів, тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром/Реєстром переказів, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.

{Пункт 8 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014}

9. Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви наведена в додатку 13 до цього Положення.

До заяви додаються:

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) - сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

{Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

10. У разі звернення до Фонду довіреної особи - додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів надається нотаріально засвідчена копія довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника фізичної особи - резидента, то довірена особа додатково подає копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

11. Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

12. Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Копії документів мають бути чіткими.

Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку. Перевірка здійснюється відповідно до розділу VI цього Положення. Після перевірки даних про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, такі дані включаються до Реєстру переказів.

{Абзац третій пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

13. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту Реєстру переказів та перерахування за розпорядженням директора-розпорядника Фонду суми за Реєстром переказів.

Заявнику направляється лист-повідомлення про здійснення переказу із зазначенням найменування банку-агента.

14. Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається письмова заява про виплату гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, що була вкладником, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.

{Пункт 15 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

V. Діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Після одержання Загального Реєстру (Реєстру переказів) та коштів від Фонду банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань.

Банк-агент забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку.

2. При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, із реквізитами у Загальному Реєстрі (Реєстрі переказів) відповідно до вимог розділу VI цього Положення;

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби).

3. Паперова та електронна версії Загального Реєстру (Реєстру переказів) зберігаються в банку-агенті.

4. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

5. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується.

6. За дорученням особи, яка звернулася до банку-агента та має право на отримання гарантованої суми відшкодування, банк-агент може відкрити такій особі рахунок для зарахування коштів або перерахувати ці кошти на зазначений нею рахунок.

7. У разі повідомлення Фондом банку-агента, у тому числі електронною поштою Національного банку України, про прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників), а також про припинення виплат на вимогу Фонду - банк-агент зобов’язаний припинити виплати не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

8. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати у встановлені договором строки. Формат звітів визначається договором.

Звіти надаються Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

9. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, та протягом двох робочих днів перераховує Фонду суму невиплачених коштів та направляє звіт відповідно до пункту 8 цього розділу.

{Пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

10. Подання банком-агентом звітності та інших документів до Фонду здійснюється або особисто уповноваженою особою банку-агента, або через Державне підприємство спеціального зв'язку.

11. Усі дані про виплати направляються Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.

VI. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

2. Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Якщо виплата здійснюється шляхом переказу за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, заявник надсилає/подає Фонду копії документів, зазначених у пункті 2 цього розділу. 

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

3. Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Документ, що підтверджує право отримувати гарантовану суму представником вкладника (довіреність або нотаріально засвідчена копія довіреності), зберігається в банку-агенті або Фонді.

{Пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

4. Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтво про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортний документ, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо. Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків або паспорти, у яких контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

5. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія та номер паспортного документа (за наявності);

дата видачі паспортного документа;

найменування або код органу, яким виданий паспортний документ.

6. Результат вважається позитивним у таких випадках:

за умови повної відповідності даних Загального Реєстру/Реєстру переказів/Переліку та документів, наданих заявником;

у разі підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспортного документа вкладника відповідними документами, виданими уповноваженими органами державної влади, засвідченими у встановленому законодавством порядку;

якщо у Загальному реєстрі/Реєстрі переказів/Переліку значення поля «Реєстраційний номер платника податків» становить «0000000000», а вкладник надає документ з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

{Пункт 6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

7. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) в інформації про вкладника у Загальному Реєстрі/Реєстрі переказів/Переліку та наданих документах. За результатами такої перевірки встановлюється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації Загального Реєстру/Реєстру переказів/Переліку та документами, наданими вкладником.

Не впливає на результат ідентифікації:

написання лапок або іншого символу замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);

розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, а також розбіжність не більше одної іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: «Олександрівна - Александрівна», «Овсіївна - Овсівна», «Михаіл - Михаїл» (результат перевірки елемента вважається позитивним);

пропущення знака апостроф або написання замість нього іншого символа, наприклад: «В’ячеслав - Вячеслав», «Мар’ян - Мар”ян;

{Пункт 6 розділу VI доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

пропуск слів, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, наприклад: «відділенням - від.», «МВС - УМВС», «Амур-Нижньодніпровським - АНД», «січня - січ.» тощо (неповна відповідність);

розбіжність у даті видачі паспортного документа за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.

Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.

8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється і не пізніше наступного робочого дня банк-агент повідомляє про це Фонд або уповноважену особу Фонду шляхом направлення відповідного листа.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

{Пункт 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

9. Якщо результат остаточної ідентифікації вкладника Фондом визнано негативним, Фонд не пізніше десяти робочих днів направляє відповідний запит уповноваженій особі Фонду. Виплата гарантованої суми здійснюється після внесення уповноваженою особою Фонду протягом 10 днів з дня отримання запиту Фонду відповідних змін до Переліку та подання їх до Фонду.

{Пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

Начальник відділу організації
виплат


І.В. АралінаДодаток 1
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)


Директору-розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
уповноваженої особи Фонду
на тимчасову адміністрацію
_____________________________
              (найменування банку)

_____________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВКА
на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам
________________________________________________________
(найменування банку)

протягом дії тимчасової адміністрації на період з ___________ по ____________

З метою забезпечення виконання зобов'язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» прошу надати цільову позику та укласти відповідний договір цільової позики (проект договору додається).

Загальна сума цільової позики, розрахунок якої додається, становить
________________________________________________________________________ грн.

Додатки:

1. Розрахунок загальної суми цільової позики на ___ стор.

2. Список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, на ___ стор.

3. Перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону, на ___ стор.

4. Проект договору цільової позики на ___ стор.

5. _______________________________________ *

__________
* За потреби надається перелік інших додатків.

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


___________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам
______________________________________________________
(найменування банку)

протягом дії тимчасової адміністрації на період з __________ по _____________

№ з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки


Сума

Кількість рахунків

Період дат закінчення договорів

Договори банківського рахунку

рахунки групи 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"

1

2620

Х

2

262_

Х


____

Х


Усього рахунків групи 262


рахунки розділу 29 "Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку"

1

2903Х

2

____Х


Усього рахунків розділу 29Х

Договори банківського вкладу

рахунки групи 263 "Строкові кошти фізичних осіб"

1

2630з_________ по _________

2

263_з_________ по _________


____

Усього рахунків групи 263з_________ по _________

рахунки розділу 33 "Цінні папери власного боргу"

1

3320з_________ по _________

2

____з_________ по _________Усього рахунків розділу 33з_________ по _________Усього за рахунок цільової позики

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


___________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}
Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 8 розділу ІІ)

СПИСОК
вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування


область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Розрахункова сума (коп.)

№ рядка у файлі «Z»

15

16

17

18

19

Усього:

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


________________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.*__________
* За наявності.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013, № 104 від 29.09.2014}

Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 9 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Список»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

Номер рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742


3

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номер будинку та номер квартири

C100

9

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

10

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

11

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N=5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N=5C25

17

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Розрахункова сума

Сума коштів у межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.)

N16

19

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі «Z», що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}
Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Виплачена сума (грн)

Ідентифікатор рахунку вкладника

Дата виплати

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13

14Усього:

Сума

КількістьУповноважена особа Фонду

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.*

__________
* За наявності.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Звіт про виплати»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000»

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номер будинку та номер квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Виплачена сума

Сума, виплачена за рахунок траншу позики (грн)

N16

12

Ідентифікатор рахунку вкладника

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10

13

Дата виплати

Дата виплати

D = 10

14

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики

D = 10

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}
Додаток 7
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

Дата отримання траншу цільової позики

Сума траншу цільової позики

Виплачено вкладникам

Невиплачений залишок

кількість вкладників

сума (грн.)

повернута банком сума (грн.)

дата повернення

1

2

3

4

5

6

7

 

 


 

  

Разом:

 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Додаток  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}
Додаток 8
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

ПЕРЕЛІК
вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Загальна розрахункова сума (грн.)

Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (грн.)

Залишок гарантованої суми (грн.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13

 

 

Усього:
Уповноважена особа Фонду

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}
Додаток 9
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Перелік вкладників»*

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П.І.Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C=10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D=10

11

Загальна розрахункова сума (коп.)

Сума, що розраховується відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу І Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 14

N16

12

Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.)

Сума, виплачена за рахунок цільової позики

N16

13

Залишок гарантованої суми (коп.)

Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок позики

N16

14

Номер рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10

__________
* Залишок гарантованої суми та розрахункова сума, що виплачена за рахунок цільової позики, разом не повинні перевищувати граничний розмір гарантованої суми, встановлений адміністративною радою Фонду на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку.Додаток 10
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

ПРАВИЛА
формування csv файлів

Це текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом. Правила формування файла такі:

символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);

кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).

Назва файла повинна мати такий формат:

RFXXXXMD.nnn,

RВXXXXMD.nnn,

RZXXXXMD.nnn,

де: RF - ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом від уповноваженої особи;

RB - ознака файла реєстру вкладників, що надсилається Фондом до банку-агента;

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента;

XXXX - електронна адреса банку, що ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001-999).

Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. табл.1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

17

H

2

2

18

I

3

3

19

J

4

4

20

K

5

5

21

L

6

6

22

M

7

7

23

N

8

8

24

O

9

9

25

P

10

A

26

Q

11

B

27

R

12

C

28

S

13

D

29

T

14

E

30

U

15

F

31

V

16

G

 

 

Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V].

Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].Додаток 11
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВКЛАДНИКІВ/ РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ
вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Сума до виплати (грн.)

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

 

 

Усього:Керівник Фонду

____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}
Додаток 12
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Загальний Реєстр/Реєстр переказів»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П.І.Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C=10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D=10

11

Сума до виплати (коп.)

Сума, яку банк - агент повинен сплатити вкладнику

N16

12

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

N10
Додаток 13
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами

ЗАЯВА
(рекомендована форма)

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}on top