Document z1383-17, valid, current version — Adoption on November 13, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 17, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2017  № 3548/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1383/31251

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 2-2 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3548/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1383/31251

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5):

1) у розділі ІІІ:

в абзаці дев’ятому пункту 2 глави 1 слово та цифри «додатку 24» замінити словом та цифрами «додатку 22»;

у пункті 14 глави 5:

в абзаці четвертому слово та цифри «(додаток 22)» замінити словом та цифрою «(додаток 9)»;

в абзаці п’ятому слово та цифри «(додаток 23)» замінити словом та цифрою «(додаток 9)», після слів «територіальні підрозділи Державної міграційної служби України за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану» доповнити словом та цифрами «(додаток 23)»;

2) у додатках до Правил:

пункт 7 додатка 8, пункт 4 додатка 11, пункт 4 додатка 13, пункт 9 додатка 14 «Відношення до військової служби» доповнити новими підпунктами такого змісту:

«в) військове звання (категорія)*;

г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку»;

доповнити ці додатки виноскою такого змісту:

«*Стосовно призовників зазначається - «призовник».»;

додаток 9 викласти в новій редакції, що додається;

у додатку 16:

пункт 4 «Відношення до військової служби» доповнити новими підпунктами такого змісту:

«в) військове звання (категорія)**;

г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку»;

доповнити виноскою такого змісту:

«**Стосовно призовників зазначається - «призовник».»;

додаток 22 виключити.

У зв’язку з цим додатки 23 - 31 вважати відповідно додатками 22 - 30.

У тексті Правил посилання на додатки 23 - 31 замінити відповідно посиланнями на додатки 22 - 30;

у додатку 22 слова «найменування органу, якому надсилається повідомлення» замінити словами «найменування територіального підрозділу Державної міграційної служби України».

2. У додатках до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793:

1) у додатку 1:

після пункту «7. Причина внесення змін до актового запису» доповнити новим пунктом такого змісту:

«8. Відношення до військової служби _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(а) де перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить; в) військове звання (категорія)*; г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку)»;

доповнити виноскою такого змісту:

«*Стосовно призовників зазначається - «призовник».»;

абзац «*_____________________У разі зміни відомостей щодо призовника або військовозобов’язаного зазначаються: а) де він перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить.» виключити;

2) у додатку 3:

виноску «*» після підпункту «б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить.» доповнити новими підпунктами такого змісту:

«в) військове звання (категорія)**;

г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.»;

доповнити виноскою такого змісту:

«**Стосовно призовників зазначається - «призовник».»;

3) додатки 4, 9 викласти у новій редакції, що додаються.

3. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами):

1) у главі 2.2 розділу ІІ:

пункти 2.2.2, 2.2.4 - 2.2.7 після слів «номер поштової скриньки військової частини, де він служить» доповнити словами «, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку»;

у пункті 2.2.10:

в абзаці другому:

слова «та до районного (міського) військового комісаріату» виключити;

слова «відомостей про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені військовозобов’язаних і призовників, а також про зміну інших даних цих осіб для подання до районного (міського) військового комісаріату» замінити словами «відомостей про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і військовозобов’язаних, а також про зміну інших даних цих осіб для подання до районного (міського) військового комісаріату»;

у підпункті «г»:

в абзаці першому слова «та районного (міського) військового комісаріату» виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

підпункт «з» викласти в такій редакції:

«з) відомості про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і військовозобов’язаних, а також про зміну прізвища, власного імені, по батькові та інших даних призовників і військовозобов’язаних для подання до районного (міського) військового комісаріату:

період, за який сформована сукупність відомостей;

військове звання (категорія) (призовник) (за наявності);

найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким виданий;

прізвище, власне ім’я, по батькові особи до державної реєстрації зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також до зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану;

прізвище, власне ім’я, по батькові померлого;

дата народження;

зміни, які відбулися (прізвище, власне ім’я, по батькові особи після державної реєстрації зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також після зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану; дата народження після зміни таких відомостей в актовому записі про народження; місце народження до та після зміни таких відомостей в актовому записі про народження та інші зміни);

дата державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, та номер актового запису цивільного стану в книзі державної реєстрації актів цивільного стану, відомості про інші підстави зміни прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;».

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсДодаток 9
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників та військовозобов’язанихДодаток 4
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ЗАЯВАДодаток 9
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, власного імені, по батькові, а також зміну інших данихon top