Document z1546-17, valid, current version — Adoption on November 29, 2017
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017  № 976


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2017 р.
за № 1546/31414

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Внести зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. В абзаці другому пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, та в абзаці другому пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215, цифри «2018» замінити цифрами «2019».

4. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.11.2017 № 976


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2017 р.
за № 1546/31414

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Додатки 1-4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629), викласти в новій редакції, що додаються.

2. Підпункт 3.1.7 пункту 3 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«3.1.7. Тварини, багаторічні насадження та плодоносні рослини.».

3. У класі 1 «Нефінансові активи» розділу І «Балансові рахунки» Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215 (зі змінами):

абзац двадцять перший рахунку 10 «Основні засоби» після слів «сільськогосподарською діяльністю» доповнити словами «, та плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю»;

абзац перший рахунку 17 «Біологічні активи» після слів «додаткові біологічні активи» доповнити словами «, крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби».

Директор Департаменту 
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

БАЛАНС
(Форма № 1-дс)


Додаток 2
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
(Форма № 2-дс)


Додаток 3
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(Форма № 3-дс)


Додаток 4
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
(Форма № 4-дс)on top