Document z1528-13, invalid, current version — Abolition on November 7, 2014, on the basis - z1306-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2013  № 1249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1528/24060

{Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 954 від 27.08.2014}

Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

{Додатково див.Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 826/16333/13-а від 16.10.2013
Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 826/16333/13-а від 21.01.2014}

Відповідно до статей 4, 43, 45, 47-49 Закону України «Про авторське право і суміжні права», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» та з метою удосконалення системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній службі інтелектуальної власності (Ковіня М.В.) забезпечити у тижневий строк з дня набрання чинності цим наказом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також протягом 15-ти робочих днів у засобах масової інформації оголошення про початок проведення процедури розгляду заяв організацій колективного управління на визначення уповноваженої організації колективного управління.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби інтелектуальної власності Ковіню М.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і  науки України
30.08.2013 № 1249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1528/24060

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення уповноважених організацій колективного управління (далі - уповноважена організація), які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) виробникам фонограм, виробникам відеограм і виконавцям за комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм та їх примірників, а також зафіксованих у них виконань (далі - фонограми, відеограми, опубліковані з комерційною метою), контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм, а також процедуру скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

До функцій уповноваженої організації належать:

збирання винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, відповідно до статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань»;

розподіл та виплата зібраної винагороди (роялті) особам, які відповідно до статті 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» можуть управляти своїми правами;

контроль за правомірним використанням фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, відповідно до статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2. Визначення уповноважених організацій здійснює Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба).

Визначення уповноважених організацій здійснюється за такими видами комерційного використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою:

1) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічна демонстрація відеограми або її примірника;

2) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;

3) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, проводами (через кабель).

За кожним із зазначених видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, визначається одна уповноважена організація. При цьому одна уповноважена організація може бути визначена за декількома видами використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою.

3. Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо вона:

1) перебуває на обліку організацій колективного управління в Державній службі;

2) має кваліфікований персонал, необхідний для виконання функцій уповноваженої організації (керівник організації повинен мати вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років; головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - бухгалтерську або вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше одного року), юридичну службу;

3) має необхідне для здійснення функцій уповноваженої організації матеріально-технічне забезпечення (комп'ютери, принтери, ксерокси, обладнання для доступу до мережі Інтернет та засоби зв'язку, обладнані робочі місця);

4) має у володінні та/або в користуванні приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу та виконання функцій уповноваженої організації за її місцезнаходженням;

5) має у двох третинах областей України (з урахуванням Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) відокремлені структури: філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які уповноважені вести від імені такої організації переговори щодо укладання договорів;

6) управляє на території України майновими правами суб’єктів суміжних прав на основі договорів з українськими та іноземними організаціями, у тому числі про взаємне представництво інтересів;

7) має затверджене вищим органом управління організації положення про розподіл зібраної винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою.

Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо її діяльність не передбачає задоволення та захист інтересів лише членів цієї організації.

4. Організація колективного управління для визначення її уповноваженою організацією подає до Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 1).

До заяви додаються:

1) рішення уповноваженого органу організації колективного управління про намір стати уповноваженою організацією щодо одного або декількох видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, передбачених у частині першій статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

2) копія свідоцтва про облік організації колективного управління або його дублікат;

3) відомості про посадових осіб та кваліфікований персонал організації з наданням відповідних копій документів (копія документа про освіту, копія трудової книжки тощо) (додаток 2);

4) копії документів про наявність матеріально-технічного забезпечення, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку;

5) копія документа, що підтверджує право власності на приміщення (або копія договору оренди (суборенди) приміщення, або інші документи на право користування цим приміщенням), необхідне для розміщення свого персоналу та виконання функцій уповноваженої організації за її місцезнаходженням;

6) відомості про відокремлені структури організації: наявні філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які уповноважені вести від імені такої організації переговори щодо укладання договорів, передбачені в підпункті 5 пункту 3 цього Порядку, з наданням відповідних документів (копій положень про осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи, рішення про створення підрозділу, інших документів) (додаток 3);

7) копії установчих документів;

8) відомості про укладені договори з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі про взаємне представництво інтересів (країна, найменування організації, її місцезнаходження, реквізити договору, строк його дії);

9) копія положення про розподіл зібраної винагороди (роялті), визначеного в підпункті 7 пункту 3 цього Порядку.

Копії документів, зазначених у цьому пункті, мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають і залишаються в Державній службі.

5. Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою організацією розглядається Державною службою протягом 20 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів.

Державна служба опрацьовує документи, після чого приймає рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією або про відмову у визначенні її такою організацією, про що видається відповідний наказ Державної служби.

Наказ Державної служби про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією або наказ Державної служби про відмову у визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією може бути оскаржений у судовому порядку відповідно до законодавства.

Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією щодо одного або декількох видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників, передбачених у частині першій статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права», Державна служба видає наказ щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Засвідчена копія наказу про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення організації не пізніше трьох робочих днів з дати видання такого наказу.

6. Підставами для прийняття наказу про відмову щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією є:

невідповідність вимогам пункту 3 цього Порядку;

подання неповного переліку документів, передбачених у пункті 4 цього Порядку;

подання документів з порушенням встановлених цим Порядком вимог щодо їх оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

7. У разі наявності двох або більше організацій колективного управління, що подали документи на визначення уповноваженою організацією та які відповідають усім вимогам і критеріям, встановленим цим Порядком, перевага у визначенні уповноваженої організації надається тій організації, яка має найбільшу кількість договорів з іноземними організаціями колективного управління, які здійснюють управління правами виконавців та виробників фонограм. У такому разі стосовно організації, яка має меншу кількість відповідних договорів, Державна служба приймає рішення щодо відмови у визначенні її уповноваженою організацією.

8. Засвідчена копія наказу про відмову у визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови Державною службою вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення організації не пізніше трьох робочих днів з дати видання такого наказу.

9. Визначена уповноважена організація заноситься до Реєстру уповноважених організацій колективного управління (додаток 4).

Наказ щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією є чинним протягом одного року з дати його видання.

За два місяці до закінчення цього строку Державна служба на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також протягом 15-ти робочих днів після такого розміщення в засобах масової інформації розміщує оголошення щодо проведення процедури розгляду заяв організацій колективного управління на визначення уповноваженою організацією.

10. Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією Державна служба розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та здійснює його публікацію у своєму офіційному бюлетені.

11. Наказ щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією скасовується:

у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку;

у разі зняття уповноваженої організації з обліку організацій колективного управління;

на підставі відповідної заяви уповноваженої організації;

на підставі відповідного рішення суду.

Наказ про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією набирає чинності з дати його видання, про що в цей самий день на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет, а також протягом 15-ти робочих днів у засобах масової інформації має бути розміщено відповідне повідомлення, а також оголошено про початок проведення процедури подання та розгляду заяв організацій колективного управління на визначення уповноваженої організації.

У день видання Державною службою наказу про скасування наказу щодо визначення уповноваженою організацією організація позбавляється права здійснювати функції уповноваженої організації.

На підставі наказу про скасування наказу щодо визначення уповноваженою організацією Державна служба виключає відповідну організацію з Реєстру уповноважених організацій колективного управління в день прийняття цього рішення.

Протягом 60 календарних днів з дати вручення або надіслання засвідченої копії наказу Державної служби про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (далі - 60-денний строк) організація має розподілити та перерахувати зібрану винагороду (роялті) організаціям колективного управління. У разі якщо винагороду було зібрано за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, права на які не передавалися в управління жодній організації колективного управління, організація має розподілити та виплатити зібрану винагороду безпосередньо відповідним особам, зазначеним у статтях 43 і 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (крім організацій колективного управління), або перерахувати винагороду уповноваженій організації з метою подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Разом з перерахованою винагородою організація має передати уповноваженій організації відомості про укладені з особами, які здійснюють використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, договори про виплату винагороди (роялті) (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця), контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Ці відомості засвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою цієї організації.

Протягом 20 календарних днів організація, щодо якої виданий наказ Державної служби про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, має повідомити осіб, з якими укладені договори про виплату винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, про розірвання цих договорів.

Протягом трьох робочих днів з дати закінчення 60-денного строку організація, щодо якої видано наказ Державної служби про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, зобов'язана надати Державній службі звіт про виконання вимог, передбачених цим пунктом.

У разі невиконання організацією вимог, передбачених цим пунктом, у тому числі ненадання зазначеного звіту, державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби здійснюють перевірку з цих питань, за результатами якої складається відповідний акт.

У разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку процедура розподілу та виплати винагороди після скасування наказу про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

12. Наказ Державної служби про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

13. Протягом 15 робочих днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет відповідного повідомлення про видання Державною службою наказу про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією організації колективного управління можуть подати заяву та відповідні документи, визначені у пункті 4 цього Порядку, для визначення організації колективного управління уповноваженою організацією замість тієї, щодо якої виданий наказ Державної служби про скасування наказу щодо визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

Заступник Міністра
освіти і науки України -
керівник апаратуО.С. Дніпров
Додаток 1
до Порядку визначення уповноважених
організацій колективного управління,
які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою
фонограм і відеограм
(пункт 4)

ЗАЯВАДодаток 2
до Порядку визначення уповноважених
організацій колективного управління,
які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою
фонограм і відеограм
(підпункт 3 пункту 4)

ВІДОМОСТІ
про посадових осіб та кваліфікований персонал організації

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта, спеціальність

Досвід роботи

1

2

3

4

5

Керівник

___________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я)

М.П.

ДатаДодаток 3
до Порядку визначення уповноважених
організацій колективного управління,
які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою
фонограм і відеограм
(підпункт 6 пункту 4)

ВІДОМОСТІ
про відокремлені структури організації

№ з/п

Назва області України (Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь)

Найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника осередку, філії, представництва, відділення або іншого відокремленого структурного підрозділу; прізвище, ім'я, по батькові осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені уповноваженої організації переговори щодо укладання договорів

Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб), контактний телефон

1

2

3

4

Керівник

___________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я)

М.П.

ДатаДодаток 4
до Порядку визначення уповноважених
організацій колективного управління,
які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою
фонограм і відеограм
(пункт 9)

РЕЄСТР
уповноважених організацій колективного управління

№ з/п

Найменування організації

Місцезнаходження організації

Дата державної реєстрації організації

Дата видачі свідоцтва про облік організації колективного управління

Дата прийняття наказу про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

Сфера діяльності (із зазначенням видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою)

Відомості про відокремлені структури організації

Відомості про реорганізацію (ліквідацію) організації

Строк чинності наказу про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

Дата скасування наказу про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
on top