Document z1492-18, valid, current version — Adoption on December 3, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2018  № 953


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1492/32944

Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03 грудня 2018 року № 953


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1492/32944

ЗМІНИ
до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. В абзаці першому пункту 1.4 глави 1 слово «контрольними» замінити словом «контролюючими».

2. У главі 2:

1) підпункт 4 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;

2) у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«оплата послуг з розробки ескізів (емблем, відомчих відзнак тощо);»;

підпункт 8 після слів «доріг, будівель, приміщень» доповнити словами «, об’єктів культурної спадщини»;

в абзаці третьому підпункту 12 слова «придбання програмного забезпечення» замінити словами «придбання (постачання) програмного забезпечення (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)»;

підпункт 14 після слів «твердих побутових відходів» доповнити словами «(крім послуг, які відносяться до комунальних послуг)»;

підпункт 22 викласти у такій редакції:

«22) видатки, пов’язані з висланням, добровільним поверненням, примусовим поверненням, примусовим видворенням, реадмісією іноземців-порушників за межі України;»;

підпункт 9 підпункту 2.2.6 доповнити словами «проведення природовідновлювальних робіт (з рекультивації земель та нейтралізації ґрунтів) на територіях військових частин (у тому числі розформованих)»;

у підпункті 2.2.7:

підпункти 2.2.7.1-2.2.7.3 викласти у такій редакції:

« 2.2.7.1. Код 2271 «Оплата теплопостачання»

Оплата теплової енергії, виробництва, транспортування та постачання, оплата послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та пари.

2.2.7.2. Код 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»

Оплата води, водопостачання, оплата послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

2.2.7.3. Код 2273 «Оплата електроенергії»

Плата за електроенергію (у тому числі за освітлення вулиць), включаючи оплату послуг з її передачі, розподілу та постачання, перетікання реактивної електричної енергії.»;

підпункт 2.2.7.5 викласти у такій редакції:

«2.2.7.5. Код 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»

1) оплата інших енергоносіїв, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії (дрова, нафтопродукти (у разі якщо закупівля цього нафтопродукту (пально-мастильних матеріалів) не передбачена на інші цілі за кодом 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»), пара, торф, вугілля, природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна, геотермальна енергія) тощо). Також за цим кодом здійснюються видатки, пов’язані із завантаженням та перевезенням зазначених енергоносіїв;

2) оплата інших комунальних послуг, в тому числі послуг з поводження з побутовими відходами.»;

абзац перший підпункту 2.2.8 після слів «на дослідження і розробки» доповнити словами «та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»;

3) у підпункті 2.5.3 пункту 2.5:

у підпункті 3 слова «вивезення побутового сміття, рідких нечистот» замінити словами «управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами»;

у підпункті 10 слово «державними» замінити словом «національними»;

підпункт 19 викласти в такій редакції:

«19) видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з iнвалiднiстю, дітям з iнвалiднiстю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслідок психічного розладу; компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного віку; видатки на виплату державної соціальної допомоги на дiтей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;»;

у підпункті 23:

після слів «осіб інших національностей» доповнити словами «, які були депортовані з території України»;

слова «, плата за навчання осіб з числа депортованих» виключити;

доповнити новим підпунктом 26 такого змісту:

«26) виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації.»;

4) пункт 2.6 доповнити новими підпунктами 11, 12 такого змісту:

«11) сплата обов’язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов’язаних з витратами на відкриття та провадження у справах, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах;

12) відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця відповідно до законодавства.»;

5) текст глави, крім підпункту 2 підпункту 2.2.3 пункту 2.2, після слова «поліцейських» в усіх відмінках доповнити словами «, співробітників Служби судової охорони» у відповідних відмінках.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

підпункти 3.1.2-3.1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За цією категорією видатки на експертизу проектної документації, авторський, технічний нагляд, за виданий сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта здійснюються за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюються роботи, якщо це обумовлено кошторисом проведених робіт, та є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт.»;

підпункт 3.1.4.3 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) видатки на ремонт (реставраційний) та пристосування (збереження) об’єктів культурної спадщини.»;

2) у пункті 3.2:

підпункт 1 підпункту 3.2.1 доповнити словами «, підприємствам (установам, організаціям)»;

підпункт 3.2.4 після слів «пов’язані із забезпеченням житлом» доповнити словами «(або грошова компенсація)».

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийon top