Document z1374-10, valid, current version — Revision on December 12, 2014, on the basis - z1480-14

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2010  № 473


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за № 1374/18669

Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 № 817

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості
№ 6 від 09.01.2014
№ 770 від 03.11.2014}

Відповідно до статей 5 та 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю), що додається.

2. Внести до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 № 817, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 71/10351 (із змінами) (далі - Інструкція), такі зміни:

2.1. У першому реченні абзацу першого підпункту 4.2.5.1 пункту 4.2.5 розділу IV слова та цифру "та оформляється вступна частина Акта (додаток 6 до цієї Інструкції)" виключити.

2.2. У пункті 5.1 розділу V слова "складає Акт" замінити словами "залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання та цілей заходу складає відповідний Акт, форма якого затверджується Мінпаливенерго.".

2.3. Додаток 6 до Інструкції виключити.

У зв'язку з цим додатки 7-17 вважати відповідно додатками 6-16.

3. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації (Якимчук І.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному web-сайті Мінпаливенерго.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А.

Міністр

Ю. Бойко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
15.11.2010  № 473

АКТ
здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю)

{Акт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}

Директор департаменту
з питань електроенергетики


С.Я. Меженний
Додаток 1
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження електропередавальних організацій

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

I. Організація експлуатації

1.1

В електропередавальній організації забезпечено:

статті 2, 7 ЗУ № 575/97-ВР; глава 5.1 ПТЕЕСіМ; глави 10.1, 10.2, розділ 11 ПТОіР; ГІД 34.01.101-2009

1.1.1. Відновлення основних виробничих фондів енергооб'єктів шляхом ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації та повної заміни

1.1.2. Диспетчерське управління енерговиробництвом, а також транзитними підстанціями, що не знаходяться на балансі електропередавальної організації, але пов'язані з її електричними мережами

1.1.3. Дотримання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

1.1.4. Керування режимом роботи електричних мереж відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 13.3 ПТЕЕСіМ ГІД 34.01.101-2009

1.1.5. Керування устаткуванням відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 13.4 ПТЕЕСіМ, ГІД 34.01.101-2009

1.1.6. Дотримання встановлених для електропередавальної організації граничних величин споживання електричної енергії та потужності

пункт 12 Порядку постачання

1.1.7. Дотримання підприємствами, організаціями й установами встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності

пункт 4.8 ПКЕЕ

1.1.8. Ведення встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності, а також вживання заходів до підприємств, організацій і установ щодо дотримання ними встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності

пункти 7, 8, 13 Порядку постачання

1.2

Організаційна структура оперативно-диспетчерського керування відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів та узгоджена з регіональною електроенергетичною системою

глава 13.1. ПТЕЕСіМ

1.3

Функції, розподіл обов'язків, організація взаємодії і функціональні взаємини служби РЗА об'єкта контролю (служби РЗА третього рівня) регламентовано положенням про службу РЗА об'єкта контролю, яке погоджено службою РЗА регіональної електроенергетичної системи (служба РЗА другого рівня)

підпункт 5.1.1.9 ПТЕЕСіМ

1.4

Положення про структурні підрозділи, їх організаційна структура забезпечують надійне та якісне електропостачання споживачам електричної енергії

підпункти 5.1.1.10, 5.1.2.2 ПТЕЕСіМ

1.5

План-графік роботи з персоналом електропередавальної організації включає обов'язкові форми роботи з персоналом, які регулярно і в повному обсязі виконуються у терміни, встановлені планом-графіком

пункти 5.3.2, 5.3.3 ПТЕЕСіМ; Організація роботи з персоналом, Положення

1.6

Спеціальна підготовка персоналу перед допуском до самостійної роботи та при перервах у ній забезпечує своєчасну та якісну підготовку працівників до самостійної роботи

підпункт 5.3.2.5 ПТЕЕСіМ; Положення про спецпідготовку

1.7

Персонал, включаючи керівників, проходить повторні інструктажі з питань технології робіт

підпункт 5.3.6.1 ПТЕЕСіМ

1.8

Система технічного обслуговування та капітального ремонту об'єктів електричних мереж, що діє на об'єкті контролю, забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію

пункт 5.6.1 ПТЕЕСіМ; Методичні вказівки з обліку та аналізу; ПТОіР

1.9

Обсяги реконструкції та повної їх заміни забезпечують їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію об'єктів електричних мереж і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту

пункт 5.6.2 ПТЕЕСіМ; Методичні вказівки з обліку та аналізу

1.10

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж, об'єктів електричних мереж, які пройшли реконструкцію, повністю замінені та після їх капітального ремонту забезпечує відповідність цих об'єктів вимогам нормативних документів та проектним рішенням

глава 5.2 ПТЕЕСіМ; Порядку прийняття в експлуатацію

1.11

Кожний енергооб'єкт забезпечений нормативно-правовими актами, галузевими і об'єктовими правилами, нормами, стандартами, регламентами, Інструкціями з експлуатації, посадовими і виробничими Інструкціями, планами з ліквідації аварій, тощо відповідно до затверджених встановлено порядок відповідних переліків. Зазначені документи своєчасно переглянуті у встановленому порядку

глава 5.8 ПТЕЕСіМ

1.12

Створено аварійний запас запасних частин, матеріалів і арматури, вузлів, устаткування

підпункт 5.6.1.29 ПТЕЕСіМ

1.13

Технічний контроль та нагляд за організацією експлуатації об'єктів електричних мереж є результативним і забезпечує своєчасне виявлення та усунення порушень вимог нормативних документів, які виникають в процесі експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 5.5 ПТЕЕСіМ

II. Технологічні порушення на об'єктах електричних мереж

2.1

Попередження та ліквідація технологічних порушень здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів

глава 13.5 ПТЕЕСіМ; ГІД 34.01.101-2009

2.2

Оперативні повідомлення про технологічні порушення надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень

глава V Інструкції про розслідування; Регламент оперативних повідомлень

2.3

Попередні та додаткові за необхідності повідомлення про технологічні порушення, підписані технічним керівником електропередавальної організації, надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень

підпункти 5.2.3, 5.2.4 Інструкції про розслідування; Регламент оперативних повідомлень

2.4

Облік та розслідування технологічних порушень на об'єктах електричних мереж відповідають фактичній кількості технологічних порушень, які сталися на цих об'єктах

розділ II Інструкції про розслідування

2.5

Електропередавальною організацією на поточний рік призначена постійно діюча комісія з розслідування технологічних порушень

пункт 6.1 Інструкції про розслідування

2.6

Розслідування технологічних порушень з масовими пошкодженнями ліній електропередач через стихійні явища здійснюється із залученням до складу комісій представників проектних і будівельно-монтажних організацій

пункт 6.4 Інструкції про розслідування

2.7

У разі виникнення технологічних порушень, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, такі технологічні порушення розслідуються із залученням компетентних представників відповідних організацій. У разі неможливості дотримання цієї вимоги порядок розслідування узгоджується з Держенергонаглядом

пункт 6.5 Інструкції про розслідування

2.8

За результатами розслідування технологічних порушень електропередавальною організацією видається розпорядчий документ, спрямований на недопущення подібних порушень у майбутньому

пункт 2.12 Інструкції про розслідування

2.9

Розпорядчі документи за результатами розслідування технологічних порушень, які виникли з вини (помилкових дій) керівного, оперативного, оперативно-виробничого, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, надсилаються територіальному підрозділу Держенергонагляду

пункт 2.13 Інструкції про розслідування

2.10

Заходи, розроблені за результатами проведених розслідувань технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, є об'єктивними, достатніми і забезпечують недопущення подібних технологічних порушень у майбутньому

пункт 13 додатка 6 до Інструкції про розслідування

2.11

Звітність електропередавальної організації за формами 16 та 57-енерго відповідає кількості технологічних порушень, які фактично сталися на об'єктах електричних мереж

пункт 8.8, додаток 9 до Інструкції про розслідування; Наказ МПЕ № 352

2.12

Звіти щодо технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 35 - 110 (150) кВ у встановлені терміни надаються електропередавальною організацією територіальному підрозділу Держенергонагляду за формою Журналу цехового обліку технологічних порушень

пункти 8.15, 8.16, додаток 7 до Інструкції про розслідування

2.13

Уся інформація щодо технологічних порушень вноситься електропередавальною організацією до автоматизованої системи обліку технологічних порушень

пункт 8.14 Інструкції про розслідування

III. Комплексна якісна та кількісна оцінка технічного стану об'єктів електричних мереж

3.1

Фактичні розрахунки комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об'єктів електричних мереж виконані відповідно до методичних вказівок і відповідають фактичному технічному стану цих об'єктів

ПТЕЕСіМ, Методичні вказівки з обліку та аналізу

3.2

Звітність електропередавальної організації за формою 56-енерго відповідає фактичному технічному стану об'єктів електричних мереж

Наказ МПЕ № 352; Методичні вказівки з обліку та аналізу

IV. Фактичний технічний стан об'єктів електричних мереж

4.1

Оглянуті об'єкти електричних мереж відповідають вимогам чинних нормативних документів та проектним рішенням, є технічно справними, безпечними для персоналу та населення

глави 6.1 - 6.2 ПТЕЕСіМ; розділи 12.1 - 12.15, ПУЕ (відповідні розділи, які визначають вимоги до обладнання та мереж, які оглядалися), ГІД 34.01.101-2009

4.2

Охоронні зони оглянутих об'єктів електричних мереж відповідають вимогам ПОЕМ

пункти 5 - 11 ПОЕМ

V. Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об'єктів електричних мереж

5.1

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об'єктів електричних мереж здійснюються за багаторічними та річними графіками, за результатами оглядів, випробувань та вимірювань

розділи 10, 11 ПТОіР

5.2

Заплановані обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту об'єктів електричних мереж відповідають фактичній наявності дефектів та неполадок, що підтверджено відповідними листками огляду

розділи 10, 11 ПТОіР

5.3

Об'єкти електричних мереж, які пройшли капітальний ремонт прийняті в експлуатацію з оформленням відповідного акта

пункт 10.2.6 ПТОіР

5.4

Фактично виконані фізичні обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту, їх якість відповідають фізичній потребі вибірково оглянутих об'єктів електричних мереж

розділи 10, 11 ПТОіР; ПУЕ

VI. Модернізація та реконструкція електричних мереж і обладнання

6.1

На вибірково оглянутих об'єктах електричних мереж фактично виконані фізичні обсяги робіт з модернізації, реконструкції або повної заміни та їх якість відповідають запланованим обсягам

ПУЕ (розділи відповідно об'єктів, які оглядалися); ГІД 34.01.101-2009

6.2

Введені в експлуатацію об'єкти електричних мереж, які реконструйовано, замінено, мають сертифікат відповідності

пункт 2 Порядку прийняття в експлуатацію; ГІД 34.01.101-2009

VII. Відповідність схем зовнішнього електропостачання споживачів вимогам категорійності їх струмоприймачів та забезпечення надійного електропостачання споживачів

7.1

Схеми зовнішнього електропостачання споживачів відповідають проектним рішенням, нормативним документам та вимогам договорів про постачання електричної енергії

глава 1.2 ПУЕ; договори, укладання яких передбачено ПКЕЕ; ГІД 34.01.101-2009

VIII. Приєднання нових та реконструйованих електроустановок споживачів до електричної мережі

8.1

Технічні умови на електропостачання електроустановок споживачів є об'єктивними, не містять вимог, що безпосередньо не стосуються приєднання електроустановки споживача, видані у встановлені чинним законодавством терміни

пункт 6 Порядку надання вихідних даних; Порядку прийняття в експлуатацію

8.2

Договори з надання послуг щодо приєднання електроустановок споживачів укладаються своєчасно відповідно до вимог Примірного договору про приєднання до електричних мереж

Примірний договір про приєднання

IX. Здійснення контролю за працездатністю пристроїв автоматичного частотного розвантаження, встановлених в електроустановках споживачів

9.1

Затверджено у встановленому порядку перелік приєднань в електроустановках споживача, заведених під дію автоматичного частотного розвантаження (далі - АЧР), які своєчасно перевіряються, що оформляється відповідними актами

Правила застосування системної протиаварійної автоматики; ГІД 34.01.101-2009

9.2

Навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, щомісяця контролюється, відповідні відомості оформляються. Фактичне навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, відповідає заданому

Правила застосування системної протиаварійної автоматики; ГІД 34.01.101-2009

X. Укладення договорів про постачання електричної енергії та договорів про надання послуг з передачі електричної енергії

10.1

З усіма споживачами (юридичними та фізичними особами) укладено договори про постачання (користування) електричної енергії

ПКЕЕ; ПКЕЕн

XI. Складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, для яких повинна бути визначена екологічна та (або) аварійна та (або) технологічна броня електропостачання

11.1

З усіма споживачами, які місцевими державними адміністраціями включено у встановленому порядку до відповідних переліків, оформлено акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання

частина 6 статті 20 ЗУ № 575/97-ВР; Постанова КМУ № 2052; Наказ МПЕ № 26

XII. Застосування заходів з обмеження або повного припинення постачання електричної енергії споживачам

12.1

Заходи з припинення (обмеження) електропостачання споживачам, які допустили порушення вимог ПКЕЕ, ПКЕЕн, застосовуються вчасно відповідно до вимог чинних нормативних документів, електроенергія споживачам без оплати не відпускається

ПКЕЕ; ПКЕЕн; Порядку обмеження

XIII. Режими постачання електричної енергії та потужності

13.1

В електропередавальній організації забезпечено:


13.1.1

Погодження з Держенергонаглядом складених разом з місцевими органами виконавчої влади розрахункових балансів споживання електричної потужності

пункт 6 Порядку постачання

13.1.2

Погодження з Держенергонаглядом розрахованих граничних величин споживання електричної потужності для споживачів з дозволеною величиною споживання електричної потужності 750 кВт і більше та споживачів, які впливають на режими електроспоживання у регіоні

пункт 11 Порядку постачання

13.1.3

Узгодження з споживачами до початку наступного року обсягів очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік та оформлення їх додатком до договору як договірних величин

пункт 7 Порядку постачання; пункт 4.2 ПКЕЕ

13.1.4

Визначення граничних величин споживання електричної потужності для споживачів відповідно до вимог нормативних документів

пункт 10 Порядку постачання

13.1.5

Доведення споживачам у встановлені терміни граничних величин споживання електричної потужності

пункт 11 Порядку постачання

13.1.6

Коригування у встановлені терміни договірних величин електроспоживання за заявами споживачів

пункт 4.4 ПКЕЕ

13.1.7

Контроль за дотриманням споживачами установлених режимів електроспоживання

пункт 4.8 ПКЕЕ

13.1.8

Контроль за фактичним навантаженням споживачів, яким установлені граничні величини споживання електричної потужності

пункт 4.9 ПКЕЕ

13.1.9

Складання графіків обмеження та аварійного відключення відповідно до вимог нормативних документів

підпункти 3.1.2, 3.2.4, 3.3.4 - 3.3.7 Інструкції

13.1.10

Погодження графіків обмеження та аварійного відключення з Держенергонаглядом та місцевими органами виконавчої влади і надання їх у встановлені терміни до електроенергетичної системи та територіального представництва НКРЕ

підпункти 3.2.1, 3.3.1 Інструкції

13.1.11

Письмове інформування місцевих органів виконавчої влади про можливість застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання

підпункт 3.1.9 Інструкції

13.1.12

Щомісячне проведення у встановлені терміни контрольних вимірів навантаження ліній (фідерів), залучених у графіки аварійного відключення споживачів, спеціальні графіки аварійних відключень та верхні черги автоматичного частотного розвантаження та збереження відомостей контрольних вимірів протягом року

підпункт 3.1.7 Інструкції

13.1.13

Письмове повідомлення у встановлені терміни споживачів про обсяги можливого обмеження електроспоживання в разі застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання

підпункт 3.1.9 Інструкції

13.1.14

Надання у встановлені терміни до електроенергетичної системи зведеної інформації про обсяги та тривалість дії застосування графіків та протиаварійних систем зниження навантаження із зазначенням причин їх введення

пункт 4.4 Інструкції

13.1.15

Ведення оперативного журналу, де зазначено відомості про час одержання команди і час відключення, диспетчерські найменування ліній (фідерів) та величини відключеного навантаження, а також час одержання команди на включення і час включення

підпункт 4.3.11 Інструкції

13.1.16

Виконання заданих обсягів обмеження і відключення у разі застосування протиаварійних графіків

пункт 5.2 Інструкції

13.1.17

Визначення структурного підрозділу, на який покладено функції щодо організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

пункт 2.1 Порядку

13.1.18

Письмове інформування споживачів у встановлені терміни про дату та порядку проведення режимних вимірів та надання протоколів вимірів та зведених відомостей

пункт 2.5 Порядку

13.1.19

Надання оформлених протоколів вимірів у режимний день споживачам, у яких розрахункові засоби обліку електричної енергії розташовані на об'єктах електропередавальної організації

пункт 2.6 Порядку

13.1.20

Контроль отримання від всіх споживачів протоколів вимірів та зведених відомостей за результатами вимірів у режимний день

пункт 4.1 Порядку

13.1.21

Надання у встановлені терміни до Держенергонагляду звітів погодинного активного та реактивного навантаження за режимні дні

пункти 4.2, 5.4 Порядку

13.1.22

Надання до Держенергонагляду письмових пояснень відхилення добового електроспоживання у режимні дні по галузях промисловості та групах споживачів понад 5 % від даних аналогічного виміру у минулому році

пункт 4.4 Порядку

13.1.23

Контроль за правильністю проведення споживачами вимірів електричного навантаження в режимний день

пункт 6.2 Порядку

13.1.24

Надання споживачам на доопрацювання оформлену з порушеннями документацію щодо результатів вимірів електричного навантаження

пункт 6.3 Порядку

13.1.25

Оформлення додатків Порядку розрахунків за перетікання реактивної електроенергії до договорів про постачання електричної енергії споживачам відповідно до вимог нормативних документів

пункт 6.33 ПКЕЕ

13.1.26

Залучення до розрахунків за перетікання реактивної електроенергії всіх споживачів з середньомісячним споживанням активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці 5000 кВтг та більше

пункт 3.1 Методики

13.1.27

Проведення розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності Д2 та доведення їх до споживачів (внесення змін до договорів про постачання електричної енергії)

пункт 3.6 Методики

13.1.28

Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії, оптимізація режимів перетікання реактивної електроенергії, компенсація реактивної потужності здійснюються у відповідності до вимог нормативних документів

пункт 6.33 ПКЕЕ; Наказ МПЕ № 352

13.1.29

Наявність відомостей потужностей компенсувальних установок споживачів, оформлених у процесі проведення зимових режимних вимірів

пункти 2.5, 3.1, 5.1 Порядку

13.1.30

Правильність нарахування плати за перетікання реактивної електроенергії за умови відсутності приладів обліку реактивної електроенергії (вибірково)

пункт 4.1 Методики

13.1.31

Проведення розрахунків втрат реактивної електроенергії в силових трансформаторах у разі встановлення електролічильників не на межі розділу балансової належності електромереж (вибірково)

пункт 4.2 Методики

13.1.32

Наявність в договорах про постачання електричної енергії споживачам значень показників якості електроенергії та їх відповідність вимогам нормативних документів

підпункт 7 пункту 5.5 ПКЕЕ; розділ 5 ГОСТ 13109-97

13.1.33

Здійснення контролю за показниками якості електричної енергії у власній електромережі та вжиття заходів щодо поліпшення якості електричної енергії

підпункт 5 пункту 11.2 ПКЕЕ; підпункти Е2, Е3, Е4 додатка Е ГОСТ 13109-97

13.1.34

Проведення роботи щодо відшкодування споживачам збитків у разі постачання електроенергії, яка не відповідає нормативним показникам, визначеним договорами про постачання електроенергії

пункт 8.5 ПКЕЕ

13.1.35

Надання на вимогу споживачів інформації з питань відповідності параметрів якості електроенергії в електромережах вимогам нормативних документів

підпункт 7 пункту 8.2 ПКЕЕ

Розділ VI Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575/97-ВР

Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.97 № 575/97-ВР

1.2

ЗУ № 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 № 441 (із змінами)

2.2

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (зі змінами)

2.3

ПОЕМ

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209

2.4

Порядок обмеження

Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 93

2.5

Порядок надання вихідних даних

Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489

2.6

ПКЕЕн

Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357

2.7

Постанова КМУ № 2052

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2052 "Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792"

2.8

Примірний договір про приєднання

Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1136 "Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж"

2.9

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами)

2.10

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23.11.2006 № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.02.2007 за № 151/13418

2.11

Порядок

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2008 за № 84/14775

2.12

Методика

Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.2002 № 19, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 93/6381

2.13

Правила застосування системної протиаварійної автоматики

Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 № 714, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за № 1177/8498

2.14

Інструкція про розслідування

Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005 № 255, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445

2.15

Регламент оперативних повідомлень

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 05.12.2005 № 595 "Про затвердження Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств Мінпаливенерго України"

2.16

Наказ МПЕ № 26

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 № 26 "Про затвердження Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за № 154/8753

2.17

Положення про спецпідготовку

Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України 09.02.2004 № 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за № 418/9017

2.18

ПУЕ

Правила улаштування електроустановок 2009

2.19

Організація роботи з персоналом

Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.11.2005 № 559

2.20

Наказ МПЕ № 352

Перелік форм звітності Міністерства палива та енергетики України, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.07.2008 № 352

3

ГКД, СОУ

3.1

ПТЕЕСіМ

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296

3.2

ПТОіР

ГКД 34.20.661-2003 Правила технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.05.2003 № 228

3.3

Методичні вказівки з обліку та аналізу

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропередачі, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.02.2005 № 60

3.4

ГІД 34.01.101-2009

Галузевий інформаційний документ Міністерства палива та енергетики України від 24.11.2009 "Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (за станом на 01.10.2009 р.). ГІД 34.01.101-2009" (переглядається щорічно)

4

ГОСТ

4.1

ГОСТ 13109-97

Міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введений в дію державний стандарт України з 01.01.2000 наказом Держстандарту України від 18.06.99 № 354
Додаток 2
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час проведення обстеження з оцінки готовності електропередавальної організації до роботи в осінньо-зимовий період року

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1. Стан виконання загальних технічних умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період

1.1

Виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд

пункт 3.1.1 Положення

1.2

Відсутність станом на 10 грудня поточного року аварійних ремонтів основного устаткування

пункт 3.1.2 Положення

1.3

Виконання у запланованих обсягах заходів інвестиційних програм

пункт 3.1.3 Положення

1.4

Виконання заходів, передбачених наказами суб'єктів електроенергетики, з підготовки до роботи в ОЗП, а також закінчення всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць

пункт 3.1.4 Положення

1.5

Виконання в повному обсязі заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього середовища

пункт 3.1.5 Положення

1.6

Виконання вимог вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, газомасляних систем турбоустановок, генераторів, синхронних компенсаторів, силових трансформаторів та іншого устаткування

пункт 3.1.6 Положення

1.7

Укомплектування всіх робочих місць підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів

пункт 3.1.7 Положення

1.8

Виконання заходів, передбачених наказами Мінпаливенерго про організацію протиаварійної роботи в електричних мережах і підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і приписами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи в ОЗП, з терміном виконання до 15 листопада поточного року

пункт 3.1.8 Положення

2. Організаційно-технічні умови готовності до роботи в осінньо-зимовий період

2.1

Виконання графіків технічного обслуговування та випробування пристроїв РЗ та ПА

пункт 3.3.1 Положення

2.2

Наявність і готовність схем плавлення ожеледі

пункт 3.3.2 Положення

2.3

Наявність і працездатний стан метеопостів

пункт 3.3.3 Положення

2.4

Готовність технічних засобів для виконання аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної експлуатації мереж

пункт 3.3.4 Положення

2.5

Наявність аварійного запасу матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на ПЛ та ПС усіх класів напруг

пункт 3.3.5 Положення

2.6

Наявність в енергопостачальників нормативно-технічних документів Мінпаливенерго щодо вимушеного зниження електроспоживання і організація їх виконання, а на диспетчерських пунктах - документів енергопостачальників з цього питання

пункт 3.3.6 Положення

2.7

Своєчасне доведення до споживачів обсягів ГАВ і обмежень, які задані ЕС

пункт 3.3.7 Положення

2.8

Забезпечення надійності та ефективності засобів зниження енергоспоживання, ПА (САВН, АЧР) і ГАВ

пункт 3.3.8 Положення

2.9

Наявність організаційно-технічних заходів щодо виконання обсягів АЧР, САВН, ГАВ і обмежень, заданих ЕС

пункт 3.3.9 Положення

2.10

Забезпечення резервування власних потреб підстанцій напругою 110 кВ і вище

пункт 3.3.10 Положення

2.11

Готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування

пункт 3.3.11 Положення

2.12

Наявність обігріву розрахункових електролічильників, де це потрібно

пункт 3.3.12 Положення

Розділ VI Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575/97-ВР

Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.97 № 575/97-ВР

1.2

ЗУ № 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V

2

Постанова Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Положення

Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2008 № 667, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.03.2009 за № 195/16211
Додаток 3
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час проведення обстеження електропередавальної організації з питань готовності до роботи в повеневий та грозовий періоди року

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

I. Організація експлуатації

1.1

В електропередавальній організації забезпечено:


1.1.1 Відновлення основних виробничих фондів енергооб'єктів шляхом ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації та повної заміни

статті 2, 7 ЗУ № 575/97-ВР; глава 5.1 ПТЕЕСіМ; глави 10.1, 10.2, розділ 11 ПТОіР; ГІД 34.01.101-2009

1.1.2 Диспетчерське управління енерговиробництвом, а також транзитними підстанціями, що не знаходяться на балансі електропередавальної організації, але пов'язані з її електричними мережами

1.1.3 Дотримання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

1.1.4 Керування режимом роботи електричних мереж відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 13.3 ПТЕЕСіМ; ГІД 34.01.101-2009

1.1.5 Керування устаткуванням відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 13.4 ПТЕЕСіМ; ГІД 34.01.101-2009

1.2

Організаційна структура оперативно-диспетчерського керування відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів та узгоджена з регіональною електроенергетичною системою

глава 13.1 ПТЕЕСіМ

1.3

Функції, розподіл обов'язків, організація взаємодії і функціональні взаємини служби РЗА об'єкта контролю (служби РЗА третього рівня) регламентовано положенням про службу РЗА об'єкта контролю, яке погоджено службою РЗА регіональної електроенергетичної системи (служба РЗА другого рівня)

підпункт 5.1.1.9 ПТЕЕСіМ

1.4

Положення про структурні підрозділи, їх організаційна структура забезпечують надійне та якісне електропостачання споживачів електричної енергії

підпункти 5.1.1.10, 5.1.2.2 ПТЕЕСіМ

1.5

Система технічного обслуговування та капітального ремонту об'єктів електричних мереж, що діє на об'єкті контролю, забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію

пункт 5.6.1 ПТЕЕСіМ; Методичні вказівки з обліку та аналізу; ПТОіР

1.6

Обсяги (залежно від фактичного технічного стану об'єктів електричних мереж) реконструкції та повної їх заміни забезпечують їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію об'єктів електричних мереж і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту

пункт 5.6.2 ПТЕЕСіМ; Методичні вказівки з обліку та аналізу

1.7

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж, об'єктів електричних мереж, які пройшли реконструкцію, повністю замінені та після їх капітального ремонту забезпечує відповідність цих об'єктів вимогам нормативних документів та проектним рішенням

глава 5.2 ПТЕЕСіМ; Порядок прийняття в експлуатацію

1.8

Робочі місця персоналу забезпечені державними нормативно-правовими актами, державними, галузевими і об'єктовими правилами, нормами, стандартами, регламентами, інструкціями з експлуатації, посадовими і виробничими інструкціями, планами з ліквідації аварій відповідно до затверджених у встановленому порядку відповідних переліків. Зазначені документи своєчасно переглянуті у встановленому порядку

глава 5.8 ПТЕЕСіМ

1.9

Створено аварійний запас запасних частин, матеріалів і арматури, вузлів, устаткування

підпункт 5.6.1.29 ПТЕЕСіМ

1.10

Технічний контроль та нагляд за організацією експлуатації об'єктів електричних мереж є результативним і забезпечує своєчасне виявлення та усунення порушень вимог нормативних документів, які виникають в процесі експлуатації об'єктів електричних мереж

глава 5.5 ПТЕЕСіМ

II. Технологічні порушення на об'єктах електричних мереж

2.1

Попередження та ліквідація технологічних порушень здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів

глава 13.5 ПТЕЕСіМ; ГІД 34.01.101-2009

2.2

Оперативні повідомлення про технологічні порушення надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду

глава V Інструкції про розслідування; Регламент оперативних повідомлень

2.3

Попередні повідомлення про технологічні порушення, підписані технічним керівником електропередавальної організації, надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом

підпункти 5.2.3, 5.2.4 Інструкції про розслідування; Регламент оперативних повідомлень

2.4

Облік технологічних порушень на об'єктах електричних мереж відповідає фактичній кількості технологічних порушень, які сталися на цих об'єктах

розділ II Інструкції про розслідування

2.5

Електропередавальною організацією на поточний рік призначена постійно діюча комісія з розслідування технологічних порушень

пункт 6.1 Інструкції про розслідування

2.6

Розслідування технологічних порушень з масовими пошкодженнями ліній електропередач через стихійні явища здійснюється із залученням до складу комісій представників проектних і будівельно-монтажних організацій

пункт 6.4 Інструкції про розслідування

2.7

У разі виникнення технологічних порушень, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, такі технологічні порушення розслідуються із залученням компетентних представників відповідних організацій. У разі неможливості дотримання цієї вимоги порядок розслідування узгоджується з Держенергонаглядом

пункт 6.5 Інструкції про розслідування

2.8

За результатами розслідування технологічних порушень електропередавальною організацією видається розпорядчий документ, спрямований на недопущення подібних порушень у майбутньому

пункт 2.12 Інструкції про розслідування

2.9

Розпорядчі документи за результатами розслідування технологічних порушень, які виникли з вини (помилкових дій) керівного, оперативного, оперативно-виробничого, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, надсилаються територіальному підрозділу Держенергонагляду

пункт 2.13 Інструкції про розслідування

2.10

Заходи, розроблені за результатами проведених розслідувань технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, є об'єктивними, достатніми і забезпечують недопущення подібних технологічних порушень у майбутньому

пункт 13 додатка 6 до Інструкції про розслідування

2.11

Звіти щодо технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 35 - 110 (150) кВ у встановлені терміни надаються електропередавальною організацією територіальному підрозділу Держенергонагляду за формою Журналу цехового обліку технологічних порушень

пункти 8.15, 8.16, додаток 7 до Інструкції про розслідування

2.12

Уся інформація щодо технологічних порушень вноситься електропередавальною організацією до автоматизованої системи обліку технологічних порушень

пункт 8.14 Інструкції про розслідування

III. Фактичний технічний стан об'єктів електричних мереж

3.1

Оглянуті безпосередньо об'єкти електричних мереж відповідають вимогам чинних нормативних документів та проектним рішенням, є технічно справними, безпечними для експлуатаційного персоналу та населення

глави 6.1 - 6.2 ПТЕЕСіМ; розділи 12.1 - 12.15, ПУЕ (відповідні розділи, які визначають вимоги до обладнання та мереж, які оглядалися), ГІД 34.01.101-2009

3.2

Охоронні зони безпосередньо оглянутих об'єктів електричних мереж відповідають вимогам ПОЕМ

пункти 5 - 11 ПОЕМ

IV. Відповідність схем зовнішнього електропостачання споживачів вимогам категорійності їх струмоприймачів та забезпечення надійного електропостачання споживачів

4.1

Схеми зовнішнього електропостачання споживачів відповідають проектним рішенням, нормативним документам та вимогам договорів про постачання електричної енергії

глава 1.2 ПУЕ; договори, укладання яких передбачено ПКЕЕ; ГІД 34.01.101-2009

Розділ VI Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575/97-ВР

Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.97 № 575/97-ВР

1.2

ЗУ № 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (зі змінами)

2.2

ПОЕМ

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209

2.3

Інструкція про розслідування

Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005 № 255, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445

2.4

ПУЕ

Правила улаштування електроустановок 2009

3

ГКД, СОУ

3.1

ПТЕЕСіМ

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296

3.2

ПТОіР

ГКД 34.20.661-2003 Правила технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.05.2003 № 228

3.3

Методичні вказівки з обліку та аналізу

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропередачі, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.02.2005 № 60

3.4

ГІД 34.01.101-2009

Галузевий інформаційний документ Міністерства палива та енергетики України від 24.11.2009 "Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (за станом на 01.10.2009). ГІД 34.01.101-2009" (переглядається щорічно)
Додаток 4
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час проведення обстеження споживачів І категорії з надійності електропостачання, у разі коли перерви в електропостачанні призводять до негативних наслідків техногенного та природного характеру та/або створюють загрозу життю та здоров’ю працівників і населення, а також для яких встановлено екологічну броню електропостачання та у власності або оперативному управлінні яких є виробничі об’єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація експлуатації електроустановок

1.1. Обов’язки працівників

1.1.1

Споживачем (особою, відповідальною за електрогосподарство споживача) забезпечено належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 1.2 та 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.2

Електротехнічна служба (відділ, група) укомплектована необхідною кількістю електротехнічних працівників залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.3 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.3

У споживача в наявності розпорядчі документи про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.4

У споживача в наявності наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.1.5

Особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), успішно пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, мають відповідну групу з електробезпеки та кваліфікацію, що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункти 1.4 та 1.5 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.6

Вимоги приписів Держенергонагляду (за наявності) виконані своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.2. Вимоги до працівників та їх підготовки

1.2.1

Споживачем забезпечено обслуговування електроустановок спеціально підготовленими електротехнічними працівниками відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.2 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.2

Споживачем затверджено перелік посад працівників споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.1 та 2.8 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.3

Споживачем затверджено Положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.5 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.4

Споживачем затверджено склад комісії з перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників та перелік працівників, які проходять перевірку знань, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.13 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.5

Споживачем дотримано процедуру та періодичність перевірки знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.17, 2.18, 2,19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.6

Споживачем забезпечено дотримання процедури стажування та дублювання електротехнічних та електротехнологічних працівників, які переходять з одного робочого місця на інше, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.9 та 2.10 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.7

Споживачем проводяться протиаварійні тренування з оперативними та оперативно-виробничими працівниками з періодичністю відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.8

Керівником споживача забезпечено проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.7 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.9

Споживачем забезпечено проходження первинної перевірки знань новопризначеними працівниками, що прийняті на роботу з обслуговування електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.3. Технічна документація

1.3.1

У споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.2

У структурних підрозділах споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.2 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.3

Робочі місця електротехнічних працівників забезпечені однолінійними схемами електричних з’єднань відповідно до переліків, затверджених особою, відповідальною за електрогосподарство, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.3, 3.4 та 3.5 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.4

Споживачем розроблено та узгоджено з електропередавальною організацією Положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації щодо порядку експлуатації електроустановок, які безпосередньо підключені до електричної мережі електропередавальної організації, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 та 2.8 глави 2, пункт 3.6 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.5

Споживачем та електропередавальною організацією узгоджено Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац другий пункту 3.7 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.6

В особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці споживача, в наявності повний комплект необхідних інструкцій (посадових, виробничих), затверджених та переглянутих у порядку, встановленому вимогами ПТЕЕС

Пункт 3.11 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.7

Робочі місця оперативних працівників споживача забезпечені документацією в обсязі, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.8

Періодичність перегляду оперативної документації керівниками та спеціалістами відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.13 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.9

У споживача затверджена Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.10

У споживача в наявності інструкція з експлуатації автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.1 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.11

У споживача в наявності технічний паспорт автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.12

У споживача в наявності експлуатаційний журнал (формуляр) автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.13

У споживача в наявності журнал для запису результатів огляду акумуляторних установок та обсягів виконаних робіт згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 10.22 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.3.14

Споживачем затверджено список осіб, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикань, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.18 глави 2 розділу V, пункт 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.15

Електрообладнання споживача, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, включено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку встановлення екоброні

Пункт 2 Порядку встановлення екоброні

1.3.16

У споживача в наявності проектна, технічна або технологічна документація щодо віднесення струмоприймача до екологічної броні електропостачання відповідно до Порядку встановлення екоброні

Абзац другий пункту 2 Порядку встановлення екоброні

1.3.17

Споживачем розроблено програму безпечного припинення електропостачання об'єктів споживача відповідно до Порядку встановлення екоброні

Абзац третій пункту 2 Порядку встановлення екоброні

1.4. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

1.4.1

Споживачем організовано контроль за технічним станом електроустановок (огляди, технічне діагностування), обладнання, будівель і споруд відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.1 та 5.2 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.2

Технічне діагностування електроустановок споживача здійснено в порядку, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 5.3 та 5.4 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.3

Споживачем запроваджено систему технічного обслуговування і ремонту устаткування електрогосподарства (ТОР) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.5 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.4

Терміни технічного обслуговування і ремонтів електроустановок споживача відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.6 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.5

Електроустановки споживача забезпечені запасними частинами та матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.11 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.6

Періодичність та графіки випробувань, вимірювань електроустановок і мереж забезпечуються системою ТОР, розробленою споживачем, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.5 та 5.13 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.7

У споживача в наявності акти виконаних робіт під час капітального та поточного ремонтів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.15 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.5. Керування електрогосподарством

1.5.1

Споживачем забезпечено оперативне керування та оперативне відання обладнанням та спорудами згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 2.4 та 2.6 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.2

Система оперативного керування електрогосподарством відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.1 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.3

На пунктах оперативного керування електрогосподарством споживача в наявності оперативні схеми (схеми-макети) електричних з’єднань електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативних працівників, а також затверджені в установленому порядку переліки видів оперативної документації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.4

Порядок перемикань в електроустановках та пристроях РЗАіТ, ПА, ЗДТК споживача відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 2.14, 2.16 та 2.21 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.5

Організація системи виведення ліній електропередавання, електрообладнання з роботи і резерву для ремонту й випробувань, порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.19 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.6

Споживачем забезпечується виконання перемикань у діючих електроустановках за програмами перемикань, бланками перемикань та інструкціями оперативних перемикань згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 2.16 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.7

Споживачем призначені працівники для обслуговування автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.7 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.8

У споживача встановлено регламент технічного обслуговування обладнання автономної електростанції та забезпечено дотримання технології і періодичності регламентних робіт відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.8 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.9

Ведення експлуатаційного журналу автономної електростанції відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.10

ВЕУ експлуатується з метрологічним забезпеченням відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.12 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.11

Споживачем організовано експлуатацію АСКЕ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.2 та 3.7 глави 3 розділу V ПТЕЕС

1.5.12

Споживачем затверджено графік чергування змін оперативних працівників відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.29 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.13

Схема електропостачання відповідає категорії з надійності електропостачання відповідно до вимог ПУЕ та ДБН В.2.5-23-2010

Пункти 1.2.17-1.2.20 глави 1.2 розділу І ПУЕ, розділ ІІ ДБН В. 2.5-23-2010

1.6. Безпечна експлуатація

1.6.1

Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 6.1 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.2

Усі виробничі працівники енергогосподарств структурних підрозділів споживача навчені практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, та надання їй долікарської допомоги відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.8 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.3

Розслідування та реєстрація нещасних випадків, аварій та технологічних порушень в енергогосподарстві здійснюються відповідно до вимог ПТЕЕС та Інструкції по розслідуванню

Пункт 6.7 розділу VІ ПТЕЕС, Інструкція по розслідуванню

1.6.4

Працівники енергогосподарства споживача забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.10 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.5

Споживачем забезпечено проведення оглядів і випробувань засобів індивідуального захисту пристроїв та інструменту, що застосовуються для обслуговування електроустановок, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.3 розділу VІ ПТЕЕС

1.7. Технічний стан обладнання електроустановок, кабельних та повітряних ліній електропередавання, окремих струмоприймачів

1.7.1

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.2

Кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 2 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.3

Розподільні установки та підстанції технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 3 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.4

Силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 4 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 5 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.6

Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх вторинні кола технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.7

Пристрої АПВ, АВР, зовнішньої сигналізації та індикації технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 6.32 та 6.45 глави 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.8

Заземлювальні пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 7 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.9

Пристрої захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 8 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.10

Конденсаторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 9 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.11

Акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.12

Установки електричного освітлення технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 11 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.13

Експлуатація засобів вимірювальної техніки електричних величин відповідає вимогам ПТЕЕС

Глава 12 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.14

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.7.15

Системи припливно-витяжної вентиляції (природна, штучна) в приміщеннях з електроустановками, у тому числі автономними джерелами живлення, відповідають вимогам ПУЕ, а їх експлуатація – вимогам ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.16

Схемою електропостачання споживача передбачено блокувальні пристрої, що унеможливлюють зарядження батареї зі значенням напруги більше 2,3 В на елемент при вимкненій вентиляції, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.17

Приміщення акумуляторної відповідає вимогам ПТЕЕС та іншим нормативним документам

Пункти 10.3 та 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.18

У споживача в наявності окрема кімната для зберігання кислоти, сепараторів тощо, приготування електроліту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 10.3 та 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.19

У споживача розташування вимикачів, штепсельних розеток, запобіжників й автоматичних вимикачів виконано за межами приміщення акумуляторної згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.8. Електроустановки спеціального призначення

1.8.1

Установки електрозварювальні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.2

Установки електротермічні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.3

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

1.8.4

Когенераційна установка відповідає вимогам Правил приєднання когенераційних установок, а її експлуатація забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.8 глави 2 розділу V ПТЕЕС, пункт 4.2 Правил приєднання когенераційних установок

1.8.5

Автономна електростанція технічно справна, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.8 та 9.9 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.6

Споживачем встановлено регламенти технічного обслуговування обладнання автономної електростанції з дотриманням технології і періодичності, передбачених ПТЕЕС та інструкцією підприємства-виробника

Пункти 9.8 та 9.9 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.7

Схема підключення автономної електростанції до електромережі узгоджена з електропередавальною організацією та унеможливлює подачу напруги в електромережу електропередавальної організації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.4, 9.5 та 9.19 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.8

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах (за наявності кисневих станцій, приміщень для зберігання кисневих балонів тощо) справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

ІІ. Режими споживання електричної енергії та потужності

2.1

Споживачем забезпечено дотримання заданих електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності відповідно до вимог Закону України “Про електроенергетику”, ПТЕЕС та Методики

Стаття 26 ЗУ № 575, пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС, глава 2 Методики

2.2

Споживачем забезпечено ведення журналу обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергосистеми відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

2.3

Споживачем узгоджені з електропередавальною організацією обсяги споживання електричної енергії та оформлені додатком до договору як договірні величини відповідно до Порядку постачання та вимог ПКЕЕ

Пункт 7 Порядку постачання, пункти 4.2 та 4.3 глави 4, пункт 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.4

Споживачем забезпечено дотримання процедури подання відомостей про заявку величини споживання електричної енергії відповідно до вимог ПКЕЕ

Пункт 4.2 глави 4 ПКЕЕ

2.5

Споживачем розроблено порядок організації роботи та дій персоналу при застосуванні графіків обмеження електричної енергії та/або потужності і графіка аварійного відключення відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.6

Споживачем розроблено заходи щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення у разі застосування протиаварійних графіків та/або систем зниження електроспоживання відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.7

Споживачем забезпечено проведення щомісячних контрольних вимірів навантаження ліній (фідерів), залучених у графіках аварійного відключення та у верхніх чергах автоматичного частотного розвантаження, та збереження відомостей контрольних вимірів протягом року відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.8

Споживачем забезпечено проведення вимірів добових графіків споживання електричної енергії в режимні дні літнього та зимового періодів відповідно до вимог ПКЕЕ та Порядку організації проведення вимірів

Пункт 4.7 глави 4 ПКЕЕ, пункт 1.3 розділу І, пункт 2.8 розділу ІІ та пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку організації проведення вимірів

2.9

Споживачем розроблено заходи щодо організації порядку проведення режимних вимірів, отримання відповідних бланків, протоколів та відомостей та надання їх до електропередавальної організації відповідно до Порядку організації проведення вимірів

Пункт 2.5 розділу ІІ Порядку організації проведення вимірів

2.10

Споживачем оформлено Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії як додаток до договору про постачання електричної енергії відповідно до вимог ПКЕЕ

Підпункт 9 пункту 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.11

Споживачем розроблено і проведено організаційні і технічні заходи щодо забезпечення оптимальних режимів перетікання реактивної електричної енергії та економічних режимів роботи компенсувальних пристроїв відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

2.12

Споживачем забезпечено контроль за параметрами якості електричної енергії в точках власних мереж у разі наявності струмоприймачів, які впливають на погіршення якості електроенергії, відповідно до вимог ГОСТ 13109-97

Пункт Е.5 додатка Е ГОСТ 13109-97

Розділ VI

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575 “Про електроенергетику” (із змінами)

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2002 року № 475)

2.3

Правила приєднання когенераційних установок

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року № 97/1198 (із змінами)

2.4

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами)

2.5

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (в редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року № 910)

2.6

Інструкція по розслідуванню

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867

2.7

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418

2.8

Порядок організації проведення вимірів

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами)

2.9

Методика

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747

2.10

Порядок встановлення екоброні

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1792» (із змінами)

2.11

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

2.12

ПУЕ

Глава 1.2 «Електропостачання і електричні мережі» Правил улаштування електроустановок, затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міністерства енергетики Союзу Радянських Соціалістичних Республік 05 липня 1977 року

3

ГОСТ

3.1

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

4

Державні будівельні норми

4.1

ДБН В.2.5-23-2010

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}Додаток 5
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час проведення обстеження споживачів І категорії з надійності електропостачання, у разі коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного та природного характеру

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація експлуатації електроустановок

1.1. Обов’язки працівників

1.1.1

Споживачем (особою, відповідальною за електрогосподарство споживача) забезпечено належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 1.2 та 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.2

Електротехнічна служба (відділ, група) укомплектована необхідною кількістю електротехнічних працівників залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.3 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.3

У споживача в наявності розпорядчі документи про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.4

Особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), успішно пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, мають відповідну групу з електробезпеки та кваліфікацію, що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункти 1.4 та 1.5 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.5

У споживача в наявності наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.1.6.

Вимоги приписів Держенергонагляду (за наявності) виконані своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.2. Вимоги до працівників та їх підготовки

1.2.1

Споживачем забезпечено обслуговування електроустановок спеціально підготовленими електротехнічними працівниками відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.2 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.2

Споживачем затверджено перелік посад працівників споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.1 та 2.8 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.3

Споживачем затверджено Положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.5 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.4

Споживачем затверджено склад комісії з перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників та переліку працівників, які проходять перевірку знань, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.13 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.5

Споживачем дотримано процедуру та періодичність перевірки знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.17, 2.18, 2,19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.6

Споживачем забезпечено дотримання процедури стажування та дублювання електротехнічних та електротехнологічних працівників, які переходять з одного робочого місця на інше, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.9 та 2.10 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.7

Споживачем проводяться протиаварійні тренування з оперативними та оперативно-виробничими працівниками з періодичністю відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.8

Керівником споживача забезпечено проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.7 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.9

Споживачем забезпечено проходження первинної перевірки знань новопризначеними працівниками, що прийняті на роботу з обслуговування електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.3. Технічна документація

1.3.1

У споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.2

У структурних підрозділах споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.2 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.3

Робочі місця електротехнічних працівників забезпечені однолінійними схемами електричних з’єднань відповідно до переліків, затверджених особою, відповідальною за електрогосподарство, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.3, 3.4 та 3.5 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.4

Споживачем розроблено та узгоджено з електропередавальною організацією Положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації щодо порядку експлуатації електроустановок, які безпосередньо підключені до електричної мережі електропередавальної організації, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 та 2.8 глави 2, пункт 3.6 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.5

Споживачем та електропередавальною організацією узгоджено Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац другий пункту 3.7 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.6

В особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці споживача, в наявності повний комплект необхідних (посадових, виробничих), затверджених та переглянутих у порядку, встановленому вимогами ПТЕЕС

Пункт 3.11 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.7

Робочі місця оперативних працівників споживача забезпечені документацією в обсязі, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.8

Періодичність перегляду оперативної документації керівниками та спеціалістами відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.13 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.9

У споживача затверджена Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.4 та 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.10

У споживача в наявності інструкція з експлуатації автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.1 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.11

У споживача в наявності технічний паспорт автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.12

У споживача в наявності експлуатаційний журнал (формуляр) автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.13

У споживача в наявності журнал для запису результатів огляду акумуляторних установок та обсягів виконаних робіт акумуляторних установок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 10.22 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.3.14

Споживачем затверджено список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.18 глави 2 розділу V, пункт 9.6 глави 9 розділу VIII ПТЕЕС

1.4. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

1.4.1

Споживачем організовано контроль за технічним станом електроустановок (огляди, технічне діагностування), обладнання, будівель і споруд відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.1 та 5.2 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.2

Технічне діагностування електроустановок споживача здійснено в порядку, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 5.3 та 5.4 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.3

Споживачем запроваджена система технічного обслуговування і ремонту устаткування електрогосподарства (ТОР) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.5 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.4

Терміни технічного обслуговування і ремонтів електроустановок споживача відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.6 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.5

Електроустановки споживача забезпечені запасними частинами та матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.11 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.6

Періодичність та графіки випробувань та вимірювань електроустановок і мереж забезпечуються системою ТОР, розробленою споживачем, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.5 та 5.13 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.7

У споживача в наявності акти виконаних робіт під час капітального та поточного ремонтів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.15 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.5. Керування електрогосподарством

1.5.1

Споживачем забезпечено оперативне керування та оперативне відання обладнанням та спорудами згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 2.4 та 2.6 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.2

Система оперативного керування електрогосподарством відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.1 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.3

На пунктах оперативного керування електрогосподарством споживача в наявності оперативні схеми (схеми-макети) електричних з’єднань електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативних працівників, а також затверджені в установленому порядку переліки видів оперативної документації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.4

Порядок перемикань в електроустановках та пристроях РЗАіТ, ПА, ЗДТК споживача відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 2.14, 2.16 та 2.21 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.5

Організація системи виведення ліній електропередавання, електрообладнання з роботи і резерву для ремонту й випробувань, порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.19 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.6

Споживачем забезпечується виконання перемикань у діючих електроустановках за програмами перемикань, бланками перемикань та інструкціями оперативних перемикань згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 2.16 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.7

Споживачем призначені працівники для обслуговування автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.7 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.8

У споживача встановлено регламент технічного обслуговування обладнання автономної електростанції та забезпечено дотримання технології і періодичності регламентних робіт відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.8 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.9

Ведення експлуатаційного журналу автономної електростанції відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.10

ВЕУ експлуатується з метрологічним забезпеченням відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.12 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.11

Споживачем організовано експлуатацію АСКЕ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.2 та 3.7 глави 3 розділу V ПТЕЕС

1.5.12

Споживачем затверджено графік чергування змін оперативних працівників відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.29 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.13

Схема електропостачання відповідає категорії з надійності електропостачання відповідно до вимог ПУЕ та ДБН В.2.5-23-2010

Пункти 1.2.17-1.2.20 глави 1.2 розділу І ПУЕ, розділ ІІ ДБН В. 2.5-23-2010

1.6. Безпечна експлуатація

1.6.1

Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 6.1 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.2

Усі виробничі працівники енергогосподарств структурних підрозділів споживача навчені практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, та надання їй долікарської допомоги відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.8 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.3

Розслідування та реєстрація нещасних випадків, аварій та технологічних порушень в енергогосподарстві здійснюються відповідно до вимог ПТЕЕС та Інструкції по розслідуванню

Пункт 6.7 розділу VІ ПТЕЕС, Інструкція по розслідуванню

1.6.4

Працівники енергогосподарства споживача забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.10 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.5

Споживачем забезпечено проведення оглядів і випробувань засобів індивідуального захисту, пристроїв та інструменту, що застосовуються для обслуговування електроустановок, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.3 розділу VІ ПТЕЕС

1.7. Технічний стан обладнання електроустановок, кабельних та повітряних ліній електропередач, окремих струмоприймачів

1.7.1

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.2

Кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 2 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.3

Розподільні установки та підстанції технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 3 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.4

Силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 4 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 5 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.6

Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх вторинні кола технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.7

Пристрої АПВ, АВР, зовнішньої сигналізації та індикації технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 6.32 та 6.45 глави 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.8

Заземлювальні пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 7 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.9

Пристрої захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 8 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.10

Конденсаторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 9 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.11

Акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.12

Установки електричного освітлення технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 11 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.13

Експлуатація засобів вимірювальної техніки електричних величин відповідає вимогам ПТЕЕС

Глава 12 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.14

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.7.15

Системи припливно-витяжної вентиляції (природна, штучна) в приміщеннях з електроустановками, у тому числі автономними джерелами живлення, відповідають вимогам ПУЕ, а їх експлуатація  - вимогам ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.16

Схемою електропостачання споживача передбачено блокувальні пристрої, що унеможливлюють зарядження батареї зі значенням напруги більше 2,3 В на елемент при вимкненій вентиляції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.17

Приміщення акумуляторної відповідає вимогам ПТЕЕС та іншим нормативним документам

Пункти 10.3 та 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.18

У споживача в наявності окрема кімната для зберігання кислоти, сепараторів тощо, приготування електроліту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 10.3 та 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.19

У споживача розташування вимикачів, штепсельних розеток, запобіжників й автоматичних вимикачів виконано за межами приміщення акумуляторної згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.8. Електроустановки спеціального призначення

1.8.1

Установки електрозварювальні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.2

Установки електротермічні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.3

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

1.8.4

Когенераційна установка відповідає вимогам Правил приєднання когенераційних установок, а її експлуатація забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.8 глави 2 розділу V ПТЕЕС, пункт 4.2 Правил приєднання когенераційних установок

1.8.5

Автономна електростанція технічно справна, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.8 та 9.9 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.6

Споживачем встановлено регламенти технічного обслуговування обладнання автономної електростанції з дотриманням технології і періодичності, передбачених ПТЕЕС та інструкцією підприємства-виробника

Пункти 9.8 та 9.9 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.7

Схема підключення автономної електростанції до електромережі узгоджена з електропередавальною організацією та унеможливлює подачу напруги в електромережу електропередавальної організації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.4, 9.5 та 9.19 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.8

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах (за наявності кисневих станцій, приміщень для зберігання кисневих балонів тощо) справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

ІІ. Режими споживання електричної енергії та потужності

2.1

Споживачем забезпечено дотримання заданих електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності відповідно до вимог Закону України “Про електроенергетику”, ПТЕЕС та Методики

Стаття 26 ЗУ № 575, пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС, глава 2 Методики

2.2

Споживачем забезпечено ведення журналу обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергосистеми відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

2.3

Споживачем узгоджені з електропередавальною організацією обсяги споживання електричної енергії та оформлені додатком до договору як договірні величини відповідно до Порядку постачання та вимог ПКЕЕ

Пункт 7 Порядку постачання, пункти 4.2 та 4.3 глави 4, пункт 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.4

Споживачем забезпечено дотримання процедури подання відомостей про заявку величини споживання електричної потужності відповідно до вимог ПКЕЕ

Пункт 4.2 глави 4 ПКЕЕ

2.5

Споживачем розроблено Порядок організації роботи та дій персоналу при застосуванні графіків обмеження електричної енергії та/або потужності і графіка аварійного відключення відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.6

Споживачем розроблено заходи щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення у разі застосування протиаварійних графіків та/або систем зниження електроспоживання відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.7

Споживачем забезпечено проведення щомісячних контрольних вимірів навантаження ліній (фідерів), залучених у графіках аварійного відключення та у верхніх чергах автоматичного частотного розвантаження, та збереження відомостей контрольних вимірів протягом року відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.8

Споживачем забезпечено проведення вимірів добових графіків споживання електричної енергії в режимні дні літнього та зимового періодів відповідно до вимог ПКЕЕ та Порядку організації проведення вимірів

Пункт 4.7 глави 4 ПКЕЕ, пункт 1.3 розділу І, пункт 2.8 розділу ІІ та пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку організації проведення вимірів

2.9

Споживачем організовано проведення вимірів погодинного активного та реактивного навантаження в режимні дні відповідно до Порядку організації проведення вимірів

Пункт 4.7 глави 4 ПКЕЕ, пункти 1.3 та 2.8 Порядку організації проведення вимірів

2.10

Споживачем розроблено заходи щодо організації порядку проведення режимних вимірів, отримання відповідних бланків, протоколів та відомостей та надання їх до електропередавальної організації відповідно до Порядку організації проведення вимірів

Пункт 2.5 розділу ІІ Порядку організації проведення вимірів

2.11

Споживачем оформлено Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії як додаток до договору про постачання електричної енергії відповідно до вимог ПКЕЕ

Підпункт 9 пункту 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.12

Споживачем розроблено і проведено організаційні і технічні заходи щодо забезпечення оптимальних режимів перетікання реактивної електричної енергії та економічних режимів роботи компенсувальних пристроїв відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

2.13

Споживачем забезпечено контроль за параметрами якості електричної енергії в точках власних мереж у разі наявності струмоприймачів, які впливають на погіршення якості електроенергії, відповідно до вимог ГОСТ 13109-97

Пункт Е.5 додатка Е ГОСТ 13109-97

Розділ VI

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575 “Про електроенергетику” (із змінами)

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2002 року № 475)

2.3

Правила приєднання когенераційних установок

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року № 97/1198 (із змінами)

2.4

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами)

2.5

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (в редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року № 910)

2.6

Інструкція по розслідуванню

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867

2.7

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418

2.8

Порядок організації проведення вимірів

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами)

2.9

Методика

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747

2.10

Порядок встановлення екоброні

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1792» (із змінами)

2.11

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

2.12

ПУЕ

Глава 1.2 «Електропостачання і електричні мережі» Правил улаштування електроустановок, затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міністерства енергетики Союзу Радянських Соціалістичних Республік 05 липня 1977 року

3

ГОСТ

3.1

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

4

Державні будівельні норми

4.1

ДБН В.2.5-23-2010

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}Додаток 6
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження організацій з обслуговування та експлуатації житлового фонду незалежно від категорії з надійності електропостачання

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є бов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація експлуатації електроустановок

1.1. Обов’язки працівників

1.1.1

Споживачем (особою, відповідальною за електрогосподарство споживача) забезпечено належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 1.2 та 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.2

Електротехнічна служба (відділ, група) укомплектована необхідною кількістю електротехнічних працівників залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.3 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.3

У споживача в наявності розпорядчі документи про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.4

Особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), успішно пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, мають відповідну групу з електробезпеки та кваліфікацію, що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункти 1.4 та 1.5 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.5

Вимоги приписів Держенергонагляду (за наявності) виконані своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.2. Вимоги до працівників та їх підготовки

1.2.1

Споживачем забезпечено обслуговування електроустановок спеціально підготовленими електротехнічними працівниками відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.2 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.2

Споживачем затверджено перелік посад працівників споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.1 та 2.8 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.3

Споживачем затверджено Положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.5 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.4

Споживачем затверджено склад комісії з перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників та переліку працівників, які проходять перевірку знань, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.13 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.5

Споживачем дотримано процедуру та періодичність перевірки знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.17, 2.18, 2,19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.6

Споживачем забезпечено дотримання процедури стажування та дублювання електротехнічних та електротехнологічних працівників, які переходять з одного робочого місця на інше, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.9 та 2.10 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.3. Технічна документація

1.3.1

У споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.2

У структурних підрозділах споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.2 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.3

В особи, відповідальної за електрогосподарство цеху чи дільниці споживача, в наявності повний комплект необхідних інструкцій (посадових, виробничих), затверджених та переглянутих у порядку, встановленому вимогами ПТЕЕС

Пункт 3.11 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.4. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

1.4.1

Споживачем організовано контроль за технічним станом електроустановок (огляди, технічне діагностування), обладнання, будівель і споруд відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.1 та 5.2 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.2

Технічне діагностування електроустановок споживача здійснено в порядку, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 5.3 та 5.4 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.3

Споживачем запроваджена система технічного обслуговування і ремонту устаткування електрогосподарства (ТОР) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.5 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.4

Терміни технічного обслуговування і ремонтів електроустановок споживача відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.6 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.5

Електроустановки споживача забезпечені запасними частинами та матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.11 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.6

Періодичність та графіки випробувань та вимірювань електроустановок і мереж забезпечуються системою ТОР, розробленою споживачем, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.5 та 5.13 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.7

У споживача в наявності акти виконаних робіт під час капітального та поточного ремонтів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.15 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.5. Керування електрогосподарством

1.5.1

Споживачем забезпечується виконання перемикань у діючих електроустановках за програмами перемикань, бланками перемикань та інструкціями оперативних перемикань згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 2.16 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.2

Споживачем затверджено список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.18 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.3

Споживачем організовано експлуатацію АСКЕ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.2 та 3.7 глави 3 розділу V ПТЕЕС

1.5.4

Схема електропостачання відповідає категорії з надійності електропостачання відповідно до вимог ПУЕ та ДБН В.2.5-23-2010

Пункти 1.2.17 -1.2.20 глави 1.2 розділу І ПУЕ, розділ ІІ ДБН В. 2.5-23-2010

1.6. Безпечна експлуатація

1.6.1

Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 6.1 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.2

Усі виробничі працівники енергогосподарств структурних підрозділів споживача навчені практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, та надання їй долікарської допомоги відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.8 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.3

Розслідування та реєстрація нещасних випадків, аварій та технологічних порушень в енергогосподарстві здійснюються відповідно до вимог ПТЕЕС та Інструкції по розслідуванню

Пункт 6.7 розділу VІ ПТЕЕС, Інструкція по розслідуванню

1.6.4

Працівники енергогосподарства споживача забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.10 розділу VІ ПТЕЕС

1.7. Технічний стан обладнання електроустановок, кабельних та повітряних ліній електропередавання, окремих струмоприймачів

1.7.1

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.2

Кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 2 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.3

Розподільні установки та підстанції технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 3 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.4

Силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 4 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 5 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.6

Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх вторинні кола технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.7

Пристрої АПВ, АВР, зовнішньої сигналізації та індикації технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 6.32 та 6.45 глави 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.8

Заземлювальні пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 7 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.9

Пристрої захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 8 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.10

Установки електричного освітлення технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 11 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.11

Експлуатація засобів вимірювальної техніки електричних величин відповідає вимогам ПТЕЕС

Глава 12 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.12

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VIII ПТЕЕС

1.8. Електроустановки спеціального призначення

1.8.1

Установки електрозварювальні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.2

Установки електротермічні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 розділу VІІІ ПТЕЕС

Розділ VI

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575 “Про електроенергетику” (із змінами)

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2002 року № 475)

2.3

Правила приєднання когенераційних установок

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47 (із змінами)

2.4

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами)

2.5

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (в редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року № 910)

2.6

Інструкція по розслідуванню

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867

2.7

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418

2.8

Порядок організації проведення вимірів

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами)

2.9

Методика

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747

2.10

Порядок встановлення екоброні

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1792» (із змінами)

2.11

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

2.12

ПУЕ

Глава 1.2 «Електропостачання і електричні мережі» Правил улаштування електроустановок, затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міністерства енергетики Союзу Радянських Соціалістичних Республік 05 липня 1977 року

3

ГОСТ

3.1

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

4

Державні будівельні норми

4.1

ДБН В.2.5-23-2010

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}Додаток 7
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження дошкільних, навчальних та лікувальних закладів ІІ та ІІІ категорій з надійності електропостачання

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація експлуатації електроустановок

1.1. Обов’язки працівників

1.1.1

Споживачем (особою, відповідальною за електрогосподарство споживача) забезпечено належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 1.2 та 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.2

У споживача в наявності розпорядчі документи про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.3

Особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), успішно пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, мають відповідну групу з електробезпеки та кваліфікацію, що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункти 1.4 та 1.5 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.4

Споживачем забезпечується обслуговування електроустановок спеціалізованою організацією відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.5

Вимоги приписів Держенергонагляду (за наявності) виконані своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.2. Вимоги до працівників та їх підготовки

1.2.1

Керівником споживача забезпечено проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.7 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.2

Споживачем дотримано процедуру та періодичність перевірки знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів

Пункти 2.17, 2.18, 2,19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.3

Проходження первинної перевірки знань новопризначеними працівниками, що прийняті на роботу з обслуговування електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.3. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

1.3.1

Споживачем організовано контроль за технічним станом електроустановок (огляди, технічне діагностування), обладнання, будівель і споруд відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.1 та 5.2 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.3.2

Споживачем запроваджена система технічного обслуговування і ремонту устаткування електрогосподарства (ТОР) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.5 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.3.3

Терміни технічного обслуговування і ремонтів електроустановок споживача відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.6 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.3.4

Електроустановки споживача забезпечені запасними частинами та матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.11 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.3.5

Періодичність та графіки випробувань та вимірювань електроустановок і мереж забезпечуються системою ТОР, розробленою споживачем відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.5 та 5.13 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.3.6

У споживача в наявності акти виконаних робіт під час капітального та поточного ремонтів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.15 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4. Керування електрогосподарством

1.4.1

Схема електропостачання відповідає категорії з надійності електропостачання відповідно до вимог ПУЕ та ДБН В.2.5-23-2010

Пункти 1.2.17-1.2.20 глави 1.2 розділу І ПУЕ, розділ ІІ ДБН В. 2.5-23-2010

1.5. Безпечна експлуатація

1.5.1

Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 6.1 розділу VІ ПТЕЕС

1.5.2

Розслідування та реєстрація нещасних випадків, аварій та технологічних порушень в енергогосподарстві здійснюються відповідно до вимог ПТЕЕС та Інструкції по розслідуванню

Пункт 6.7 глави 6 розділу VІ ПТЕЕС, Інструкція по розслідуванню

1.6. Технічний стан обладнання електроустановок, кабельних та повітряних ліній електропередавання, окремих струмоприймачів

1.6.1

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.2

Кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 2 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.3

Розподільні установки та підстанції технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 3 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.4

Силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 4 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 5 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.6

Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх вторинні кола технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.7

Пристрої АПВ, АВР, зовнішньої сигналізації та індикації технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 6.32 та 6.45 глави 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.8

Заземлювальні пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 7 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.9

Пристрої захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 8 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.10

Установки електричного освітлення технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 11 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.11

Експлуатація засобів вимірювальної техніки електричних величин відповідає вимогам ПТЕЕС

Глава 12 розділу VІІ ПТЕЕС

1.6.12

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.7. Електроустановки спеціального призначення

1.7.1

Установки електрозварювальні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.7.2

Установки електротермічні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 розділу VІІІ ПТЕЕС

ІІ. Режими споживання електричної енергії та потужності

2.1

Споживачем забезпечено дотримання заданих електропередавальною організацією режимів споживання електричної енергії та потужності відповідно до вимог Закону України “Про електроенергетику”, ПТЕЕС та Методики

Стаття 26 ЗУ № 575, пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС, глава 2 Методики

2.2

Споживачем забезпечено ведення журналу обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергосистеми відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

2.3

Споживачем узгоджені з електропередавальною організацією обсяги споживання електричної енергії та оформлені додатком до договору як договірні величини відповідно до Порядку постачання та вимог ПКЕЕ

Пункт 7 Порядку постачання, пункти 4.2 та 4.3 глави 4, пункт 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.4

Споживачем забезпечено дотримання процедури подання відомостей про заявку величини споживання електричної енергії відповідно до вимог ПКЕЕ

Пункт 4.2 глави 4 ПКЕЕ

2.5

Споживачем розроблено порядок організації роботи та дій персоналу при застосуванні графіків обмеження електричної енергії та/або потужності і графіка аварійного відключення відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.6

Споживачем розроблено заходи щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення у разі застосування протиаварійних графіків та/або систем зниження електроспоживання відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.7

Споживачем забезпечено проведення щомісячних контрольних вимірів навантаження ліній (фідерів), залучених у графіках аварійного відключення та у верхніх чергах автоматичного частотного розвантаження, та збереження відомостей контрольних вимірів протягом року відповідно до вимог Інструкції

Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Інструкції

2.8

Споживачем забезпечено проведення вимірів добових графіків споживання електричної енергії в режимні дні літнього та зимового періодів відповідно до вимог ПКЕЕ та Порядку організації проведення вимірів

Пункт 4.7 глави 4 ПКЕЕ, пункт 1.3 розділу І, пункт 2.8 розділу ІІ та пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку організації проведення вимірів

2.9

Споживачем розроблено заходи щодо організації порядку проведення режимних вимірів, отримання відповідних бланків, протоколів та відомостей та надання їх до електропередавальної організації відповідно до Порядку організації проведення вимірів

Пункт 2.5 розділу ІІ Порядку організації проведення вимірів

2.10

Споживачем оформлено Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії як додаток до договору про постачання електричної енергії відповідно до вимог ПКЕЕ

Підпункт 9 пункт 5.5 глави 5 ПКЕЕ

2.11

Споживачем розроблено і проведено організаційні і технічні заходи щодо забезпечення оптимальних режимів перетікання реактивної електричної енергії та економічних режимів роботи компенсувальних пристроїв відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

2.12

Споживачем забезпечено контроль за параметрами якості електричної енергії в точках власних мереж у разі наявності струмоприймачів, які впливають на погіршення якості електроенергії, відповідно до вимог ГОСТ 13109-97

Пункт Е.5 додатка Е ГОСТ 13109-97

Розділ VI

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575 “Про електроенергетику” (із змінами)

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2002 року № 475)

2.3

Правила приєднання когенераційних установок

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47 (із змінами)

2.4

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами)

2.5

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (в редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року № 910)

2.6

Інструкція по розслідуванню

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867

2.7

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418

2.8

Порядок організації проведення вимірів

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами)

2.9

Методика

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747

2.10

Порядок встановлення екоброні

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1792» (із змінами)

2.11

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

2.12

ПУЕ

Глава 1.2 «Електропостачання і електричні мережі» Правил улаштування електроустановок, затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міністерства енергетики Союзу Радянських Соціалістичних Республік 05 липня 1977 року

3

ГОСТ

3.1

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

4

Державні будівельні норми

4.1

ДБН В.2.5-23-2010

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}Додаток 8
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягаютьперевірці під час обстеження споживачів електричної енергії, у власності яких є системи автономного електропостачання незалежно від категорії з надійності електропостачання

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація експлуатації електроустановок

1.1. Обов’язки працівників

1.1.1

Споживачем (особою, відповідальною за електрогосподарство споживача) забезпечено належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 1.2 та 1.12 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.2

Електротехнічна служба (відділ, група) укомплектована необхідною кількістю електротехнічних працівників залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.3 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.3

У споживача в наявності розпорядчі документи про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.4

Споживачем затверджено список працівників, які мають право вести оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.18 глави 2 розділу V, пункт 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.1.5

Споживачем призначені працівники для обслуговування автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.7 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.1.6

У споживача встановлено регламент технічного обслуговування обладнання автономної електростанції та забезпечено дотримання технології і періодичності регламентних робіт відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.8 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.1.7

Особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщувати у разі відсутності (відпустка, хвороба), успішно пройшли перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки, мають відповідну групу з електробезпеки та кваліфікацію, що відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункти 1.4 та 1.5 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.1.8

Вимоги приписів Держенергонагляду (за наявності) виконані своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог ПТЕЕС

Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу IV ПТЕЕС

1.2. Вимоги до працівників та їх підготовки

1.2.1

Споживачем забезпечено обслуговування електроустановок спеціально підготовленими електротехнічними працівниками відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.2 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.2

Споживачем затверджено перелік посад працівників споживача, які забезпечують виробничі процеси на об’єктах електроенергетики, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.1, 2.2 та 2.8 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.3

Споживачем затверджено Положення про спеціальну підготовку і навчання електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.5 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.4

Споживачем затверджено склад комісії з перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних працівників та переліку працівників, які проходять перевірку знань, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.13 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.5

Споживачем дотримано процедуру та періодичність перевірки знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.17, 2.18, 2,19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.6

Споживачем забезпечено проведення електротехнічним та електротехнологічним працівникам вступних, первинних, повторних, позапланових і цільових інструктажів (залежно від характеру і часу проведення) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.6 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.7

Споживачем забезпечено проведення щорічного навчання на виробництві та періодичного навчання в СНЗ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.7 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.8

Споживачем забезпечено проходження первинної перевірки знань новопризначеними працівниками, що прийняті на роботу з обслуговування електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.9

Споживачем забезпечено дотримання процедури стажування та дублювання електротехнічних та електротехнологічних працівників, які переходять з одного робочого місця на інше, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.9 та 2.10 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.10

Споживачем проводяться протиаварійні тренування з оперативними та оперативно-виробничими працівниками з періодичністю відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу IV ПТЕЕС

1.2.11

Споживачем забезпечено працівників, які обслуговують акумуляторну установку, технічною документацією, принциповими та монтажними електричними схемами з'єднань, денсиметрами (ареометрами) та термометрами для вимірювання значень густини й температури електроліту; переносним вольтметром постійного струму з діапазоном вимірювання від нуля вольт до трьох вольт і вольтметром для вимірювання номінальної напруги батареї

Пункт 10.12 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.3. Технічна документація

1.3.1

У споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.2

У структурних підрозділах споживача в наявності технічна документація для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.2 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.3

Робочі місця електротехнічних працівників забезпечені однолінійними схемами електричних з’єднань відповідно до переліків, затверджених особою, відповідальною за електрогосподарство, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.3, 3.4 та 3.5 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.4

Споживачем розроблено та узгоджено з електропередавальною організацією Положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації щодо порядку експлуатації електроустановок, які безпосередньо підключені до електричної мережі електропередавальної організації, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 та 2.8 глави 2, пункт 3.6 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.5

Робочі місця оперативних працівників споживача забезпечені документацією в обсязі, що відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.12 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.6

Періодичність перегляду оперативної документації керівниками та спеціалістами відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 3.13 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.7

У споживача в наявності інструкція з експлуатації автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.1 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.8

У споживача затверджена Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.6 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.9

У споживача в наявності технічний паспорт автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 3.1 глави 3 розділу IV ПТЕЕС

1.3.10

У споживача в наявності експлуатаційний журнал (формуляр) автономної електростанції відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.3.11

У споживача в наявності журнал для запису результатів огляду акумуляторних установок та обсягів виконаних робіт акумуляторних установок згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункт 10.22 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.4. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

1.4.1

Споживачем організовано контроль за технічним станом електроустановок (огляди, технічне діагностування), обладнання, будівель і споруд відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.1 та 5.2 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.2

Споживачем запроваджена система технічного обслуговування і ремонту устаткування електрогосподарства (ТОР) відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.5 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.3

У споживача встановлено регламент технічного обслуговування обладнання автономної електростанції та забезпечено дотримання технології і періодичності регламентних робіт відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.8 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.4.4

Терміни технічного обслуговування і ремонтів електроустановок споживача відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.6 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.5

Електроустановки споживача забезпечені запасними частинами та матеріалами. Стан запасних частин і матеріалів, умови їх зберігання відповідають вимогам ПТЕЕС

Пункт 5.11 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.6

Періодичність та графіки випробувань та вимірювань електроустановок і мереж забезпечуються системою ТОР, розробленою споживачем, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 5.5 та 5.13 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.4.7

У споживача в наявності акти виконаних робіт під час капітального та поточного ремонтів відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 5.15 глави 5 розділу IV ПТЕЕС

1.5. Керування електрогосподарством

1.5.1

Споживачем забезпечено оперативне керування та оперативне відання обладнанням та спорудами згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 2.4 та 2.6 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.2

Система оперативного керування електрогосподарством відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.1 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.3

На пунктах оперативного керування електрогосподарством споживача в наявності оперативні схеми (схеми-макети) електричних з’єднань електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативних працівників, а також затверджені в установленому порядку переліки видів оперативної документації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.11 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.4

Порядок перемикань в електроустановках та пристроях РЗАіТ, ПА, ЗДТК споживача відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункти 2.14, 2.16 та 2.21 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.5

Організація системи виведення ліній електропередавання, електрообладнання з роботи і резерву для ремонту й випробувань, порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 2.19 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.6

Споживачем забезпечується виконання перемикань в діючих електроустановках за програмами перемикань, бланками перемикань та інструкціями оперативних перемикань згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 2.16 та 2.21 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.7

Ведення експлуатаційного журналу автономної електростанції відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 9.10 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.8

ВЕУ експлуатується з метрологічним забезпеченням відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 9.12 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.5.9

Споживачем організовано експлуатацію АСКЕ відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 3.2 та 3.7 глави 3 розділу V ПТЕЕС

1.5.10.

Споживачем затверджено графік чергування змін оперативних працівників відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 2.29 глави 2 розділу V ПТЕЕС

1.5.11

Схема електропостачання відповідає категорії з надійності електропостачання відповідно до вимог ПУЕ та ДБН В.2.5-23-2010

Пункти 1.2.17-1.2.20 глави 1.2 розділу І ПУЕ, розділ ІІ ДБН В. 2.5-23-2010

1.6. Безпечна експлуатація

1.6.1

Улаштування електроустановок, будівель і споруд, у яких вони розташовані, відповідає вимогам ПТЕЕС

Пункт 6.1 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.2

Усі виробничі працівники енергогосподарств структурних підрозділів споживача навчені практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, та надання їй долікарської допомоги відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.8 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.3

Розслідування та реєстрація нещасних випадків, аварій та технологічних порушень в енергогосподарстві здійснюються відповідно до вимог ПТЕЕС та Інструкції по розслідуванню

Пункт 6.7 розділу VІ ПТЕЕС, Інструкція по розслідуванню

1.6.4

Працівники енергогосподарства споживача забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.10 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.5

Споживачем забезпечено проведення оглядів і випробувань засобів індивідуального захисту, пристроїв та інструменту, що застосовуються для обслуговування електроустановок, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.3 розділу VІ ПТЕЕС

1.6.6

Оснащення будівель, приміщень, споруд електроустановок первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 6.16 розділу VІ ПТЕЕС

1.7. Технічний стан обладнання електроустановок, кабельних та повітряних ліній електропередач, окремих струмоприймачів

1.7.1

Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.2

Кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 2 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.3

Розподільні установки та підстанції технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 3 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.4

Силові трансформатори (автотрансформатори) та масляні реактори технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 4 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 5 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.6

Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх вторинні кола технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.7

Пристрої АПВ, АВР, зовнішньої сигналізації та індикації технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Пункти 6.32 та 6.45 глави 6 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.8

Заземлювальні пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 7 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.9

Пристрої захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 8 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.10

Конденсаторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 9 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.11

Акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.12

Установки електричного освітлення технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глава 11 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.13

Експлуатація засобів вимірювальної техніки електричних величин відповідає вимогам ПТЕЕС

Глава 12 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.14

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.7.15

Відповідність системи припливно-витяжної вентиляції (природна, штучна) в приміщеннях з електроустановками, у тому числі автономними джерелами живлення, відповідають вимогам ПУЕ, а їх експлуатація – вимогам ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.16

Схемою електропостачання споживача передбачено блокувальні пристрої, що унеможливлюють зарядження батареї зі значенням напруги більше 2,3 В на елемент при вимкненій вентиляції, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункт 10.17 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.17

Приміщення акумуляторної відповідає вимогам ПТЕЕС та іншим нормативним документам

Пункти 10.3 та 10.4 глави 10 розділу VІІ ПТЕЕС

1.7.18

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок здійснюються в обсязі та з періодичністю, визначеними ПТЕЕС

Глава 13 розділу VІІ, пункт 9.20 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8. Електроустановки спеціального призначення

1.8.1

Установки електрозварювальні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, згідно з вимогами ПТЕЕС

Глава 1 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.2

Установки електротермічні технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.3

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах технічно справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

1.8.4

Автономна електростанція технічно справна, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.8 та 9.9 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.5

Схема підключення автономної електростанції до електромережі узгоджена з електропередавальною організацією та унеможливлює подачу напруги в електромережу електропередавальної організації відповідно до вимог ПТЕЕС

Пункти 9.1, 9.4, 9.5 та 9.19 глави 9 розділу VІІІ ПТЕЕС

1.8.6

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах (за наявності кисневих станцій, приміщень для зберігання кисневих балонів тощо) справні, що забезпечується системою ТОР, розробленою у споживача, відповідно до вимог ПТЕЕС

Глави 1, 2 та 3 розділу ІХ ПТЕЕС

Розділ VI

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ № 575

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575 “Про електроенергетику” (із змінами)

2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Порядок постачання

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2002 року № 475)

2.3

Правила приєднання когенераційних установок

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 січня 2006 року № 47 (із змінами)

2.4

Порядок прийняття в експлуатацію

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (із змінами)

2.5

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (в редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року № 910)

2.6

Інструкція по розслідуванню

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 року за № 993/12867

2.7

Інструкція

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418

2.8

Порядок організації проведення вимірів

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами)

2.9

Методика

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747

2.10

Порядок встановлення екоброні

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2052 «Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1792» (із змінами)

2.11

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91)

2.12

ПУЕ

Глава 1.2 «Електропостачання і електричні мережі» Правил улаштування електроустановок, затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міністерства енергетики Союзу Радянських Соціалістичних Республік 05 липня 1977 року

3

ГОСТ

3.1

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

4

Державні будівельні норми

4.1

ДБН В.2.5-23-2010

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014}
Додаток 9
до Акта здійснення заходу
з державного енергетичного нагляду
(контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб’єктів господарювання щодо технічного стану, організації експлуатації джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

Організація експлуатації теплових установок споживачів

I. Загальні питання

1.1

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну роботу устаткування теплових установок і мереж

пункт 5.1.1 ПТЕТУ і М, підпункт «г» підпункту 5.1.2.2 пункту 5.1.2 ТЕЕС і МП

1.2

Суб’єкт господарювання має затверджені та введені у дію плани локалізації і ліквідації аварій

пункт 5.1.2 ПТЕТУ і М

1.3

Суб’єкт господарювання забезпечує споживачів тепловою енергією відповідно до договірних зобов’язань

пункт 5.1.4 ПТЕТУ і М, підпункти «а» та «б» підпункту 5.1.2.2 пункту 5.1.2 ТЕЕС і МП

II. Завдання персоналу

2.1

Власником теплових установок і мереж призначено відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію конкретного устаткування

пункт 5.2.4 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 5.5.1 ТЕЕС і МП

2.2

Суб’єктом господарювання організовано розслідування аварій на теплоенергетичних об’єктах підприємства

абзац перший пункту 5.4.17 ПТЕТУ і М, абзац п’ятий пункту 5.5.1 ТЕЕС і МП

III. Організація роботи з персоналом

3.1

Суб’єктом господарювання організовано систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який експлуатує теплові установки і мережі

пункт 5.3.2 ПТЕТУ і М, абзац перший підпункту 5.3.1.4 пункту 5.3.1 ТЕЕС і МП

3.2

У суб’єкта господарювання передбачено програмою виробничого навчання вивчення правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

абзац третій пункту 5.3.6 ПТЕТУ і М

3.3

Суб’єктом господарювання дотримано періодичність перевірки знань у персоналу (працівників)

пункт 5.3.16 ПТЕТУ і М, підпункт 5.3.8.8 пункту 5.3.8 ТЕЕС і МП

3.4

Суб’єктом господарювання створено постійно діючу кваліфікаційну комісію з перевірки знань

абзац перший пункту 5.3.21 ПТЕТУ і М

IV. Оперативне керування тепловими установками та мережами

4.1

Суб’єктом господарювання визначена організаційна структура і форма оперативного керування тепловим господарством

пункт 5.4.2 ПТЕТУ і М, підпункти 5.1.1.10, 5.1.1.11 пункту 5.1.1 ТЕЕС і МП

4.2

Об’єкти суб’єкта господарювання забезпечені:

пункт 5.4.6 ПТЕТУ і М абзаци:

інструкціями з експлуатації теплового устаткування

третій

оперативними журналами

шостий

оперативними схемами теплових мереж

сьомий

оперативними схемами теплових установок

восьмий

температурними графіками центрального регулювання системи теплопостачання

чотирнадцятий

режимними картами

п’ятнадцятий

4.3

Адміністративно-технічний персонал перевіряє оперативну документацію

пункт 5.4.7 ПТЕТУ і М, пункт 5.8.16 ТЕЕС і МП

4.4

Черговий персонал дотримується затвердженого керівником об’єкта графіка чергувань в теплових установках і мережах

пункт 5.4.8 ПТЕТУ і М

4.5

Суб’єктом господарювання проводяться протиаварійні тренування

пункт 5.4.18 ПТЕТУ і М, абзац десятий підпункту 5.3.2.5 пункту 5.3.2 ТЕЕС і МП

V. Техніко-економічні показники

5.1

Суб’єктом господарювання організовано облік споживання і витрат теплової енергії

пункт 5.6.1 ПТЕТУ і М, абзац третій підпункту 5.4.1.1 пункту5.4.1 ТЕЕС і МП

5.2

Суб’єктом господарювання проводяться енергетичні випробування та налагодження тепловикористовувальних і теплофікаційних установок, теплових мереж

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

5.3

Суб’єктом господарювання розроблено гідравлічні режими водяних теплових мереж

абзац третій пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.37 ТЕЕС і МП

5.4

У суб’єкта господарювання затверджено перелік теплових установок, на яких мають проводитись енергетичні випробування

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М

5.5

Суб’єктом господарювання проводяться енергетичні випробування та налагодження тепловикористовувальних установок і мереж згідно з методиками та інструкціями з експлуатації

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.37 ТЕЕС і МП

5.6

Суб’єктом господарювання проводяться заходи щодо економічного використання теплової енергії

пункт 5.6.5 ПТЕТУ і М

5.7

Суб’єктом господарювання вживаються заходи щодо збільшення кількості повернення конденсату

пункт 5.6.5 ПТЕТУ і М

VI. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж

6.1

Суб’єктом господарювання закріплено за адміністративно-технічним персоналом теплові установки і мережі, що підлягають ремонту

пункт 5.7.2 ПТЕТУ і М, Підпункт 5.6.1.4 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.2

Суб’єктом господарювання організовані контрольні огляди теплових установок і мереж

пункт 5.7.3 ПТЕТУ і М

6.3

Суб’єкт господарювання має річні та місячні графіки планово-попереджувальних ремонтів

пункт 5.7.4 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.8 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.4

Суб’єкт господарювання виконує підготовчі заходи щодо виводу в капітальний ремонт теплових установок і мереж

пункт 5.7.8 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.6 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.5

Суб’єктом господарювання призначена розпорядчим документом робоча комісія з приймання тепловикористовувальних установок або окремого теплотехнічного устаткування з капітального ремонту

пункт 5.7.10 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.19 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.6

Суб’єкт господарювання має акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту тепловикористовувальних установок і теплового устаткування

пункт 5.7.12 ПТЕТУ і М

6.7

Суб’єктом господарювання розроблено технічне рішення та технічна схема консервації конкретного устаткування теплових енергоустановок

пункт 5.7.15 ПТЕТУ і М

6.8

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну роботу та експлуатацію електродвигунів

пункт 12.2.1 ТЕЕС і МП

6.9

Суб’єктом господарювання нанесені стрілки, які вказують напрям руху обертових частин електродвигунів і механізмів

пункт 12.2.3 ТЕЕС і МП

6.10

Суб’єктом господарювання нанесено на електродвигуни і їх пускові пристрої написи з найменуванням агрегату, до якого вони віднесені

пункт 12.2.3 ТЕЕС і МП

6.11

У суб’єкта господарювання розподільчі установки оснащено засобами захисту

пункт 12.4.2 ТЕЕС і МП

6.12

Суб’єктом господарювання вжиті заходи від проникнення тварин та птахів у приміщення розподільчої установки

пункт 12.4.5 ТЕЕС і МП

6.13

У суб’єкта господарювання кабельні канали розподільчих установок закриті негорючими плитами

абзац перший пункту 12.4.11 ТЕЕС і МП

6.14

У суб’єкта господарювання складено графік теплового навантаження

абзац четвертий пункту 13.2.5 ТЕЕС і МП

6.15

У суб’єкта господарювання на дверях приміщення акумуляторних батарей наявні написи «Акумуляторна», «Вогненебезпечно»

пункт 12.5.14 ТЕЕС і МП

6.16

Суб’єкт господарювання дотримується встановлених органами місцевого самоврядування початку і закінчення опалювального сезону

пункт 8.13.44 ТЕЕС і МП

6.17

У суб’єкта господарювання плани ліквідації технологічних порушень у теплових мережах погоджені з місцевими органами виконавчої влади

абзац другий пункту 13.5.2 ТЕЕС і МП

6.18

Суб’єктом господарювання організовано систематичні спостереження за будівлями і спорудами

абзац перший пункту 6.2.3 ТЕЕС і МП

6.19

Суб’єктом господарювання проводиться контроль за режимом ґрунтових вод

абзац перший пункту 6.1.12 ТЕЕС і МП

VII. Приймання в експлуатацію устаткування та споруд

7.1

Суб’єктом господарювання отримано дозвіл на початок роботи новозмонтованих тепловикористовувальних установок і трубопроводів

пункт 5.8.14 ПТЕТУ і М

VIII. Технічне діагностування теплових установок і мереж

8.1

Суб’єктом господарювання організовано постійний та періодичний контроль технічного стану устаткування

пункт 5.9.1 ПТЕТУ і М, пункт 5.5.1 ТЕЕС і МП

8.2

Суб’єктом господарювання організовано технічне діагностування теплових установок і мереж

пункт 5.9.4 ПТЕТУ і М

8.3

Суб’єктом господарювання організовано технічне опосвідчення технологічного устаткування

пункт 5.5.3 ТЕЕС і МП

8.4

Суб’єктом господарювання створено експертно-технічну комісію або підрозділ відомчого нагляду

пункт 5.9.5 ПТЕТУ і М, пункт 5.5.2 ТЕЕС і МП

IX. Джерела теплопостачання

9.1

Суб’єктом господарювання розроблено інструкції з експлуатації котлоагрегатів

пункт 6.1.3 ПТЕТУ і М

9.2

Суб’єктом господарювання перед пуском котла після ремонту або тривалого перебування у резерві перевірено справність і готовність допоміжного устаткування, засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), авторегулятори, захисти

пункт 6.1.5 ПТЕТУ і М

X. Теплофікаційні установки

10.1

Суб’єкт господарювання має розроблені інструкції з експлуатації теплофікаційних установок

пункт 6.2.1 ПТЕТУ і М, абзац дев’ятнадцятий пункту 5.8.1 ТЕЕС і МП

10.2

Суб’єктом господарювання забезпечено режими роботи теплофікаційних установок згідно із завданням диспетчера теплової мережі

абзац перший пункту 6.2.2 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.1 ТЕЕС і МП

10.3

Суб’єктом господарювання встановлено втрати напору у водогрійних котлах, трубопроводах і допоміжному устаткуванні теплофікаційної установки за розрахункової витрати мережної води

абзац шостий пункту 6.2.3 ПТЕТУ і М

10.4

Суб’єктом господарювання забезпечено регулювання температури води на виході з мережних підігрівачів, на виводах теплової мережі, а також на станціях підмішування

пункт 6.2.4 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.3 ТЕЕС і МП

10.5

Суб’єктом господарювання під час роботи мережних підігрівачів забезпечено контроль за рівнем конденсату і роботою пристроїв автоматичного регулювання рівня та нагрівання мережної води і температурним напором

абзаци перший та другий пункту 6.2.5 ПТЕТУ і М, абзаци перший та другий пункту 8.12.4 ТЕЕС і МП

10.6

Суб’єктом господарювання організовано перевірку і очищення трубної системи теплообмінних апаратів

пункт 6.2.6 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.5 ТЕЕС і МП

10.7

Суб’єктом господарювання організовано перевірку за графіком пристроїв автоматичного включення резерву

пункт 6.2.8 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.7 ТЕЕС і МП

10.8

Суб’єктом господарювання забезпечено підживлення теплових мереж хімічно очищеною деаерованою водою в робочому режимі і аварійного підживлення необробленою водою із систем господарсько-питного водопроводу

пункт 6.2.9 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.8 ТЕЕС і МП

10.9

Суб’єктом господарювання проводиться узагальнений облік усіх випадків підживлення теплової мережі водою

пункт 6.2.10 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.9 ТЕЕС і МП

10.10

Суб’єктом господарювання організовано контроль якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах кожного теплофікаційного виводу

пункт 6.2.11 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.10 ТЕЕС і МП

10.11

Суб’єктом господарювання виконуються заходи по забезпеченню справного стану антикорозійного покриття та теплової ізоляції теплофікаційних трубопроводів

абзац другий пункту 6.2.13 ПТЕТУ і М

10.12

Суб’єктом господарювання виконуються графіки огляду теплофікаційних трубопроводів та випробування їх на гідравлічну міцність та щільність

абзац третій пункту 6.2.13 ПТЕТУ і М

10.13

Суб’єктом господарювання встановлено межі обслуговування теплофікаційного устаткування джерел теплопостачання та засобів вимірювальної техніки, що належать джерелам теплопостачання

пункт 6.2.14 ПТЕТУ і М

10.14

Суб’єкт господарювання дотримується графіка ремонту теплофікаційного устаткування

пункт 6.2.15 ПТЕТУ і М

XI. Теплові мережі

11.1

Суб’єктом господарювання забезпечено безперебійне постачання споживачів тепловою енергією

пункт 6.3.2 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.1 ТЕЕС і МП

11.2

Суб’єктом господарювання визначено договором межі відповідальності між споживачем і організацією, що постачає теплову енергію, за стан та обслуговування теплових мереж і систем теплопостачання

пункт 6.3.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.2 ТЕЕС і МП

11.3

Суб’єктом господарювання затверджено розпорядчим документом розподіл внутрішніх теплопроводів та межу відповідальності між підрозділами (об’єктами)

абзац перший пункту 6.3.4 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.13.2 ТЕЕС і МП

11.4

Суб’єкт господарювання має паспорти технічного стану теплової мережі та паспорти теплової мережі

абзац другий пункту 6.3.4 ПТЕТУ і М

11.5

Суб’єкт господарювання контролює дотримання режимів споживання теплової енергії згідно з договором

пункт 6.3.5 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.7 ТЕЕС і МП

11.6

Суб’єктом господарювання підтримуються у справному стані огороджувальні конструкції та здійснюється контроль за підтриманням у належному стані шляхів доступу до об’єктів мережі, а також за дорожніми покриттями та плануванням поверхонь над підземними спорудами

абзац перший пункту 6.3.7 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.7

Суб’єкт господарювання має скоригований до фактичного стану план теплової мережі

пункт 6.3.9 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.6 ТЕЕС і МП

11.8

У суб’єкта господарювання автоматика і пристрої технологічного захисту забезпечують надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих параметрів

пункт 6.3.10 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.7 ТЕЕС і МП

11.9

Суб’єктом господарювання забезпечено нумерацію тепломагістралей, камер (вузлів відгалужень), підкачувальних, підживлювальних і дренажних насосних, вузлів автоматичного регулювання, нерухомих опор, компенсаторів та інших споруд теплової мережі експлуатаційними номерами, якими вони позначаються на планах, схемах і п’єзометричних графіках

пункт 6.3.11 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.10

Суб’єкт господарювання має перелік газонебезпечних теплових камер і прохідних каналів та позначення їх на оперативній схемі теплової мережі нанесено

пункт 6.3.12 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.9 ТЕЕС і МП

11.11

Суб’єктом господарювання проведено гідравлічні випробування на міцність і щільність теплових мереж, систем теплопостачання та теплоспоживання, обладнання теплових пунктів споживачів після їх монтажу або ремонту

пункт 6.3.13 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

11.12

Суб’єктом господарювання забезпечено якість мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах магістралі

пункт 6.3.14 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.11 ТЕЕС і МП

11.13

Суб’єктом господарювання забезпечено очищення трубопроводів теплових мереж до введення їх в експлуатацію після монтажу або капітального ремонту

пункт 6.3.15 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.12 ТЕЕС і МП

11.14

Суб’єктом господарювання виконано випробування трубопроводів теплових мереж від джерел теплопостачання протягом першого року експлуатації на розрахункову температуру теплоносія

пункт 6.3.17 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.14 ТЕЕС і МП

11.15

Суб’єктом господарювання заповнення мережних трубопроводів, їх промивання, дезінфекція, включення системи циркуляції, прогрів, продування паропроводів і операції з пуску водяних або парових теплових мереж проводяться за спеціальною технічною програмою

пункт 6.3.18 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.12 ТЕЕС і МП

11.16

Суб’єктом господарювання забезпечено температурний режим заповнення трубопроводів теплових мереж

пункт 6.3.19 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.17

Суб’єктом господарювання виконано антикорозійне покриття поверхонь трубопроводів і металевих конструкцій теплових мереж

пункт 6.3.20 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.17 ТЕЕС і МП

11.18

Суб’єктом господарювання обладнано тепловою ізоляцією відповідно до проекту трубопроводи теплових мереж, арматуру, компенсатори і фланцеві з’єднання

пункт 6.3.21 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.18 ТЕЕС і МП

11.19

Суб’єктом господарювання в зоні дії високих ґрунтових вод і періодичного підтоплення вводяться в експлуатацію теплові мережі з попередньо ізольованих трубопроводів

пункт 6.3.22 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.19 ТЕЕС і МП

11.20

Суб’єктом господарювання електроосвітлення (напругою не більше ніж 42 В) в прохідних каналах, а також у великих вузлових камерах, в яких встановлено електроустаткування, встановлено

пункт 6.3.23 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.20 ТЕЕС і МП

11.21

Суб’єктом господарювання забезпечено з’єднання стальних труб теплових мереж методом зварювання, за винятком місць установки фланцевої арматури

пункт 6.3.24 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.21 ТЕЕС і МП

11.22

Суб’єктом господарювання не здійснюється приєднання до теплових мереж установок гарячого водопостачання з несправними регуляторами перепаду тиску і температури води, а також систем теплоспоживання з несправними приладами обліку

пункт 6.3.26 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.23

Суб’єктом господарювання здійснюється контроль стану будівельних конструкцій, устаткування, антикорозійного покриття і теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі

пункт 6.3.27 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.25 ТЕЕС і МП

11.24

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за внутрішньою корозією трубопроводів водяних теплових мереж і конденсатопроводів

пункт 6.3.28 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.26 ТЕЕС і МП

11.25

Суб’єктом господарювання забезпечено заповнення теплової мережі, що не працює, деаерованою водою

пункт 6.3.28 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.26 ТЕЕС і МП

11.26

Суб’єктом господарювання забезпечено відведення конденсату з паропроводів насиченої пари через конденсатовідвідники та встановлено на них зворотні клапани

пункт 6.3.29 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.27 ТЕЕС і МП

11.27

Суб’єктом господарювання забезпечено роботу секціонувальних засувок і запірної арматури

пункт 6.3.30 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.28 ТЕЕС і МП

11.28

Суб’єктом господарювання забезпечено застосування матеріалів і конструктивних елементів та прокладання теплопроводів

пункт 6.3.31 ПТЕТУ і М

11.29

Суб’єктом господарювання забезпечено застосування прокладок з параніту чи інших теплостійких матеріалів для фланцевих з'єднань

пункт 6.3.32 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.21 ТЕЕС і МП

11.30

У суб’єкта господарювання відсутні на запірній арматурі протікання та парування через фланцеві з’єднання та сальникові ущільнення

абзац сьомий пункту 6.3.33 ПТЕТУ і М

11.31

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення сталевої арматури на виходах трубопроводів теплових мереж від джерел теплопостачання

абзац четвертий пункту 6.3.34 ПТЕТУ і М

11.32

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення на теплопроводах розпізнавального забарвлення та маркувальних табличок

пункти 6.3.36, 6.3.37 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.33

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення номерів магістралей та умовних позначень на трубопроводах і арматурі теплових мереж

пункт 6.3.40 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.34

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну компенсацію теплових подовжень теплопроводів

пункт 6.3.41 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.43 ТЕЕС і МП

11.35

Суб’єкт господарювання застосовує стальні сальникові компенсатори для трубопроводів з умовним проходом 100 мм і більше в умовах підземного та надземного прокладання за параметрів теплоносія більше ніж 2,5МПа та 300 оС

абзац перший пункту 6.3.42 ПТЕТУ і М

11.36

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення на паропроводах з умовним проходом понад 150 мм і температурою пари понад 300 оС покажчиків для контролю за розширенням паропроводів

пункт 6.3.43 ПТЕТУ і М

11.37

Суб’єкт господарювання має пристрої для обладнання теплової мережі манометрами та термометрами

абзац перший пункту 6.3.44 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.38

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання стаціонарними майданчиками з поручнями та сходами для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті 2,5 м і вище

пункт 6.3.47 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.39

Суб’єктом господарювання забезпечено розміщення елементів устаткування, арматури і приладів теплового контролю, дистанційного керування підземних теплопроводів, які потребують періодичного огляду, вздовж траси теплової мережі в спеціальних камерах або підвалах, доступних для обслуговуючого персоналу

пункт 6.3.48 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.22 ТЕЕС і МП

11.40

Суб’єктом господарювання обладнано трубопроводи водяних теплових мереж і конденсатопроводи у нижніх точках штуцерами із запірною арматурою для спуску води

пункт 6.3.50 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.41

Суб’єктом господарювання обладнано трубопроводи парових теплових мереж дренажними пристроями

пункт 6.3.51 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.27 ТЕЕС і МП

11.42

Суб’єктом господарювання спуск води з трубопроводів водяних теплових мереж в дренажні колодязі з відводом води з них самопливом чи насосами у системи каналізації забезпечено

пункт 6.3.53 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.43

У суб’єкта господарювання обладнано перехідними пристроями місця проходу у випадках, коли відстань від ізоляції тепломережі до рівня землі менше ніж 2 метри

пункт 6.3.56 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.44

Суб’єктом господарювання обладнано пристрої, що перешкоджають проникненню води та газу в будівлю на вводах трубопроводів теплових мереж в будівлі

пункт 6.3.57 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.45

Суб’єктом господарювання забезпечено заземлення всіх елементів надземних теплових мереж у місцях їх перетину з повітряними високовольтними лініями електропередач

пункт 6.3.58 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.46

У суб’єкта господарювання величина опору заземлювальних пристроїв не перевищує 10 Ом

пункт 6.3.58 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.47

Суб’єктом господарювання проведено гідравлічні випробування трубопроводів, запірної і регулювальної арматури після ремонту на міцність і щільність пробним тиском

пункт 6.3.59 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

11.48

Суб’єктом господарювання проведено випробування теплових мереж з визначення теплових і гідравлічних втрат

пункт 6.3.64 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.33 ТЕЕС і МП

11.49

Суб’єктом господарювання проведено випробування теплових мереж на потенціал блукаючих струмів

пункт 6.3.65 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.34 ТЕЕС і МП

11.50

Суб’єктом господарювання на планах теплової мережі зазначено сусідні підземні та наземні комунікації

абзац дев’ятий пункту 6.3.71 ПТЕТУ і М

11.51

У суб’єкта господарювання здійснюється обслуговування теплових мереж закріпленим персоналом

пункт 6.3.74 ПТЕТУ і М, підпункт 5.1.1.10 пункту 5.1.1 ТЕЕС і МП

11.52

У суб’єкта господарювання середньорічний виток теплоносія з водяних теплових мереж не перевищує 0,25% на годину від середньорічного обсягу води у тепловій мережі

абзац перший пункту 6.3.76 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.29 ТЕЕС і МП

11.53

У суб’єкта господарювання заповнення та підживлення теплових мереж виконуються деаерованою, хімічно очищеною водою

абзац перший пункту 6.3.77 ПТЕТУ і М

11.54

Суб’єкт господарювання має графік центрального якісного регулювання для двотрубних водяних теплових мереж

абзац перший пункту 6.3.78 ПТЕТУ і М

11.55

Суб’єкт господарювання провів налагодження та регулювання теплових мереж систем теплопостачання та теплоспоживання

абзац перший пункту 6.3.80 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.37 ТЕЕС і МП

11.56

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за внутрішньою корозією водяних теплових мереж

пункт 6.3.82 ПТЕТУ і М

XII. Теплові пункти

12.1

Суб’єктом господарювання забезпечено нагляд за технічним станом устаткування теплових пунктів

пункт 6.4.2 ПТЕТУ і М

12.2

У суб’єкта господарювання нанесені на вхідних дверях теплових пунктів написи «Тепловий пункт №...; Стороннім вхід заборонено; Відповідальний за експлуатацію....; Телефон №....»

абзац другий пункту 6.4.3 ПТЕТУ і М

12.3

У суб’єкта господарювання теплові пункти обладнано приладами обліку і ЗВТ

пункт 6.4.4 ПТЕТУ і М

12.4

Суб’єкт господарювання має на тепловому пункті технічну та оперативну документацію

пункт 6.4.5 ПТЕТУ і М

12.5

Суб’єктом господарювання оснащено теплові пункти контрольно-вимірювальними пристроями

пункт 6.4.7 ПТЕТУ і М

12.6

Суб’єктом господарювання забезпечено теплові пункти водопроводом питної води та системою каналізації

пункт 6.4.8 ПТЕТУ і М

XIII. Водопідігрівальні установки

13.1

Суб’єктом господарювання встановлено водопідігрівальні установки відповідно до проектної документації

пункт 6.5.1 ПТЕТУ і М

13.2

Суб’єктом господарювання забезпечено сумарну продуктивність насосів водопідігрівальної установки для забезпечення передбаченого гідравлічного режиму і продуктивності з урахуванням літнього режиму роботи

пункт 6.5.2 ПТЕТУ і М

13.3

Суб’єктом господарювання обладнано водопідігрівальну установку манометрами, термометрами та запобіжними клапанами

абзаци другий, третій та четвертий пункту 6.5.3 ПТЕТУ і М

13.4

Суб’єктом господарювання проведено випробування з визначення технічних характеристик водопідігрівників (бойлерів) та встановлено таблички з технічними характеристиками

пункт 6.5.4 ПТЕТУ і М

13.5

Суб’єктом господарювання обладнано ємнісні водопідігрівники запобіжними клапанами з боку середовища, що нагрівається, та пробовідбірниками з охолоджувачами для контролю за якістю конденсату за пароводяними підігрівниками

пункт 6.5.5 ПТЕТУ і М

13.6

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення періодичного механічного чи хімічного очищення водопідігрівника зі складанням відповідного акта

пункт 6.5.6 ПТЕТУ і М

13.7

Суб’єктом господарювання виконано теплові випробування водопідігрівників на продуктивність після проведення їх очищення

пункт 6.5.7 ПТЕТУ і М

13.8

Суб’єкт господарювання має акти промивання і перевірки на щільність шляхом гідравлічного випробування водопідігрівників після їх капітального чи поточного ремонту

пункт 6.5.8 ПТЕТУ і М

13.9

Суб’єктом господарювання обладнано систему гарячого водопостачання автоматичним регулятором подачі гріючого теплоносія на водопідігрівник

пункт 6.5.10 ПТЕТУ і М

XIV. Баки-акумулятори гарячої води

14.1

У суб’єкта господарювання є проектна документація на баки-акумулятори гарячої води (далі - БАГВ)

пункт 6.6.1 ПТЕТУ і М

14.2

Суб’єктом господарювання забезпечено влаштування навколо БАГВ охоронної зони і знаків, що забороняють перебування в ній сторонніх осіб

пункт 6.6.2 ПТЕТУ і М

14.3

Суб’єктом господарювання нанесено антикорозійний захист на БАГВ

пункт 6.6.4 ПТЕТУ і М

14.4

У суб’єкта господарювання забезпечено у приміщеннях, де встановлюються БАГВ, вентиляцію, освітлення та встановлено під баками піддони

пункт 6.6.5 ПТЕТУ і М

14.5

У суб’єкта господарювання є паспорти на кожен БАГВ

абзац другий пункту 6.6.6 ПТЕТУ і М

14.6

Суб’єктом господарювання обладнано БАГВ допоміжними технічними пристроями та засобами вимірювальної техніки

пункт 6.6.8 ПТЕТУ і М

14.7

Суб’єкт господарювання має електроприводи на засувках трубопроводів підведення води до кожного БАГВ

пункт 6.6.10 ПТЕТУ і М

14.8

У суб’єкта господарювання є пристрої для відведення поверхневих і ґрунтових вод з-під основи БАГВ

пункт 6.6.11 ПТЕТУ і М

14.9

У суб’єкта господарювання є огородження та вимощення навколо БАГВ

пункт 6.6.12 ПТЕТУ і М

14.10

Суб’єкт господарювання провів гідравлічні випробування БАГВ

абзац перший пункту 6.6.13 ПТЕТУ і М

14.11

Суб’єкт господарювання виконав щорічну перевірку стану БАГВ і визначив їх придатність до подальшої експлуатації з оформленням відповідного акта

пункт 6.6.16 ПТЕТУ і М

14.12

Суб’єктом господарювання проведено інструментальне обстеження конструкцій БАГВ з визначенням товщини стінок і днища

абзац перший пункту 6.6.17 ПТЕТУ і М

14.13

Суб’єктом господарювання проводиться щоденний зовнішній огляд БАГВ

пункт 6.6.18 ПТЕТУ і М

XV. Системи збирання та повернення конденсату

15.1

У суб’єкта господарювання є система збирання та повернення конденсату

пункт 6.7.1 ПТЕТУ і М

15.2

Суб’єктом господарювання розроблено пароконденсатні баланси

пункт 6.7.2 ПТЕТУ і М

15.3

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості та кількості конденсату, який повертається до джерела теплопостачання

пункт 6.7.4 ПТЕТУ і М

15.4

Суб’єктом господарювання обладнано баки для збирання конденсату приладами контролю рівня води та сигналізацією її рівнів.

абзаци другий, третій пункту 6.7.7 ПТЕТУ і М

15.5

Суб’єктом господарювання забезпечено наявність на станції двох насосів для перекачування конденсату

пункт 6.7.9 ПТЕТУ і М

15.6

У суб’єкта господарювання перекачувальні насоси систем збирання та повернення конденсату мають відповідну нумерацію

пункт 6.7.10 ПТЕТУ і М

15.7

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення на всмоктувальних трубопроводах засувок, а на трубопроводах нагнітання зворотних клапанів та засувок на конденсатних насосах, що працюють на спільний конденсатопровід

пункт 6.7.12 ПТЕТУ і М

15.8

Суб’єктом господарювання обладнано конденсатні станції та підстанції електричним освітленням, вентиляцією, схемами та інструкціями з експлуатації

абзаци другий, четвертий пункту 6.7.13 ПТЕТУ і М

15.9

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за експлуатацією систем збирання конденсату та засобами вимірювальної техніки

пункти 6.7.14, 6.7.15 ПТЕТУ і М

15.10

Суб’єктом господарювання організовано щодекадний контроль за роботою пристроїв відведення конденсату

пункт 6.7.18 ПТЕТУ і М

15.11

Суб’єктом господарювання забезпечено капітальний та поточний ремонти устаткування систем збирання та повернення конденсату

пункт 6.7.20 ПТЕТУ і М

15.12

Суб’єктом господарювання забезпечено випробування на щільність і міцність баків для збирання конденсату закритого типу, а також відкритих баків

пункт 6.7.21 ПТЕТУ і М

XVI. Водопідготовка та водно-хімічний режим

16.1

Суб’єктом господарювання забезпечено компенсацію витрат пари та мережної води підживлювальною водою

пункт 6.8.1 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.2.1 пункту 8.8.2 ТЕЕС і МП

16.2

Суб’єкт господарювання забезпечує водно-хімічний режим роботи ДТ без утворення накипу й відкладень на поверхнях теплообміну і трубопроводах

пункт 6.8.2 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.1.1 пункту 8.8.1 ТЕЕС і МП

16.3

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення антикорозійного покриття поверхонь устаткування, трубопроводів та арматури установок водопідготовки, які контактують з корозійно-активним середовищем

пункт 6.8.3 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.2.4 пункту 8.8.2 ТЕЕС і МП

16.4

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості конденсату, який повертається з виробництва

пункт 6.8.7 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.8.3.1 ТЕЕС і МП

16.5

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості води для підживлення теплових мереж

пункт 6.8.8 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.4.2 пункту 8.8.4 ТЕЕС і МП

16.6

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості мережної води

пункт 6.8.9 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.1.2 пункту 8.8.1 ТЕЕС і МП

XVII. Загальні вимоги до експлуатації тепловикористовувальних установок

17.1

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання тепловикористовувальних установок запірною арматурою та ЗВТ

пункт 7.1.2 ПТЕТУ і М

17.2

У суб’єкта господарювання немає випадків послідовного включення різних систем теплоспоживання

пункт 7.1.3 ПТЕТУ і М

17.3

Суб’єктом господарювання забезпечено подачу на тепловикористовувальну установку теплоносія з параметрами, які передбачені технологічними режимами

пункт 7.1.4 ПТЕТУ і М

17.4

Суб’єкт господарювання встановив сепаратори перед паропроводами для зменшення вологості пари

пункт 7.1.5 ПТЕТУ і М

17.5

Суб’єкт господарювання обладнав тепловикористовувальні установки підвищеної небезпеки пристроями для запобігання травматизму та пошкодженню устаткування або його елементів

пункт 7.1.10 ПТЕТУ і М

17.6

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення написів на пускових пристроях, що вказують на їхнє призначення, та стрілки на маховиках основних оперативних та аварійних засувок і вентилях, що вказують напрямок обертання під час їх відкривання чи закривання

пункт 7.1.13 ПТЕТУ і М

17.7

Суб’єктом господарювання забезпечено тепло- та гідроізоляцію усіх зовнішніх частин тепловикористовувальних установок і теплопроводів

пункт 7.1.14 ПТЕТУ і М

17.8

Суб’єктом господарювання забезпечено фарбування у відповідні кольори тепловикористовувальних установок, трубопроводів і допоміжного устаткування

пункт 7.1.15 ПТЕТУ і М

17.9

Суб’єктом господарювання нанесені порядкові номери на запірній та регулювальній арматурі, а також стрілки напрямку руху теплоносія чи середовища за технологічним процесом

пункт 7.1.16 ПТЕТУ і М

17.10

Суб’єктом господарювання встановлено на кожній тепловикористовувальній установці, що працює під тиском, спеціальну табличку з відповідною інформацією

пункт 7.1.18 ПТЕТУ і М

17.11

Суб’єктом господарювання не експлуатується тепловикористовувальна установка, на яку відсутній паспорт

абзац четвертий пункту 7.1.19 ПТЕТУ і М

XVIII. Тепловимірювальні прилади, автоматика, метрологічне забезпечення

18.1

Суб’єктом господарювання забезпечено зберігання в особи, відповідальної за теплове господарство, проектно-технічної документації на встановлення засобів контролю та вимірювань, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії

пункт 7.2.7 ПТЕТУ і М

18.2

Суб’єкт господарювання має паспорти на встановлені засоби контролю та вимірювань, автоматичні пристрої, прилади обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія

пункт 7.2.8 ПТЕТУ і М

18.3

Суб’єктом господарювання після заміни обладнання та приладів обліку теплової енергії на прилади інших типів внесено зміни до проектно-технічної документації

абзац третій пункту 7.2.9 ПТЕТУ і М

18.4

Суб’єктом господарювання забезпечено закриття та опломбування приладів, що призначені для контролю за роботою агрегатів, а також приладів обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія

пункт 7.2.10 ПТЕТУ і М

18.5

Суб’єктом господарювання забезпечено включення засобів автоматичного резервного електроживлення із світловою та звуковою сигналізацією, автоматичних регуляторів та пристроїв дистанційного керування, що встановлюються на джерелах тепла

абзац перший пункту 7.2.13 ПТЕТУ і М

18.6

Суб’єктом господарювання виконується продувка з'єднувальних ліній дифманометрів один раз на тиждень

пункт 7.2.15 ПТЕТУ і М

18.7

У суб’єкта господарювання на встановлених манометрах нанесена червона риска для позначення максимально допустимого тиску

пункт 7.2.18 ПТЕТУ і М

18.8

Суб’єктом господарювання не використовуються манометри, у яких

пункт 7.2.19 ПТЕТУ і М абзаци:

другий

відсутні пломба чи тавро повірника

прострочено строк повірки

третій

розбите скло

четвертий

відсутня на шкалі червона позначка максимально допустимого тиску або додаткова (контрольна) червона стрілка

п’ятий


робоча стрілка під час зняття тиску з манометра не повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину мінімально допустимої похибки вимірювання для цього манометра

шостий

18.9

Суб’єкт господарювання підтримує гільзи для термометрів у чистому стані та залиті оливою

абзац шостий пункту 7.2.21 ПТЕТУ і М

18.10

Суб’єктом господарювання застосовуються прилади для комерційного обліку відпуску і використання теплової енергії, які унесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та/або мають відповідні документи про державну метрологічну атестацію

пункт 7.2.26 ПТЕТУ і М

18.11

Суб’єктом господарювання організовано облік теплової енергії зі встановленням на кожній магістралі теплової водяної мережі від джерела тепла вузла обліку теплової енергії

пункт 7.2.27 ПТЕТУ і М, підпункт 5.4.2.1 пункту 5.4.2 ТЕЕС і МП

18.12

Суб’єктом господарювання складено акт для допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії джерела тепла

абзац перший пункту 7.2.30 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 7.2.31 ПТЕТУ і М

18.13

У суб’єкта господарювання вузли обліку теплової енергії, яка постачається з перегрітою парою, обладнано теплолічильниками

пункт 7.2.36 ПТЕТУ і М

18.14

Суб’єкт господарювання заносить дані щодо обсягів споживання теплової енергії до відомості обліку кількості теплової енергії, використаної споживачем за поточний місяць

абзац другий пункту 7.2.41 ПТЕТУ і М

18.15

Суб’єктом господарювання здійснюється технічний огляд приладів обліку теплової енергії на тепловому пункті споживача за узгодженим графіком

абзац перший пункту 7.2.46 ПТЕТУ і М

XІX. Системи опалення та гарячого водопостачання

19.1

У суб’єкта господарювання відсутні випадки послідовного підключення різних видів навантаження систем: центрального опалення, гарячого водопостачання та технологічних потреб

пункт 7.7.2 ПТЕТУ і М

19.2

У суб’єкта господарювання обладнано вузли керування автоматичними регуляторами температури та витрати води

абзац десятий пункту 7.7.3 ПТЕТУ і М

19.3

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання вузлів керування ЗВТ

пункти 7.7.4, 7.7.5 ПТЕТУ і М

19.4

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання верхніх точок розвідних теплопроводів пристроями для випуску повітря, а всіх нижніх точок – вентилями (кранами) для спускання води та відведення конденсату

пункт 7.7.6 ПТЕТУ і М

19.5

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання у вузлових точках внутрішніх теплопроводів та трубопроводів у будинках секційними засувками чи вентилями

пункт 7.7.7 ПТЕТУ і М

19.6

Суб’єктом господарювання забезпечено рівномірне нагрівання всіх нагрівальних приладів системи парового опалення

абзац другий пункту 7.7.13 ПТЕТУ і М

19.7

Суб’єктом господарювання забезпечено температуру мережної води, що повертається із системи, у межах 3-4 оС

абзац другий пункту 7.7.14 ПТЕТУ і М

19.8

Суб’єктом господарювання забезпечено заповнення місцевих систем водяного опалення пом'якшеною, деаерованою водою

пункт 7.7.15 ПТЕТУ і М

19.9

Суб’єктом господарювання проведено після опалювального періоду гідропневматичне промивання систем опалення з оформленням відповідного акта, заповнення системи для захисту від внутрішньої корозії хімічно очищеною деаерованою водою

пункт 7.7.17 ПТЕТУ і М

19.10

Суб’єктом господарювання враховуються дефекти, виявлені в процесі експлуатації, під час огляду системи опалення вони фіксуються у відповідному журналі дефектів та враховуються під час складання плану ремонтних робіт

пункт 7.7.18 ПТЕТУ і М

19.11

Суб’єктом господарювання узгоджено графік поточного та капітального ремонту систем опалення з графіком ремонту опалюваних приміщень

пункт 7.7.19 ПТЕТУ і М

19.12

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення гідравлічного випробування на щільність та міцність систем опалення перед початком опалювального періоду

пункт 7.7.20 ПТЕТУ і М

19.13

Суб’єктом господарювання проведено випробування на рівномірність прогрівання опалювальних приладів та визначення фактичних теплових втрат, налагодження і регулювання системи зі складанням відповідного акта

пункт 7.7.23 ПТЕТУ і М

19.14

Суб’єктом господарювання опломбовано розрахункові шайби та сопла елеваторів з оформленням акта збереження пломб

пункт 7.7.24 ПТЕТУ і М

19.15

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення за участю представника організації, що постачає енергію, перевірки щільності систем гарячого водопостачання та вузлів керування тепловими пунктами щодо придатності систем до експлуатації

пункт 7.7.27 ПТЕТУ і М

19.16

Суб’єктом господарювання встановлено на трубопроводах холодної води перед водопідігрівником першого ступеня регулятор тиску «після себе»

пункт 7.7.29 ПТЕТУ і М

19.17

Суб’єкт господарювання має (промислові підприємства з періодичним та короткочасним використанням гарячого водопостачання) баки-акумулятори чи ємнісні підігрівники

пункт 7.7.31 ПТЕТУ і М

XX. Системи вентиляції та агрегати повітряного опалення

20.1

Суб’єкт господарювання обладнав калориферні установки систем припливної вентиляції та повітряного опалення автоматичними регуляторами

пункт 7.8.2 ПТЕТУ і М, абзац третій підпункту 5.16.1.9 пункту 5.16.1 ТЕЕС і МП

20.2

Суб’єктом господарювання забезпечено у конструкції камер повітряного опалення та припливної вентиляції цілковиту герметичність з’єднань як між секціями калорифера, так і між калориферами, вентиляторами та зовнішніми огородженнями, а також щільність закриття обвідних каналів

пункт 7.8.3 ПТЕТУ і М

20.3

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання калориферних установок термометрами, манометрами та автоматичними регуляторами

абзаци сьомий-дев’ятий пункту 7.8.5 ПТЕТУ і М

20.4

Суб’єктом господарювання не допускається робота калориферів, якщо кількість зім’ятих ребер перевищує 10 %, в одноходових калориферах заглушено більше ніж 5 % труб, а у багатоходових - більше ніж 1 %

пункт 7.8.6 ПТЕТУ і М

20.5

Суб’єктом господарювання забезпечено підтримку вентиляційних камер у належному стані, ущільнення та замкнення на замок дверей камер

пункт 7.8.7 ПТЕТУ і М

20.6

Суб’єктом господарювання забезпечено на ділянках повітропроводів заслінки та дросельні клапани для регулювання витрат повітря

пункт 7.8.8 ПТЕТУ і М

20.7

Суб’єктом господарювання проведено випробування установки повітряного опалення, вентиляційних систем перед прийманням в експлуатацію для визначення їх ефективності та відповідності паспортним і проектним даним

пункт 7.8.14 ПТЕТУ і М

20.8

Суб’єкт господарювання має на вентиляційну установку припливної дії і систему повітряного опалення паспорти

пункт 7.8.17 ПТЕТУ і М

20.9

Суб’єктом господарювання організовано проведення оглядів експлуатаційним персоналом устаткування систем повітряного опалення та вентиляції з перевіркою відповідності припливу і витяжки заданому режиму, положенню заслінок, підігріванню повітря в калориферах, стану теплопроводів

пункт 7.8.18 ПТЕТУ і М

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

1

ПТЕТУ і М

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464

2

ТЕЕС і МП

Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.507-2003, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 13 червня 2003 року № 296

{Акт доповнено новим Додатком 9 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 770 від 03.11.2014}
Додаток 10
до Акта здійснення заходу
з державного енергетичного нагляду
(контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб’єктів господарювання стосовно підготовки до опалювального періоду теплових господарств джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація підготовки теплових господарств до опалювального періоду

1.1

Суб’єктом господарювання видано розпорядчий документ стосовно розробки планів організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період

пункт 1 розділу IV ППТГ до ОП

1.2

Суб’єктом господарювання розроблено план організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду

абзац перший пункту 2 розділу IV ППТГ до ОП

1.3

Суб’єктом господарювання укомплектовано відповідним персоналом структурні підрозділи, проведено навчання та перевірку знань персоналу, протиаварійні тренування щодо дій в умовах виникнення технологічних порушень та надзвичайних ситуацій

пункт 3 розділу IV ППТГ до ОП

1.4

Суб’єктом господарювання проведено пробний пуск системи теплопостачання перед початком опалювального періоду

абзац перший пункту 4 розділу IV ППТГ до ОП

1.5

Суб’єктом господарювання закінчено до 01 жовтня планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання

пункт 5 розділу IV ППТГ до ОП

ІІ. Підготовка джерел теплової енергії, теплових мереж та теплових пунктів до опалювального періоду

2.1

Суб’єктом господарювання забезпечено розробку планів-графіків відключення джерел теплової енергії для випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання

пункт 1 розділу V ППТГ до ОП

2.2

Суб’єктом господарювання розроблено та доведено до відома споживачів та теплопередавальних організацій графіки відключення джерел теплової енергії

пункт 2 розділу V ППТГ до ОП

2.3

Суб’єктом господарювання складено до 01 квітня поточного року дефектні відомості ремонту основного та допоміжного обладнання

абзац другий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

2.4

Суб’єктом господарювання виконується комплекс робіт з підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період відповідно до планів-графіків

пункти 6-8 розділу V ППТГ до ОП

2.5

Суб’єктом господарювання розроблено графіки проведення ремонтних робіт на теплових мережах

абзац третій пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

2.6

Суб’єктом господарювання під час підготовки теплових пунктів до опалювального періоду:

пункт 1 розділу VІІ ППТГ до ОП абзаци:


другий

до 01 квітня поточного року складено дефектні відомості

розроблено графіки та проведено ремонтно-профілактичні роботи на устаткуванні теплового пункту

третій

забезпечено наявність принципової схеми теплового пункту

п’ятий

розроблено та затверджено робочі програми з проведення випробування устаткування теплового пункту на гідравлічну щільність

шостий

виконано гідравлічні випробування устаткування теплового пункту

дев’ятий

проведено промивання устаткування та трубопроводів теплового пункту

десятий

виконано ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення

одинадцятий

перевірено відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв

дванадцятий

2.7

Суб’єктом господарювання заповнено мережі та системи теплоспоживання хімічно очищеною водою з тиском більше на 0,5 кгс/см-2 від статичного

пункт 3 розділу VІII ППТГ до ОП

2.8

Суб’єктом господарювання складено перелік заходів, необхідний для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та гарячого водопостачання до експлуатації в наступному опалювальному періоді

абзац другий пункту 2 розділу VIII ППТГ до ОП

ІІI. Підготовка будівель і споруд до опалювального періоду

3.1

Суб’єктом господарювання забезпечено належний технічний стан будівель і споруд

пункти 6, 7 розділу IX ППТГ до ОП

3.2

Суб’єктом господарювання закріплено за кожним об’єктом підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд

пункт 2 розділу IX ППТГ до ОП

3.3

Суб’єктом господарювання проводиться систематичний технічний огляд стану будівель і споруд

пункт 3 розділу IX ППТГ до ОП

3.4

Суб’єктом господарювання перевірено стан несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень

абзац другий пункту 5 розділу IX ППТГ до ОП

3.5

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення під час осіннього технічного огляду перевірки підготовки будівель і споруд до опалювального періоду

абзац перший пункту 7 розділу IX ППТГ до ОП

3.6

Суб’єктом господарювання у процесі осіннього технічного огляду перевірено стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон та вхідних дверей

абзац четвертий пункту 7 розділу IX ППТГ до ОП

IV. Оцінка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

4.1

У суб’єкта господарювання відповідним розпорядчим документом створено комісію з перевірки готовності господарств до роботи в опалювальний період

підпункт 1.1 пункту 1 розділу Х ППТГ до ОП

4.2

Суб’єктом господарювання оформлено акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді

підпункт 2.6 пункту 2 розділу Х ППТГ до ОП

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

Нормативно-правовий акт та нормативний документ

1

ППТГ до ОП

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001».

{Акт доповнено новим Додатком 10 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 6 від 09.01.2014; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 770 від 03.11.2014}


{Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 770 від 03.11.2014}


{Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 770 від 03.11.2014}
Додаток 11
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб'єктів господарської діяльності (теплопостачальних, теплопередавальних, теплотранспортуючих організацій та джерел теплової енергії) щодо готовності до роботи в опалювальний період

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Суб'єкт господарської діяльності високого ступеня ризику

Суб'єкт господарської діяльності середнього ступеня ризику

Суб'єкт господарської діяльності незначного ступеня ризику

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

Так

Ні

НВ

НП

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Загальні питання щодо порядку підготовки теплових господарств до опалювального періоду

1.1

Суб'єктом господарської діяльності видано в терміни, передбачені нормативними документами (далі - НД), розпорядчий документ стосовно розробки планів організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період

пункт 1 розділу IV ППТГдоОП

1.2

Суб'єктом господарської діяльності затверджено та виконується план організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду

пункт 2 розділу IV ППТГдоОП

1.3

Суб'єктом господарської діяльності укомплектовано підрозділи відповідним персоналом, проведено його навчання та перевірку знань персоналу, протиаварійні тренування щодо дій в умовах виникнення технологічних порушень та надзвичайних ситуацій відповідно до вимог НД

пункт 3 розділу IV ППТГдоОП

1.4

Суб'єктом господарської діяльності проведено пробні пуски систем опалення та систем теплопостачання перед початком опалювального періоду

пункт 4 розділу IV ППТГдоОП

1.5

Суб'єктом господарської діяльності в терміни, установлені НД, виконано планові роботи з підготовки теплового господарства до опалювального періоду

пункт 5 розділу IV ППТГдоОП

II. Джерела теплової енергії, теплові мережі та теплові пункти

2.1

Суб'єктом господарської діяльності в терміни, передбачені НД, затверджено плани-графіки відключення джерел теплової енергії для випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання

пункт 1 розділу V ППТГдоОП

2.2

Суб'єктом господарської діяльності в терміни, установлені НД, доведено до відома споживачів та теплопередавальних організацій графіки відключення джерел теплової енергії

пункт 2 розділу V ППТГдоОП

2.3

Суб'єктом господарської діяльності в терміни, установлені НД, забезпечено складання дефектних відомостей основного та допоміжного обладнання, призначено відповідальних осіб за їх виконання, укладено договори на постачання паливно-енергетичних ресурсів

пункт 3 розділу V ППТГдоОП

2.4

Суб'єктом господарської діяльності виконується комплекс робіт з підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період відповідно до вимог НД та планів-графіків

пункти 6, 7, 8 розділу V ППТГдоОП

2.5

Суб'єкт господарської діяльності виконує комплекс робіт з підготовки теплових мереж до роботи в опалювальний період відповідно до вимог НД та планів-графіків

пункти 1, 2 розділу VI ППТГдоОП

2.6

Суб'єкт господарської діяльності має заходи з підготовки теплових пунктів та виконує комплекс робіт з підготовки теплових пунктів до роботи в опалювальний період відповідно до вимог НД

пункти 1, 2, 3 розділу VII ППТГдоОП

2.7

Суб'єктом господарської діяльності заповнені системи теплоспоживання хімічно очищеною водою

пункт 3 розділу VIII ППТГдоОП

2.8

Суб'єкт господарської діяльності виконує комплекс робіт з промивання та опресування систем теплоспоживання, проводить гідравлічні випробування систем опалення та виконує ремонтно-профілактичні роботи на приладах обліку

пункт 1 розділу VI, пункт 1 розділу VII ППТГдоОП

III. Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону

3.1.

Суб'єктом господарської діяльності забезпечено належний технічний стан будівель і споруд відповідно вимог НД

пункт 1 розділу IX ППТГдоОП

3.2.

Суб'єктом господарської діяльності визначено та закріплено за кожним об'єктом підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд

пункт 2 розділу IX ППТГдоОП

3.3.

Суб'єктом господарської діяльності організовано технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НД

пункт 3 розділу IX ППТГдоОП

3.4.

Суб'єктом господарської діяльності уточнені обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і робіт з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року

пункт 4 розділу IX ППТГдоОП

3.5.

Суб'єктом господарської діяльності оформлено у порядку, встановленому НД, акти проведення перевірки технічного стану несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень

пункти 6 розділу IX ППТГдоОП

3.6

Суб'єктом господарської діяльності під час осіннього огляду перевірено стан підготовки будівель і споруд до опалювального періоду

пункт 7 розділу IX ППТГдоОП

IV. Перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

4.1

Суб'єктом господарської діяльності видано розпорядчий документ з визначення стану готовності енергетичного обладнання до роботи в опалювальний період, затверджено склад комісії та надано його до уповноваженого органу, якому він підпорядкований, та державній інспекції

підпункт 1.1 пункту 1 розділу X ППТГдоОП

4.2

Суб'єктом господарської діяльності отримано в порядку, передбаченому НД, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період

підпункт 1.6.1 пункту 1 розділу X ППТГдоОП

Розділ VI Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

1

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

1.1

ППТГдоОП

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровані Міністерством юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001
Додаток 12
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю)

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб'єктів господарської діяльності (споживачів теплової енергії) щодо готовності до роботи в опалювальний період

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Суб'єкт господарської діяльності високого ступеня ризику

Суб'єкт господарської діяльності середнього ступеня ризику

Суб'єкт господарської діяльності незначного ступеня ризику

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

Так

Ні

НВ

НП

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Загальні питання щодо порядку підготовки теплових господарств до опалювального періоду

1.1

Суб'єктом господарської діяльності видано в терміни, передбачені нормативними документами (далі - НД), розпорядчий документ стосовно розробки планів організаційно-технічних заходів щодо своєчасної підготовки теплового господарства (далі - ТГ) до роботи в опалювальний період

пункт 1 розділу IV ППТГдоОП

1.2

Суб'єктом господарської діяльності затверджено та виконується план організаційно-технічних заходів із підготовки ТГ до опалювального періоду