Document z1357-07, valid, current version — Adoption on November 20, 2007
( Last event — Entry into force, gone December 18, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2007 р.
за N 1357/14624

Про затвердження Змін до Методики визначення
питомих виробничо-технологічних втрат природного
газу під час його транспортування газорозподільними
мережами та Змін до Методики визначення
питомих виробничо-технологічних витрат
природного газу під час його транспортування
газорозподільними мережами

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 року N 1540 ( 1540-2006-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство палива та енергетики України" та на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня
2007 року N 408-р ( 408-2007-р ) "Про затвердження плану заходів з
реформування та розвитку енергетичного сектору", з метою
забезпечення економії та раціонального використання природного
газу на виробничо-технологічні витрати/втрати в газорозподільних
мережах Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Методики визначення питомих
виробничо-технологічних втрат природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами ( z0570-03 ) та Зміни
до Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат
природного газу під час його транспортування газорозподільними
мережами ( z0571-03 ), затверджених наказом Міністерства палива та
енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 року відповідно за
N 570/7891 та за N 571/7892, із змінами (додаються) ( z1358-07 ).
2. Директору Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Косянчуку Л.В. забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Національного агентства
України з питань забезпечення
ефективного використання
енергетичних ресурсів Є.І.Сухін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
20.11.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2007 р.
за N 1357/14624

ЗМІНИ
до Методики визначення питомих
виробничо-технологічних втрат природного
газу під час його транспортування
газорозподільними мережами
( z0570-03 )

1. Абзац перший розділу 1 викласти у такій редакції: "Ця Методика, розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 року N 786 ( 786-97-п ) "Про
порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві", поширюється на газопостачальні та
газорозподільні підприємства, а також на споживачів газу,
комерційні вузли обліку газу яких розташовані на їх території, в
частині обрахування втрат газу, які виникають на газопроводі та
його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача
або від точки балансового розмежування до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу споживача".
2. Пункт 5.8 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.8. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних
втрат газу визначаються шляхом розрахунку згідно з даною
Методикою. Фактичні виробничо-технологічні втрати газу можуть бути
зменшені на підставі даних про заміну застарілого обладнання,
газопроводів, застосування ефективних ущільнювальних матеріалів, а
також даних, одержаних за результатами випробувань технологічного
обладнання, експериментальних вимірювань, а також моніторингу
режимів роботи газорегуляторних пунктів і установок, домових
регуляторів тощо. Для виконання зазначених досліджень наказом по
газопостачальному та/або газорозподільному підприємству
утворюється постійно діюча комісія. Результати роботи комісії
оформлюються актами. Відповідні комісії можуть утворюватись
споживачами за обов'язкової участі в них представників
газопостачального та/або газорозподільного підприємства. Фактичні виробничо-технологічні втрати включаються до
собівартості транспортування газу, крім обсягів
виробничо-технологічних втрат, що визначені в абзаці другому
пункту 5.10 цієї Методики".
3. Пункт 5.9 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.9. Розрахунок допустимих та фактичних обсягів
виробничо-технологічних втрат газу здійснюється газопостачальним
або газорозподільним підприємством самостійно. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 5.10 цієї
Методики, розрахунок втрат газу здійснюється споживачем
самостійно".
4. Пункт 6.3 розділу 6 після слів та цифри "на 1 ШРП"
доповнити словами та цифрою "на 1 ДКРТ".
5. В пункті 6.5 розділу 6 у формулі визначення Q виключити
В2 слова "період" та "період - опалювальний, неопалювальний".
6. Додаток 2 до Методики ( z0570-03 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 2
до пункту 6.5 Методики
визначення питомих
виробничо-технологічних
втрат природного газу
під час його транспортування
газорозподільними мережами

ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
виробничо-технологічних втрат природного газу
за умови нормативної герметичності
газового обладнання та приладів
ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ

куб.м газу за добу на 1 ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ ------------------------------------------------------------------ |N з/п | Тип обладнання | Втрати | |------+-------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 1 |Регулювальні клапани, які потребують для | 23,9 | | |своєї роботи стороннього джерела енергії | | | |(природного газу) і розміщені в ГРП | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 2 |Регулятори тиску газу, які не потребують | 15,4 | | |для своєї роботи стороннього джерела | | | |енергії (природного газу) і розміщені в | | | |ГРП, БК ГРП | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 3 |Регулятори тиску газу, які не потребують | 15,4 | | |для своєї роботи стороннього джерела | | | |енергії (природного газу) і розміщені в ШРП| | |------+-------------------------------------------+-------------| | 4 |ДКРТ | 0,5 | ------------------------------------------------------------------"
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчукon top