Document z1410-05, invalid, current version — Loss of force on August 23, 2012, on the basis - z1176-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2005 N 1088
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2005 р.
за N 1410/11690
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 737 ( z1176-12 ) від 19.06.2012 }
Про затвердження Порядку прийняття
попереднього рішення про країну походження
товару та про внесення зміни до наказу
Держмитслужби України від 28.12.99 N 864
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби
N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006
N 1070 ( z1268-09 ) від 09.11.2009 }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 12.12.2002 N 1864 ( 1864-2002-п ) "Про затвердження Порядку
визначення країни походження товару, що переміщується через митний
кордон України" (зі змінами й доповненнями) і з метою спрощення
порядку застосування процедур митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття попереднього рішення про
країну походження товару, що додається.
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної митної служби N 864 ( z0050-00 ) від
28.12.99, до якого вносились зміни } 2. Пункт 8.3 Положення про
відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби
України від 28.12.99 N 864 ( z0050-00 ) (зі змінами й
доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.01.2000 за N 50/4271, доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"прийняття попередніх рішень про країну походження товару".
3. Управлінню митно-тарифного регулювання (Демченко В.І.) та
Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики
(Копосов С.А.) у місячний строк з дня набрання чинності цим
наказом доповнити програмно-інформаційний комплекс "Реєстр рішень
про визначення країни походження товарів" розділом "Реєстр
попередніх рішень про країну походження товарів".
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з
дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Міністр фінансів України  В.М.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
08.11.2005 N 1088
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2005 р.
за N 1410/11690

ПОРЯДОК
прийняття попереднього рішення про країну
походження товару

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм прийняття попереднього
рішення про країну походження товару.
1.2. Порядок розроблено з метою: забезпечення гармонізації законодавства України з питань
визначення країни походження товару з нормами та вимогами Світової
організації торгівлі; спрощення та прискорення процедури митного контролю та
митного оформлення товарів.
1.3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку: країна походження товару - країна, у якій товар був повністю
вироблений або підданий достатній переробці відповідно до
критеріїв, встановлених Митним кодексом України ( 92-15 ); попереднє рішення - рішення митного органу про країну
походження товару, виготовленого виробником з використанням
затвердженої технології виробництва, прийняте до моменту
пред'явлення цього товару митному органу для митного оформлення; заявник - будь-яка юридична особа (її відокремлений
підрозділ) або фізична особа; компетентний орган - орган, який уповноважений відповідно до
національного законодавства країни експорту видавати й
засвідчувати сертифікати про походження товару; сертифікат про походження товару - документ, що однозначно
свідчить про країну походження товару та виданий компетентним
органом країни походження товару; УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної
діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
1.4. Попереднє рішення приймається Управлінням
митно-тарифного регулювання Держмитслужби України (далі -
Управління) та регіональними митницями, митницями, що визначаються
Управлінням (далі - митні органи), на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 12.12.2002 N 1864 ( 1864-2002-п ) "Про
затвердження Порядку визначення країни походження товару, що
переміщується через митний кордон України".
1.5. Попереднє рішення приймається за письмовою заявою
заявника.
1.6. Попереднє рішення є обов'язковим для всіх митних органів
України.
1.7. Попереднє рішення діє протягом трьох років з дня його
прийняття, якщо рішення не відкликано або його дію не припинено.
1.8. Після закінчення строку, зазначеного в пункті 1.7 цього
Порядку, попереднє рішення втрачає силу, при цьому заявник може
звернутися з письмовою заявою до Управління або митного органу про
прийняття нового попереднього рішення відповідно до цього Порядку.
1.9. Заявник, що отримав попереднє рішення, надає його
оригінал та копію до митного органу одночасно з поданням
документів для здійснення митного оформлення товару.
1.10. Посадова особа митного органу після звірення копії
попереднього рішення з оригіналом повертає оригінал заявнику.
Копія попереднього рішення залишається в справах митного органу.
1.11. Попереднє рішення подається митному органу для
здійснення митного оформлення товару разом із сертифікатом про
походження товару у випадках, коли законом передбачено обов'язкове
подання сертифіката.
2. Подання заяви
про прийняття попереднього рішення
2.1. Для одержання попереднього рішення заявник подає
Управлінню або митному органу заяву про прийняття попереднього
рішення про країну походження товару, заповнену за формою,
наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
2.2. До заяви додаються: сертифікат про походження товару (у
випадках, коли його подання передбачено законом); фотографії,
креслення; комерційні, технічні й інші документи, що містять
відомості про товар (наприклад, технологічні схеми виробництва;
бухгалтерські документи про калькуляцію собівартості одиниці
продукції; інформація про походження та вартість імпортної
сировини, використаної при виробництві товару); інші документи,
які свідчать про те, що цей товар повністю вироблено або піддано
достатній переробці в конкретній країні. Документи надаються у
вигляді оригіналів або копій, завірених у встановленому порядку.
2.3. Подані заявником разом із письмовою заявою документи
залишаються в справах Управління або митного органу.
2.4. Якщо надані заявником у заяві відомості про походження
товару є недостатніми для прийняття попереднього рішення,
Управління або митний орган протягом 30 днів від дня реєстрації
заяви повідомляє заявника про необхідність надання додаткової
інформації і встановлює строк для її надання (не більше 30 днів
від дня повідомлення заявника про надання додаткової інформації).
2.5. У разі ненадання заявником додаткової інформації у
визначений строк у видачі попереднього рішення відмовляється з
поверненням наданих документів з обґрунтуванням підстав для
відмови.
2.6. Відмова в розгляді заяви не перешкоджає повторному
зверненню заявника з письмовою заявою до Управління або митного
органу про прийняття попереднього рішення відповідно до цього
Порядку за умови усунення причин, що були підставою для відмови в
прийнятті попереднього рішення.
3. Прийняття попереднього рішення
3.1. Попереднє рішення приймається безпосередньо до того, як
розпочнеться торгівля товаром, але не пізніше ніж через 150 днів з
моменту надходження до Управління або митного органу такої заяви.
3.2. Попереднє рішення оформлюється у двох примірниках на
офіційному бланку Держмитслужби України або митного органу за
підписом керівника (заступника) Управління або митного органу та
завіряється печаткою Держмитслужби України або митного органу за
формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Перший примірник видається (направляється) заявнику, другий
примірник залишається в справах Управління або митного органу.
3.3. Попереднє рішення може бути використане при митному
оформленні тільки заявником.
3.4. У разі втрати заявником попереднього рішення він подає
Управлінню або митному органу, що видав це рішення, письмову заяву
про видачу дубліката попереднього рішення за формою, наведеною в
додатку 3 до цього Порядку. Управління або митний орган протягом 30 днів від дня
реєстрації письмової заяви про видачу дубліката попереднього
рішення видає такий дублікат. Дублікат попереднього рішення повинен бути ідентичним до
оригіналу (зберігаються всі відомості, що містяться в оригіналі
попереднього рішення, у тому числі реєстраційний номер, дата
прийняття та підпис посадової особи митного органу), але в графі 7
"Для службових приміток" бланка попереднього рішення Управління
або митний орган проставляє відмітку "Дублікат".
3.5. Строк дії дубліката обчислюється з дати прийняття
попереднього рішення і не може перевищувати строку дії
попереднього рішення.
3.6. Видане попереднє рішення або його дублікат реєструється
Управлінням або митним органом у Журналі обліку попередніх рішень
про країну походження товарів за формою, наведеною в додатку 4 до
цього Порядку.
3.7. Митний орган не пізніше дня, наступного за днем видачі
попереднього рішення або його дубліката, надсилає до Управління
копію такого рішення або дубліката.
3.8. Інформація про видані попередні рішення та їх дублікати
доводиться до митних органів Управлінням.
4. Порядок заповнення граф попереднього рішення
На початку зазначаються повне найменування Управління або
митного органу, що видав рішення, реєстраційний номер і дата його
видачі. Реєстраційний номер попереднього рішення має такий вигляд:
"ХХХХХXXXX-ХХ/XXXXXX", де "ХХХХХXXXX" - код Держмитслужби України
або митного органу згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та
організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (зі змінами), "ХХ" - останні дві
цифри поточного року, "ХХХХХХ" - номер попереднього рішення за
Журналом обліку попередніх рішень про країну походження товарів за
формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.
Графа 1 "Заявник"
Зазначаються реквізити заявника (юридичної особи:
найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер свідоцтва
про державну реєстрацію, контактний телефон та прізвище й ініціали
керівника /заступника/; фізичної особи: ініціали та прізвище,
місце проживання, номер, серія паспорта, ким та коли виданий,
ідентифікаційний номер ДРФО та контактний телефон).
Графа 2 "Найменування та код
товару згідно з УКТЗЕД"
Зазначаються найменування товару, його марка, модель,
артикул, модифікація та код товару згідно з УКТЗЕД.
Графа 3 "Країна походження товару"
Зазначається країна походження товару.
Графа 4 "Відомості про товар,
необхідні для визначення країни походження"
Зазначаються відомості про товар, виробника товару, країну та
місце виробництва товару, походження сировини, використаної при
виробництві товару, документ, на підставі якого прийнято попереднє
рішення.
Графа 5 "Нормативно-правові акти,
на підставі яких прийнято попереднє рішення"
Зазначаються нормативно-правові акти, на підставі яких було
прийнято попереднє рішення.
Графа 6 "Висновок"
У цій графі вчиняється запис "Товар повністю вироблено
(піддано достатній переробці) в _____________".
(країна)
Графа 7 "Для службових приміток"
У разі втрати заявником оригіналу попереднього рішення
Управлінням або митним органом у цій графі дубліката попереднього
рішення проставляється відмітка "Дублікат". { Глава 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006 }
5. Припинення дії або
відкликання попереднього рішення
5.1. Попереднє рішення може бути відкликано або його дію
припинено.
5.2. Рішення про відкликання попереднього рішення приймається
Управлінням або митним органом у разі: зміни товарної номенклатури УКТЗЕД; установлення міжнародними договорами, учасницею яких є
Україна, або актами законодавства України з питань визначення
країни походження та/або правил визначення, що стосуються країни
походження, інших вимог та умов визначення країни походження
товару; прийняття органами державної влади України рішень, якими
встановлюються інші вимоги та умови визначення країни походження
товару; якщо таке рішення прийнято на підставі поданих заявником
підроблених документів або таких, що містять неправдиві дані.
5.3. Рішення про припинення дії попереднього рішення
приймається Управлінням або митним органом, якщо таке рішення
прийнято на підставі поданих заявником підроблених документів або
таких, що містять неправдиві дані.
5.4. Рішення про припинення дії або відкликання попереднього
рішення направляється Управлінням або митним органом заявникові в
письмовій формі не пізніше дня, наступного за днем прийняття
рішення про припинення дії або відкликання попереднього рішення.
5.5. Митний орган не пізніше дня, наступного за днем
прийняття рішення про припинення дії або відкликання попереднього
рішення, надсилає до Управління копію такого рішення.
5.6. Інформація про видані рішення про припинення дії або
відкликання попереднього рішення доводиться до митних органів
Управлінням.
5.7. Прийняте Управлінням або митним органом рішення про
відкликання попереднього рішення не перешкоджає повторному
зверненню заявника з письмовою заявою до Управління або митного
органу про прийняття попереднього рішення відповідно до цього
Порядку за умови усунення причин, що призвели до відкликання
такого рішення.
6. Прикінцеві положення
6.1. Подані заявником документи, заявлені ним як такі, що
містять конфіденційну інформацію, не можуть використовуватися
посадовими особами митних органів з іншою метою, ніж митне
оформлення товарів, за винятком випадків, передбачених законом. За
розголошення такої інформації посадові особи митних органів несуть
відповідальність згідно із законом.
6.2. Відповідальність за достовірність заявлених відомостей
про країну походження товару згідно із законом покладено на
заявника.
Заступник начальника
Управління митно-тарифного
регулювання - начальник
відділу митно-тарифного
регулювання О.Л.Костенко

Додаток 1
до Порядку прийняття
попереднього рішення
про країну походження товару
Форма
Керівнику------------------- (найменування
Управління або
митного органу)
---------------------------- (прізвище, ім'я, по батькові
керівника юридичної особи
(фізичної особи)
---------------------------- ---------------------------- (місцезнаходження,
найменування юридичної
особи, код за ЄДРПОУ, номер
свідоцтва про державну
реєстрацію, контактний
телефон (місце проживання
фізичної особи, номер, серія
паспорта, ким та коли
виданий, ідентифікаційний
номер ДРФО та контактний
телефон)

Прошу прийняти попереднє рішення про країну походження
зазначеного нижче товару. У зв'язку з цим повідомляю:
------------------------------------------------------------------ | 1.| | |----+-----------------------------------------------------------| | | (найменування та код товару згідно з УКТЗЕД) | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | 2.| | |----+-----------------------------------------------------------| | | (країна походження товару) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3.| | |----+-----------------------------------------------------------| | |(відомості про товар, необхідні для прийняття попереднього | | | рішення про | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | | країну походження товару) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4.| | |----+-----------------------------------------------------------| | | (перелік потрібних документів, що додаються до заяви для | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | | перевірки зазначених відомостей) | |----+-----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
М. П. ----------------------------- -------------- (посада, ініціали, прізвище (підпис)
керівника юридичної особи
(фізичної особи)
-------------- Примітка. Заява оформлюється на бланку заявника за наявності.

Додаток 2
до Порядку прийняття
попереднього рішення
про країну походження товару
Форма

------------------------------------------------------------------ | ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ ПРО КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ | | N_______ від "___" _______________ 200 __ року. | |----------------------------------------------------------------| |1. Заявник | |----------------------------------------------------------------| |2.Найменування та код товару |3. Країна походження товару | |згідно з УКТЗЕД | | | | | |----------------------------------------------------------------| |4. Відомості про товар, необхідні для визначення країни | |походження | | | | | |----------------------------------------------------------------| |5. Нормативно-правові акти, на підставі яких прийнято попереднє | |рішення | | | | | |----------------------------------------------------------------| |6. Висновок | | | | | |----------------------------------------------------------------| |7. Для службових приміток | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | | | |----------------- ------------- ------------ | |(посада керівника (підпис, (ініціали, | |(заступника) печатка ) прізвище) | |Управління або | |митного органу) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку прийняття
попереднього рішення
про країну походження товару
Форма

Керівнику------------------- (найменування
Управління або
митного органу)
---------------------------- (прізвище, ім'я, по батькові
керівника юридичної особи
(фізичної особи)
---------------------------- ---------------------------- (місцезнаходження,
найменування юридичної
особи, код за ЄДРПОУ, номер
свідоцтва про державну
реєстрацію, контактний
телефон (місце проживання
фізичної особи, номер, серія
паспорта, ким та коли
виданий, ідентифікаційний
номер ДРФО та контактний
телефон)

У зв'язку з втратою зазначеного нижче попереднього рішення
про країну походження товару прошу видати дублікат такого рішення.
1. ------------------------------------------------------------ (найменування та код товару згідно з УКТЗЕД) ------------------------------------------------------------------ 2. ------------------------------------------------------------ (країна походження товару)
3. ------------------------------------------------------------
(номер та дата прийнятого попереднього рішення про
------------------------------------------------------------------ країну походження товару)

М. П. --------------------------- ---------------- (посада, ініціали, прізвище (підпис)
керівника юридичної особи
(фізичної особи)
--------------- Примітка. Заява оформлюється на бланку заявника за наявності.

Додаток 4
до Порядку прийняття
попереднього рішення
про країну походження товару
Форма

ЖУРНАЛ
обліку попередніх рішень
про країну походження товарів

------------------------------------------------------------------ | N | Вхідний | Заявник |Наймену-| Дата і | Прізвище|Приміт-| |з/п| номер та |(місцезна- | вання | номер |посадової| ки | | |дата заяви | ходження, | товару |поперед- | особи, | | | | про |найменуван-| (код | нього |якою під-| | | |прийняття |ня юридич- | товару | рішення |готовлено| | | |попередньо-|ної особи/ |згідно з| про |попереднє| | | |го рішення |місце про- |УКТЗЕД) |визначен-| рішення | | | |про країну | живання, | |ня країни| | | | |походження | прізвище, | |походжен-| | | | | товару | ім'я по | | ня | | | | | | батькові | | товарів | | | | | | фізичної | | | | | | | | особи/) | | | | | |---+-----------+-----------+--------+---------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------on top