Document z1397-17, valid, current version — Revision on June 8, 2018, on the basis - z0600-18

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).

7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до цих Умов.

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шаров


Додаток 1
до Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України
в 2018 році
(пункт 1 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

222

Медицина

225

Медична психологія

226

Фармація, промислова фармація

228

Педіатрія


Додаток 2
до Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України
в 2018 році
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта

014

Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10, 014.15)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю*

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

11

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018}


Додаток 3
до Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України
в 2018 році
(пункт 2 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928 (зі змінами).

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за № 532/28662.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 825/28955 (зі змінами).

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року за № 784/28914.Додаток 4
до Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України
в 2018 році
(пункт 3 розділу VIІ)

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

1. Заклади вищої освіти можуть передбачити в Правилах прийому обов’язкове складання творчих заліків із спеціальностей (предметних спеціальностей):

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу)

06

Журналістика

061

Журналістика

2. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань - українська мова та література.

3. Інформація про другий та третій конкурсні предмети наведена в таблиці:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети

Другий предмет

Третій предмет

01

Освіта/ Педагогіка

012

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

013

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

014.02

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

014.03

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

014.04

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

014.06

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

014.07

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

014.08

Середня освіта (Фізика)

фізика

математика або іноземна мова

014.09

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія або фізика, або хімія

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)015.01

Професійна освіта (Будівництво)

математика

фізика або іноземна мова

015.02

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

математика

фізика або іноземна мова

015.03

Професійна освіта (Гірництво)

математика

фізика або географія

015.04

Професійна освіта (Деревообробка)

математика

фізика або біологія

015.05

Професійна освіта (Документознавство)

історія України

математика або іноземна мова

015.06

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

математика

фізика або іноземна мова

015.07

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

математика

фізика або іноземна мова

015.08

Професійна освіта (Енергетика)

математика

фізика або іноземна мова

015.09

Професійна освіта (Зварювання)

математика

фізика або іноземна мова

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

математика

фізика або іноземна мова

015.11

Професійна освіта (Машинобудування)

математика

фізика або іноземна мова

015.12

Професійна освіта (Металургія)

математика

фізика або іноземна мова

015.13

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

математика

фізика або іноземна мова

015.14

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

математика

фізика або іноземна мова

015.15

Професійна освіта (Охорона праці)

математика

фізика або іноземна мова

015.16

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

географія

математика або іноземна мова

015.17

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

математика

біологія або хімія

015.18

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

біологія

хімія або іноземна мова

015.19

Професійна освіта (Товарознавство)

математика

географія або іноземна мова

015.20

Професійна освіта (Транспорт)

математика

фізика або іноземна мова

015.21

Професійна освіта (Харчові технології)

математика

хімія або біологія

015.22

Професійна освіта (Хімічні технології)

математика

хімія або біологія

016

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

017

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України

творчий конкурс

022

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України

творчий конкурс

022

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України

математика або іноземна мова

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України

творчий конкурс

024

Хореографія

історія України

творчий конкурс

025

Музичне мистецтво

історія України

творчий конкурс

026

Сценічне мистецтво

історія України

творчий конкурс

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

історія України

математика або іноземна мова

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

032

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

033

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

034

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

035

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

математика

іноземна мова або географія

052

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

053

Психологія

біологія

математика або іноземна мова

054

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

06

Журналістика

061

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

математика

іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

073

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

075

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

08

Право

081

Право

історія України

математика або іноземна мова

09

Біологія

091

Біологія

біологія

хімія або іноземна мова

10

Природничі науки

101

Екологія

біологія

хімія або географія

102

Хімія

хімія

математика або фізика

103

Науки про Землю

математика

фізика або географія

104

Фізика та астрономія

фізика

математика або іноземна мова

105

Прикладна фізика та наноматеріали

фізика

математика або іноземна мова

106

Географія

географія

математика або історія України

11

Математика та статистика

111

Математика

математика

фізика або іноземна мова

112

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

113

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

123

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

124

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

125

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

126

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

132

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

135

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

136

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

142

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

143

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

144

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

145

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

153

Мікро- та наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

математика

хімія або біологія

162

Біотехнології та біоінженерія

біологія

хімія або математика

163

Біомедична інженерія

біологія

математика або іноземна мова

17

Електроніка та телекому-нікації

171

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

172

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

173

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

математика

хімія або біологія

182

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія

183

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

184

Гірництво

математика

фізика або географія

185

Нафтогазова інженерія та технології

математика

хімія або географія

186

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

187

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

193

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

біологія

хімія або математика

202

Захист і карантин рослин

біологія

хімія або математика

203

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

205

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

206

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

207

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

208

Агроінженерія

математика

фізика або іноземна мова

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

біологія

хімія або математика

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

біологія

хімія або математика

222

Медицина

біологія

хімія або математика

223

Медсестринство

біологія

хімія або математика

224

Технології медичної діагностики та лікування

біологія

фізика або іноземна мова

225

Медична психологія

біологія

хімія або математика

226

Фармація, промислова фармація

біологія

хімія або іноземна мова

227

Фізична терапія, ерготерапія

біологія

фізика або іноземна мова

228

Педіатрія

біологія

хімія або математика

229

Громадське здоров’я

біологія

математика або іноземна мова

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

232

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

24

Сфера обслуговуван-ня

241

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

242

Туризм

іноземна мова

географія або математика

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

фізика або іноземна мова

255

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

261

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

262

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

263

Цивільна безпека

математика

фізика або біологія

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

272

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

273

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

275

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

292

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

293

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаon top